Acordarea unor sume din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale – modificări (H.G. nr. 904/2015)

16 nov. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 641

Despre

  • M. Of. nr. 836 din 9 noiembrie 2015
  • H.G. nr. 904/2015
  • Modificarea H.G. nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale.

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 973/2012 (M. Of. nr. 695 din 10 octombrie 2012)H.G. nr. 904/2015 (M. Of. nr. 836 din 9 noiembrie 2015)modifică: art. 4, art. 5, art. 6


În M. Of. nr. 836 din 9 noiembrie 2015, s-a publicat H.G. nr. 904/2015 pentru modificarea H.G. nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale (M. Of. nr. 695 din 10 octombrie 2012; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse H.G. nr. 973/2012 prin H.G. nr. 904/2015:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 4 din H.G. nr. 973/2012 modificată prin H.G. nr. 904/2015

 

Vechea reglementare

În veche reglementare, art. 4 prevedea la primul alineat faptul că după aprobarea solicitării de finanțare și după încheierea contractului/contractelor de execuție, beneficiarii încheie un contract de finanțare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, ca autoritate contractantă, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, în calitate de reprezentante ale autorității contractante. Modelul contractului de finanțare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei hotărâri.

Potrivit alineatului următor, Contractul de finanțare cuprinde sumele care fac obiectul acestuia, obligațiile și drepturile părților, condițiile de reziliere, precum și orice alte aspecte considerate relevante în relația dintre părți, iar în cazul beneficiarilor instituții publice locale, cel puțin elementele prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În continuare, dispunea faptul că valoarea contractului de finanțare nu poate fi mai mare decât valoarea contractului de execuție de lucrări legal încheiat de beneficiar și nu poate depăși suma aprobată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).

În sfârșit, la ultimul alineat stabilea faptul că după încheierea contractului de finanțare prevăzut la alin. (1), o copie a acestuia, precum și a contractului de execuție se transmit, în termen de maximum 5 zile de la semnarea de către toate părțile, Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, denumită în continuare Agenție, și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

 

Noua reglementare

Ptrivit noii reglementări, art. 4 prevede: „(1) După aprobarea solicitării de finanțare, beneficiarii încheie un contract de finanțare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, ca autoritate finanțatoare, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, în calitate de reprezentante ale autorității finanțatoare. Modelul contractului de finanțare se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(2) Contractul de finanțare cuprinde sumele care fac obiectul acestuia, obligațiile și drepturile părților, contribuția beneficiarului care reprezintă un procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat, condițiile de reziliere, precum și orice alte aspecte considerate relevante în relația dintre părți iar în cazul beneficiarilor instituții publice locale, cel puțin elementele prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Valoarea contractului de finanțare se poate diminua cu sumele rezultate în urma finalizării procedurilor de achiziție a lucrărilor și/sau a achizițiilor de produse, cu respectarea prevederilor alin. (2).

(4) Dacă valoarea contractului de lucrări și/sau a contractului de furnizare de produse este mai mare decât valoarea contractului de finanțare, diferența de valoare va fi suportată de către beneficiar suplimentar față de contribuția prevăzută la alin. (2).

(5) După încheierea contractului de lucrări și/sau a contractului de furnizare de produse, în termen de maximum 5 zile de la semnarea de către toate părțile, o copie a acestuia și a contractului de finanțare prevăzut la alin. (1) se transmit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, denumită în continuare Agenție, și Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(6) Contractul de finanțare se semnează de către beneficiar la nivel de reprezentant legal al acestuia și de către finanțator, care este Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, reprezentat de agenția teritorială, și va purta viza de control financiar preventiv propriu a ambelor părți.

(7) În sensul prezentei hotărâri, contractul de lucrări este acel contract de achiziție publică reglementat de prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(8) În sensul prezentei hotărâri, contractul de furnizare de produse este acel contract de achiziție publică reglementat de prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 5 din H.G. nr. 973/2012 modificată prin H.G. nr. 904/2015

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 la primul alineat dispunea faptul că în situația în care pe parcursul execuției se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute din categoria celor aprobate potrivit art. 3 alin. (1) și care sunt necesare pentru respectarea standardelor de calitate ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiționează finalizarea obiectivului sau punerea în funcțiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanțare este sub nivelul aprobat, beneficiarul poate semna act adițional la contractul de execuție și la contractul de finanțare, cu aprobarea prealabilă a autorității finanțatoare, finanțarea de la bugetul de stat acordându-se cu încadrarea în valoarea maximă aprobată.

În continuare, prevedea faptul că în situația în care, în termen de 12 luni de la aprobarea finanțării prin hotărâre a Guvernului, beneficiarul nu a încheiat contractul de execuție și nu face dovada demarării procedurilor legale în vederea încheierii acestuia, contractul de finanțare nu mai poate fi încheiat.

În sfârșit, la ultimul alineat stabilea faptul că în situația prevăzută la alin. (2) poate fi făcută o nouă solicitare, dar nu mai devreme de 6 luni de la împlinirea termenului de 12 luni.

 

Noua reglementare

Ptrivit noii reglementări, art. 5 dispune: „(1) În situația în care pe parcursul execuției se constată necesitatea realizării unor lucrări suplimentare sau neprevăzute din categoria celor aprobate potrivit art. 3 alin. (1) și care sunt necesare pentru respectarea standardelor de calitate ori intervin majorări justificate ale unor cheltuieli care condiționează finalizarea obiectivului sau punerea în funcțiune a acestuia, iar valoarea contractului de finanțare este sub nivelul aprobat, beneficiarul poate semna un act adițional la contractul de finanțare și ulterior la contractul de lucrări și/sau contractul de furnizare de produse, finanțarea de la bugetul de stat acordându-se cu încadrarea în valoarea maximă aprobată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1).

(2) În situația în care, în termen de 12 luni de la încheierea contractului de finanțare, beneficiarul nu a încheiat contractul de lucrări și/sau contractul de furnizare de produse și nu face dovada demarării procedurilor legale pentru încheierea acestuia, contractul de finanțare încetează de drept.

(3) În situația prevăzută la alin. (2) poate fi făcută o nouă solicitare de finanțare, dar nu mai devreme de 12 luni de la aprobarea cererii de finanțare”.

 

Art. 6 din H.G. nr. 973/2012 modificată prin H.G. nr. 904/2015

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 stabilea la primul alineat faptul că finanțarea cheltuielilor de investiții și reparații capitale la centre de zi și rezidențiale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, și se acordă beneficiarului în tranșe, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație, pe măsură ce sunt efectuate lucrările de investiții.

În continuare, dispunea faptul că sumele se acordă în baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, verificate de agențiile teritoriale, avizate și prezentate Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale de Agenție.

La următorul alineat prevedea faptul că pentru decontarea în luna curentă, documentele prevăzute anterior se prezintă Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale până cel târziu la data de 15 a lunii. Pentru documentele prezentate după această dată, decontarea se realizează în luna următoare.

În sfârșit, la ultimul alineat stabilea faptul că finanțarea din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale are caracter multianual și se acordă pe o perioadă de 3 ani de la data aprobării.

În sfârșit, la ultimul alineat dispunea faptul că beneficiarul are obligația ca în termenul maxim prevăzut anterior să finalizeze obiectivul pentru care a primit finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

 

Noua reglementare

Ptrivit noii reglementări, art. 6 stabilește: „(1) Finanțarea cheltuielilor cu lucrările de investiții, reparații capitale și/sau furnizarea de produse la centrele de zi și rezidențiale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, și se acordă beneficiarului în tranșe, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinație, pe măsură ce sunt efectuate lucrările de investiții și sunt achiziționate dotările.

(2) Sumele se acordă în baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, verificate de agențiile teritoriale, avizate și prezentate Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice de către Agenție.

(3) Deschiderea de credite bugetare se realizează în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de decontare a cheltuielilor la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(4) Finanțarea din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are caracter multianual și se acordă pe o perioadă de 3 ani de la data aprobării ordinului prevăzut la art. 3 alin. (1).

(5) Beneficiarul are obligația ca în termenul maxim prevăzut la alin. (4) să finalizeze obiectivul pentru care a primit finanțare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice”.

 

Alte prevederi ale H.G. nr. 904/2015

 

În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „contract de execuție” se înlocuiește cu sintagma „contract de lucrări” și/sau „contract de furnizare de produse”, după caz.

 

Potrivit art. II modelul contractului de finanțare prevăzut la art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri.

 

Potrivit art. III dispozițiile art. 4, 5 și 6 din H.G. nr. 973/2012, astfel cum au fost modificate prin respectiva hotărâre, se aplică contractelor de finanțare încheiate după data intrării în vigoare a respectivei hotărâri.

 

Potrivit art. IV H.G. nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 10 octombrie 2012, cu modificările aduse prin respectiva hotărâre, se va republica.

Acordarea unor sume din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale – modificări (H.G. nr. 904/2015) was last modified: noiembrie 15th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter