Aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu” (H.G. nr. 719/2016)

11 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1225

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
H.G. nr. 719/2016
(M. Of. nr. 786 din 6 octombrie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Obligațiile autorităților administrației publice locale/centrale și ale ANL”)
Cap. III („Sursele de finanțare, derularea finanțării și realizării construcțiilor de locuințe de serviciu”)
Cap. IV („Beneficiarii programului, regimul juridic, administrarea și repartizarea locuințelor de serviciu”)

 

În M. Of. nr. 786 din 6 octombrie 2016, a fost publicată H.G. nr. 719/2016 pentru aprobarea Programului „Construcția de locuințe de serviciu”.

În continuare, vom prezenta structura respectivei hotărâri de guvern.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Cap. I („Dispoziții generale”)

Cap. II („Obligațiile autorităților administrației publice locale/centrale și ale ANL”)

Cap. III („Sursele de finanțare, derularea finanțării și realizării construcțiilor de locuințe de serviciu”)

Cap. IV („Beneficiarii programului, regimul juridic, administrarea și repartizarea locuințelor de serviciu”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivei hotărâri de guvern.

Cap. I („Dispoziții generale”) din H.G. nr. 719/2016

Cap. I prevede faptul că se aprobă Programul „Construcția de locuințe de serviciu”, program multianual, denumit în continuare Program.

De asemenea, programul are în vedere construcția de locuințe de serviciu, pe baza propunerilor primite de către Agenția Națională pentru Locuințe, denumită în continuare ANL, de la autoritățile administrației publice locale/centrale.

Programul se realizează pe terenuri proprietate publică a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, puse la dispoziția ANL de către autoritățile administrației publice locale/centrale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Terenurile proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se preiau de ANL în folosință gratuită, în condițiile legii, pe perioada realizării investițiilor.

Cap. II („Obligațiile autorităților administrației publice locale/centrale și ale ANL”) din H.G. nr. 719/2016

Cap. II stabilește faptul că imobilele teren și construcții, după caz, destinate construcției de locuințe de serviciu, care se finanțează în cadrul Programului, se preiau de ANL după ce autoritățile administrației publice locale/centrale fac dovada dreptului de proprietate și numai în condițiile în care:

a) sunt viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor;

b) sunt lipsite de sarcini;

c) rămân în folosința gratuită a ANL până la finalizarea lucrărilor de construcție a locuințelor respective, astfel încât regimul juridic al acestora să asigure categoria de folosință prevăzută în planurile urbanistice și în documentațiile tehnico – economice aprobate pentru promovarea Programului;

d) expertiza tehnică și energetică, după caz, efectuată de către experți tehnici și auditori energetici autorizați conform legii, și evaluarea construcțiilor sunt efectuate, pe cheltuială proprie, de către autoritățile administrației publice locale/centrale și transmise ANL.

Condițiile prevăzute la alin. (1)se mențin până la punerea în funcțiune și recepția obiectivului de investiție, orice modificare a suprafeței de teren transmisă în folosință gratuită ANL fiind realizată numai cu acordul scris al ANL.

De asemenea, identificarea imobilelor prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza următoarelor documente:

a) schițele cu amplasamentul terenului, suprafața acestuia, precum și categoriile de folosință;

b) extrasul de carte funciară emis cu maximum 30 de zile înainte de data transmiterii acestuia la ANL;

c) act administrativ al autorității administrației publice locale/centrale de transmitere în folosința gratuită către ANL a terenului și a construcției existente, după caz, pentru construirea de locuințe de serviciu.

Cap. III („Sursele de finanțare, derularea finanțării și realizării construcțiilor de locuințe de serviciu”) din H.G. nr. 719/2016

Cap. III dispune faptul finanțarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație, din bugetele locale, precum și din alte surse legal constituite.

De asemenea, în cadrul Programului, pentru construcțiile existente se pot realiza și lucrări de extindere și intervenții reprezentând transformare, modernizare și/sau reabilitare a acestora, în condițiile legii.

Cheltuielile efectuate pentru construcțiile existente, evaluate la zi până la data preluării acestora de către ANL, precum și toate costurile care rezultă ca efect al aplicării prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), sunt cuprinse, pe capitole/subcapitole de cheltuieli, în devizul general al obiectivului de investiții.

Cap. IV („Beneficiarii programului, regimul juridic, administrarea și repartizarea locuințelor de serviciu”) din H.G. nr. 719/2016

Cap. IV prevede faptul că beneficiarii Programului sunt funcționarii publici, precum și angajații din instituții publice centrale și locale, care nu dețin sau nu au deținut, individual sau în comun, împreună cu soții lor, în proprietate o locuință în localitatea în care își desfășoară activitatea, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu excepția cotelor-părți din locuințe dobândite prin moștenire.

De asemenea, regimul juridic al locuințelor de serviciu realizate prin Program, precum și al terenurilor pe care se realizează este reglementat de prevederile art. 71 alin. (3) și (4) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Locuințele de serviciu realizate prin Program pe terenuri aflate în proprietatea publică a statului, la solicitarea autorităților administrației publice centrale, sunt administrate de autoritățile publice centrale care au solicitat realizarea acestora.

Locuințele de serviciu realizate prin Program pe terenuri aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, la solicitarea autorităților administrației publice locale, sunt administrate de autoritățile publice locale care au solicitat realizarea acestora, în condițiile legii.

Locuințele de serviciu construite prin Program, prevăzute la alin. (1) și (2), nu pot fi vândute, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În ceea ce privește soluționarea cererilor privind repartizarea locuințelor de serviciu construite prin Program, autoritățile administrației publice locale/centrale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidență și pentru examinarea solicitărilor primite.

În acest scop, prin acte administrative emise de autoritățile administrației publice locale/centrale, în condițiile legii, se vor constitui comisii de examinare a solicitărilor de locuințe de serviciu și se vor stabili și da publicității, prin afișare la sediul acestora, actele justificative necesare care însoțesc cererea și locul de primire a cererilor.

În cazul în care există mai multe cereri, autoritățile administrației publice locale/centrale vor stabili ordinea de repartizare și modalitățile de diferențiere.

Locuințele de serviciu construite prin Program se repartizează personalului propriu al instituțiilor care solicită realizarea acestora.

Instituțiile publice locale/centrale pot încheia protocoale de colaborare prin care stabilesc ca locuințele de serviciu să fie repartizate personalului din mai multe instituții.

Comisiile constituite conform prevederilor alin. (2) vor examina cererile pentru locuințele de serviciu construite prin Program, în ordinea de prioritate stabilită și vor prezenta, spre aprobare, conducerii instituției în cauză lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință.

După aprobare, listele se vor afișa la sediile instituțiilor publice respective.

Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințele de serviciu construite prin Program, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa reprezentantului legal al instituției publice care administrează locuințele, în termen de 7 zile de la afișarea listelor prevăzute la alin. (7).

Soluționarea contestațiilor se va realiza în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

În fine, închirierea locuințelor de serviciu construite prin Program se face în condițiile prevăzute de legislația specifică din fiecare domeniu sau, în situația în care nu există legislație specifică, în condițiile O.U.G. nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.

Administrarea locuințelor de serviciu construite prin Program se face în condițiile prevăzute de lege pentru locuințele din fondul locativ de stat sau, după caz, în condițiile prevăzute de legislația specifică din anumite domenii de activitate.

Alte prevederi relevante din H.G. nr. 719/2016

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din respectiva hotărâre.

 

Aprobarea Programului „Construcția de locuințe de serviciu” (H.G. nr. 719/2016) was last modified: octombrie 10th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter