Asigurările auto din România (NASF nr. 20/2017)

2 aug. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 426

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar

NASF nr. 20/2017

(M. Of. nr. 624 din data de 1 august 2017)

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc
TITLUL I
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

Cap. I. („Dispoziții generale”)
Cap. II. („Procesul de autorizare”)
Cap. III. („Desfășurarea activității”)
Cap. IV. („Raportări și publicare”)
Cap. V. („Contractul RCA”)
Cap. VI. („Prejudicii și despăgubiri”)
Cap. VII. („Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii”)
Cap. VIII. („Documentul de intrare în reparație”)
Cap. IX. („Dispoziții finale”)
TITLUL II
Alte prevederi referitoare la asigurările auto

Cap. X. („Constatarea amiabilă de accident”)
TITLUL III
Dispoziții finale

În M. Of. nr. 624 din data de 1 august 2017, a fost publicată NASF nr. 20/2017 privind asigurările auto din România.

În continuare, vom prezenta structura respectivei norme.

TITLUL I
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

Cap. I. („Dispoziții generale”)
Cap. II. („Procesul de autorizare”)
Cap. III. („Desfășurarea activității”)
Cap. IV. („Raportări și publicare”)
Cap. V. („Contractul RCA”)
Cap. VI. („Prejudicii și despăgubiri”)
Cap. VII. („Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii”)
Cap. VIII. („Documentul de intrare în reparație”)
Cap. IX. („Dispoziții finale”)

TITLUL II
Alte prevederi referitoare la asigurările auto

Cap. X. („Constatarea amiabilă de accident”)

TITLUL III
Dispoziții finale

Vă vom prezenta o parte dintre dispozițiile respectivei norme.

TITLUL I
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

Cap. I. („Dispoziții generale”)

Potrivit cap. I, respectiva normă reglementează:

a) elementele contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumit în continuare contract RCA, inclusiv prevederi legate de reînnoirea acestuia;
b) formatul poliței de asigurare RCA;
c) condițiile și criteriile de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA;
d) procesul privind avizarea, constatarea prejudiciilor și lichidarea dosarului de daună;
e) sistemul bonus-malus și criteriile de aplicare a acestuia;
f) forma, dimensiunile, conținutul și procedurile privind utilizarea formularului de constatare amiabilă de accident;
g) procesul de avizare și înregistrare, obligațiile și responsabilitățile personalului care efectuează constatarea daunelor;
h) modalitatea de decontare directă;
i) lista documentelor necesare soluționării cererii de despăgubire;
j) prevederi aplicabile asiguraților cu risc ridicat;
k) criterii de risc, indici de încărcare, coeficienți de majorare și/sau corecție ori alte instrumente de ajustare utilizate în calculul tarifului de primă.

Condițiile contractuale minime obligatorii pentru asigurarea RCA sunt stabilite de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie și de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară emise în aplicarea acesteia.

Cap. II. („Procesul de autorizare”)

Cap. al II-lea prevede faptul că asigurătorii pot practica asigurarea RCA pe teritoriul României dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au dreptul să subscrie riscuri din clasa 10, cu excepția răspunderii transportatorului;
b) dispun de un reprezentant de despăgubiri în fiecare stat situat în limitele teritoriale de acoperire a asigurării RCA, definite la art. 2 pct. 18 din Legea nr. 132/2017;
c) dispun de o structură adecvată atât pentru activitatea de contractare a asigurării RCA, cât și pentru cea de constatare și lichidare daune;
d) efectuează activitate de constatare a daunelor prin specialiști constatare daune pe întreg teritoriul României;
e) efectuează activitate de lichidare a daunelor prin personal specializat propriu sau mandatat, pe întreg teritoriul României;

f) dispun de dotare cu tehnică de calcul și software adecvate și de personal care să permită cel puțin:
(i) contractarea asigurării RCA;
(ii) ținerea unor evidențe cronologice detaliate privind încheierea, derularea și încetarea asigurării RCA;
(iii) gestionarea dosarelor de daună;
(iv) transmiterea în format electronic a informațiilor prevăzute la pct. (i)-(iii) către baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României;

g) desfășoară activitatea de încheiere a asigurării obligatorii RCA la:
(i) sediile principale sau secundare proprii sau ale intermediarilor de asigurări;
(ii) sediile principale sau secundare ale asiguraților ori ale potențialilor asigurați persoane juridice;
(iii) domiciliul sau, după caz, reședința asiguraților ori a potențialilor asigurați persoane fizice;

h) dețin un program de reasigurare care garantează o reținere proprie prudențială;
i) sunt membri ai BAAR.

Astfel, A.S.F. decide acordarea autorizației pentru practicarea asigurării RCA în cazul în care constată îndeplinirea condițiilor legale, precum și în urma analizei indicatorilor care atestă faptul că asigurătorul RCA poate gestiona această formă de asigurare cu respectarea prevederilor legale. Autorizația poate fi retrasă sau suspendată de către A.S.F., în condițiile legii.

Cap. III. („Desfășurarea activității”)

Conform prevederilor cap. al III-lea, asigurătorii RCA comunică A.S.F. orice modificare și/sau completare a informațiilor transmise potrivit art. 4 cu 30 de zile înainte de data aplicării modificărilor sau completărilor, cu excepția listei reprezentanților de despăgubiri, care va fi transmisă în termen de 14 zile de la modificare.

Aceștia transmit A.S.F., în termen de 30 de zile de la data autorizării, dovada calității de membru BAAR.

De asemenea, asigurătorii RCA transmit prin sistem informatic către baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României informații complete și corecte referitoare la contractele RCA încheiate pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate și pentru cele care urmează a fi înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv:

a) valabilitatea contractului RCA;
b) data denunțării, rezilierii, suspendării contractului RCA, după caz;
c) daunele înregistrate ca urmare a evenimentelor produse pe parcursul derulării contractului RCA;
d) informații referitoare la tipul daunei, inclusiv componenta de vătămări ale integrității corporale sau ale sănătății ori privind decesul;
e) numele, prenumele, CNP, seria și numărul CI/BI ale conducătorilor auto declarați;
f) numele, prenumele, CNP, seria și numărul CI/BI ale conducătorului auto responsabil de producerea accidentului și atributul suplimentar dacă este una dintre persoanele declarate în contractul RCA;
g) informații privind decontarea directă, în situația în care contractul RCA a fost emis cu agrearea de către părți a modalității de decontare directă și dacă dauna este instrumentată prin această modalitate;
h) informații privind răscumpărarea în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 23 din Legea nr. 132/2017;
i) clasa bonus-malus.

Cap. IV. („Raportări și publicare”)

În cap. al IV-lea este dispus faptul că asigurătorii RCA întocmesc evidențe privind asigurarea RCA subscrisă pe teritoriul României și transmit trimestrial A.S.F. raportările elaborate potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4, până în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic.

De asemenea, aceștia publică și actualizează permanent pe site-ul propriu următoarele:

a) datele necesare care să permită persoanelor prejudiciate accesul direct la informațiile privind procedura de avizare și constatare a daunelor;
b) documentele necesare pentru deschiderea dosarului de daună;
c) informații cu privire la canalul de comunicare prin care asigurații și persoanele prejudiciate pot solicita informații în legătură cu instrumentarea daunelor produse vehiculelor avariate prin accidente de circulație acoperite de contracte RCA;
d) platforma de calcul al tarifului de primă specific potențialului asigurat;
e) tariful de referință.

Cap. V. („Contractul RCA”)

Potrivit prevederilor cap. al V-lea, în cazul în care asiguratul RCA și asigurătorul RCA convin asupra introducerii unor clauze suplimentare la încheierea sau pe perioada derulării contractului RCA, acestea vor fi menționate distinct în contractul RCA. Clauza de decontare directă și termenii acesteia se stabilesc de comun acord la încheierea contractului de asigurare RCA, cu respectarea prevederilor Legii nr. 132/2017.

Contractul RCA se încheie cu un asigurător care are dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul României. La încheierea asigurării RCA, asigurătorul RCA emite asiguratului contractul RCA împreună cu polița de asigurare RCA.

În cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitărilor tehnice sau legale, nu există posibilitatea de a circula în afara teritoriului României, asigurătorii RCA emit polița RCA cu valabilitate pe teritoriul României și stabilesc tariful de primă luând în considerare riscurile aferente.

Asigurătorii RCA solicită informațiile necesare pentru evaluarea riscului, conform propriilor criterii stabilite în tariful de primă, și verifică corectitudinea informațiilor privind datele de identificare și tehnice ale vehiculului, datele proprietarului sau utilizatorului acestuia.

Dovada încheierii asigurării RCA, în cazul controalelor efectuate de către autoritățile abilitate, o constituie:

a) polița de asigurare RCA emisă de către asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă;
b) dovada asigurării de răspundere civilă a vehiculelor, eliberată de asigurătorii RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul României și numai pentru perioada menționată în aceasta, sau polița de asigurare de frontieră pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în afara Spațiului Economic European și a Confederației Elvețiene.

Asigurătorii RCA confirmă valabilitatea contractelor RCA și eliberează copii ale acestora la solicitarea:

a) instanțelor de judecată și a autorităților publice;
b) asigurătorilor care s-au subrogat în drepturile persoanei prejudiciate;
c) asigurătorilor RCA ai persoanei vinovate de producerea accidentului în cazul decontării directe;
d) altor persoane fizice și juridice care justifică un interes legitim.

Oferta asigurătorului RCA este valabilă pentru o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare și conține următoarele informații:

a) prima de asigurare totală rezultată din aplicarea tarifului de primă, care este menționată pe polița de asigurare;
b) comisionul plătit intermediarului, exprimat în valoare absolută și ca procent din prima de asigurare totală;
c) menționarea faptului că valoarea absolută a comisionului prevăzut la lit. b) se determină prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totale și că acesta este inclus în prima totală;
d) cheltuiala medie de vânzare directă;
e) data până la care oferta este valabilă;
f) tariful aferent decontării directe;
g) clauze și acoperiri suplimentare;
h) clasa bonus-malus;
i) mențiunea privind posibilitatea plății în rate.

Cap. VI. („Prejudicii și despăgubiri”)

Conform cap. al VI-lea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite în urma producerii unor accidente de vehicule, persoanele prejudiciate se adresează în vederea avizării daunei:

a) asigurătorului RCA cu care proprietarul/utilizatorul vehiculului răspunzător de producerea accidentului a încheiat asigurarea RCA;
b) reprezentantului de despăgubiri;
c) propriului asigurător RCA în cazul utilizării decontării directe;
d) BAAR, în calitatea acestuia de birou gestionar.

De asemenea, la avizarea daunelor în legătură cu producerea unui eveniment asigurat prin contractul RCA, asigurătorul RCA deschide dosarul de daună procedând la:

a) efectuarea constatării prejudiciilor și evaluarea inițială a daunelor;
b) informarea în scris a părții prejudiciate cu privire la documentele care trebuie depuse pentru soluționarea pretențiilor de despăgubire;
c) soluționarea cererii în termenul legal.

Asigurătorul RCA înregistrează toate documentele depuse la dosarul de daună. De asemenea, acesta efectuează constatarea prejudiciilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data avizării sau la o dată ulterioară convenită de către părți.

Persoanele care efectuează constatarea daunelor sunt avizate de către A.S.F. în vederea înregistrării și menținerii în Registrul specialiștilor constatare daune.

În vederea avizării ca specialist constatare daune, acesta îndeplinește cel puțin următoarele condiții:

a) prezintă certificate de cazier fiscal și judiciar care să ateste că nu a fost condamnat pentru fapte de corupție sau de natură economică, în termenul de valabilitate și în original;
b) deține competențe profesionale corespunzătoare domeniului pentru care efectuează constatarea, dovedite prin certificat de competențe emis de către ISF, fie în baza examinării, ca urmare a finalizării unui curs de pregătire profesională, fie în urma evaluării competențelor specifice ocupației în centrul ISF de evaluare a competențelor constatatorilor de daune;
c) prezintă declarație pe propria răspundere privind respectarea legislației incidente.

Oferta de despăgubire este înaintată persoanei prejudiciate de către asigurătorul RCA sau BAAR, după caz, și cuprinde:

a) modul detaliat de calcul al costurilor reparației, inclusiv tarifele la care este calculată manopera de reparație;

b) în cazul daunei totale economice:
(i) modul de calcul al valorii bunului la data evenimentului;
(ii) modul de calcul al valorii epavei;

c) sursele de referință ale costurilor avute în vedere.

Cap. VII. („Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii”)

În cap. al VII-lea este prevăzut că asigurătorii care au dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii își desfășoară activitatea și cu respectarea prevederilor respectivei norme.

Asigurătorii RCA care notifică A.S.F. intenția de desfășurare a activității de asigurare RCA pe teritoriul altor state membre își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor legale aplicabile în statele membre respective.

Asigurătorul cu sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene poate practica asigurarea RCA pe teritoriul României, cu respectarea legislației naționale în vigoare, de la data la care autoritatea competentă a statului membru de origine îi comunică confirmarea A.S.F. referitoare la primirea notificării privind intenția de exercitare a libertății de a presta servicii sau a dreptului de stabilire.

Cap. VIII. („Documentul de intrare în reparație”)

Cap. al VIII-lea dispune că documentul de intrare în reparație se eliberează de către asigurători, BAAR sau FGA, în limitele legale de răspundere și competență, prin specialiștii constatare daună, în condițiile prevăzute la art. 79 alin. (2) lit. b), art. 80 alin. (2) și la art. 801 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentul de constatare poartă înscris numele asigurătorului, BAAR sau FGA, și seria unică formată cel puțin din:

a) indicativul abreviat al județului în care este emis documentul;
b) numărul dosarului de daună conex.

Cap. IX. („Dispoziții finale”)

Potrivit cap. al IX-lea, asigurătorii RCA transmit asiguraților și terțelor persoane prejudiciate următoarele informații:

a) condițiile privind contractul RCA;
b) modul de stabilire a tarifelor de primă în baza căruia a fost înaintată oferta, în vederea contractării asigurării RCA, la cererea acestora;
c) procedura de soluționare a reclamațiilor.

TITLUL II
Alte prevederi referitoare la asigurările auto

Cap. X. („Constatarea amiabilă de accident”)

În cap. al X-lea este prevăzut faptul că pentru evenimentele în care au fost implicate două vehicule asigurate, din care au rezultat numai prejudicii materiale, avizarea daunei se poate face și în baza formularului „Constatare amiabilă de accident”. Completarea și semnarea acestuia reprezintă descrierea unui cumul de elemente și fapte care contribuie la soluționarea dosarelor de daună, nereprezentând o recunoaștere a răspunderii conducătorilor auto.

Respectivul formular poate fi utilizat în relația cu asigurătorii fără a mai fi necesară întocmirea documentelor de constatare de către poliția rutieră, numai dacă este completat și semnat de către ambii conducători de vehicule implicați în accident.

Formularul „Constatare amiabilă de accident” conține informații privind:

a) data și locul producerii accidentului;
b) datele de identificare ale conducătorilor auto implicați;
c) datele proprietarilor vehiculelor implicate;
d) datele vehiculelor implicate și ale propriilor asigurători;
e) circumstanțele producerii accidentului.

TITLUL III

Dispoziții finale

Conform titlului final al respectivei norme, anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din aceasta.

Nerespectarea prevederilor acesteia de către asigurătorii RCA și intermediarii în asigurări se sancționează în condițiile și potrivit prevederilor cap. X din Legea nr. 132/2017, precum și ale art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare. Nerespectarea prevederilor de către BAAR se sancționează în condițiile și potrivit prevederilor cap. X din Legea nr. 132/2017.

Respectiva normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării. La data intrării în vigoare a acesteia se abrogă NASF nr. 39/2016 privind asigurările auto din România, publicată în M. Of. nr. 986 din 8 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Asigurările auto din România (NASF nr. 20/2017) was last modified: august 2nd, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter