Autoritatea Electorală Permanentă. Organizare și funcționare (Legea nr. 208/2015)

30 iul. 2015
2 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 5 (2 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 7827

Despre

 • Misiunea, organizarea și aparatul de specialitate al Autorității Electorale Permanente
 • Atribuțiile Autorității Electorale Permanente
 • Organizarea și funcționarea Centrului Expert electoral

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativSumar
Legea nr. 208/2015
(M. Of. nr. 553 din 24 iulie 2015)
Capitolul I („Misiunea, organizarea și aparatul de specialitate al Autorității Electorale Permanente”)
Capitolul II („Atribuțiile Autorității Electorale Permanente”)
Capitolul III („Organizarea și funcționarea Centrului Expert electoral”)


 
Organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente este reglementată de Legea nr. 208/2015 (M. Of. nr. 553 din 24 iulie 2015).
 
Vă prezentăm, în continuare, prevederile Legii nr. 208/2015 referitoare la organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente
 
Capitolul I („Misiunea, organizarea și aparatul de specialitate al Autorității Electorale Permanente”)
 
Art. 100 Legea nr. 208/2015
 
Art. 100 prevede la primul alineat faptul că Autoritatea Electorală Permanentă este o instituție administrativă autonomă cu personalitate juridică și cu competență generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și europene în materie.

De asemenea, se dispune faptul că Autoritatea Electorală Permanentă își desfășoară activitatea cu respectarea principiilor independenței, imparțialității, legalității, transparenței, eficienței, profesionalismului, responsabilității, sustenabilității, predictibilității și legitimității.
 
Art. 101 Legea nr. 208/2015
 
Art. 101 are următorul conținut: „(1) Autoritatea Electorală Permanentă este condusă de un președinte, cu rang de ministru, ajutat de 2 vicepreședinți cu rang de secretar de stat.

(2) Președintele este numit prin hotărâre adoptată în ședință comună a Senatului și Camerei Deputaților, la propunerea grupurilor parlamentare, dintre personalitățile cu pregătire și experiență în domeniul juridic sau administrativ. Este numit președinte candidatul care întrunește majoritatea voturilor deputaților și senatorilor.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

(3) Președintele este ajutat de 2 vicepreședinți cu rang de secretar de stat, unul numit de Președintele României, iar celălalt de prim-ministru.

(4) Președintele și vicepreședinții nu pot fi membri ai unui partid politic.

(5) Mandatul președintelui și mandatele vicepreședinților Autorității Electorale Permanente sunt de câte 8 ani și pot fi reînnoite o singură dată.

(6) Mandatul președintelui sau vicepreședinților încetează în următoarele situații:

 1. a) expirarea mandatului;
 2. b) demisie;
 3. c) revocare;
 4. d) deces.

(7) Președintele și vicepreședinții pot fi revocați din funcție, pentru motive temeinice, de către autoritățile care i-au numit.

(8) Autoritatea Electorală Permanentă, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, își aprobă proiectul de buget propriu, înaintea dezbaterii bugetului de stat, și îl înaintează Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat. Includerea cheltuielilor de capital în bugetul propriu se face cu consultarea Guvernului.

(9) Președintele Autorității Electorale Permanente este ordonator principal de credite. În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, președintele emite ordine.

(10) Președintele Autorității Electorale Permanente beneficiază de o indemnizație egală cu indemnizația stabilită pentru președintele Curții de Conturi, în condițiile legii. Vicepreședinții Autorității Electorale Permanente beneficiază de o indemnizație egală cu indemnizația stabilită pentru vicepreședinții Curții de Conturi, în condițiile legii.

(11) Autoritatea Electorală Permanentă are un secretar general. Secretarul general este numit de prim-ministru pe bază de concurs, în condițiile legii.

(12) În lipsa președintelui, atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de unul dintre vicepreședinți, stabilit prin ordin”.
 
Art. 102 Legea nr. 208/2015
 
Art. 102 prevede următoarele: „(1) Autoritatea Electorală Permanentă are un aparat propriu de specialitate.

(2) Organizarea și funcționarea aparatului propriu al Autorității Electorale Permanente, numărul de posturi, statutul personalului, atribuțiile acestuia și structura organizatorică se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin hotărâre a birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, la propunerea Autorității Electorale Permanente. Personalul Autorității Electorale Permanente are același statut cu personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului. Cabinetele demnitarilor sunt organizate în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru ministru și, respectiv, pentru secretar de stat. La organizarea și funcționarea aparatului propriu nu se aplică prevederile art. XVI din titlul III al cărții a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice, aprobată prin Legea nr. 144/2009.

(3) Autoritatea Electorală Permanentă poate avea filiale și birouri în fiecare județ și municipiul București. Înființarea, organizarea și funcționarea filialelor și a birourilor, numărul de posturi, precum și atribuțiile acestora se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente.

(4) Salarizarea personalului din aparatul de specialitate al Autorității Electorale Permanente se face la nivelul prevăzut de lege pentru personalul din aparatul celor două Camere ale Parlamentului.

(5) Întreg personalul beneficiază de sporuri sau alte adaosuri salariale stabilite potrivit legii, calculate la salariul de bază lunar brut sau la indemnizația de încadrare corespunzătoare funcției în care sunt încadrați. Prin personalul Autorității Electorale Permanente se înțelege personalul salarizat și indemnizat, numit în condițiile legii.

(6) Prevederile Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător personalului din aparatul de specialitate al Autorității Electorale Permanente.

(7) Președintele Autorității Electorale Permanente numește, promovează, eliberează sau destituie din funcție personalul din aparatul de specialitate al Autorității Electorale Permanente, conform legii.

(8) Personalul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente cu statut de înalt funcționar public parlamentar este numit, eliberat sau destituit din funcție cu avizul birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului. Persoanele care ocupă funcții de demnitate publică și cele care ocupă funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, care nu au domiciliu și nici locuință proprietate personală în municipiul București, beneficiază de diurnă de deplasare, stabilită prin regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente.

(9) Personalul aparatului de specialitate al Autorității Electorale Permanente cu statut de funcționar public parlamentar nu poate face parte din partide politice sau formațiuni politice”.
 
Capitolul II („Atribuțiile Autorității Electorale Permanente”)
 
Art. 103 Legea nr. 208/2015
 
Art. 103 prevede la primul alineat faptul că Autoritatea Electorală Permanentă exercită următoarele atribuții principale:

 1. a) elaborează propuneri privitoare la asigurarea logisticii necesare desfășurării alegerilor, pe care le transmite spre însușire Guvernului și autorităților administrației publice locale, și urmărește modul de îndeplinire a propunerilor;
 2. b) urmărește modul de delimitare a secțiilor de votare, de stabilire a localurilor secțiilor de vot și a sediilor birourilor electorale;
 3. c) urmărește realizarea din timp a dotărilor specifice secțiilor de votare: urne și cabine tipizate, ștampile, tușiere, recipiente pentru transportul buletinelor de vot și altele asemenea; controlează modul de păstrare a acestora între perioadele electorale;
 4. d) urmărește modul de asigurare a fondurilor necesare realizării eșalonate, din timp, a logisticii necesare desfășurării procesului electoral;
 5. e) monitorizează securitatea secțiilor de votare, a buletinelor de vot și a celorlalte documente și materiale specifice perioadei electorale;
 6. f) monitorizează întocmirea și tipărirea listelor electorale permanente; monitorizează și controlează actualizarea Registrului electoral;
 7. g) administrează Registrul electoral și Registrul secțiilor de votare;
 8. h) controlează și monitorizează îndeplinirea sarcinilor care revin autorităților publice și altor organisme în pregătirea și organizarea proceselor electorale;
 9. i) asigură, în limita competențelor sale, aplicarea unitară a dispozițiilor legale referitoare la organizarea alegerilor și a referendumurilor;
 10. j) elaborează studii și propuneri vizând îmbunătățirea sistemului electoral, pe care le dă publicității și le prezint autorităților publice, partidelor politice, precum și organizațiilor neguvernamentale interesate
 11. k) prezintă Parlamentului, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, pentru Președintele României, pentru Parlamentul European și pentru autoritățile administrației publice locale sau a unui referendum național, un raport asupra organizării și desfășurării alegerilor, respectiv a referendumului, cuprinzând referiri la participarea la scrutin, modul de desfășurare a acestuia, abaterile și neajunsurile, inclusiv de ordin legislativ, constatate și rezultatul consultării; raportul se dă publicității sub forma unei cărți albe;
 12. l) implementează programe de informare și educare a alegătorilor asupra sistemului electoral românesc și asupra respectării deontologiei electorale și asigură popularizarea acestora;
 13. m) organizează programe specifice de instruire și formare profesională în materie electorală pentru personalul autorităților și instituțiilor, cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și pentru persoanele care pot deveni membri ai birourilor electorale și operatori de calculator în secțiile de votare;
 14. n) elaborează programe și stabilește proceduri unitare privind exercitarea dreptului de vot de către persoanele cu dizabilități și asigură popularizarea acestora;
 15. o) elaborează proiectul bugetului propriu, care se aprobă prin legea bugetului de stat;
 16. p) întocmește lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Național de Statistică, care participă la centralizarea, prelucrarea datelor și constatarea rezultatelor alegerilor;
 17. q) coordonează sistemul informațional electoral național;
 18. r) achiziționează, în condițiile legii, aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;
 19. s) elaborează și supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, data alegerilor și calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale;
 20. ș) elaborează și supune Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, proiectele de hotărâri specifice bunei organizări și desfășurări a alegerilor;
 21. t) elaborează proiecte de acte normative pentru îmbunătățirea și perfecționarea sistemului electoral românesc, pe care le supune Guvernului spre analiză și exercitare a dreptului de inițiativă legislativă;
 22. ț) prezintă Guvernului spre aprobare, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Afacerilor Interne, proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor;
 23. u) certifică spre neschimbare, cu 10 zile înainte de data alegerilor, aplicațiile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării și le pune la dispoziția partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale înscrise în competiția electorală, la cererea scrisă a acestora;
 24. v) face propuneri Guvernului pentru stabilirea datei de organizare și desfășurare a alegerilor parțiale pentru autoritățile administrației publice locale și sprijină organizarea acestora;
 25. w) veghează la respectarea legii privind organizarea și desfășurarea referendumurilor locale;
 26. x) asigură aplicarea legislației privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;
 27. y) organizează conferințe, seminare și congrese naționale și internaționale în domeniul său de activitate;
 28. z) asigură transparența cheltuielilor efectuate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor și referendumurilor.

Potrivit alineatului următor, Autoritatea Electorală Permanentă prezintă Parlamentului anual un raport asupra activității sale, conform legii.

De asemenea, se dispune faptul că Autoritatea Electorală Permanentă îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Autoritatea Electorală Permanentă. Organizare și funcționare (Legea nr. 208/2015) was last modified: iulie 29th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter