Codul fiscal – modificări

24 iul. 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 558

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Lege nr. 177/2017 privind aprobarea O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (intrare în vigoare: 24 iulie 2017, cu excepțiile menționate în text)

Prin Legea nr. 177/2017 se aprobă, cu modificări, O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Titlul II – Impozit pe profit

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

1.1. Asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari nu se supun prevederilor privind impozitul pe profit, cu excepția celor care obțin venituri din exploatarea proprietății comune, potrivit legii [n.n. intră în vigoare la 1 ianuarie 2018].

1.2. Microîntreprinderile existente, care optează pentru plata impozitului pe profit în cursul anului, beneficiază de scutirea de impozit a profitului reinvestit, luând în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul trimestrului în care a devenit plătitor de impozit pe profit.

1.3. Cheltuielile cu stocurile lipsă sunt deductibile în câteva situații determinate de legea privind diminuarea risipei alimentare în care:

• Transferul alimentelor destinate consumului uman, cu data limită de consum aproape de expirare;
• Eliminarea subproduselor de origine animală, nedestinate consumului uman;
• Direcționarea/dirijarea produselor agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal, în vederea transformării acestora în compost/biogaz sau neutralizarea acestora. [n.n. aceste prevederi intră în vigoare la 1 octombrie 2017].

Titlul III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

2.1. Condițiile privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor se aplică și persoanelor juridice române care la data de 1 ianuarie 2017 intrau sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități [n.n. plătitorii de impozit pe profit care aveau cifra de afaceri între 100.001 și 500.000 euro]. În acest caz, prevederile Codului fiscal prevalează față de prevederile Legii nr. 170/2016.

2.2. Persoanele juridice române supuse prevederilor Legii nr. 170/2016 care se încadrează în categoria microîntreprinderilor și care au realizat la sfârșitul anului 2016 venituri între 100.000 euro – 500.000 euro, inclusiv, vor plăti impozit pe veniturile microîntreprinderilor din luna următoare intrării în vigoare a acestor prevederi [n.n. începând cu luna august 2017]. Modificarea vectorului fiscal se va face până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a acestor prevederi, inclusiv [n.n. până la 25 august 2017].

Până la acest termen se calculează, se declară și se plătește impozitul specific unor activități, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 – sfârșitul lunii intrării în vigoare a acestor prevederi [n.n. până la 31 iulie 2017].

Impozitul specific se stabilește proporțional cu perioada din anul fiscal în care s-a datorat acest impozit, iar impozitul pe profit se determină pe baza veniturilor și cheltuielilor înregistrate în contabilitate în perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2017.

2.3. Pentru calculul bazei impozabile a impozitului pe veniturile micro, din totalul veniturilor se scad și veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare care au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor [n.n. aceste prevederi intră în vigoare la 1 octombrie 2017].

Titlul IV – Impozitul pe venit

3.1. Pentru stabilirea bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii, se iau în considerare și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament suportate de angajatori, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

3.2. În cazul serviciilor medicale suportate de către angajat, deducerea se acordă pe baza contractului de servicii medicale furnizate angajatului și/sau oricărei persoane aflate în întreținerea sa, așa cum este definită la art. 77 alin. (3) Cod fiscal.

3.3. Prin OPANAF, cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se va stabili procedura de aplicare a scutirii de la plata impozitului pe venit, conform art. 76 lit. a3) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004 de care beneficiază persoanele fizice care obțin venituri individuale sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică și pentru care stabilirea venitului anual din activități agricole se efectuează pe baza normelor de venit.

3.4. Începând cu data intrării în vigoare a legii, sunt considerate venituri din alte surse și:
– indemnizațiile pentru limită de vârstă acordate în condițiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor;
– indemnizațiile lunare acordate persoanelor care avut calitatea de șef al statului român, potrivit prevederilor Legii nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român.

3.5. Pentru persoanele care obțin venituri din activități (altele decât cele de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale și din drepturi de proprietate intelectuală, precum și activități agricole, silvicultură și piscicultură) nu se face reținere la sursă dacă aceste
persoane fac dovada înregistrării fiscale pentru activitatea respectivă, potrivit legislației în materie, prin depunerea declarației pe proprie răspundere, la plătitorii de venituri, la momentul plății veniturilor.

3.6. În cazul asocierilor cu o persoană juridică care aplică impozitul specific (conform Legii nr. 170/2016) se aplică prevederile privind înregistrarea veniturilor și cheltuielilor, distribuirea venitului net/pierderii nete, impunerea veniturilor distribuite asociatului persoană fizică proporțional cu cota procentuală de participare în asociere, conform art. 125 Cod fiscal.

Titlul V. Contribuții sociale

4.1. Se datorează CASS pentru veniturile din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016. Pentru acești contribuabili, baza lunară de calcul al CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală o reprezintă venitul din asociere.

Plătitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 au obligația de a efectua plăți anticipate cu titlu de CASS.

Contribuția anuală datorată de persoanele fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil conform Legii nr. 170/2016 (privind impozitul specific) este stabilită de organul fiscal competent.

4.2. Se depun declarații rectificative (formularul 112) și pentru sumele reprezentând salarii/diferențe de salarii ori pensii/diferențe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești.

4.3. În cazul asocierilor cu o persoană juridică care aplică impozitul specific (conform Legii nr. 170/2016) baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul din asociere, determinat conform art. 125 Cod fiscal.

Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată

5.1. Se modifică prevederile referitoare la definiția faptului generator prin introducerea unei reguli generale și a unor reguli derogatorii(speciale). Pentru livrări de bunuri și prestări de servicii care se efectuează continuu (cum sunt: închiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plată pentru o anumită perioadă a unor drepturi reale asupra unui bun imobil, precum dreptul de uzufruct și superficia) și alte livrări/prestări asemenea, livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuată la fiecare dată prevăzută în contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate, sau dacă nu există o astfel de clauză, la data emiterii unei facturi, însă perioada de decontare nu poate depăși un an. [n.n. aceste prevederi intră în vigoare la 1 octombrie 2017].

5.2. Se stabilește modalitatea în care se realizează ajustarea bazei de impozitare a TVA dacă contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a falimentului beneficiarului ori a unui plan de reorganizare admis si confirmat printr-o hotărâre judecătorească, prin care creanța creditorului este modificata sau eliminata. Ajustarea se poate realiza în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească. [n.n. aceste prevederi intră în vigoare la 1 octombrie 2017].

5.3. Se elimină prevederile privind înregistrarea în scopuri de TVA de către organele fiscale a persoanelor care au obligația de a solicita înregistrarea în urma anulării codului de TVA pe baza declarației speciale (formularul 088 – anulat) pentru justificarea intenției si capacității de a desfășura activități economice.

5.4. Organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de TVA sau anulează înregistrarea unei persoane impozabilă, societate cu sediul activității economice în Romania, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, care prezintă risc fiscal ridicat (criteriu care înlocuiește analiza privind intenția și capacitatea de a desfășura activități economice). Prin OPANAF se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal. După anularea înregistrării, dacă societatea nu mai prezinta risc fiscal ridicat, organele fiscale înregistrează persoana impozabilă la cererea societății.

Înregistrarea este valabilă de la data comunicării deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. [n.n. aceste prevederi intră în vigoare la 1 octombrie 2017]

Titlul VIII – Accize

6.1. Se modifică definiția autorității competente în domeniul administrării accizelor.

6.2. Se modifică Anexa 1 care conține nivelul accizelor pentru perioada 2017-2022. Pentru produsele din tutun este prevăzută o creștere anuală a accizelor. Acciza specifică pentru țigarete, valabilă pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 martie 2018 inclusiv, este de 333,582 lei/1.000 țigarete.

6.3. Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați se face de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, ca urmare a abrogării prevederilor privind Comisia și comisiile teritoriale (art. 360 și 361 Cod fiscal).

6.4. Solicitările adresate Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate – constituită la nivelul MFP – și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se soluționează de către aceasta.

6.5. Se stabilește modul de soluționare a contestațiilor la respingerea cererii de autorizare a antrepozitului fiscal, dar și în cazul anulării, revocării, suspendării autorizației.

6.6. Se introduc prevederi noi privind activitatea de monitorizare și control de către Ministerul Finanțelor Publice a direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice cu privire la respectarea condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și importatorilor autorizați.

Titlul IX – Taxe și impozite locale

6.1. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

Codul fiscal – modificări was last modified: iulie 24th, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter