Compensare pentru un imobil imposibil de restituit în natură. Excepția tardivității cererii de revizuire (NCPC, Constituția României)

13 Feb 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 246

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 1322/2017

NCPC: art. 181 alin. (1) pct. 3, art. 185 alin. (1), art. 509 alin. (1) pct. 8, art. 511 alin. (1) pct. 8, art. 634 alin. (1) pct. 4 și alin. (2); Legea nr. 165/2013: art. 35; Constituția României: art. 21, art. 24 și art. 126 alin. (2)

Prin cererea înregistrată pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, la data de 25 august 2017, data poștei, revizuenta A. a solicitat revizuirea Deciziei civile nr. 577A din 27 iunie 2017 a Curții de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, pronunțată în Dosarul nr. x/3/2014, pretinzând că este potrivnică Deciziei nr. 3183 din 22 iunie 2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția contencios administrativ și fiscal.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În drept, cererea de revizuire a fost întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Prin întâmpinare, intimata a indicat excepția inadmisibilității cererii formulate de revizuenta.

Înalta Curte a invocat, din oficiu, excepția tardivității cererii de revizuire, reținând cauza în pronunțare asupra acesteia.

Totodată, intimata a ridicat excepția tardivității cererii de revizuire în raport de prevederile art. 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Examinând cererea de revizuire, în raport de dispozițiile art 248 alin. (1) cu referire la art. 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Înalta Curte constată că aceasta este tardivă, urmând a fi respinsă ca atare, pentru considerentele ce succed:

Cererea de revizuire este îndreptată împotriva Deciziei civile nr. 577A din 27 iunie 2017 a Curții de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, revizuenta susținând că această hotărâre este potrivnică Deciziei nr. 3183 din 22 iunie 2012 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția contencios administrativ și fiscal.

Conform dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., revizuirea pentru contrarietate de hotărâri poate fi exercitată în termen de o lună de la data rămânerii definitive a ultimei hotărâri.

În speță, ultima hotărâre dintre cele pretins potrivnice, respectiv Decizia civilă nr. 577A din 27 iunie 2017 a Curții de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, a cărei anulare s-a solicitat pe calea revizuirii, este o hotărâre pronunțată în apel, în soluționarea unui contestații formulate în baza art. 35 din Legea nr. 165/2013, solicitând anularea Deciziei de invalidare nr. 1840 din 16 septembrie 2014 și obligarea pârâtei Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților – Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor la emiterea deciziei de compensare pentru imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, imposibil de restituit în natură, conform Dispoziției de propunere pentru acordarea de despăgubiri nr. 1320 din 23 martie 2006 emisă de Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Potrivit dispozițiilor art. 35 alin. (4) din Legea nr. 165/2013, hotărârile pronunțate potrivit acestui text legal sunt supuse numai apelului, iar, conform art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., sunt hotărâri definitive deciziile date în apel, fără drept de recurs. Totodată, prevederile art. 634 alin. (2) C. proc. civ. dispun că hotărârile prevăzute la alin. (1) devin definitive la data expirării termenului de exercitare a apelului ori recursului, sau, după caz, la data pronunțării.

Din interpretarea sistematică a dispozițiilor legale evocate, rezultă că deciziile pronunțate în apel în materia Legii nr. 165/2013 sunt decizii definitive de la data pronunțării.

Față de formularea neechivocă a textului legal, art. 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., nu pot fi primite apărările revizuentei în sensul că termenul de o lună pentru exercitarea căii extraordinare de atac a revizuirii ar curge de la data la care ar fi luat cunoștință de considerentele deciziei menționate, prin urmare, de la data comunicării acesteia.

De altfel, fiind sesizată cu controlul de constituționalitate al dispozițiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., Curtea Constituțională a constatat că acestea nu contravin prevederilor constituționale ale art. 21, art. 24 și art. 126 alin. (2), reținând că hotărârea atacată prin intermediul revizuirii – cale extraordinară de atac – nu este criticată în raport de materialul dosarului existent la data pronunțării acelei hotărâri, ci numai pe baza unor împrejurări noi, necunoscute de instanța de judecată la data pronunțării. De aceea, formularea și motivarea unei cereri de revizuire nu depind în mod direct de cunoașterea argumentării instanței care a stat la baza pronunțării hotărârii atacate și, pentru aceleași rațiuni, nu îngrădesc accesul liber la justiție al revizuentului (a se vedea în acest sens Decizia nr. 524 din 5 iulie 2016, publicată în M. Of. nr. 922/16 noiembrie 2016.).

Prin urmare, în speță, termenul legal de exercitare a căii de atac extraordinare a revizuirii curge de la data pronunțării hotărârii definitive atacate, respectiv Decizia nr. 577A din 27 iunie 2017 a Curții de Apel București, secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie.

În raport de data pronunțării hotărârii supusă revizuirii – 27 iunie 2017, termenul legal pentru exercitarea căii de atac, calculat potrivit regulii prescrise de art. 181 alin. (1) pct. 3 C. proc. civ. pentru termenele statornicite pe luni, s-a împlinit la data de 27 iulie 2017.

Cererea de revizuire a fost, însă, formulată peste termenul prevăzut de art. 511 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., respectiv la data de 25 august 2017, astfel cum rezultă din plicul aflat la dosarul Înaltei Curți.

Art. 185 alin. (1) C. proc. civ. prevede: „Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate”.

Articolul invocat prevede sancțiunea procedurală a decăderii în cazul nerespectării termenelor prevăzute de lege.

Așa fiind, Înalta Curte urmează să dispună respingerea cererii de revizuire ca tardivă, făcând astfel aplicarea sancțiunii decăderii, prevăzută de art. 185 alin. (1) C. proc. civ. pentru neexercitarea în termen a oricărei căi de atac.

Pentru aceste considerente, având în vedere că termenul legal pentru declararea căii de atac extraordinare de retractare a fost depășit, în temeiul art. 185 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a respinge cererea de revizuire, ca tardiv formulată, excepția tardivității declarării acestei căi de atac fiind una de ordine publică, absolută, dirimantă, astfel încât, admiterea acesteia împiedică instanța învestită cu soluționarea cererii de revizuire, să analizeze admisibilitatea cererii de revizuire.

Sursa informației: www.scj.ro.

Compensare pentru un imobil imposibil de restituit în natură. Excepția tardivității cererii de revizuire (NCPC, Constituția României) was last modified: februarie 12th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter