CSM a avizat propunerile de modificare şi completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum și alte acte normative (ordinea de zi soluționată)

18 Apr 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 993

Despre

 • Ședința CSM din 14 aprilie 2016
 • Hotărâri adoptate

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul CSM, în ședința din 14 aprilie 2016, au fost adoptate mai multe hotărâri. Vă prezentăm, în continuare, o parte dintre respectivele hotărâri.

I. Rapoarte

• Plenul CSM și-a însușit observațiile formulate de Ministerul Justiției la Raportul privind starea justiției pe anul 2015 și a aprobat conținutul raportului;

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

• Plenul CSM a luat act de conținutul Raportului de activitate al Școlii Naționale de Grefieri, pentru anul 2015.

II. Direcția resurse umane și organizare

• Plenul CSM a aprobat componența comisiilor de elaborare subiecte și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru proba scrisă la concursul de promovare în funcția de judecător la ÎCCJ, din perioada 4 ianuarie –1 iunie 2016;

• Plenul CSM a aprobat componența comisiilor de examinare la concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, organizat în perioada 25 martie – 23 iunie 2016;

• Plenul CSM a aprobat componența comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare și de soluționare a contestațiilor, pentru examenul de absolvire a INM, sesiunea 2016;

• Plenul CSM a aprobat completarea Programului de formare inițială 2015-2016 pentru auditorii de justiție din anul I, cu un număr de 4 ore de formare, la disciplina Criminalistică;

• Plenul CSM a hotărât încetarea calității de formatori colaboratori ai INM în domeniul pregătirii membrilor comisiilor de evaluare a activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, ca urmare a faptului că nu mai doresc continuarea colaborării cu Institutul Național al Magistraturii în acest domeniu, pentru:

 • doamna procuror OTILIA ABRAM – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș;
 • doamna procuror LILIANA ARBUREANU – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava;
 • domnul procuror CORNEL IOANA – Inspecția Judiciară;
 • domnul procuror STELIAN OLTEANU – Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț;
 • doamna procuror CAMELIA PETRESCU – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov;
 • domnul procuror ILIE PICIORUȘ – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • doamna judecător NATALIA ROMAN, Tribunalul Specializat Mureș;
 • doamna judecător SANDA URSU – Curtea de Apel Pitești;
 • domnul procuror DRAGOȘ NICOLAE DUMITRU – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;
 • doamna MONA MARIA PIVNICERU – judecător la Curtea Constituțională;
 • doamna judecător NICOLETA ȚĂNDĂREANU – Înalta Curte de Casație și Justiție.

• Plenul CSM a luat act de conținutul notei direcției de specialitate de informare privind implementarea versiunii nr. 2 a aplicației Statis pentru instanțe.

III. Direcția legislație, documentare și contencios

• Plenul CSM a hotărât sesizarea Ministerului Justiției cu următoarele propuneri de modificare și completare a Legii nr. 303/2004, republicată, cu observațiile formulate de Comisia nr. 1, după cum urmează:

– La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Bursa prevăzută la alin. (1) are natura și regimul juridic al unui drept salarial și se stabilește pe baza indemnizației brute prevăzute de lege pentru judecătorii și procurorii stagiari, la care se vor calcula reținerile pentru obținerea indemnizației nete, urmând a se vira obligația angajatorului și a asiguraților la asigurările sociale de stat, precum și obligația angajatorului și a asiguraților privind contribuția la asigurările sociale de sănătate”.

– Introducerea a trei noi alineate după alin.(3) al art. 17, având conținutul prezentat în tabel pentru alin. (33) – (35):

„- având conținutul prezentat în tabel pentru alin. (33): Auditorii de justiție beneficiază în mod gratuit de cazare în spațiile de cazare ale INM, în limita locurilor disponibile, în condițiile stabilite prin Regulamentul INM.

– având conținutul prezentat în tabel pentru alin. (34): În cazurile stabilite prin Regulamentul INM, auditorii de justiție beneficiază de decontarea chiriei, în condițiile prevăzute de lege pentru judecători și procurori.

-având conținutul prezentat în tabel pentru alin. (35):Auditorii de justiție beneficiază în mod gratuit de asistență medicală, medicamente și proteze, în condițiile respectării dispozițiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările sociale de sănătate, precum și de plata indemnizației prevăzută de lege pentru creșterea copilului”.

– La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.

– După articolul 17 se introduc trei noi articole, art. 171 – 173, cu următorul cuprins:

„Art. 171 -Auditorii de justiție au îndatoririle prevăzute la art. 90-93.

Art. 172 – Dispozițiile legale privind incompatibilitățile și interdicțiile judecătorilor și procurorilor se aplică și auditorilor de justiție.

Art. 173– Cheltuielile de transport ale personalului de instruire al INM care nu are domiciliul sau reședința în municipiul București, care participă la activitățile de formare profesională inițială organizate de Institutul Național al Magistraturii, se suportă din bugetul acestei instituții”.

– La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Constituie abateri disciplinare:

 1. a) atitudinile care aduc atingere bunelor moravuri sau ordinii publice, atitudinile ireverențioase față de colegi, personalul de instruire și de conducere al INM, precum și față de persoanele cu care intră în contact în perioada efectuării stagiului;
 2. b) absențele nemotivate de la activitățile obligatorii stabilite prin programul de formare, dacă acestea depășesc 8 ore într-o lună.
 1. c) faptele prevăzute la art. 99 lit. a), b), d), f), h), j), l), m), n) și q), dispoziții care se aplică în mod corespunzător”.

– La articolul 18, alineatul (4) se abrogă.

– La articolul 18, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: „(5) Sancțiunile prevăzute la alin. (3) se aplică de Consiliul științific al INM. Răspunderea disciplinară se prescrie în termen de un an de la săvârșirea faptei”.

– La articolul 18, după alineatul 8 se introduc 3 noi alineate, alin. (9) – (11), cu următorul cuprins:

(9) Cercetarea disciplinară se suspendă atunci când împotriva auditorului de justiție s-a dispus trimiterea în judecată pentru aceeași faptă.

(10) Organul de urmărire penală este obligat să comunice INM actul prin care s-a dispus trimiterea în judecată a auditorului de justiție.

(11) Suspendarea cercetării disciplinare se dispune de către persoana din cadrul INM cu atribuții în procedura de constatare a abaterilor disciplinare și operează până când soluția pronunțată în cauza care a motivat suspendarea a devenit definitivă. Hotărârea definitivă este comunicată de îndată INM. Pe durata suspendării cercetării disciplinare cursul prescripției răspunderii disciplinare este suspendat”.

– Introducerea unui nou articol cu următorul cuprins:

(1) Pe durata cursurilor în cadrul INM, auditorii de justiție trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), c) și e).

(2) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) se constată de către Consiliul științific al INM și atrage eliberarea din funcția de auditor de justiție, precum și obliga rea la restituirea bursei și a cheltuielilor de școlarizare, în acele situații imputabile auditorilor. Consiliul științific este sesizat de Directorul INM, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.

(3) Procedura de verificare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin Regulamentul INM.

(4) Dispozițiile art. 18 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

(5) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2), condamnarea definitivă a auditorilor sau amânarea aplicării pedepsei pentru o infracțiune din culpă nu conduce la eliberarea din funcție, dacă se apreciază de către Consiliul Științific că infracțiunea săvârșită nu aduce atingere demnității funcției.

(6) Auditorii de justiție își pot păstra această calitate în cazul în care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală sau dacă, printr-o hotărâre definitivă, s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei. Păstrarea calității de auditor de justiție se dispune de către Consiliul științific, dacă se apreciază că infracțiunea săvârșită nu aduce atingere demnității calității de auditor de justiție”.

– Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 19 – (1) După încheierea cursurilor în cadrul INM, auditorii de justiție susțin un examen de absolvire și un test psihologic, prin care se verifică însușirea cunoștințelor, competențelor și abilităților necesare exercitării funcției de judecător sau de procuror.

(2) Auditorii de justiție care au promovat examenul prevăzut la alin. (1) vor fi numiți, potrivit legii, de regulă, în funcțiile pentru care au optat potrivit art. 16 alin. (3).

(3) Auditorii de justiție care nu promovează examenul de absolvire se pot prezenta încă o dată pentru susținerea acestuia la următoarea sesiune, organizată de Institutul Național al Magistraturii pentru următoarea promoție de auditori. În cazul în care auditorul de justiție nu se prezintă, în mod nejustificat, la examen sau nu promovează examenul în a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecător sau procuror stagiar și este obligat să restituie bursa și cheltuielile de școlarizare.

(4) În cazul în care auditorul de justiție nu promovează examenul de absolvire, precum și în cazul în care nu a susținut examenul de absolvire în prima sesiune, acesta nu beneficiază de bursă și de alte drepturi ale auditorilor până la promovarea examenului. În această perioadă, auditorului nu îi sunt aplicabile dispozițiile referitoare la interdicțiile și incompatibilitățile prevăzute la art. 5 și 8; această perioadă nu constituie vechime în magistratură”.

– La articolul 21, după alin. (11), se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:

(12) Anterior numirii lor ca judecători sau procurori stagiari, absolvenții INM sunt verificați sub aspectul îndeplinirii cerinței de a avea o bună reputație. Plenul CSM hotărăște cu privire la îndeplinirea cerinței privind buna reputație, pe baza verificărilor efectuate de Institutul Național al Magistraturii. Absolvenții INM care nu se bucură de o bună reputație nu pot fi numiți ca judecători sau procurori stagiari.”

– La articolul 21, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Judecătorii stagiari și procurorii stagiari se bucură de stabilitate”.

– La articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: „(11) De asemenea, judecătorii stagiari participă la ședințe de judecată cu alte tipuri de cauze decât cele prevăzute la alin. (1), prin rotație, la toate completele instanței constituite din judecători definitivi. Pentru cauzele la care participă, judecătorul stagiar întocmește un raport asupra cauzei, are vot consultativ și redactează proiectul hotărârii.

-La articolul 23, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: „(2) Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii în instanță, să efectueze și să semneze acte procesuale și procedurale, sub coordonarea unui procuror definitiv.

– La articolul 24, alineatul (2) se abrogă.

• Plenul CSM a hotărât sesizarea Ministerului Justiției cu propunerea de completare a art. 68 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice, cu modificările ulterioare, în sensul introducerii după art. 685 a unui nou articol, articolul 686, cu următorul cuprins:

Art.686 – Personalul prevăzut la art. 685 alin.(1) poate fi menținut în funcție după împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege, până la vârsta de 65 de ani”.

• Plenul CSM a hotărât sesizarea Ministerului Justiției cu următoarele propuneri de completare a Codului penal, cu observațiile formulate de Comisia nr.1, după cum urmează:

– după art.100, se introduce un nou articol, art.1001, cu denumirea marginală „Interzicerea liberării condiționate”, cu următorul cuprins:

Art. 1001 – (1) În cazul condamnării la pedeapsa închisorii pentru o infracțiune săvârșită în stare de recidivă pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare, instanța, prin hotărârea de condamnare, poate interzice posibilitatea liberării condiționate, ținând seama de criteriile prevăzute la art. 74.

(2) În cazul condamnării la pedeapsa detențiunii pe viață pentru o infracțiune săvârșită în stare de recidivă, instanța, prin hotărârea de condamnare, ținând seama de criteriile prevăzute la art.74, poate interzice posibilitatea liberării condiționate înainte de executarea a 30 de ani de detențiune.

(3) Este obligatorie prezentarea motivelor care au determinat interzicerea liberării condiționate”.

• Plenul CSM a apreciat că judecătorii și procurorii pot investi în fondurile deschise de investiții, întrucât interdicțiile și incompatibilitățile sunt de strictă interpretare și aplicare;

• Plenul CSM a avizat favorabil propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană și a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu observațiile formulate de Comisia nr.1.

• Plenul CSM a avizat favorabil proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului național mobil;

• Plenul CSM a avizat favorabil proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea H.G. nr.652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.

IV. Diverse

• Plenul CSM a apreciat că este necesară inserarea în conținutul hotărârilor judecătorești a codului ECLI –European Case Law Identifier;

• Plenul CSM a desemnat reprezentanții CSM în vederea participării la Adunarea Generală a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Varșovia, 1-3 iunie 2016.

De asemenea, Plenul CSM a aprobat suportarea din bugetul Consiliului a cheltuielilor ocazionate de participarea la acest eveniment, cheltuielile de transport și cazare pentru membrii delegației urmând a fi rambursate ulterior în condițiile prevăzute în Regulile de rambursare ale Rețelei.

Pentru a consulta integral Ordinea de zi soluționată din data de 14 aprilie 2016 a Plenului CSM, accesați sursa informației, site-ul CSM (www.csm1909.ro).

CSM a avizat propunerile de modificare și completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, precum și alte acte normative (ordinea de zi soluționată) was last modified: aprilie 19th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter