HCAFR nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari (HCAFR nr. 85/2017)

6 oct. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 294

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
HCAFR nr. 55/2017 (M. Of. nr. nr. 556 din 13 iulie 2017) aprobată prin HCAFR nr. 18/2016
(M. Of. nr. nr. 538 și nr. 538 bis din 18 iulie 2016)
HCAFR nr. 85/2017
(M. Of. nr. 789 din 5 octombrie 2017)

– modifică: art. 14

– prelungește aplicarea: art. I

În M. Of. nr. 789 din 5 octombrie 2017, a fost publicată Hotărârea nr. 85/2017 pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri.

Art. I din HCAFR nr. 85/2017

Reglementarea a cărei aplicări se prelungește

Potrivit art. I, pentru procedurile de inspecție/revizuire pentru asigurarea calității efectuate de DMCCP în trimestrele II și III din anul 2017 asupra misiunilor încheiate până la data de 31.12.2016, se stabilesc următoarele derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 și nr. 538 bis din 18 iulie 2016 (Normele DMCCP sau HCAFR nr. 18/2016) :

„1. Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (1) lit. d) din , pentru revizuirile derulate în trimestrele II și III ale anului 2017, nota de inspecție nu cuprinde identificarea onorariilor aferente contractelor în baza cărora s-au desfășurat misiunile selectate pentru revizuirea calității.

2. Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (4) din Normele DMCCP, ale pct. 1 din anexa nr. 1 la norme – Obiectivele de revizuire a calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari și ale anexei nr. 1 la Obiective, în cazul revizuirii pentru asigurarea calității activității de audit financiar/audit statutar, efectuată în cadrul inspecțiilor derulate de DMCCP în trimestrele II și III ale anului 2017:

a) nu se selectează și nu se verifică modul de respectare de către auditorul inspectat a obiectivului prevăzut la cap. I secțiunea B pct. 8 din anexa nr. 1 la Obiective, cu următorul conținut: „Conține scrisoarea misiunii referiri privind bazele de la care pleacă calcularea onorariului sau orice aranjamente legate de facturare? (ISA 210 «Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit» A23)”;

b) nu se selectează și nu se verifică modul de respectare de către auditorul inspectat a obiectivelor prevăzute la cap. VI secțiunea B pct. 44 lit. f) și g) din anexa nr. 1 la Obiective;

c) se suspendă aplicarea prevederilor pct. 44 partea introductivă și lit. c)-e) de la cap. VI secțiunea B din anexa nr. 1 la Obiective; pe perioada suspendării se aplică următoarele pevederi: „Auditorul financiar a documentat modul de planificare a misiunii de audit financiar? Procedurile analitice pentru revizuirea acestui aspect constau în: […] c) selectarea de către auditorul financiar a echipei de auditori corespunzători misiunii;

d) documentarea bugetului de timp al misiunii; e) modul de alocare a bugetului de timp membrilor echipei de audit”.

3. Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (4) din Normele DMCCP și de la anexa nr. 7.1 la Obiective, în cazul revizuirii pentru asigurarea calității misiunilor de auditare a fondurilor finanțate de UE și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori (ISRS 4400), efectuată în cadrul inspecțiilor derulate de DMCCP în trimestrele II și III ale anului 2017:

a) nu se selectează și nu se verifică modul de respectare de către auditorul inspectat a obiectivului prevăzut la cap. I secțiunea B pct. 4 din anexa nr. 7.1 la Obiective, cu următorul conținut: „Scrisoarea misiunii și/sau contractul de prestări servicii conțin referiri cu privire la onorariul aferent misiunii conform recomandărilor ISRS 4400 și ISA 210 «termenii misiunii»?”;

b) nu se selectează și nu se verifică modul de respectare de către auditorul inspectat a obiectivului prevăzut la cap. VI secțiunea A pct. 6, cu următorul conținut: „A documentat auditorul financiar modul de respectare a prevederilor Normelor CAFR pentru stabilirea numărului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni pe bază de proceduri convenite?”;

c) nu se selectează și nu se verifică modul de respectare de către auditorul inspectat a obiectivului prevăzut la cap. VI secțiunea A pct. 9, cu următorul conținut: „Auditorul financiar a documentat fundamentarea onorariului licitat, ținând cont de cerințele prezentate la pct. 6-8 și stabilirea procentului pe care onorariul oferit îl deține față de suma bugetată?”;

d) nu se selectează și nu se verifică modul de respectare de către auditorul inspectat a obiectivului prevăzut la cap. VI secțiunea A pct. 10, cu următorul conținut: „A documentat auditorul financiar aspectele relevante în cazul oferirii unor onorarii care diferă semnificativ de sumele alocate de autoritatea contractantă pentru realizarea misiunii, care au fost înscrise în bugetul Proiectului? Aceste aspecte se referă la: a) precizările și detaliile furnizate în scris, cu privire la ofertă, la cererea autorității contractante, conform art. 202 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 în cazul unui preț oferit, aparent neobișnuit de scăzut (mai mic decât 85% din valoarea estimată a contractului); b) identificarea amenințărilor generate de interesul propriu la adresa competenței profesionale și a atenției cuvenite, generate, dacă onorariul perceput este atât de mic încât ar putea fi dificil să se realizeze misiunea în conformitate cu standardele tehnice și profesionale aplicabile; c) evaluarea importanței amenințării generate de practicarea unui onorariu foarte mic în funcție de factorii prevăzuți de secțiunea 240 din Codul etic al profesioniștilor contabili, respectiv: natura misiunii; limitele valorilor posibile ale onorariului; baza pentru determinarea onorariului; dacă rezultatul tranzacției va fi revizuit de o terță parte independentă; d) documentarea aplicării măsurilor de protecție pentru eliminarea sau reducerea amenințării la un nivel acceptabil, recomandate de Codul etic”.

4. Prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (3) din Normele DMCCP și de la anexa nr. 2 la Normele DMCCP, notele de inspecție întocmite de DMCCP în cadrul procedurilor de revizuire pentru asigurarea calității din trimestrele II și III ale anului 2017 se vor întocmi după cum urmează:

a) La descrierea documentelor de lucru aferente misiunilor selectate de echipa de inspecție pentru cuprinderea în revizuirea pentru asigurarea calității, paragraful 7 din nota de inspecție nu cuprinde sintagma „reprezentând . . .% din volumul valoric al activității desfășurate de auditorul financiar în perioada verificată”, aplicându-se următoarea sintagmă: “cuprinzând un număr reprezentativ de dosare de audit aferente misiunilor derulate, care să permită echipei de inspecție formularea unor concluzii temeinice asupra caracterului adecvat al sistemului propriu de control al calității, conformității dosarelor de audit cu acesta și asupra modului de respectare a standardelor profesionale aplicabile și a altor reglementări emise de Cameră”.

b) În cuprinsul celui de-al doilea tabel din nota de inspecție nu se evidențiază coloana denumită „Valoare (lei)” și nici rândurile intitulate „Total inspectat:”, „Valoarea contractelor” și „Procentaj din total venituri (%)”.

c) La capitolul VI, secțiunea a) din Nota de inspecție nu se prezintă pct. 6.4, iar pct. 6.5 se renumerotează în mod corespunzător.

d) În tabelul din anexa nr. 1 la Nota de inspecție, la coloana intitulată „Audit financiar” și rândul VI se va indica raportul număr proceduri selectate/total proceduri ca fiind 25/50.

e) În tabelul din anexa nr. 1 la Nota de inspecție, la coloana intitulată „Proceduri convenite” și rândul VI se va indica raportul număr proceduri selectate/total proceduri ca fiind 12/2”.

Noua reglementare

Art. I din noua reglementare stabilește faptul că:

„Se aprobă prelungirea până la data de 31 decembrie 2017 a aplicării prevederilor art. I din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 13 iulie 2017.

În sensul prevederilor alin. (1), derogările stabilite la art. I din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2017 se aplică și pentru procedurile de inspecție/revizuire pentru asigurarea calității efectuate de DMCCP în trimestrul IV al anului 2017”.

 

Art. II din HCAFR nr. 85/2017

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 prevedea, prin derogare, în HCAFR nr. 55/2017 de la 13/07/2017 până la 04/10/2017, faptul că:

„(1) În scopul efectuării inspecțiilor periodice, DMCCP respectă programul de inspecție trimestrial, în care sunt cuprinși auditori financiari, membri ai Camerei, în funcție de criteriile stabilite în prezentele norme.

(2) Programul de Inspecție conține auditorii financiari a căror activitate urmează a fi revizuită pentru asigurarea calității, precum și perioada de activitate supusă revizuirii”.

Noua reglementare 

Conform art. II, art. 14 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 55/2017 se modifică după cum urmează:

Prin derogare de la prevederile art. 14 din HCAFR nr. 18/2016, DMCCP poate efectua revizuirea calității activității desfășurate de auditorii financiari cuprinși în programele de inspecție aferente trimestrelor II și III ale anului 2017 până la data de 31 decembrie 2017”.

 

Art. III din HCAFR nr. 85/2017

Potrivit noii reglementări, art. III dispune căDMCCP va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri”.

 

Art. IV din HCAFR nr. 85/2017

În art. IV se prevede că respectiva hotărâre se transmite spre aprobare Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar.

 

Art. V din HCAFR nr. 85/2017

Art. V stabilește că respectiva hotărâre se publică în M. Of. al României, Partea I.

HCAFR nr. 55/2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari (HCAFR nr. 85/2017) was last modified: noiembrie 12th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter