H.G. nr. 1412/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei – modificări (H.G. nr. 197/2017)

10 apr. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 613

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 1412/2009
(M. Of. nr. 830 din 3 decembrie 2009)
H.G. nr. 197/2017
(M. Of. nr. 243 din 7 aprilie 2017)

modifică: art. 1; art. 2; art. 3 alin. (1); art. 4; art. 5 alin. (3)

– introduce: art. 5 alin. (4) – (6)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– abrogă: art. 6

În M. Of. nr. 243 din 7 aprilie 2017, a fost publicată H.G. nr. 197/2017 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.412/2009 privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației.

În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 1412/2009 prin H.G. nr. 197/2017.

 

Art. 1 din H.G. nr. 1412/2009 (modificată prin H.G. nr. 197/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că:

„(1) Institutul de Științe ale Educației, denumit în continuare I.S.E., se organizează și funcționează ca instituție publică de cercetare și dezvoltare cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, cu sediul în municipiul București, str. Știrbei Vodă nr. 37, sectorul 1.

(2) I.S.E. preia activitatea de curriculum și pe cea privind manualele școlare de la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, care se desființează.

(3) Activitatea I.S.E. se desfășoară în concordanță cu programele și politicile educaționale ale Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniile sale de activitate, I.S.E. realizează colaborări cu instituții de învățământ preuniversitar sau superior, cu alte organizații și asociații profesionale din țară și din străinătate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 dispune următoarele:

„Art. 1

(1) Institutul de Științe ale Educației, cu sediul în municipiul București, str. Știrbei Vodă nr. 37, sectorul 1, denumit în continuare I.S.E., se organizează și funcționează ca instituție publică de cercetare, dezvoltare, inovare și formare în domeniul educației, cu personalitate juridică, unitate care funcționează în subordinea Ministerului Educației Naționale.

(2) Activitatea I.S.E. se desfășoară în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației Naționale în domeniul educației, cu problematica și provocările societății românești în context internațional, precum și cu evoluțiile cunoașterii științifice din domeniul științelor sociale și umaniste.

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor în domeniile sale de activitate, I.S.E. realizează colaborări, parteneriate, consorții cu instituții de învățământ preuniversitar sau superior, cu instituții publice și private cu preocupări în domeniile cercetării, educației, cu organizații și asociații profesionale din țară și din străinătate, precum și cu structuri neguvernamentale din domeniu”.

 

Art. 2 din H.G. nr. 1412/2009 (modificată prin H.G. nr. 197/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea faptul că:

„Art. 2

I.S.E are ca scop realizarea de proiecte de cercetare și dezvoltare în domeniul educației, selectarea, pregătirea, stimularea și valorificarea potențialului tinerilor capabili de performanță, proiectarea, dezvoltarea, aplicarea și revizuirea curriculumului național”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 dispune următoarele:

Art. 2

(1) I.S.E. are ca obiective ale activității sale fundamentarea politicilor educaționale pe baza cercetării științifice, realizarea de proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare, acțiune/intervenție și formare în domeniul educației, precum și coordonarea științifică a elaborării și revizuirii periodice a componentelor curriculumului național.

(2) I.S.E. constituie centru de expertiză în domeniul cercetării în științele educației, dezvoltării curriculare și formării cadrelor didactice, acordării de sprijin metodologic colaboratorilor din domeniul educației și al cercetării.

(3) I.S.E. este centru național pentru testarea internațională Programme for International Students Assessment (PISA), derulat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)”.

 

Art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 1412/2009 (modificată prin H.G. nr. 197/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) prevedea faptul că:

„Art. 3

(1) I.S.E. are următoarele atribuții:

a) contribuie la fundamentarea științifică a deciziilor privind reforma și inovația în învățământul românesc;
b) propune conducerii Ministerului Educației, Cercetării și Inovării politici, precum și inițierea unor proiecte de acte normative privind curriculumul național în învățământul preuniversitar, pregătirea și susținerea tinerilor și a cadrelor didactice în activități de înaltă performanță;
c) asigură expertiză și consultanță, participă la formarea continuă în științele educației;
d) asigură asistență Ministerului Educației, Cercetării și Inovării în fundamentarea proiectelor de dezvoltare și a deciziilor referitoare la sistemul de învățământ;
e) editează publicații de specialitate precum reviste, studii, cărți, rapoarte tehnice în domeniul științelor educației;
f) participă la viața științifică internă și internațională în vederea schimbului și difuzării de informații;
g) dezvoltă relații și proiecte de colaborare cu alte instituții, organizații guvernamentale și nonguvernamentale și asociații profesionale din țară și din străinătate;
h) acordă asistență de specialitate unităților de învățământ care își propun teme de cercetare;
i) realizează expertize cu privire la procesul de aplicare și de funcționare în sistemul de învățământ a curriculumului național, în scopul asigurării revizuirii periodice a acestuia;
j) asigură coordonarea științifică a elaborării componentelor curriculumului național, planuri de învățământ, programe școlare și revizuirea periodică a acestora;
k) asigură corelarea științifică și coerența metodologică dintre curriculum și celelalte componente ale sistemului național de învățământ;
l) realizează unele suporturi metodologice necesare proceselor de aplicare și de funcționare eficientă a curriculumului național;
m) elaborează materiale și desfășoară programe de formare pentru cadre didactice, în vederea dezvoltării competențelor de proiectare, implementare și evaluare a curriculumului;
n) oferă consultanță pentru elaborarea, aplicarea și evaluarea materialelor curriculare proiectate la nivel local;
o) elaborează standarde naționale de evaluare, care vor fi utilizate ca repere pentru elaborarea probelor de evaluare la nivel național;
p) participă la proiecte naționale și internaționale în domeniul curriculumului și formării cadrelor didactice, finanțate din fondurile interne sau internaționale;
q) constituie și coordonează activitatea unor grupuri de lucru compuse din specialiști și din cadre didactice cu experiență, în scopul proiectării/revizuirii curriculumului național și al pregătirii elevilor capabili de performanță;
r) desfășoară activități de cercetare și de analiză specifice în domeniile curriculumului național și evaluării de proces;
s) propune Ministerului Educației, Cercetării și Inovării acordarea de burse de studii în țară și în străinătate, de premii, precum și alte modalități de susținere a performanței pentru elevii laureați ai olimpiadelor și concursurilor internaționale;
t) organizează tabere de studiu și de odihnă, excursii în țară și în străinătate pentru elevii capabili de performanță;
u) formează autorii de manuale școlare;
v) coordonează metodologic structura și conținutul manualelor școlare;
w) acordă consultanță în vederea realizării instrumentelor de elaborare a manualelor școlare.

(2) I.S.E. va cuprinde structuri fără personalitate juridică, care să realizeze atribuțiile specifice scopului pentru care a fost înființată instituția”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) dispune următoarele:

„Art. 3

(1) I.S.E. are următoarele atribuții principale:

a) propune și realizează proiecte de cercetare-dezvoltareinovare în domeniile educației;
b) contribuie la fundamentarea politicilor educaționale, participă la elaborarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea politicilor publice în domeniul educației;
c) inițiază și participă la proiecte naționale și/sau internaționale de cercetare sau de dezvoltare în domeniile educației, formării, curriculumului;
d) participă la elaborarea strategiilor de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor educației;
e) propune Ministerului Educației Naționale inițierea unor proiecte de acte normative relevante pentru activitatea I.S.E.;
f) coordonează activitatea unor grupuri de lucru în scopul elaborării și revizuirii periodice a componentelor curriculumului național – planuri-cadru de învățământ, programe școlare;
g) elaborează diferite resurse de învățare și suporturi curriculare, precum ghiduri, suporturi metodologice, auxiliare didactice, necesare implementării eficiente a curriculumului național;
h) realizează programe de formare pentru cadre didactice, experți, personal de conducere din învățământul preuniversitar și universitar în domeniul dezvoltării și avizării de curriculum și în alte domenii educaționale;
i) dezvoltă programe educaționale și resurse de învățare pentru diferite categorii de beneficiari, în contexte formale și nonformale, susținând învățarea permanentă;
j) dezvoltă parteneriate cu furnizorii de formare inițială și continuă a cadrelor didactice sau a altor categorii de beneficiari, contribuind la progresul în carieră al cercetătorilor în științele educației și al cadrelor didactice, participând la diverse programe educaționale, programe de masterat și școli doctorale;
k) participă la activitatea unor grupuri de lucru în scopul elaborării/evaluării și revizuirii periodice a planurilor de învățământ și a reperelor curriculare/programelor de studiu specifice pentru formarea inițială și continuă în cariera didactică;
l) asigură asistență de specialitate sau coordonare metodologică în derularea unor activități ale caselor corpului didactic și ale centrelor județene de resurse și asistență educațională, precum și ale altor organizații care activează în domeniile educației;
m) acordă asistență de specialitate unităților de învățământ universitar și preuniversitar pentru realizarea de cercetări, pentru implementarea unor proiecte sau pentru elaborarea, aplicarea și evaluarea produselor curriculare proiectate la nivel local;
n) poate participa la activitatea unor grupuri de lucru pentru elaborarea standardelor naționale de evaluare;
o) promovează rezultatele studiilor și cercetărilor realizate, precum și ale programelor și proiectelor naționale și internaționale implementate, cu susținerea Ministerului Educației Naționale, a inspectoratelor școlare și a altor organizații cu atribuții în domeniile educației;
p) contribuie la viața științifică internă și internațională prin participarea la seminare, colocvii, conferințe în vederea schimbului de date de cercetare relevante și valorificării acestora;
q) editează publicații de specialitate – reviste, studii, cărți, rapoarte tehnice – în domenii relevante precum politici educaționale, curriculum, educație comparată, consiliere și orientare educațională și de carieră, management educațional și tineret”.

 

Art. 4 din H.G. nr. 1412/2009 (modificată prin H.G. nr. 197/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 prevedea faptul că:

„Art. 4

(1) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de funcționare ale I.S.E. se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării.

(2) Conducerea I.S.E. este asigurată de un director general, numit prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, pe baza rezultatelor concursului organizat în condițiile legii.

(3) Numărul maxim de posturi ale I.S.E. este de 105.

(4) Posturile sunt prevăzute, în condițiile legii, pentru personal contractual.

(5) Posturile I.S.E. se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitățile din subordinea Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, prin redistribuirea numărului de posturi de la unitățile finanțate integral de la bugetul de stat la unitățile din structura Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat și cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin bugetul ministerului.

(6) I.S.E. are dreptul de a utiliza pentru unele dintre activitățile desfășurate colaboratori externi, în condițiile legii.

(7) I.S.E. preia personalul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar cu atribuții în sfera curriculumului și a coordonării metodologice a elaborării manualelor școlare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 dispune următoarele:

Art. 4

(1) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale I.S.E. se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) Conducerea I.S.E. este asigurată de către directorul general numit prin ordin al ministrului educației naționale, pe baza rezultatelor concursului organizat în condițiile legii.

(3) Numărul maxim de posturi ale I.S.E. este de 85.

(4) Posturile sunt prevăzute, în condițiile legii, pentru personal contractual.

(5) Posturile I.S.E. se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, și cu încadrarea în cheltuielile aprobate prin bugetul ministerului.

(6) I.S.E. are dreptul de a utiliza pentru unele dintre activitățile desfășurate colaboratori externi, în condițiile legii”.

 

Art. 5 alin. (3) din H.G. nr. 1412/2009 (modificată prin H.G. nr. 197/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (3) prevedea faptul că:

„(3) Veniturile proprii ale I.S.E. provin din tarife percepute pentru activități de elaborare de planuri de învățământ și programe școlare pentru învățământul particular sau alternativ, consultanță pentru elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării curriculare, elaborare/derulare de programe de pregătire a profesorilor, evaluare de proiecte curriculare și alte activități, precum și din sponsorizări sau donații și alte venituri dobândite în condițiile legii. Cuantumul tarifelor se stabilește prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (3) dispune următoarele:

„(3) Veniturile proprii ale I.S.E. provin din următoarele activități:

a) elaborare/derulare de programe de formare continuă a personalului didactic;
b) validare/atestare a competențelor personalului didactic în domeniul elaborării de curriculum specific pentru unitățile de învățământ;
c) validare/atestare a competențelor personalului didactic în domeniul avizării de curriculum specific pentru unitățile de învățământ;
d) analiză din punct de vedere științific și avizare a propunerilor de curriculum înaintate de diferite instituții sau grupuri de lucru;
e) consultanță pentru elaborarea de strategii/metodologii/ politici în domeniile educației;
f) găzduire, administrare, facilitare și design al cursurilor de formare derulate pe platforma electronică de învățare a I.S.E.;
g) formare sau alte servicii desfășurate prin parteneriat public-privat;
h) elaborare de studii, cercetări, programe, proiecte în domeniile educației, în baza unor raporturi contractuale, în condițiile prevăzute de lege;
i) monitorizare și evaluare de impact al unor programe și proiecte educaționale promovate de instituții publice, organizații nonguvernamentale sau organizații din mediul privat;
j) organizarea și coordonarea practicii studenților din domeniul științelor educației sau din domenii conexe;
k) consiliere educațională, psihologică, de carieră și pentru alte activități educaționale oferite elevilor și studenților, precum și altor categorii de persoane care solicită servicii din aria de expertiză a I.S.E.;
l) publicarea, respectiv editarea și vânzarea revistelor și a altor lucrări de profil elaborate de I.S.E.;
m) sponsorizări, donații, închiriere spații etc.;
n) alte activități subsumate obiectului de activitate al I.S.E”.

 

Art. 5 alin. (4) – (6) din H.G. nr. 1412/2009 (modificată prin H.G. nr. 197/2017)

 

Noua reglementare

La art. 5, după alin. (3), se introduc trei noi alineate, alin. (4) – (6).

Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (4) – (6) dispune următoarele:

„(4) Activitățile inițiate de către I.S.E., precum și solicitările primite de la terți privind prestarea unor servicii generatoare de venituri sunt analizate în cadrul Consiliului de administrație al I.S.E., care decide oportunitatea și condițiile de realizare a acestora.

(5) Contravaloarea serviciilor prestate de către I.S.E. se stabilește în funcție de specificul fiecărei activități în parte și se aprobă prin decizia directorului general, cu acordul Consiliului de administrație al I.S.E.

(6) I.S.E. poate deveni membru sau se poate afilia la structuri internaționale din domeniul său de activitate, plata taxelor, contribuțiilor, cotizațiilor putând fi suportate din bugetul anual aprobat pentru I.S.E”.

 

Art. 6 din H.G. nr. 1412/2009 (modificată prin H.G. nr. 197/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 prevedea faptul că:

„Structurile de personal, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se preiau de la Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar pe bază de protocol de predare-preluare încheiat potrivit prevederilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 – se abrogă.

 

Alte prevederi relevante din H.G. nr. 197/2017

H.G. nr. 1.412/2009 privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 3 decembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

H.G. nr. 1412/2009 privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației – modificări (H.G. nr. 197/2017) was last modified: aprilie 10th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter