Organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu – modificări (H.G. nr. 1.005/2012 modificată prin H.G. nr. 170/2015)

31 mart. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1838

Despre

  • M. Of. nr. 201 din 26 martie 2015
  • H.G. nr. 170/2015
  • H.G. nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
H.G. nr. 1.005/2012
(M. Of. nr. 729 din 29 octombrie 2012; cu modif. ult.)
H.G. nr. 170/2015
(M. Of. nr. 201 din 26 martie 2015)
modifică: art. 1 alin. (2), art. 13 alin. (1) lit. a), f), o) și ș), art. 13 alin. (2) pct. A lit. m), art. 13 alin. (2) partea introductivă a pct. B, , art. 13 alin. (2) pct. B lit. a), b), i) și j), art. 13 alin. (2) pct. B lit. ș), art. 16 alin. (2), art. 17, anexele nr. 1, 2 și 3
introduce: art. 8 alin. (41) și (42), art. 13 alin. (1) lit. b1) b2), d1),  q1), r1) și r2),  s1), u1), art. 13 alin. (2) pct. A lit. n) și o), art. 13 alin. (2) pct. B lit. b1)-b7), art. 13 alin. (2) pct. B lit. s1) și s2), art. 13 alin. (2) pct. B1, art. 13 alin. (2) pct. C lit. s)

abrogă: art. 13 alin. (1) lit. m), art. 13 alin. (2) pct. A lit. a), b), e) și f), art. 13 alin. (2) pct. B, lit. k), p), q) și r)

În M. Of. nr. 201 din 26 martie 2015, s-a publicat H.G. nr. 170/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 1.005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (M. Of. nr. 729 din 29 octombrie 2012; cu modif. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Art. 1 alin. (2) H.G. nr. 1.005/2012

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) prevedea faptul că GNM este un corp specializat de inspecție și control, iar comisarii sunt funcționari publici cu statut specific care pot lua măsuri de sancționare, de suspendare/sistare a activității ca urmare a poluării și deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare și a măsurilor stabilite în notele de constatare și în rapoartele de inspecție și control.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (2) prevede: „GNM este un corp specializat de inspecție și control, iar comisarii sunt funcționari publici numiți în funcții publice specifice, în condițiile legii, care pot lua măsuri de sancționare, de suspendare/încetare a activității ca urmare a poluării și deteriorării mediului sau pentru nerespectarea condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului și a măsurilor stabilite în notele de constatare și în rapoartele de inspecție și control”.

 
Art. 8 alin. (41) și (42) H.G. nr. 1.005/2012

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (4), se introduc două noi alineate, alin. (41) și (42).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (41) prevede: „Comisarul general conduce aparatul de lucru al GNM, numește și eliberează din funcție personalul acestuia, în condițiile legii”.

De asemenea, art. 8 alin. (42) prevede: „În cazul absenței comisarului general, precum și în cazul în care comisarul general se află în imposibilitate temporară de a-și exercita funcția, calitatea de ordonator terțiar de credite, precum și celelalte atribuții care revin comisarului general se exercită în numele acestuia de către unul dintre comisarii generali adjuncți desemnat prin decizie în acest sens”.

 
Art. 13 alin. (1) lit. a), f), o) și ș) H.G. nr. 1.005/2012

Art. 13 prevede atribuțiile principale ale GNM.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) lit. a)-f) prevedeau următoarele atribuții: a) elaborează, promovează și reactualizează periodic, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, după caz, reglementări, ghiduri și norme tehnice privind activitatea de control și inspecție;

f) propune organului emitent suspendarea și/sau anularea acordului/avizului/autorizației/autorizației integrate de mediu, după caz, emis/emisă cu nerespectarea prevederilor legale;

o) constată prejudiciul asupra mediului, eventualele amenințări iminente cu un astfel de prejudiciu și identifică operatorul responsabil;

ș) participă la schimbul rapid de informații cu instituțiile și organele competente, naționale și internaționale, privind produsele, substanțele, tehnologiile care reprezintă risc pentru sănătatea și securitatea cetățenilor și a mediului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) lit. a)-f) prevăd faptul că GNM: „a) propune autorității publice centrale pentru protecția mediului elaborarea, promovarea și reactualizarea periodică a reglementărilor, ghidurilor și normelor tehnice privind activitatea de control și inspecție; (…)

f) propune organului emitent suspendarea și/sau anularea acordului/avizului/autorizației/autorizației integrate de mediu ale cărei prevederi nu sunt respectate de către titularul actelor de reglementare; (…)

o) constată faptele ce au condus la prejudiciul asupra mediului, eventualele amenințări iminente cu un astfel de prejudiciu și efectuează investigații pentru identificarea persoanei(lor) responsabile; (…)

ș) participă la schimbul rapid de informații cu instituțiile și organele competente, naționale și internaționale, privind domeniul de competență”.

 
Art. 13 alin. (1) lit. b1) și b2) H.G. nr. 1.005/2012

Noua reglementare

La art. 13 alin. (1), după lit. b) se introduc două noi litere, lit. b1) și b2), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) lit. b1) și b2) prevăd următoarele atribuții ale GNM: „b1) controlează activitățile cu impact asupra mediului și aplică, după caz, sancțiuni contravenționale persoanelor fizice sau juridice care le desfășoară;

b2) controlează respectarea măsurilor de protecție a mediului prevăzute în actele de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului, verifică îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele pentru conformare și planurile de acțiuni pentru activități economice și asigură controlul de specialitate”.

 
Art. 13 alin. (1) lit. d1) H.G. nr. 1.005/2012

Noua reglementare

La art. 13 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. d1).

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) lit. d1) are următorul conținut: „controlează respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru realizarea proiectelor, pe parcursul executării lucrărilor și la finalizarea proiectelor”.

 
Art. 13 alin. (1) lit. q1) H.G. nr. 1.005/2012

Noua reglementare

La art. 13 alin.] (1), după lit. q) se introduce o nouă literă, lit. q1).

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) lit. q1) are următorul conținut: „confiscă bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenții săvârșite în domeniul protecției mediului”.

 
Art. 13 alin. (1) lit. m) H.G. nr. 1.005/2012

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) lit. m) prevedea faptul că GNM controla respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea și valorificarea deșeurilor provenite în urma activității de creștere și îngrășare a animalelor și păsărilor, de prelucrare și industrializare a produselor animaliere și cerealiere, precum și activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animalieră.

Noua reglementare

La articolul 13 alineatul (1), litera m) se abrogă.

 
Art. 13 alin. (1) lit. r1) și r2) H.G. nr. 1.005/2012

Noua reglementare

La articolul 13 alineatul (1), după litera r) se introduc două noi litere, literele r1) și r2), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. 1 lit. r1) și r2) au următorul conținut: „r1) prelevează probe spre a fi analizate de laboratoare autorizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

r2) dispune, în condițiile prevăzute de lege, încetarea activității unităților sau instalațiilor, în caz de poluare a factorilor de mediu și/sau în cazul producerii de disconfort populației, în cazul nerespectării obligației de a solicita și obține autorizație/autorizație integrată de mediu pentru activitățile cu impact semnificativ asupra mediului conform prevederilor legale în vigoare, precum și în cazul anulării acestor acte de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă sau de către instanțele de judecată”.

 
Art. 13 alin. (1) lit. s1) H.G. nr. 1.005/2012

Noua reglementare

La articolul 13 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera s1), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) lit. s1) are următorul conținut: „derulează activități de perfecționare profesională în domeniu, pentru personalul din cadrul GNM, precum și pentru alte autorități și instituții publice, asociații sau fundații, la solicitarea acestora, în conformitate cu prevederile legale”.

 
Art. 13 alin. (1) lit. u1) H.G. nr. 1.005/2012

Noua reglementare

La articolul 13 alineatul (1), după litera u) se introduce o nouă literă, litera u1), cu următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (1) lit. u1) are următorul conținut: „sprijină și coordonează dezvoltarea rețelei de voluntari de mediu, potrivit metodologiei care se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România”.

 
Art. 13 alin. (2) pct. A lit. a), b), e) și f) H.G. nr. 1.005/2012

Art. 13 alin. (2) prevede atribuțiile specifice ale GNM.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (2) pct. A lit. a), b), e) și f) prevedeau faptul că GNM avea următoarele atribuții specifice: a) controla activitățile cu impact asupra mediului și aplică, după caz, sancțiuni contravenționale persoanelor fizice sau juridice care le desfășoară

b) controla modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protecția mediului și verifică măsurile stabilite prin programele de conformare sau planurile de acțiuni pentru activitățile economico-sociale;

e) controla realizarea importului, exportului și tranzitului de deșeuri, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare referitoare la transportul peste frontieră al deșeurilor și cu cele ale convențiilor internaționale din acest domeniu la care România este parte;

f) controlează realizarea importului, exportului și tranzitului de substanțe și preparate periculoase, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare și cu cele ale convențiilor internaționale din acest domeniu la care România este parte;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (2) pct. A lit. a), b), e) și f) se abrogă.

 
Art. 13 alin. (2) pct. A lit. m) H.G. nr. 1.005/2012

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (2) pct. A lit. m) prevedea faptul că GNM dispunea, în condițiile prevăzute de lege, încetarea activității unităților sau instalațiilor, în caz de poluare a factorilor de mediu și/sau în cazul producerii de disconfort populației.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (2) pct. A lit. m) prevede faptul că GNM: „controlează respectarea prevederilor legislației din domeniul emisiilor industriale și ia măsurile corespunzătoare potrivit legii”.

 
Art. 13 alin. (2) pct. A lit. n) și o) v

Noua reglementare

La articolul 13 alineatul (2) punctul A, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) și o).

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (2) pct. A lit. n) și o) prevăd faptul că GNM: „n) controlează respectarea prevederilor referitoare la protecția atmosferei și ia măsuri corespunzătoare, potrivit legii;

o) controlează respectarea obligațiilor ce revin titularilor de activități care dețin surse fixe de poluare atmosferică, prevăzute în programele de reducere a emisiilor, în planurile de menținere a calității aerului, în planurile de calitate a aerului și în planurile de acțiune pe termen scurt și ia măsuri corespunzătoare, potrivit legii”.

 
Art. 13 alin. (2) partea introductivă a pct. B H.G. nr. 1.005/2012

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (2) pct. B partea introductivă avea următorul cuprins: „În domeniul substanțelor și preparatelor periculoase”:

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (2) pct. B partea introductivă are următorul cuprins: „În domeniul controlului gestiunii deșeurilor, substanțelor și amestecurilor periculoase:”.

 
Art. 13 alin. (2) pct. B lit. a), b), i) și j)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 alin. (2) pct. B lit. a), b), i) și j) aveau următorul conținut: a) solicită și primește informații despre proprietățile substanțelor sau ale preparatelor periculoase, inclusiv despre compoziția chimică a acestora;

b) monitorizează producătorii, importatorii și distribuitorii de substanțe și preparate periculoase;

i) verifică respectarea condițiilor specifice prevăzute în autorizațiile eliberate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice pentru substanțele incluse în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei;

j) verifică respectarea prevederilor privind restricțiile la producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe periculoase ca atare, în compoziția unor preparate sau articole;

 

Noua reglementare

La articolul 13 alineatul (2) punctul B, literele a), b), i) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (2) pct. B lit. a), b), i) și j) prevăd faptul că GNM: a) exercită, pe întreg teritoriul țării, controlul activităților operatorilor economici privind conformarea la cerințele legislației de mediu în domeniul gestiunii deșeurilor de orice natură;

b) constată neconformitățile din actele de reglementare emise pentru activitățile din domeniul gestiunii deșeurilor, aplică măsurile legale și stabilește proceduri de control al surselor de poluare care au ca origine activități de eliminare a deșeurilor (incineratoare, depozite de deșeuri);

(…)

i) monitorizează/controlează producătorii, importatorii, reprezentanții unici, utilizatorii din aval și distribuitorii de substanțe ca atare, în amestecuri și în articole din punctul de vedere al respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), precum și al respectării deciziilor Agenției Europene pentru Produse Chimice;

j) verifică respectarea prevederilor legale privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor periculoase, precum și respectarea prevederilor privind restricțiile la producerea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe periculoase ca atare, în compoziția unor preparate sau articole”.

 
Art. 13 alin. (2) pct. B lit. b1)-b7) H.G. nr. 1.005/2012

Noua reglementare

La art. 13 alin. (2) pct. B, după lit. b) se introduc șapte noi litere, lit. b1)-b7).

Potrivit noii reglementări, Art. 13 alin. (2) pct. B lit. b1)-b7) dispun faptul că GNM:b1) controlează activitățile operatorilor economici privind transportul deșeurilor;

b2) participă la elaborarea strategiilor și politicilor de mediu privind gestionarea deșeurilor care sunt incluse în Strategia Națională pentru Gestionarea Deșeurilor și Planul Național pentru Gestionarea Deșeurilor;

b3) efectuează controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniul substanțelor și al amestecurilor periculoase, constată și sancționează încălcarea cerințelor legale și stabilește măsurile de remediere și termenele pentru îndeplinirea acestora;

b4) controlează realizarea importului, exportului și tranzitului de substanțe și amestecuri periculoase, în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare și cu cele ale convențiilor internaționale din acest domeniu la care România este parte;

b5) solicită și primește informații despre proprietățile substanțelor sau ale amestecurilor periculoase, inclusiv despre compoziția chimică a acestora;

b6) controlează respectarea prevederilor legale privind gestionarea, depozitarea și valorificarea deșeurilor provenite în urma activității de creștere și îngrășare a animalelor și păsărilor, de prelucrare și industrializare a produselor animaliere și cerealiere, precum și activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animalieră;

b7) controlează aplicarea reglementărilor privind comercializarea și/sau utilizarea îngrășămintelor chimice și a produselor de protecție a plantelor, pentru evitarea poluării mediului de către acestea”.

Organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu – modificări (H.G. nr. 1.005/2012 modificată prin H.G. nr. 170/2015) was last modified: martie 31st, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter