Normele privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII din O.U.G. nr. 2/2015 (H.G. nr. 234/2015)

20 Apr 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4731

Despre

  • M. Of. nr. 250 din 14 aprilie 2015
  • H.G. nr. 234/2015
  • Normele metodologice privind mecanismul de acordare şi derulare a împrumuturilor acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condiţiile art. XII O.G. nr. 2/2015

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar

H.G. nr. 234/2015 (M. Of. nr. 250/14.04.2015)

Normele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. XII O.U.G. nr. 2/2015Art. 1-13

În M. Of. nr. 250 din 14 aprilie 2015, s-a publicat H.G. nr. 234/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. XII [(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la art. 61 alin. (1) și art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanțelor Publice, în cursul anului 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1.290.000 mii lei, pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, în următoarele condiții:
a) dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;
b) perioadă de rambursare: până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;
c) termen-limită de depunere la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 1 octombrie 2015;
d) limita de îndatorare: exceptat.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1), de la nivelul de 30% al limitei de îndatorare prevăzută la art. 63 alin. (4), și de la prevederile art. 63 alin. (41) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, de la Ministerul Finanțelor Publice, în cursul anului 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400.000 mii lei, din plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, astfel:
a) pentru finanțarea corecțiilor financiare aplicate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în următoarele condiții:
dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;
perioadă de rambursare: până la 20 ani cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;
termen-limită de depunere la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 31 iulie 2015, inclusiv;
limita de îndatorare: 70%.
b) pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, în următoarele condiții:
dobândă: ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului, plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului;
perioadă de rambursare: până la 10 ani cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral;
termen-limită de depunere la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice a documentelor prevăzute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale: 31 iulie 2015, inclusiv;
limita de îndatorare: 70%.
(3) Sumele acordate cu titlu de împrumut din veniturile din privatizare, contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot fi utilizate cu respectarea destinațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) pentru cheltuielile aflate în sarcina:
a) unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și a instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local;
b) instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local;
c) spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale;
d) asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.
(4) Sumele din împrumuturile contractate pentru instituțiile publice prevăzute la alin. (3) lit. b)-d) se transferă de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din bugetul împrumuturilor interne în bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice respective sau în conturile distincte deschise la Trezoreria Statului pe seama asociațiilor de dezvoltare intracomunitară, nepurtătoare de dobândă, care efectuează plăți pe destinațiile pentru care a fost contractat împrumutul.
(5) Rambursarea împrumuturilor prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează în tranșe trimestriale, egale, începând cu trimestrul următor acordării acestora. Dobânda aferentă reprezintă un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculează lunar prin aplicarea ratei dobânzii la soldul împrumutului, începând cu luna acordării împrumutului, și se plătește trimestrial, în suma cumulată până la zi.
(6) Drepturile și obligațiile părților, termenii și condițiile de derulare ale împrumuturilor contractate conform alin. (1) și (2) se stabilesc prin convenție de împrumut.
(7) Pentru neplata la termen a ratelor scadente și a dobânzilor de plătit la împrumutul acordat se calculează o dobândă de întârziere, la nivelul dobânzii prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe zi de întârziere, până la data stingerii obligației. Dobânda de întârziere reprezintă venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(8) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială restituie împrumutul și dobânzile aferente în contul distinct deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codificat cu codul de identificare fiscală al acesteia. În termen de 3 zile lucrătoare de la alimentarea acestui cont, obligațiile de plată se sting în următoarea ordine: dobânzile de întârziere, dobânzile și ratele de capital.
(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5), directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice sistează alimentarea, atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.
(10) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevăzute la alin. (1) și (2) numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(11) Documentele în baza cărora se acordă împrumutul, precum și cele care stau la baza obținerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului prevăzută la alin. (18).
(12) Responsabilitatea cu privire la documentele prevăzute la alin. (11), precum și încadrarea în scopul pentru care se contactează împrumutul revin în totalitate autorităților administrației publice locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ordonatorilor de credite ai instituțiilor prevăzute la alin. (3) lit. b) și c).
(13) Documentele prevăzute la alin. (11) se depun, până cel târziu la termenele prevăzute la alin. (1) lit. c), respectiv alin. (2) lit. a) pct. 3. și lit. b) pct. 3, după caz, la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice.
(14) Ordonatorii principali de credite și autoritățile deliberative au obligația ca la elaborarea și aprobarea bugetelor locale să prevadă plata serviciului datoriei publice locale aferent împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice.
(15) Solicitările unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile pentru investiții publice de interes local, precum și cele pentru autorizare de trageri din finanțările rambursabile contractate pentru investiții publice de interes local, depuse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii și cu încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014.
(16) Solicitările unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale pentru autorizarea contractării de finanțări rambursabile pentru investiții publice de interes local, precum și cele pentru autorizare de trageri din finanțările rambursabile contractate pentru investiții publice de interes local, depuse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se analizează de Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, începând cu data de 15 august 2015, cu încadrarea în plafoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014 rămase neutilizate.
(17) Finanțările rambursabile contractate pentru refinanțarea datoriei publice locale, precum și cele pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană, altele decât cele care fac obiectul alin. (1), sunt exceptate de la prevederile alin. (15) și (16).
(18) Mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prezentului articol, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice prevăzute la alin. (3) se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.]

din O.U.G. nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice (M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Vă prezentăm, în continuare, Normele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 2/2015, precum și modul de reflectare a sumelor respective în bugetele instituțiilor publice (M. Of. nr. 176 din 13 martie 2015):

Normele metodologice privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 2/2015

 

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 1 octombrie 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu termen de rambursare de până la 15 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral, în limita sumei de 1.290.000 mii lei, în baza prevederilor art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv de fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială membră a unei asociații de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuție la finanțarea proiectului, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Împrumuturile prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la limita de îndatorare calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 2 are următorul conținut:

„(1) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita de la Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 31 iulie 2015, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 400.000 mii lei, în baza prevederilor art. XII alin. (2) din O.U.G. nr. 2/2015, în vederea:

a) finanțării corecțiilor financiare aplicate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

b) asigurării cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale.

(2) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acordă cu termen de rambursare de până la 20 de ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral, cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(3) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) lit. b) se acordă cu termen de rambursare de până la 10 ani, cu posibilitatea rambursării anticipate, parțial sau integral, cu o rată a dobânzii ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordării împrumutului plus o marjă de 3,00 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

(4) Împrumuturile prevăzute la alin. (1) pot fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv de fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială membră a unei asociații de dezvoltare intercomunitară, pentru partea sa de contribuție la finanțarea proiectului, numai cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzută la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Limita de îndatorare pentru aceste împrumuturi este de maximum 70%, calculată conform prevederilor art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Beneficiarii prevăzuți la art. XII alin. (3) din O.U.G. nr. 2/2015 transmit către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene Cererea privind confirmarea valorii prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007—2013, respectiv Cererea privind confirmarea valorii corecțiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, întocmite potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2, după caz.

(2) În cazul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate în parteneriat, beneficiarii prevăzuți la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din O.U.G. nr. 2/2015, membrii în parteneriat, solicită liderului de parteneriat transmiterea către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene a Cererii privind confirmarea valorii prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007— 2013, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1.

(3) În cazul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate în parteneriat beneficiarii prevăzuți la art. XII alin. (3) lit. a)-c) din O.U.G. nr. 2/2015 membrii în parteneriat, care au în sarcină plata corecțiilor financiare, transmit către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene Cererea privind confirmarea valorii corecțiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

(4) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale membre într-o asociație de dezvoltare intercomunitară solicită acesteia transmiterea către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene a Cererii privind confirmarea valorii prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, respectiv a Cererii privind confirmarea valorii corecțiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, după caz, întocmite potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 1 și anexa nr. 2, după caz.

(5) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene transmit solicitanților Notificarea privind confirmarea valorii prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, respectiv Notificarea privind confirmarea valorii corecțiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, întocmite potrivit formularelor prevăzute în anexa nr. 3 și anexa nr. 4, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererilor prevăzute la alin. (1)-(4).

(6) Liderul de parteneriat prevăzut la alin. (2) transmite membrilor parteneriatului notificările primite de la autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și comunică prin adresă partea de contribuție a fiecăruia.

(7) Beneficiarii prevăzuți la art. XII alin. (3) lit. b) și c) din O.U.G. nr. 2/2015 transmit unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul notificările primite direct de la autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, notificarea și adresa prevăzută la alin. (6), după caz, precum și declarația pe propria răspundere a ordonatorului de credite privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.

(8) Asociația de dezvoltare intercomunitară transmite unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul notificările primite de la autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene și comunică prin adresă partea de contribuție a fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale reprezentând valoarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, respectiv valoarea corecțiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, în vederea contractării împrumutului.

(9) Ordonatorul principal de credite întocmește declarația pe propria răspundere privind valoarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5.

(10) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicită împrumutul pentru destinațiile prevăzute la art. 1 și art. 2 alin. (1) lit. a), după caz, întocmesc, în baza documentelor primite de la beneficiarii prevăzuți la art. XII alin. (3) lit. b)-d) din O.U.G. nr. 2/2015, a notificărilor prevăzute la alin. (5), precum și a declarației prevăzute la alin. (9), Situația privind valoarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv a cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, respectiv Situația privind valoarea corecțiilor financiare, aplicate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile, potrivit modelelor prezentate în anexa nr. 6 și anexa nr. 7, după caz.

(11) Beneficiarii prevăzuți la art. XII alin. (3) lit. b) și c) din O.U.G. nr. 2/2015 transmit unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care contractează împrumutul declarații pe propria răspundere a ordonatorului de credite privind valoarea cofinanțării proiectelor finanțate din Programele naționale, aflată în sarcina lor, întocmite potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8, pentru care se solicită contractarea împrumutului.

(12) Ordonatorul principal de credite declară pe propria răspundere valoarea cofinanțării proiectelor finanțate din Programele naționale, aflată în sarcina unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local, pentru care se solicită contractarea împrumutului.

(13) În baza declarațiilor prevăzute la alin. (11) și (12), unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care solicită împrumutul pentru destinațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) întocmesc Situația privind valoarea cofinanțării locale a proiectelor finanțate din Programele naționale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 9”.

Normele privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 2/2015 (H.G. nr. 234/2015) was last modified: aprilie 20th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter