Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal (H.G. nr. 293/2015)

11 mai 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1408

Despre

  • M. Of. nr. 309 din 6 mai 2015
  • H.G. nr. 293/2015
  • Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativSumar
H.G. nr. 293/2015 privind acordarea unor ajutoare
de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice
manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul
vegetal (M. Of. nr. 309 din 6 mai 2015)
Capitolul I („Prevederi generale”)
Capitolul II („Beneficiari, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar și modalitatea de acordare a ajutorului”)
Capitolul III („Reguli procedurale”)


În M. Of. nr. 309 din 6 mai 2015, s-a publicat H.G. nr. 293/2015 privind acordarea unor ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal.

 

Capitolul I („Prevederi generale”)

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Art. 1 prevede următoarele:

„(1) Prezenta hotărâre instituie o schemă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulament de minimis în sectorul agricol.

(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(3) Prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis se aplică pentru toate suprafețele afectate de fenomene hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014 și dovedite prin procese-verbale de constatare a pagubelor produse.

(4) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza prețului sau a cantității de produse cumpărate sau introduse pe piață;

b) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiționate de utilizarea cu precădere a produselor naționale față de produsele importate”.

Art. 2 explică semnificațiile anumitor termeni și expresii, asfel:

a) ajutor de minimis – ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciții financiare, respectiv exercițiul financiar în cauză și două exerciții financiare precedente, nu depășește suma de 15.000 de euro, stabilită prin Regulamentul de minimis în sectorul agricol;

b) întreprindere – orice entitate care, potrivit pct. 4 din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic și de modul în care este finanțată;

c) întreprindere unică – reprezintă, potrivit art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi, sau o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi, sau o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia, sau o întreprindere care este acționar ori asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective;

d) fenomene hidrometeorologice nefavorabile – grindină, ploi torențiale, viituri, inundații, infiltrații de apă produse de ploi torențiale, vânt puternic, căderi masive de zăpadă, îngheț;

e) culturi agricole – culturi de grâu, porumb, sorg, floarea-soarelui, rapiță, orz, legume în câmp, pepeni, cartofi, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaică, sfeclă de zahăr, lucernă, căpșuni, muștar și tutun;

f) culturi în spații protejate – suprafețele din sere și/sau solare, cultivate cu legume și/sau pentru producere de răsaduri și/sau flori;

g) plantații pomicole – suprafețe cu livezi, pepiniere pomicole, arbuști fructiferi și terenul în pregătire pentru livezi;

h) plantații viticole – suprafețe cu vii, pepiniere viticole și terenul în pregătire pentru vii;

i) autoritatea competentă – direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, autorități responsabile cu administrarea schemei de ajutor de minimis;

j) proces-verbal de constatare a pagubelor produse – document întocmit de către comitetele județene pentru situații de urgență și/sau de către comitetele locale pentru situații de urgență și/sau de către comisiile locale alcătuite din specialiști pentru evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, constituite potrivit legii.

Art. 3 alin. (1) prevede faptul că schema are ca scop acordarea de ajutoare de minimis întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, pentru compensarea pierderilor datorate fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014 asupra culturilor agricole/culturilor în spații protejate/plantațiilor pomicole/viticole.

În alineatul următor se prevede faptul că acordarea compensațiilor prevăzute la alin. (1) are la bază procesele-verbale de constatare a pagubelor produse.

Capitolul II („Beneficiari, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar și modalitatea de acordare a ajutorului”)

Potrivit art. 4, beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile/întreprinderile unice definite la art. 2 lit. b) și c) care exploatează culturi agricole/culturi în spații protejate/plantații pomicole/viticole, și care, după caz:

a) depun cereri de ajutor în baza respectivei hotărâri, în calitate de producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol (M. Of. nr. 794 din 31 octombrie 2014) sau în calitate de producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (M. Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008; cu modif. și compl. ult.) sau în calitate de producători agricoli persoane juridice, precum și oricăror forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite potrivit legii; sau

b) au cereri de ajutor înregistrate la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, în baza H.G. nr. 865/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal” (M. Of. nr. 748 din 14 octombrie 2014; ult. abrogat).

Art. 5 prevede faptul că ajutoarele de minimis se acordă beneficiarilor prevăzuți la art. 4 care îndeplinesc următoarele condiții cumulative de eligibilitate:

a) sunt înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cu culturile agricole/culturi în spații protejate/plantațiile pomicole/viticole, afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014;

b) dețin procese-verbale de constatare a pagubelor;

c) nu au beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul prevederilor H.G. nr. 606/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spații protejate” (M. Of. nr. 553 din 25 iulie 2014) care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, în cazul întreprinderilor/întreprinderilor unice care solicită acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre pentru culturi în spații protejate.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenții, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.

(2) Cuantumul maxim al sprijinului financiar este următorul:

a) grâu, porumb, sorg, floarea-soarelui, rapiță, orz, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaică – 335 lei/ha;

b) legume în câmp, pepeni – 610 lei/ha;

c) cartof – 700 lei/ha;

d) plantații pomicole – 1.200 lei/ha;

e) plantații viticole – 500 lei/ha;

f) sfeclă de zahăr – 400 lei/ha;

g) lucernă, muștar, tutun – 250 lei/ha;

h) căpșuni – 300 lei/ha;

i) culturi în spații protejate – 1.200 lei/ha.

(3) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (2) se calculează pentru fiecare beneficiar în funcție de suprafața/suprafețele cu care este înscris în procesul-verbal de constatare a pagubelor.

(4) Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 15.000 de euro pe durata a 3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(5) Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor într-o singură tranșă, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri”.

Potrivit art. 7, resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 28.229,00 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare”, titlul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

Capitolul III („Reguli procedurale”)

Art. 8 are următorul conținut:

„(1) Pentru obținerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevăzuți la art. 4 lit. a) depun cererea de ajutor de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele documente, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul 2014 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

f) copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) sunt prezentate în original și în copie, în vederea certificării de reprezentantul direcției pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, prin înscrierea pe copie a sintagmei «conform cu originalul».

(3) Cererile prevăzute la art. 4 lit. b), precum și documentele însoțitoare ale acestora, inclusiv procesele-verbale de constatare a pagubelor, înregistrate la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, potrivit prevederilor H.G. nr. 865/2014, se iau în considerare la analiza, calculul, determinarea și acordarea sprijinului financiar prevăzut de prezenta hotărâre.

(4) În situația în care solicitantul deține în exploatație suprafețe de teren care sunt situate în județe diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la fiecare dintre direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București implicate”.

Art. 9 alin. (1) prevede faptul că Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București înregistrează documentele în Registrul județean de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, verifică conformitatea datelor înregistrate, calculează, determină și aprobă sumele aferente reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte.

De asemenea, la alineatul următor se prevede faptul că dispozițiile alin. (1) se aplică și cererilor și documentelor însoțitoare acestora, inclusiv proceselor-verbale de constatarea pagubelor, prevăzute la art. 8 alin. (3).

Art. 10 prevede următoarele:

„(1) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, potrivit art. 6 alin. (4).

(2) În cazul prevăzut la art. 8 alin. (4), direcțiile pentru agricultură județene, respectiva municipiului București implicate determină sumele cuvenite beneficiarului astfel:

a) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro/3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente, fiecare direcție pentru agricultură județeană aprobă suma calculată;

b) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depășește plafonul maxim, direcția pentru agricultură județeană la care suma calculată este cea mai mare aplică o reducere corespunzătoare a acestei sume până la concurența totalului drepturilor de plată cu plafonul maxim, respectiv cu echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro/3 exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(3) Din sumele de plată rezultate se scad, după caz, sumele acordate anterior în temeiul prevederilor H.G. nr. 562/2012 privind aprobarea schemei «Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume și/sau flori în spații protejate» care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, ale H.G. nr. 897/2012 privind schema «Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole» care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, ale H.G. nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziționarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon și ale H.G. nr. 606/2014, precum și alte ajutoare de minimis acordate producătorilor agricoli în anul 2014”.

Potrivit art. 11, Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București întocmesc Situația centralizatoare cu sumele necesare pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe care o transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1).

Art. 12 alin. (1) prevede: Direcția generală buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale centralizează solicitările formulate de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București și transmite Ministerului Finanțelor Publice situația centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

De asemenea, la alineatul următor se prevede faptul că în cazul în care suma totală rezultată din centralizarea solicitărilor formulate de către direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București depășește bugetul total al schemei de ajutor, prevăzut la art. 7, situația centralizatoare prevăzută la alin. (1) va cuprinde sumele aprobate fiecărei direcții pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, reduse proporțional cu procentul de depășire.

Art. 13 alin. (1) prevede faptul că după aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București.

De asemenea, la alineatul următor se prevede faptul că Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislației în vigoare, cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (2), dacă este cazul.

Art. 14 are următorul conținut:

„(1) Registrele de evidență a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis și sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum și orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de ajutor de minimis în exercițiul financiar actual și în cele două exerciții financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcțiilor pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București și se transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru publicare pe site-ul oficial la instituției”.

Art. 15 prevede următoarele:

„(1) Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prevederilor prezentei hotărâri sunt avute în vedere pentru a fi deduse din orice schemă viitoare de ajutor de stat aprobată pentru aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de stat.

(2) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situații nereale pe documentele aferente solicitării ajutorului prevăzut de schema de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzute la alin. (2), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(4) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis”.

Potrivit art. 16, anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din respectiva hotărâre.

Conform art. 17, la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, H.G. nr. 865/2014 privind aprobarea schemei „Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal” (M. Of. nr. 748 din 14 octombrie 2014) se abrogă.

Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 în agricultură, în sectorul vegetal (H.G. nr. 293/2015) was last modified: mai 10th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter