Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (H.G. nr. 294/2015)

11 mai 2015
3 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 53 voturi, medie: 4,33 din 5 (3 votes, average: 4,33 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 7811

Despre

  • M. Of. nr. 309 din 6 mai 2015
  • H.G. nr. 294/2015
  • Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativSumar
H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea
Programului național de cadastru și carte funciară
2015-2023 (M. Of. nr. 309 din 6 mai 2015)
Art. 1-8


 

 

În M. Of. nr. 309 din 6 mai 2015, s-a publicat H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Respectiva hotărâre a fost adoptată în temeiul:

art. 108 din Constituția României, republicată;

art. 9 alin. (12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 83 din 7 februarie 2013; cu modif. ult.)

De asemenea, H.G. nr. 294/2015 a fost adoptată având în vedere dispozițiile referitoare la înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, precum și alte măsuri aplicabile, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, și România, în calitate de Împrumutat, și Banca Națională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Luxemburg la 19 noiembrie 2013 (M. Of. nr. 267 din 11 aprilie 2014) și a Memorandumului de înțelegere dintre Uniunea Europeană și România, semnat la București la 5 noiembrie 2013 și la Bruxelles la 6 noiembrie 2013.

 

Art. 1 H.G. nr. 294/2015

Potrivit art. 1 alin. (1), respectiva hotărâre aprobă Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023, denumit în continuare Program național, gestionat, în condițiile legii, de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională.

De asemenea, în alineatul următor se prevede faptul că Programul național poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.

Art. 2 H.G. nr. 294/2015

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) Scopul Programului național constă în realizarea înregistrării sistematice a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivelul întregii țări, în aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (11) [Se instituie Programul național de cadastru și carte funciară, în scopul eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari și, după caz, a dezbaterilor succesorale, al întocmirii documentațiilor cadastrale și înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară] din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.

(2) Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează în cadrul unui proces complex, care include în principal următoarele: realizarea de campanii de informare și conștientizare publică a cetățenilor, identificarea imobilelor și a deținătorilor, realizarea de măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deținători, integrarea și prelucrarea datelor și întocmirea documentelor cadastrale, afișarea publică a documentelor cadastrale, înregistrarea și soluționarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/posesori, actualizarea documentelor cadastrale și deschiderea cărților funciare, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) Finanțarea Programului național se asigură din veniturile proprii ale Agenției Naționale, în condițiile legii.

(4) Principalii beneficiari ai rezultatelor directe, corespunzătoare acțiunilor din Programul național, sunt proprietarii, posesorii ori alți deținători ai imobilelor, identificați potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. f) [identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor și a altor deținători, precum și preluarea actelor în original sau în copie legalizată a acestora] din lege”.

Art. 3 H.G. nr. 294/2015

Conform art. 3, principalele activități care se realizează potrivit legislației în vigoare, precum și sumele estimate din venituri proprii ale Agenției Naționale pentru realizarea Programului național în perioada 2015-2023 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

Art. 4 H.G. nr. 294/2015

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) Desfășurarea activităților Programului național se asigură conform unui plan de acțiuni anual, în limita fondurilor aprobate, potrivit legii.

(2) Planul de acțiuni anual și detalierea fondurilor alocate se aprobă de către Consiliul de administrație al Agenției Naționale prin hotărâre în conformitate cu reglementările în vigoare.

(3) În aplicarea hotărârii consiliului de administrație prevăzute la alin. (2) se emite, potrivit competențelor legale, ordinul directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Acțiunile nefinalizate se includ în planul de acțiuni anual din anul următor, în condițiile alin. (2).

(5) Veniturile proprii rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație, potrivit legii”.

Art. 5 H.G. nr. 294/2015

Art. 5 prevede următoarele:

„(1) În cadrul Agenției Naționale se constituie o comisie privind prioritizarea unităților administrativ-teritoriale la nivelul fiecărui județ, în vederea includerii acestora în Programul național, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Membrii comisiei sunt specialiști din cadrul Agenției Naționale, care sunt numiți prin ordin al directorului general al Agenției Naționale și își desfășoară activitatea în baza unei proceduri elaborate în acest sens.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) prioritizează unitățile administrativ-teritoriale, urmărind acoperirea nefracționată a teritoriului județului, ținând cont de cel puțin unul dintre următoarele criterii:

a) unități administrativ-teritoriale care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură de interes național;

b)unități administrativ-teritoriale care fac obiectul realizării unor proiecte de dezvoltare locală;

c) unități administrativ-teritoriale care prezintă așezări informate ale comunităților aflate în condiții de sărăcie extremă.

(4) Lista unităților administrativ-teritoriale întocmită în condițiile alin. (3), inclusiv pentru municipiul București, se aprobă de Consiliul de administrație al Agenției Naționale prin hotărâre.

(5) În aplicarea hotărârii consiliului de administrație prevăzute la alin. (4) se emite, potrivit competențelor legale, ordinul directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În funcție de suprafața totală a județului, inclusiv a municipiului București, Consiliul de administrație al Agenției Naționale aprobă procedura de alocare a sumelor pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică și alocarea anuală a acestora, potrivit legii.

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (3), unitățile administrativ-teritoriale pentru care au fost inițiate, potrivit reglementărilor în vigoare, procedurile pentru înregistrarea sistematică a imobilelor până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt considerate ca fiind incluse în prezentul Program național”.

Art. 6 H.G. nr. 294/2015

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) În vederea realizării Programului național, în cadrul Agenției Naționale și instituțiilor subordonate se organizează compartimente funcționale de înregistrare sistematică a proprietăților imobiliare, ale căror atribuții se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Pentru implementarea Programului național, în cadrul Agenției Naționale și instituțiilor sale subordonate se înființează un număr de maximum 600 de posturi pe perioadă determinată, pe durata Programului național, cu finanțare din venituri proprii, distinct față de numărul de posturi aprobat prin H.G. nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările ulterioare.

(3) Posturile prevăzute la alin. (2) sunt remunerate la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din cadrul Agenției Naționale sau al instituțiilor subordonate, după caz, potrivit legii”.

Art. 7 H.G. nr. 294/2015

Art. 7 alin. (1) prevede faptul că pentru realizarea Programului național, Agenția Națională poate utiliza mijloacele de transport proprii și pe cele ale instituțiilor sale subordonate.

De asemenea, în alineatul următor se arată: Cheltuielile cu carburantul pentru mijloacele de transport utilizate în acest scop se suportă din venituri proprii și sunt evidențiate distinct față de cele subvenționate de la bugetul de stat.

Art. 8 H.G. nr. 294/2015

Potrivit art. 8, la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri se abrogă H.G. nr. 448/2013 privind stabilirea proiectului „Sistemul informatic integrat de cadastru și publicitate imobiliară pentru mediul urban” ca proiect de infrastructură și desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine ca unitate de achiziții centralizată (M. Of. nr. 430 din 15 iulie 2013).

Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (H.G. nr. 294/2015) was last modified: mai 10th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter