Normele de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României (H.G. nr. 954/2015)

28 Dec 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1408

Despre

  • M. Of. nr. 925 din 14 decembrie 2015
  • H.G. nr. 954/2015
  • Normele de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Art. 5 din Norme

Conform art. 5, constituie vechime la stabilirea pensiei de serviciu prevăzută de Lege perioadele de activitate în care persoanele prevăzute la art. 2:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

a) au desfășurat activitate în Ministerul Afacerilor Externe în baza unui raport de muncă/raport de serviciu prin angajare/detașare/numire pe funcțiile prevăzute la art. 2 lit. A, B și C;

b) au desfășurat activitate în Departamentul de Comerț Exterior din Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Comerțului, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Economiei și Comerțului, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul pentru întreprinderile Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, Ministerul întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, în direcțiile generale, direcțiile și compartimentele cu specific de comerț exterior și cooperare economică internațională din administrațiile centrale ale fostelor ministere și departamente de comerț exterior și cooperare economică internațională;

c) au desfășurat activitate de minimum 4 ani în misiuni permanente în străinătate cu grade diplomatice sau consulare, pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. G;

d) au avut raporturile de muncă întrerupte, cu acordul angajatorului, pentru participarea la cursuri, stagii de practică și specializare sau perfecționare, în țară ori în străinătate, pentru îndeplinirea unei funcții de demnitate publică numite sau alese, pentru a îndeplini funcții în calitate de reprezentanți ai statului român în cadrul organizațiilor și organismelor internaționale interguvernamentale ori experți în cadrul acestora;

e) au urmat cursul postuniversitar de relații internaționale, înființat în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1.003/1962 cu privire la organizarea și funcționarea cursului postuniversitar de relații internaționale, organizat pe lângă Facultatea de Științe Juridice a Universității din București;

f) au desfășurat activitate în baza unui raport de muncă sau de serviciu încheiat cu Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul de Comerț Exterior și au fost detașate la alte instituții.

Art. 6 din Norme

Art. 6 prevede faptul că pensia de urmaș se calculează potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul, la data decesului, în condițiile Legii, susținătorul decedat.

Art. 7 din Norme

Conform art. 7, cuantumul pensiei de urmaș se stabilește prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 89 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, asupra cuantumului pensiei de serviciu aflate în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul, la data decesului, actualizată, după caz.

Art. 8 din Norme

Art. 8 dispune faptul că drepturile de pensie de urmaș, stabilite ca urmare a opțiunii de trecere de la pensia proprie din sistemul public de pensii la pensia de urmaș stabilită din pensia de serviciu a titularului decedat, se cuvin și se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

Art. 9 din Norme

Art. 9 prevede următoarele: „(1) Pensia de serviciu se acordă la cererea persoanei îndreptățite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredințat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.

(2) Cererea privind acordarea pensiei de serviciu și documentația se depun la casa teritorială de pensii în a cărei rază își are domiciliul/reședința persoana îndreptățită sau, după caz, la casa de pensii sectorială competentă

(3) În vederea stabilirii pensiei de serviciu/pensiei de urmaș, dosarul de pensie cuprinde următoarele documente:

a) cererea privind acordarea pensiei de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de pensii, prevăzute de legislația privind sistemul public de pensii, sau, după caz, copia ultimei decizii de pensie ori talonul de pensie;

c) adeverința-tip întocmită de Ministerul Afacerilor Externe, respectiv de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea realizată în Ministerul Afacerilor Externe, în Departamentul de Comerț Exterior și baza de calcul, întocmită pe baza modelelor prevăzute în anexele nr. 2 și 3;

d) alte documente necesare stabilirii și plății pensiei de serviciu.

(4) Adeverința-tip nu se eliberează în cazul persoanelor care au încetat contractul de muncă cu Ministerul Afacerilor Externe din motive imputabile lor.

(5) Adeverința-tip se va elibera beneficiarului pensiei de serviciu sau al pensiei de urmaș, după caz, și mandatarului desemnat prin procură specială, tutorelui, curatorului sau reprezentantului legal, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data cererii pentru eliberarea adeverinței”.

Art. 10 din Norme

Art. 10 are următorul conținut:

„(1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabilește și pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, potrivit legislației în vigoare privind sistemul public de pensii.

(2) În situația în care, la data acordării pensiei de serviciu, persoana nu îndeplinește condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă prevăzută de Legea nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește doar pensia de serviciu, care are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă și se suportă integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(3) După data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, respectiv vârstă standard de pensionare și stagiul minim de cotizare, casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială, pe baza documentației existente la dosar, stabilește pensia pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii.

(4) Persoanele care la data stabilirii pensiei de serviciu beneficiază de o pensie anticipată, pensie anticipată parțială sau pensie de invaliditate își mențin această calitate cu toate drepturile ș; obligațiile ce decurg din aceasta, aferente fiecărei categorii de pensii, până la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor pensionate pentru limită de vârstă anterior intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(7) Partea din pensia de serviciu/pensia de urmaș care depășește nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice”.

Art. 11 din Norme

Conform art. 11, pensia de serviciu stabilită conform dispozițiilor Legii se acordă și se plătește începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reședință a solicitantului sau, după caz, la casa de pensii sectorială.

Art. 12 din Norme

Art. 12 dispune faptul că pensia de urmaș stabilită conform dispozițiilor Legii se acordă și se plătește astfel:

a) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător era pensionar la data decesului;

b) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situația pensiei de urmaș acordate persoanei al cărei susținător nu era pensionar la data decesului;

c) de la data îndeplinirii condițiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situația pensiei de urmaș acordată persoanei care îndeplinește condițiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susținătorului;

d) de la data depunerii cererii, în situația depășirii termenului prevăzut la lit. a)-c).

Art. 13 din Norme

Art. 13 prevede următoarele: „(1) Pensia de serviciu și pensia de urmaș se actualizează ori de câte ori se majorează salariul de bază brut lunar corespunzător funcției de execuție similară, în plată, în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a Departamentului de Comerț Exterior. Dacă în urma actualizării rezultă o pensie de serviciu mai mică, se menține pensia de serviciu aflată în plată. Pensia de urmaș se actualizează prin actualizarea pensiei de serviciu a susținătorului decedat.

(2) La fiecare actualizare a pensiei de serviciu casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale vor emite o nouă decizie de pensie.

(3) Actualizarea presupune modificarea bazei de calcul avute în vedere la stabilirea inițială a pensiei de serviciu, metodologia de calcul rămânând cea prevăzută de actul normativ în vigoare la data acordării pensiei de serviciu.

(4) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Lege, referitoare la actualizarea pensiei de serviciu/pensiei de urmaș, se stabilește următoarea procedură:

a) Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri vor informa în scris Casa Națională de Pensii Publice/casele de pensii sectoriale ori de câte ori are loc o majorare a salariilor de bază brute lunare ale personalului aflat în activitate;

b) Casa Națională de Pensii Publice/casele de pensii sectoriale va/vor transmite Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri listele cu titularii pensiilor de serviciu/pensiilor de urmaș aflați în plată. Listele vor conține următoarele elemente: nume, prenume, CNP, numărul și data deciziei de pensie și casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială în evidența căreia se află dosarul de pensie;

c) Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri vor completa adeverința, conform anexei nr. 4, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu/de urmaș și le vor transmite caselor teritoriale de pensii/caselor de pensii sectoriale, în vederea punerii în aplicare”.

Art. 14 din Norme

Conform art. 14, perioadele de activitate în Ministerul Afacerilor Externe, respectiv în Departamentul de Comerț Exterior, desfășurate de către persoanele prevăzute la art. 2, în baza unui raport de serviciu/de muncă/numire/angajare/detașare, după data pensionării în sistemul public de pensii, se valorifică la stabilirea pensiei de serviciu. În această situație, baza de calcul este cea prevăzută la art. 3 alin. (1).

Art. 15 din Norme

Art. 15 dispune faptul că stabilirea, plata și actualizarea pensiilor de serviciu și pensiilor de urmaș se efectuează de către casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 16 din Norme

Art. 16 stabilește la primul alineat faptul că prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la stabilirea, plata, revizuirea, suspendarea, reluarea, încetarea, recuperarea sumelor încasate necuvenit și jurisdicția se aplică în mod corespunzător și pensiei de serviciu și pensiei de urmaș reglementate de Lege.

Potrivit alineatului următor, pensia de serviciu stabilită în baza Legii are regimul juridic al unei pensii pentru limită de vârstă pentru care sunt aplicabile dispozițiile legale în vigoare referitoare la încetarea raportului de serviciu, respectiv a raportului de muncă.

Art. 17 din Norme

Art. 17 prevede faptul că răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensie, necesare calculului pensiei de serviciu, revine în exclusivitate emitenților.

Art. 18 din Norme

Art. 18 dispune la primul alineat faptul că în termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, solicitanții care au depus cereri de pensionare după intrarea în vigoare a Legii și anterior intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice au obligația de a depune dosarul complet, conform art. 9 alin. (3).

Conform alineatului următor, în cazul cererilor de pensionare depuse după intrarea în vigoare a Legii și anterior intrării în vigoare a respectivelor norme metodologice, adeverința-tip se va elibera în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a respectivelor norme metodologice.

Art. 19 din Norme

Conform art. 19, anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din respectivele norme metodologice.

 

Normele de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României (H.G. nr. 954/2015) was last modified: decembrie 24th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter