H.G. nr. 116/2015 privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice

3 mart. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1214

Despre

  • M. Of. nr. 147 din 27 februarie 2015
  • H.G. nr. 116/2015
  • Instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 147 din 27 februarie 2015, s-a publicat H.G. nr. 116/2015 privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice.

Vom prezenta, în continuare, conținutul respectivului act normativ:

H.G. nr. 116/2015 privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice

 Cap. I: „Număr de înregistrare”

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Potrivit art. 1, articolele pirotehnice se etichetează, de către producători, cu un număr de înregistrare care conține următoarele:

a) numărul de identificare din patru cifre al organismului notificat care:

a emis certificatul de examinare CE de tip, în concordanță cu procedura de evaluare a conformității prevăzută la art. 24 pct. 1 din H.G. nr. 612/2010 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale articolelor pirotehnice și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, cu modificările ulterioare, modulul B; sau

a emis certificatul de conformitate conform procedurii de evaluare a conformității prevăzute la art. 24 pct. 2 din H.G. nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, modulul G, sau

a aprobat sistemul calității în conformitate cu procedura de evaluare a conformității prevăzută la art. 24 pct. 3 din H.G. nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, modulul H;

b) categoria de articol pirotehnic pentru care este certificată conformitatea, în formă prescurtată, cu majuscule, astfel:

F1, F2, F3 și F4 pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1, 2, 3 și, respectiv, 4;

T1 sau T2 pentru articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 și, respectiv, T2;

P1 sau P2 pentru alte articole pirotehnice din categoria P1 și, respectiv, P2;

c) numărul de procesare utilizat de organismul notificat pentru articolul pirotehnic.

Conform art. 2, numărul de înregistrare prevăzut la art. 1 este structurat după cum urmează:

„XXXX-YY-ZZZZ…”, unde:

a) XXXX se referă la art. 1 lit. a);

b) YY se referă la art. 1 lit. b);

c) ZZZZ …. se referă la art. 1 lit. c).

 

Cap. II: „Obligațiile organismelor notificate, ale producătorilor și ale importatorilor”

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Organismele notificate care efectuează procedurile de evaluare a conformității, potrivit art. 24 din H.G. nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, țin un registru al articolelor pirotehnice pentru care:

a) au eliberat certificate de examinare CE de tip în conformitate cu procedura de evaluare a conformității prevăzută la art. 24 pct. 1 din H.G. nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, respectiv modulul B «examinare CE de tip»; sau

b) au eliberat certificate de conformitate, conform procedurii de evaluare a conformității prevăzute la art. 24 pct. 2 din H.G. nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, respectiv modulul G «verificarea unității de produs»; sau

c) au aprobat sistemul calității conform procedurii de evaluare a conformității prevăzute la art. 24 pct. 3 din H.G. nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, respectiv modulul H «asigurarea totală a calității produsului».

(2) Formatul registrului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) Registrul articolelor pirotehnice trebuie să conțină cel puțin informațiile privind elementele prevăzute în anexă.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt păstrate timp de cel puțin 10 ani de la data la care organismele notificate au eliberat certificatele sau aprobările prevăzute la art. 3 alin. (1)”.

Potrivit art. 5, organismele notificate actualizează ori de câte ori este necesar registrul și îl pun la dispoziția publicului pe site-ul propriu.

Conform art. 6, în cazul în care notificarea unui organism de evaluarea conformității este retrasă de autoritatea de notificare, organismul respectiv transferă registrul unui alt organism notificat sau autorității de notificare.

Art. 7 prevede faptul că producătorii și importatorii de articole pirotehnice au următoarele obligații:

a) să țină un registru cu toate numerele de înregistrare ale articolelor pirotehnice produse sau importate de ei, împreună cu denumirea lor comercială, tipul și subtipul generic, dacă este cazul, și locul de producție, timp de cel puțin 10 ani după ce articolul pirotehnic a fost introdus pe piață;

b) să transfere registrul prevăzut la lit. a) către autoritatea de supraveghere a pieței în cazul în care producătorul sau importatorul își încetează activitatea;

c) să furnizeze autorităților competente și autorităților de supraveghere a pieței din toate statele membre, la cererea motivată a acestora, informațiile prevăzute la lit. a).

 

Cap. III: „Răspunderea contravențională”

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) Nerespectarea prevederilor art. 7 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Muncii.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a) și c) se fac de către agenții și ofițerii de poliție din cadrul Poliției Române”.

Potrivit art. 9, contravențiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

Cap. IV: „Dispoziții finale”

Conform art. 10, autoritatea de notificare este Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Potrivit art. 11, Autoritatea de supraveghere a pieței articolelor pirotehnice este Inspecția Muncii, organ al administrației publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Conform art. 12, respectiva hotărâre intră în vigoare la data de 17 octombrie 2016.

Potrivit art. 13, începând cu data de 1 iulie 2015, trimiterile la dispozițiile Hotărârii nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, vor fi înlocuite cu trimiteri la dispozițiile corespondente din cuprinsul H.G. nr. 1.102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice.

Alte precizări cu privire la H.G. nr. 116/2015

H.G. nr. 116/2015 transpune dispozițiile Directivei de punere în aplicare 2014/58/UE a Comisiei din 16 aprilie 2014 de instituire, în temeiul Directivei 2007/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 115 din 17 aprilie 2014.

 

H.G. nr. 116/2015 privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice was last modified: martie 3rd, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter