H.G. nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene: modificată prin H.G. nr. 35/2015

28 ian. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2220

Despre

  • M. Of. nr. 67 din 27.01.2015
  • H.G. nr. 35/2015
  • H.G. nr. 43/2013 - organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 67 din 27.01.2015, s-a publicat H.G. nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene (M. Of. nr. 98 din 19.02.2013, cu modif. ult.).

Modificările aduse prin H.G. nr. 35/2015

În H.G. nr. 35/2015, se prevede modificarea art. 3, 7, 9 și 101 din H.G. nr. 43/2013, după cum vom vedea în cele ce urmează.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Modificările aduse art. 3 din H.G. nr. 43/2013

La art. 3 se modifică lit. a)-e), j), n) și r) și se introduc opt litere,  lit. s)-x).

La art. 3, sunt prevăzute atribuțiile pe care le are Ministerul Fondurilor Europene, în exercitarea funcțiilor sale.

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la lit. a)-e), j), n) și r), se prevedeau printre atribuții și următoarele:

a) atribuțiile prevăzute de art. 8 și 17 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale (M. Of. nr. 364 din 13.05.2008, cu modif. și compl. ult.);

b) cooperează cu instituțiile având atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, în condițiile prevăzute de lege;

c) cooperează cu Autoritatea de audit din cadrul Curții de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformității sistemelor de management și control specifice programelor operaționale finanțate din instrumente structurale;

d) cooperează cu Autoritatea de certificare și plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros și eficient al fondurilor alocate programelor operaționale finanțate din instrumente structurale;

e) îndeplinește atribuțiile aferente autorității de management pentru Programul operațional Asistență tehnică, pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice și pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane;

j) îndeplinește atribuțiile aferente coordonatorului național al asistenței, prevăzute în memorandumurile de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind Programul PHARE și Facilitatea de tranziție;

n) îndeplinește atribuții aferente autorității de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziție, Fondul Frontierelor Externe și Programul de cooperare elvețiano-român;

r) îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile de comunicare și informare în domeniul instrumentelor structurale.

Noua reglementare

Astfel, potrivit noii reglementări, Ministerul fondurilor Europene are printre atribuții și următoarele:

a) atribuțiile prevăzute la 8 și 17 din H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute la art. 2 și 3 din H.G. nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020 (M. Of. nr. 8 din 7.01.2015);

b) cooperează cu instituțiile care au atribuții în domeniul achizițiilor publice pentru asigurarea unui cadru adecvat de derulare a procedurilor de achiziție publică desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale 2007-2013/fonduri europene structurale și de investiții 2014-2020, în condițiile prevăzute de lege;

c) cooperează cu Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României în vederea asigurării permanente a conformității sistemelor de management și control specifice programelor operaționale finanțate din instrumente structurale sau fonduri europene structurale și de investiții;

d) cooperează cu Autoritatea de certificare și plată, Direcția generală juridică și cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în vederea stabilirii și implementării măsurilor necesare realizării unui management financiar riguros și eficient al fondurilor alocate programelor operaționale finanțate din instrumente structurale sau fonduri europene structurale și de investiții;

e) îndeplinește atribuțiile de autoritate de management pentru Programul operațional Asistență tehnică, pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru Programul operațional sectorial Transport și pentru Programul operațional sectorial Mediu pentru perioada de programare 2007-2013;

j) îndeplinește atribuțiile aferente coordonatorului național al asistenței, precum și ale responsabilului cu autorizarea programului prevăzute în memorandumurile de înțelegere dintre Guvernul României și Comisia Europeană privind Programul PHARE și Facilitatea de tranziție;

n) îndeplinește atribuții aferente autorității de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziție, Fondul Frontierelor Externe, Programul de cooperare elvețiano-român și Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020;

r) îndeplinește, în condițiile legii, atribuțiile de comunicare și informare în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, inclusiv pentru aplicarea art. 117 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.

s) coordonează pregătirea, armonizarea, implementarea și aplicarea cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru gestionarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții 2014-2020;

ș) coordonează implementarea și gestionarea instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020;

t) îndeplinește rolul de organism de coordonare responsabil cu desemnarea entităților implicate în sistemul de management și control al fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020 și asigură comunicarea cu Comisia Europeană în domeniul său de activitate și în ceea ce privește coordonarea și monitorizarea activităților organismelor desemnate, potrivit dispozițiilor art . 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

ț) asigură coordonarea metodologică și monitorizează participarea României la programele și inițiativele comunitare gestionate centralizat de către Comisia Europeană;

u) asigură coordonarea gestionării proiectelor finanțate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei Connecting Europe Facility pentru perioada 2014-2020;

v) îndeplinește atribuțiile de autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructura mare, Programul operațional Capital uman, Programul operațional Competitivitate, Programul operațional Asistență tehnică și Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, pentru perioada de programare 2014-2020;

w) îndeplinește atribuțiile aferente Punctului național de contact pentru implementarea Strategiei naționale pentru incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome;

x) coordonează procesul de elaborare și negociere pentru Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2019.

 

Modificarea alin. (2) al art. 7 din H.G. nr. 43/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare se prevedea faptul că numărul maxim de posturi pentru Ministerul Fondurilor Europene este de 487, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, numărul maxim de posturi pentru Ministerul Fondurilor Europene este de 904, inclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.

 

Modificarea art. 9 din H.G. nr. 43/2013

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 avea următorul conținut:

„(1) Ministerul Fondurilor Europene are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

(2) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării Ministerului Fondurilor Europene, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general îndeplinește și alte atribuții și responsabilități prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului sau încredințate de ministrul fondurilor europene, în condițiile legii”.

Noua reglementare

În noua reglementare, art. 9 prevede următoarele:

„(1) Ministerul Fondurilor Europene are un secretar general și un secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.

(2) Secretarul general și secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcționării Ministerului Fondurilor Europene, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc și alte atribuții și responsabilități prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ministerului sau încredințate de ministrul fondurilor europene, în condițiile legii”.

 

Modificarea art. 101 din H.G. nr. 43/2013
La art. 101, se introduce un nou alineat, alin. (3). Potrivit acestuia, pentru activități specifice de control în vederea realizării atribuțiilor ce revin organismelor intermediare pentru Programul operațional sectorial „Mediu” se utilizează un număr de 10 autovehicule cu un consum lunar de 500 litri/autovehicul.

 

Modificarea anexei nr. 1 a H.G. nr. 43/2013
De asemenea, se prevede faptul că  anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la respectiva hotărâre.
Alte prevederi ale H.G. nr. 35/2015

Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se face în termen de minimum 30 de zile, potrivit prevederilor art. 1071 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (republicată în M. Of. nr. 365 din 29.05.2007, cu modif. și compl. ult.), pentru fiecare categorie de personal. [Art. 1071 alin. (1): „Pentru respectarea drepturilor de carieră ale funcționarilor publici, în cuprinsul actelor normative sau administrative privind modificări ale structurii organizatorice, reorganizări sau desființări de structuri și funcții publice, autoritățile și instituțiile publice inițiatoare din administrația publică centrală și locală sunt obligate să prevadă un termen de minimum 30 de zile, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de prezenta lege”. Art. 1071 alin. (2): „După aprobarea actelor normative, în condițiile legii, pentru structura de funcții publice care rezultă în condițiile alin. (1), autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală solicită avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în condițiile prevăzute la art. 107”. ].

H.G. nr. 43/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene: modificată prin H.G. nr. 35/2015 was last modified: ianuarie 28th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter