H.G. nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate: modificată prin H.G. nr. 49/2015

4 Feb 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1826

Despre

  • M. Of. nr. 86 din 2 februarie 2015
  • H.G. nr. 49/2015
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 
 

În M. Of. nr. 86 din 2 februarie 2015, s-a publicat H.G. nr. 49/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din Titlul IX intitulat „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate” (M. Of. nr. 643 din 10 septembrie 2012) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (M. Of. nr. 372 din 28 aprilie 2006).
 
Modificarea art. 2
 
Vechea reglementare
 
La alin. (1), se prevedea, în vechea reglementare: Cardul național se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta peste 18 ani împliniți, potrivit art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit alin. (2), cardul național se va distribui asiguraților prin servicii poștele în condițiile prevăzute la art. 5.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Potrivit alin. (3), testarea funcționalităților cardului național – componența informatică se realizează începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme, la nivelul județului Arad, județ pilot.

 
Noua reglementare

„(1) Începând cu data de 1 februarie 2015, în sistemul de asigurări sociale de sănătate se utilizează cardul național de asigurări sociale de sănătate de către asigurați și furnizorii de servicii medicale, medicamente și, după caz, de furnizorii de dispozitive medicale în condițiile actelor normative în vigoare.

(2) Până la data de 1 mai 2015, pentru dovedirea calității de asigurat pot fi utilizate și documentele prevăzute la art. 212 alin. (1) [adeverința de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate] din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) [ fiecare asigurat cu vârsta de peste 18 ani] din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu a fost emis cardul național fac dovada calității de asigurat pe baza documentelor prevăzute la art. 212 alin. (1) [adeverința de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate] din aceeași lege, până la data la care asiguratul intră în posesia cardului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii acestuia.

(4) Informațiile privind emiterea cardului național se verifică prin intermediul serviciilor web sau prin intermediul unui instrument electronic care poate fi accesat pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.

(5) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), persoanele prevăzute la art. 336 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național, fac dovada calității de asigurat pe baza adeverinței de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, eliberată la solicitarea asiguratului de către casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență. Adeverința de asigurat cu o valabilitate de 3 luni se eliberează asiguratului pe baza unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate la care acesta este luat în evidență. Cererea, pentru prima solicitare de eliberare a adeverinței, va fi însoțită de declarația pe propria răspundere privind refuzul cardului, precum și de cardul național, în situația în care acesta a fost distribuit.

(6) Casele de asigurări de sănătate vor elibera cardurile naționale oricând în perioada de valabilitate a acestora, pe baza unei cereri scrise a asiguraților, inclusiv celor care au refuzat inițial primirea cardului național.

(7) Casele de asigurări de sănătate asigură, potrivit Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 (republicată în M. Of. nr. 293 din 22 aprilie 2014), păstrarea și arhivarea cardurilor naționale refuzate, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condițiile legii să se procedeze la distrugerea acestora”.

 

Modificarea alin. (7) al art. 5

Vechea reglementare

Cardurile naționale nedistribuite și predate de către operatorul de servicii poștale la casele de asigurări de sănătate vor fi distribuite asiguraților în condițiile prezentării acestora la sediul caselor de asigurări de sănătate, iar în caz de neprezentare vor fi arhivate în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilite în condițiile legii să se procedeze la distrugerea acestora.

Noua reglementare

La normele metodologice, la art. 5, alin. (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Cardurile naționale nedistribuite și predate de către operatorul de servicii poștale la casele de asigurări de sănătate se distribuie asiguraților de către casele de asigurări de sănătate prin prezentarea acestora la sediul casei de asigurări de sănătate la care sunt luați în evidență. Cardurile naționale care nu au ajuns la titulari prin servicii poștale sau prin casele de asigurări de sănătate pot fi redistribuite acestora prin medicii de familie pe a căror listă de capitație sunt înscriși, cu ocazia primei prezentări în vederea acordării unui serviciu medical. Cardurile naționale nedistribuite de medicii de familie într-o perioadă de 12 luni de la primirea acestora vor fi returnate caselor de asigurări de sănătate, fiindu-le aplicabile prevederile alin. (6) și (7) ale art. 2 din hotărâre”.

 

Modificarea alin. (3) și (4) ale art. 6

La normele metodologice, la art. 6, alin. (3) și (4) se modifică

Vechea reglementare

Art. 6, în vechea reglementare prevedea, la alin. (3), faptul că asiguratul suportă contravaloarea cardului național în situația solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum și în situația modificării datelor personale de identificare, potrivit art. 332 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit alin. (4), în termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (3), titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia era obligat să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card național, pe baza unei cereri însoțite de dovada plății în contul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. a contravalorii cardului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, alin. (3) prevede: „Asiguratul suportă contravaloarea cardului național, precum și cheltuielile aferente distribuției acestuia în situația solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, în situația modificării datelor personale de identificare, precum și în alte situații justificate la solicitarea asiguratului”.

De asemenea, alin. (4) prevede: ƒ„Procedura de eliberare și distribuire, modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului național duplicat de către asigurat, precum și modalitatea de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale până la eliberare sau în cazul refuzului acestuia se stabilesc prin metodologia de eliberare a cardului duplicat prevăzută la art. 332 alin. (6) [ „Metodologia de eliberare a cardului duplicat prevăzută la alin. (5) se aprobă prin ordin al președintelui CNAS”. Alin. (5): „În situația solicitării de eliberare a unui card duplicat de către asigurat, cu excepția faptului în care aceasta se face din motive tehnice de funcționare, cheltuielile aferente producerii și distribuției se suportă de către asigurat”] din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

 
Abrogarea alin. (5) al art. 6

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 reglementa, la alin. (5) eliberarea unui nou card național. Potrivit acestuia, eliberarea unui nou card național se făcea în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidență se află persoana respectivă prin medicul de familie. Până la eliberarea noului card național, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale se realizau pe baza unei adeverințe eliberate de casele de asigurări de sănătate cu o perioadă de valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la normele metodologice, la art. 6, alin. (5) se abrogă.

 

Modificarea lit. d) a art. 7

La normele metodologice, la art. 7, lit. d) se modifică.

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 7, articol ce reglementează obligațiile reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale în asistența medicală primară și ale medicilor de familie pe care îi reprezintă prevedea la lit. d) să editeze informațiile cu caracter medical menționate la art. 331 alin. (1)-(3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru informațiile prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare, este necesar acceptul asiguratului exprimat în timpul vieții, potrivit art. 147 pct. 5 din Legea nr. 95/2006.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la lit. d), se prevede: „poate să editeze, la solicitarea asiguratului, informații cu caracter medical, în condițiile legii”.

 

Modificarea alin. (5) al art. 8

Vechea reglementare

În vechea reglementare, se prevedea faptul că pe cip-ul cardului național se înregistrează și pot fi accesate datele menționate la art. 331 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

La normele metodologice, la art. 8, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări: „Pe cipul cardului național se înregistrează și pot fi accesate datele menționate la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Modificarea alin. (1) al art. 9

Vechea reglementare

Art. 9 prevedea, la alin. (1), furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligația de a acorda asistență medicală titularilor de card național în condițiile prevăzute de contractul-cadru și de normele metodologice de aplicare a acestuia.

Noua reglementare

La normele metodologice, la art. 9, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligația de a acorda asistență medicală pe baza cardului național sau a adeverinței de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, după caz, în condițiile prevăzute de contractul-cadru și de normele metodologice de aplicare a acestuia”.

 

Introducerea, la art. 9, a alin. (1)

La normele metodologice, la art. 9, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

Noua reglementare

Potrivit alineatului nou introdus, alin. (11) al art. 9: „Serviciile medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală se acordă în condițiile contractului-cadru și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.

H.G. nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate: modificată prin H.G. nr. 49/2015 was last modified: februarie 4th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter