Modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România (Hotărârea CAFR nr. 51/2015)

22 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 487

Despre

  • M. Of. nr. 703 din 18 septembrie 2015
  • Hotărârea CAFR nr. 51/2015
  • Modalitatea de adoptare a hotărârilor CAFR

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativSumar
Hotărârea CAFR nr. 51/2015
(M. Of. nr. 703 din 18 septembrie 2015)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Adoptarea hotărârilor prin vot direct”)
Cap. III („Adoptarea hotărârilor prin vot prin corespondență electronică”)
Cap. IV („Dispoziții tranzitorii și finale”)


 

În M. Of. nr. 703 din 18 septembrie 2015, s-a publicat Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România.

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei hotărâri:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Cap. I („Dispoziții generale”)

Art. 1 prevede la primul alineat faptul că Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, adoptă hotărâri prin votul deschis exprimat de membrii săi în mod direct sau prin corespondență electronică, în condițiile stabilite prin respectiva hotărâre.

Potrivit alineatului următor, Consiliul Camerei adoptă hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi.

Art. 2 dispune faptul că votul membrilor Consiliului Camerei asupra fiecărui punct înscris pe ordinea de zi se exprimă prin una dintre următoarele modalități: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”.

Art. 3 stabilește următoarele:

„(1) În scopul aplicării prezentei hotărâri, fiecare membru al Consiliului Camerei, inclusiv președintele Camerei, utilizează adresa de corespondență electronică proprie configurată pe domeniul de internet al Camerei, sub forma contului de utilizator [email protected]

(2) Dacă un membru al Consiliului Camerei, inclusiv președintele Camerei, dorește să utilizeze o altă adresă de corespondență electronică decât cea menționată la alin. (1), acesta are obligația să notifice adresa respectivă Consiliului Camerei prin orice mijloc de comunicare scrisă care confirmă primirea.

(3) Fiecare membru al Consiliului Camerei care exercită opțiunea prevăzută la alin. (2) garantează și răspunde pentru securitatea și confidențialitatea corespondenței transmise și primite la adresa respectivă.

(4) Orice corespondență electronică transmisă la și/sau primită de la adresa prevăzută la alin. (1) sau notificată în condițiile alin. (2) se prezumă că este în mod valabil transmisă către și/sau primite de la titularul contului de utilizator, membru al Consiliului Camerei”.

Cap. II („Adoptarea hotărârilor prin vot direct”)

Potrivit art. 4, Consiliul Camerei adoptă hotărâri, de regulă, întrunit în ședințe de lucru.

Art. 5 are următorul conținut:

„(1) Consiliul Camerei se întrunește trimestrial și ori de câte ori se consideră necesar, la cererea președintelui sau a cel puțin o treime din numărul membrilor săi. Convocarea ședințelor se face prin corespondență electronică, de către Departamentul relații interne și secretariat.

(2) Directorul executiv întocmește ordinea de zi a ședinței, însoțită de materialele-suport care urmează a fi discutate, cu cel puțin o săptămână înaintea datei programate, și le înaintează electronic membrilor Consiliului Camerei.

(3) Ordinea de zi poate fi suplimentată prin includerea unor alte puncte și materiale-suport propuse de membrii Consiliului Camerei”.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) Hotărârile Consiliului Camerei întrunit în ședință se adoptă prin vot direct și deschis, exercitat de către fiecare membru prezent, cu respectarea modalității prevăzute la art. 2.

(2) Președintele ședinței Consiliului Camerei supune la vot fiecare punct înscris pe ordinea de zi și anunță rezultatul votării, cu precizarea numărului de voturi exprimate «Pentru», «Împotrivă» și «Abținere», care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

(3) Votul «Împotrivă» poate fi exprimat motivat de membrii Consiliului Camerei care au votat în această modalitate și se consemnează în procesul-verbal al ședinței”.

Cap. III („Adoptarea hotărârilor prin vot prin corespondență electronică”)

Conform art. 7, prin excepție de la prevederile art. 4, între ședințele de lucru în plen programate, Consiliul Camerei poate adopta hotărâri și prin votul transmis de membrii săi prin corespondență electronică, după consultarea electronică a acestora.

Art. 8 are următorul conținut:

„(1) Inițierea procedurii de adoptare a unei hotărâri în modalitatea prevăzută la art. 7 se dispune prin ordin motivat al președintelui Camerei, în cazul unei situații de urgență care impune adoptarea unei hotărâri de îndată sau în cazul unei chestiuni punctuale care nu justifică întrunirea Consiliului Camerei în ședință.

(2) Președintele Camerei transmite membrilor Consiliului Camerei prin corespondență electronică la adresele indicate conform art. 3 alin. (1) sau (2), după caz, proiectul hotărârii care se preconizează a fi adoptată în modalitatea prevăzută la art. 7 împreună cu solicitarea de exprimare a votului, cu indicarea termenului înăuntrul căruia votul trebuie exprimat.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) nu poate fi mai scurt de 24 de ore de la data solicitării votului prin corespondență electronică.

(4) Membrii Consiliului Camerei își exprimă votul deschis, în una dintre modalitățile prevăzute la art. 2, prin corespondență electronică transmisă de la adresa indicată potrivit art. 3 alin. (1) sau (2), după caz, în replică la corespondența electronică transmisă de președintele Camerei, cu includerea tuturor membrilor Consiliului Camerei în grupul de corespondență, înăuntrul termenului stabilit conform alin. (2) și (3).

(5) Membrii Consiliului Camerei care nu își exprimă votul în termenul prevăzut la alin. (2) sunt prezumați ca fiind absenți.

(6) Președintele Camerei anunță rezultatul votării, cu precizarea numărului de voturi exprimate «Pentru», «Împotrivă» și «Abținere», prin corespondență electronică transmisă membrilor Consiliului Camerei în termen de cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de vot stabilit conform alin. (2) și (3).

(7) Rezultatul votului se consemnează în procesul-verbal privind exprimarea votului prin corespondență electronică de către membrii Consiliului Camerei.

(8) Votul «Împotrivă» poate fi exprimat motivat de membrii Consiliului Camerei care au votat în această modalitate și se consemnează în procesul-verbal privind exprimarea votului prin corespondență electronică”.

Cap. IV („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Potrivit art. 9, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, fiecare membru al Consiliului Camerei are obligația de a notifica în scris opțiunea sa privind adresa de corespondență electronică utilizată, conform prevederilor art. 3.

Art. 10 dispune faptul că aparatul executiv al Camerei va duce la îndeplinire prevederile respectivei hotărâri.

 

Modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România (Hotărârea CAFR nr. 51/2015) was last modified: septembrie 21st, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter