Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali (Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015)

20 nov. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1854

Despre

  • M. Of. nr. 832 din 6 noiembrie 2015
  • Hotărârea nr. 11/2015
  • Metodologia de admitere în Corpul experţilor electorali

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015
(M. Of. nr. 832 din 6 noiembrie 2015)
Metodologia de admitere în Corpul experților electoraliArt. 1-17

În M. Of. nr. 832 din 6 noiembrie 2015, s-a publicat Hotărârea nr. 11/2015 pentru aprobarea Metodologiei de admitere în Corpul experților electorali.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile respectivei metodologii:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Cap. I („Dispoziții generale”)

Potrivit art. 1, în sensul respectivei metodologii, prin Corpul experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) Poate face parte din Corpul experților electorali persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

(2) Decizia Autorității Electorale Permanente privind admiterea în Corpul experților electorali a persoanei care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) se adoptă pe baza avizului favorabil emis de către Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente, conform prezentei metodologii, respectiv pe baza propunerilor privind persoanele care au promovat examenul organizat conform prezentei metodologii, formulate de către același departament.

(3) Persoana care face parte din Corpul experților electorali este exclusă din Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile, precum și în cazul săvârșirii de erori grave în procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale.

(4) Decizia Autorității Electorale Permanente de excludere a unei persoane din Corpul experților electorali se adoptă la propunerea Departamentului de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente”.

 Cap. II („Procedura de avizare a persoanelor care au îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia”)

Art. 3 stabilește faptul că Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente emite aviz favorabil pentru admiterea în Corpul experților electorali în cazul persoanei care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
h) a exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia la cel puțin un scrutin care a avut loc înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente;
i) nu a săvârșit contravenții în legătură cu alegerile sau cu un referendum pe durata îndeplinirii funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;
j) nu a săvârșit erori grave în operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale prevăzute de legislația în vigoare;
k) nu a fost exclusă din Corpul experților electorali;
l) nu s-a retras din Corpul experților electorali;
m) a depus în scris, la primari sau prefecți, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. a)-g), conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 sau 2, după caz, o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 lit. a)-g) se realizează prin analiza declarației, a copiei actului de identitate și a copiei actului de studii prevăzute la art. 3 lit. m).

(2) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 3 lit. h) se realizează prin analiza evidențelor deținute de către Autoritatea Electorală Permanentă.

(3) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 3 lit. i) se realizează prin analiza corespondenței primite de către Autoritatea Electorală Permanentă de la organismele electorale, precum și de la alte autorități și instituții publice, privind constatarea de către acestea a contravențiilor în domeniul electoral.

(4) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 3 lit. j) se realizează prin analiza proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării, întocmite și semnate de către persoana care a solicitat aviz favorabil.

(5) Analiza prevăzută la alin. (4) vizează corecțiile efectuate de către biroul electoral ierarhic superior privind diferențele vădite dintre valorile reale ale unor cifre care trebuiau înscrise în procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării și valorile calculate ale acestor cifre care au fost înscrise în procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării”.

Art. 5 prevede faptul că Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente emite aviz nefavorabil în cazul persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4, care stă la baza deciziei Autorității Electorale Permanente privind respingerea cererii de admitere în Corpul experților electorali.

 Cap. III („Organizarea și desfășurarea examenului pentru admiterea în Corpul experților electorali”)

Art. 6 prevede la primul alineat faptul că examenul de admitere în Corpul experților electorali are ca obiect evaluarea următoarelor competențe specifice:
a) cunoașterea legislației în materia exercitării dreptului de vot și a modului de aplicare a acesteia;
b) planificarea operațiunilor electorale din secția de votare;
c) consemnarea rezultatelor votării.

Potrivit alineatului următor, examenul de admitere în Corpul experților electorali poate avea una din următoarele forme:
a) examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar, prefect sau misiunea diplomatică, în condițiile legii, precum și la sediile Autorității Electorale Permanente, ale filialelor și birourilor acesteia;
b) examen în sistem online.

Art. 7 prevede la primul alineat faptul că la examenul pentru admiterea în Corpul experților electorali poate participa persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;
h) nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;
i) a depus în scris, la primari sau prefecți, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. a)-g), conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

Potrivit alineatului următor, la examenul pentru admiterea în Corpul experților electorali pot participa și următoarele categorii de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de alin. (1):
a) persoanele care au fost excluse din Corpul experților electorali, sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului;
b) persoanele care s-au retras din Corpul experților electorali, sub condiția ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.

Art. 8 prevede următoarele:

„(1) Înscrierea la examenul de admitere în Corpul experților electorali se poate realiza în oricare din următoarele forme:
a) programare online la examenul scris organizat conform art. 6 alin. (2) lit. a), în secțiunea special destinată acestui scop din site-ul Autorității Electorale Permanente;
b) cerere scrisă, datată și semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, depusă personal la Autoritatea Electorală Permanentă, primar, prefect sau misiunea diplomatică;
c) cerere scrisă, datată și semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, transmisă prin poștă Autorității Electorale Permanente, primarului, prefectului sau misiunii diplomatice.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), la data examenului scris, persoana care a solicitat programarea online trebuie să predea evaluatorilor Autorității Electorale Permanente cererea scrisă, datată și semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, precum și copiile actului de identitate și actului de studii.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), programarea la examenul scris organizat conform art. 6 alin. (2) lit. a) se realizează prin contactarea candidatului de către evaluatorii Autorității Electorale Permanente.

(4) Înscrierea la examenul în sistem online se realizează numai în formele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).

(5) Cererile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) vor fi însoțite de copiile actelor de identitate și actelor de studii ale solicitanților.

(6) Primarii, prefecții și misiunile diplomatice redirecționează, prin mijloace electronice, cererile depuse conform alin. (1) lit. b) și c) către Autoritatea Electorală Permanentă în 48 de ore de la data înregistrării, dar nu mai târziu de 40 de zile înaintea datei alegerilor”.

Art. 9 are următorul conținut:

„(1) Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de verificare a competențelor prevăzute la art. 6 alin. (1) format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns. Numai o variantă de răspuns este corectă.

(2) Tematica examenului de admitere constă din următoarele prevederi legale:
a) prevederile art. 2-6, art. 16, 18, 19, 22, 24, 25, 30, 31, 44, art. 81-96, art. 108-111 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali;
b) prevederile art. 2, 3, art. 7-10, art. 15-19, art. 49 și art. 51, art. 81-93, art. 98 și 99 din Legea nr. 208/2015.

(3) Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente elaborează 20 de seturi de teste-grilă, repartizarea acestora pentru fiecare sesiune de examinare făcându-se în mod aleatoriu și conform unei proceduri care să asigure confidențialitatea.

(4) Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute”.

Art. 10 stabilește următoarele:

„(1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfășurării acesteia, dacă este cazul, se afișează repartizarea pe săli a candidaților.

(2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității, pe baza actului de identitate.

(3) Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea actului de identitate sunt considerați absenți.

(4) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora înaintea predării lucrărilor atrage eliminarea din examen.

(5) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.

(6) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Evaluatorul Autorității Electorale Permanente, constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea «Anulat» pe lucrare și consemnează cele întâmplate în raportul final al examenului.

(7) Fiecare candidat primește testul-grilă, pe care își scrie cu majuscule numele și prenumele.

(8) Din momentul deschiderii plicului în care se află testul-grilă niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia.

(9) La finalizarea lucrărilor, respectiv la expirarea timpului acordat, fiecare candidat predă lucrarea, sub semnătură.

(10) Corectarea lucrării scrise se realizează de îndată ce a fost predată, în prezența candidatului.

(11) Lucrările se notează cu «Admis» sau «Respins», în funcție de punctajul obținut de candidat. Sunt declarați admiși la această probă candidații care răspund corect la 10 întrebări din cele 15 întrebări ale testului-grilă.

(12) Rezultatul probei scrise se comunică verbal candidaților și se afișează pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente”.

Art. 11 la primul alineat prevede: Candidații la examenul de admitere în Corpul experților electorali care se desfășoară în sistem online se identifică în aplicația gestionată de Autoritatea Electorală Permanentă în baza adresei de internet, a numelui de utilizator și a parolei primite pe adresa de e-mail din cererea de înscriere.

Potrivit alineatului următor, rezultatul probei online se comunică automat candidatului și se afișează pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente.

Conform art. 12, candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere scris sau în sistem online, după caz, pe baza unei programări telefonice sau online, fără a mai îndeplini alte formalități.

 Cap. IV („Dispoziții tranzitorii și finale”)

Art. 13 prevede faptul că autoritățile și organismele din care fac parte persoanele care au constatat săvârșirea de către președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și de către locțiitori ai acestora a unor contravenții prevăzute de legislația electorală au obligația de a comunica Autorității Electorale Permanente, în cel mult 30 de zile de la data constatării, datele de identificare ale contravenienților, contravențiile constatate și sancțiunile aplicate.

Art. 14 dispune faptul că Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente gestionează următoarele registre:
a) registrul cererilor de admitere în Corpul experților electorali;
b) registrul avizelor privind admiterea în Corpul experților electorali;
c) registrul deciziilor privind admiterea în Corpul experților electorali, excluderea din Corpul experților electorali și respingerea cererilor de acordare a avizului favorabil pentru admiterea în Corpul experților electorali.

Potrivit art. 15, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea de către toate persoanele implicate a prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 16 stabilește faptul că anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din respectiva metodologie.

Potrivit art. 17, dispozițiile respectivei metodologii privind programarea online și examenul în sistem online intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016.

Alte prevederi ale Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015

Potrivit art. 2, la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri, Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 15/2013 privind întocmirea și avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare sau locțiitori ai acestora (M. Of. nr. 717 din 21 noiembrie 2013) se abrogă.

Metodologia de admitere în Corpul experților electorali (Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 11/2015) was last modified: noiembrie 19th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter