Info fiscal – Noiembrie 2017

6 dec. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 393

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CODUL FISCAL

M. Of. nr. 875/ 7 noiembrie 2017
Legea nr. 209/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Comentarii

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Această lege modifică, începând cu data de 1 ianuarie 2018, prevederile Codului fiscal sub următoarele aspecte:

1. Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură ori arheologice (indiferent de titularul dreptului de proprietate sau administrare) cu fațada stradală și/sau principală renovată sau reabilitată. Se exclud din această categorie încăperile din aceste clădiri folosite pentru desfășurarea de activități economice. De asemenea, nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru suprafețele construite ale terenurilor aferente acestor clădiri, cu excepția terenurilor folosite pentru activități economice.

2. Pentru clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee sau case memoriale care nu se includ în categoria de clădiri de la pct. 1, consiliile locale pot hotărî acordarea de scutiri sau reduceri pentru impozitul/taxa pe clădiri. De asemenea, pentru terenurile ocupate de aceste clădiri, inclusiv zonele de protecție instituite, se poate acorda, de către consiliile locale, scutirea/reducerea impozitului/taxei pe teren.

3. Prin hotărârea consiliului local, se poate acorda scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren pentru suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcție de suprafața afectată și de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziția publicului pentru vizitare ori a instituțiilor specializate pentru cercetare.

M. Of. nr. 885/ 10 noiembrie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Principalele modificări aduse Codului fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2018, se referă la următoarele aspecte:
1. Impozit pe profit. Transpunerea (parțială) a Directivei 2016/1164/UE de stabilire a normelor împotriva practicilor de evaziune fiscală care afectează în mod direct funcționarea pieței interne.

2. Impozit pe venit. Reducerea cotei de impunere de la 16% la 10% precum și modificarea unor prevederi referitoare la impozitarea veniturilor salariale (deduceri personale).

3. Contribuții sociale obligatorii. Contribuția pentru asigurări sociale (CAS – 25%) și contribuția pentru asigurări sociale de sănătate (CASS – 10%) vor fi suportate integral de către salariați (angajatorii vor suporta o cota suplimentară de CAS pentru salariații care își desfășoară activitatea în condiții speciale și deosebite de muncă). Se introduce contribuția asiguratorie pentru muncă (2,25%), care este suportată de către angajatori.

4. TVA. Se permite deducerea taxei pentru achizițiile efectuate de la (și de către) persoane impozabile declarate inactive la momentul în care are loc reînregistrarea în scop de TVA.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 45 din 10 noiembrie 2017.

PROCEDURĂ FISCALĂ

M. Of. nr. 884/ 9 noiembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 3.199/2017 pentru aprobarea procedurii de restituire a impozitelor, taxelor vamale și a altor taxe plătite de Guvernul Statelor Unite ale Americii, personalul său, contractori și personalul contractorilor.

M. Of. nr. 894/ 14 noiembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului și conținutului formularului „Raportul pentru fiecare țară în parte”.

Comentarii

Formularul „Raportul pentru fiecare țară în parte”, aprobat prin acest ordin este folosit pentru raportarea alocării veniturilor, impozitelor și activităților economice pentru fiecare jurisdicție fiscală în parte, în cadrul unui grup de întreprinderi multinaționale.

Acest formular se depune, începând cu anul fiscal 2016, de către entitatea raportoare a unui grup de întreprinderi multinaționale cu rezidența fiscală în România (societate-mamă finală, societate-mamă surogat sau altă societate, conform Anexei 3 la Legea nr. 207/2015).

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 47 din 15 noiembrie 2017.

M. Of. nr. 892/ 14 noiembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 31.59/2017 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă Procedura de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene, precum și modelul și conținutul următoarelor formulare:

a) Cerere de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene (formular 313);
b) Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene..

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 46 din 15 noiembrie 2017.

M. Of. nr. 901/ 16 noiembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 3077/2017 Ordin pentru aprobarea formularului tipizat „Proces- verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul din activitatea de informații fiscale, împuternicit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

M. Of. nr. 911/ 21 noiembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale.

Comentarii

Se aprobă prin acest ordin modelul și conținutul urmăoarelor formulare:

1. Ordin de serviciu – document prin care structurile de informații fiscale sunt împuternicite să efectueze verificarea în scopul stabilirii stării de fapt fiscale, la persoana juridică/fizică;

2. Invitație la sediu – document prin care organul fiscal solicită prezența contribuabilului la sediul său pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii stării de fapt fiscale, inclusiv documente, conform art. 56 și 64 C.proc.fisc;

3. Cerere de furnizare a informațiilor/ înscrisurilor – document prin care organul fiscal solicită contribuabilului și/sau unor terți cu care contribuabilul a avut/are raporturi economice sau juridice informații și/sau înscrisuri pentru determinarea stării de fapt fiscale a contribuabilului verificat, conform art. 58 și 64 C.proc.fisc. Cererea se formulează în scris și va specifica natura informațiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale și documentele care susțin informațiile furnizate;

4. Declarație – document prin care organele fiscale solicită informații scrise contribuabilului, reprezentantului sau oricărui angajat al unui contribuabil, care să contribuie la stabilirea unor elemente relevante din activitatea contribuabilului și pentru fundamentarea unor constatări;

5. Proces-verbal – document utilizat de către funcționarii care au desfășurat verificarea în scopul stabilirii stării de fapt fiscale, prin constatări la fața locului (art. 65 C.proc.fisc.), solicitarea prezenței contribuabilului la sediu (art. 56 C.proc.fisc.), solicitarea de furnizare a informațiilor (art. 58 C.proc.fisc) și solicitarea de înscrisuri (art. 64 C.proc.fisc). Acesta cuprinde constatările funcționarilor care au efectuat verificarea;

6. Proces-verbal de ridicare/restituire înscrisuri – se completează de către funcționarii împuterniciți cu efectuarea verificării, cu ocazia ridicării/restituirii de documente;

7. Înștiințare – document prin care organul fiscal cu atribuții de constatare la fața locului înștiințează contribuabilul deținător al terenurilor, încăperilor și al altor incinte despre verificarea care urmează să se efectueze la acesta.

M. Of. nr. 926/ 24 noiembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 3312/2017 privind abrogarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informațiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziția contribuabililor pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în spațiul privat al contribuabilului.

M. Of. nr. 929/ 27 noiembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 3289/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Acest ordin aduce modificări OPANAF nr. 3846/2015 sub următoarele aspecte:

a) se aprobă modelul și conținutul formularului Aviz privind propunerea de declarare în inactivitate potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură fiscală/de reactivare/de îndreptare a erorii materiale, pentru organele cu atribuții de executare silită;
b) în perioada în care contribuabilii sunt inactivi, sediile secundare înregistrate fiscal ale acestora sunt considerate inactive, iar în cazul contribuabililor reactivați, aceste sedii secundare sunt considerate active de la data reactivării;
c) competența pentru declararea stării de inactivitate fiscală, reactivare și îndreptarea erorilor, conform art. 92 C. proc. fisc. revine și organelor cu atribuții de executare silită (care funcționează pe lângă DGRFP, DGAMC, organele de inspecție fiscală).

Prin acest ordin, au fost aprobate și:

– Procedura privind verificarea de către organele cu atribuții de executare silită a contribuabililor care nu funcționează la domiciliul fiscal declarat, conform prevederilor art. 92 alin. (1) lit. c) C.proc.fisc.;
– Procedura privind verificarea îndeplinirii condiției de reactivare, prevăzută la art. 92 alin. (51) C. proc. fisc, a contribuabililor declarați inactivi, la propunerea organelor cu atribuții de executare silită;
– Procedura de îndreptare a erorilor materiale pentru contribuabilii declarați inactivi, potrivit art. 92 alin. (1) lit. c) C. proc. fisc, la propunerea organelor cu atribuții de executare silită.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 50 din 28 noiembrie 2017.

M. Of. nr. 931/ 27 noiembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 3.357/2017 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale.

Comentarii

Prin acest ordin se aprobă:

a) Procedura privind cesiunea dreptului de restituire/rambursare a creanțelor fiscale;
b) Formularul „Notificare privind cesionarea dreptului de restituire/rambursare”.

Conform ordinului, cesionarea creanțelor fiscale privind drepturi de rambursare/ restituire se poate realiza numai după stabilirea lor prin decizii de restituire.

Notificarea privind cesionarea se depune de către cesionar la registratura organului fiscal central competent în administrarea cedentului sau se transmite prin poștă (recomandată cu confirmare de primire). Termenul de soluționare a cererii este de 45 zile de la înregistrarea aceteia la organul fiscal central competent, cu posibilitatea prelungirii dacă se solicită informații suplimentare.
Cesiunea produce efecte față de organul fiscal central competent în administrarea cedentului numai de la data de la care aceasta i-a fost notificată de către cesionar.

Restituirea creanțelor fiscale ale cedentului se realizează numai după compensarea eventualelor obligații fiscale restante înregistrate de acesta.

OPANAF nr. 3357/2017 abrogă OPANAF nr. 1308/2009.

M. Of. nr. 937/ 28 noiembrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.004/2017 privind aprobarea Procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Comentarii

Procedura aprobată prin acest ordin se referă la soluționarea contestațiilor referitoare la:

a) respingerea cererii de autorizare a unui antrepozit fiscal/ expeditor înregistrat/ destinatar înregistrat/ importator autorizat
b) deciziile de revocare a autorizației pentru antrepozit fiscal/ expeditor înregistrat/ destinatar înregistrat/ importator autorizat.

Contestația se formulează în scris și se depune la sediul structurii de specialitate sau prin poștă, în termen de 30 zile de la data comunicării actului, sub sancțiunea decăderii.

M. Of. nr. 938/ 28 noiembrie 2017
Ordinul președintelui ANAF nr. 3.300/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.

Comentarii

Prin acest ordin se modifică Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Codul fiscal sub următoarele aspecte:

a) procedura nu se mai aplică pentru persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA deoarece au fost în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii;
b) exercitarea dreptului contribuabilului de a fi ascultat înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înregistrare. În urma audierii contribuabilului se întocmește un proces-verbal;
c) în situația prevăzută la art. 316 alin. (11) lit. e) C.fisc. (anularea înregistrării ca urmare a faptului că nu au fost declarate achiziții de bunuri/servicii ori livrări de bunuri/prestări de servicii în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni calendaristice – perioada fiscală luna calendaristică sau 2 trimestre calendaristice – perioada fiscală trimestrul calendaristic), persoana impozabilă poate depune o nouă cerere de înregistrare declarând pe propria răspundere în formularul (099) că va desfășura activități economice.

LEGISLAȚIA MUNCII

M. Of. nr. 902/ 16 noiembrie 2017
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Comentarii

Ordinul modifică, printre altele, următoarele acte normative:

1. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – se majorează punctul de pensie la 1.100 lei începând cu 1 iulie 2018. De la aceeași dată se majorează pensia socială minimă garantată la 640 lei.

2. Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat – cota de contribuție la fondul de pensii va fi de 3,75% de la 1 ianuarie 2018.

3. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – modificări în ce privește calculul indemnizației lunare (este plafonată la 8.500 lei), indicatorul social de referință (500 lei în prezent, conform art. 331 din Legea nr. 76/2002).

4. Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune (beneficiu de asistență socială acordat familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială) – intră în vigoare la 1 aprilie 2019, cu unele excepții (art. 95 referitor la termenul de depunere a cererilor – 1 februarie 2019).

5. Se introduc derogări de la prevederile Legii dialogului social nr.62/2011 în sensul stabilirii obligației de a iniția negocierea contractelor colective pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, indiferent de numărul de salariați, negocierea actelor adiționale la contractele/acordurile colective de muncă în vigoare.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 48 din 21 noiembrie 2017.

M. Of. nr. 908/ 20 noiembrie 2017

1. Legea nr. 216/2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Se modifică Legea nr. 263/2010 în sensul recalculării pensiei anticipate parțiale pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016. Recalcularea se face la cererea persoanei interesate și se aplică pentru acele persoane care nu au îndeplinit condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă până în luna depunerii cererii.

2. Legea nr. 217/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Comentarii

Prin această lege:

a) se actualizează Legea nr. 263/2010 cu prevederile Legii nr. 216/2017;
b) se aduc modificări ale condițiilor în care se suspendă/se reia plata pensiei (se includ și pensionarii urmași);
c) se stabilesc categoriile de persoane care pot cumula pensia cu venituri din activități dependente (ex: pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau județeni, pensionari încadrați în grad de invaliditate, pensionari beneficiari ai unei pensii anticipate sau pensii anticipate parțial, etc).

M. Of. nr. 909/ 21 noiembrie 2017
Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 5384/2017 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011.

M. Of. nr. 935/ 27 noiembrie 2017

1. Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1851/2017 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II al anului 2017.

Comentarii

Conform ordinului, valoarea sumei lunare acordată sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II 2017 este de 440 lei (aceeași sumă ca și pentru semestrul I).

2. Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1852/2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017.

Comentarii

Pentru semestrul II 2017, valoarea nominală a unui tichet de masă este de maxim 15,09 lei (aceeași valoare ca și pentru semestrul I).

M. Of. nr. 950/ 29 noiembrie 2017
Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Comentarii

Pentru anul 2018, valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (fără sporuri și adaosuri) este de 1.900 lei pentru un program complet de 166,666 ore (11,40 lei/oră).

FONDURI SPECIALE. ALTE TAXE – ALTE REGLEMENTĂRI PENTRU MEDIUL DE AFACERI

M. Of. nr. 873/7 noiembrie 2017

1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2827/2017 privind completarea unor reglementări contabile.

Comentarii

Prin acest ordin se introduc, în Planul de conturi general, conturile: 5126 „Conturi la bănci în lei – TVA defalcat (A)” și 5127 „Conturi la bănci în valută – TVA defalcat (A)”, cu referire la OMFP nr. 1802/2014 (Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate), OMFP nr. 2844/2016 (Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară), OMFP nr. 1969/2007 (Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial).

2. Legea nr. 210/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.

M. Of. nr. 895/ 15 noiembrie 2017
Ordonanță de urgență nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale.

M. Of. nr. 898/ 15 noiembrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2780/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României.

M. Of. nr. 905/ 17 noiembrie 2017
1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017.
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2017 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

M. Of. nr. 907/ 20 noiembrie 2017
Hotărârea Guvernului nr. 804/2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

Comentarii

H.G. nr. 804/2017 modifică normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici dea utiliza aparate de marcat electronice fiscale sub următoarele aspecte:

a) redefinirea unor termeni;
b) stabilirea obligației utilizatorilor de a înregistra și transmite informații privind operațiunile efectuate cu ajutorul caselor de marcat electronice fiscale către Sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al ANAF;
c) eliminarea din categoria activităților exceptate de la utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale a activităților economice desfășurate în mod independent (inclusiv prin practicarea unei meserii), asamblarea, montarea sau instalarea bunurilor care sunt executate ca operațiuni auxiliare ocazionate de vânzarea mărfurilor de către un comerciant cu amănuntul, pariurile în cotă fixă, vânzarea de pâine și produse de patiserie, rovignete;
d) defectarea aparatelor de marcat electronice fiscale presupune consemnarea acestui fapt în cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal (data și ora), anuțarea defecțiunii către unitatea de service și păstrarea notificării.

Toate operațiunile efectuate pe perioada defecțiunii vor fi înregistrate în Registrul special.

Informații suplimentare au fost transmise în Tax focus nr. 49 din 22 noiembrie 2017.

M. Of. nr. 919/ 23 noiembrie 2017
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2998/2017 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME).

Comentarii

Modificarea normelor metodologice de completare se referă la ordinul de plată multiplu electronic (OPME) în sensul:

a) completării unor rubrici din formular (în rubrica „Nr Document” se înscrie un număr unic atribuit de plătitor documentului electronic, care nu poate fi repetat pe parcursul celor 24 de ore ale zilei completate în rubrica „Data Document”);
b) modelul formularului (OPME) se modifică cu rubrica „Nr. Document”.

M. Of. nr. 939/ 28 noiembrie 2017
Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.887/2017 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2018.

Comentarii

Pentru anul 2018, pragurile valorice INTRASTAT rămân neschimbate față de anul 2017, adică 900.000 lei, atât pentru expedieri intra-UE, cât și pentru introduceri intra-UE de bunuri.

Pot deveni furnizori de date INTRASTAT în cursul anului viitor și alți operatori economici care realizează schimburi intra-UE de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile INTRASTAT stabilite pentru anul 2018. În acest scop, operatorii economici au obligația de a completa și transmite declarații statistice INTRASTAT începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2018, pe cele două fluxuri, depășește pragurile stabilite, separat pentru expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri.

Acest ordin abrogă Ordinul președintelui INS nr. 1.302/2016 privind pragurile valorice INTRASTAT pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2017.

Info fiscal – Noiembrie 2017 was last modified: decembrie 6th, 2017 by Emilian Duca

Recomandări

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris:

Abonează-te la newsletter