Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor – modificări (O.U.G. nr. 68/2016)

26 oct. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 7.808

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 211/2011
(M. Of. nr. 220 din 28 martie 2014)
O.U.G. nr. 68/2016
(M. Of. nr. 823 din 18 octombrie 2016)
modifică: art. 4 alin. (1) partea introductivă; art. 6; art. 7 alin. (1); art. 12 alin. (2) lit. a) și b); art. 14; art. 17 alin. (2); art. 22 alin. (2); art. 25; art. 26 alin. (1); art. 28 alin. (1); art. 33 alin. (2); art. 36 alin. (1) și (2); art. 37 alin. (1); art. 44; art. 46 alin. (2); art. 49; art. 52 lit. b), c), e) și g); art. 59 alin. (1) pct. A lit. b); art. 59 alin. (1) pct. B lit. a) și c); art. 61 alin. (1) lit. a); anexa nr. 1 pct. 3 și 5; anexa nr. 1 pct. 9^1; art. 67 alin. (1)
introduce: art. 17 alin. (1^1) și (1^2); art. 17 alin. (3); art. 26 alin. (4);  art. 32 alin. (2) lit. g);  anexa nr. 1 pct. 25 ; anexa nr. 3 partea introductivă a notei de subsol ; anexa nr. 3 textul de notă de subsol ; anexa nr. 5 lit. B pct. 3 – 5 ; anexa nr. 5 lit. B pct. 5^1; anexa nr. 6
abrogă: art. 36 alin. (4); art. 38; art. 45; anexa nr. 4

 

În M. Of. nr. 823 din 18 octombrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 68/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Art. 4 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 211/2011 (modificată prin O.U.G nr. 68/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) partea introductivă prevedea faptul că ierarhia deșeurilor se aplică în funcție de ordinea priorităților în cadrul legislației și al politicii în materie de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor, după cum urmează: (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) partea introductivă stabilește următoarele:

Art. 4

(1) Următoarea ierarhie se aplică ca ordine de prioritate în cadrul legislației și politicii de prevenire a generării și de gestionare a deșeurilor:”.

 

Art. 6 din Legea nr. 211/2011 (modificată prin O.U.G nr. 68/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 dispunea faptul că în cazul în care anumite categorii de deșeuri au trecut printr-o operațiune prevăzută în anexa nr. 3 și dacă îndeplinesc criteriile specifice stabilite de Comisia Europeană, acestea încetează să mai fie considerate deșeuri, în sensul respectivei legi.

Deșeurile care încetează să mai fie considerate deșeuri, potrivit prevederilor alin. (1), încetează să mai fie considerate deșeuri în scopul atingerii obiectivelor de valorificare și reciclare prevăzute de H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, H.G. nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, precum și de alte acte normative.

În lipsa criteriilor stabilite la nivel comunitar menționate la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate decide, prin ordin al ministrului, pentru fiecare caz, dacă un anumit deșeu a încetat să fie considerat ca atare, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic și asupra mediului, realizate de aceasta sau de orice altă autoritate/instituție de la nivel național ori european, cu respectarea următoarelor condiții:

a) substanța sau obiectul este utilizat în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;

b) există o piață sau cerere pentru substanța ori obiectul în cauză;

c) substanța sau obiectul îndeplinește cerințele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice și respectă legislația și normele aplicabile produselor;

d) utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau sănătății populației.

Ordinele prevăzute la alin. (3) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene și Comisiei Europene, potrivit prevederilor H.G. nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 prevede următoarele:

Art. 6

(1) Anumite categorii de deșeuri încetează să mai fie considerate deșeuri, în sensul pct. 9 al anexei nr. 1, în cazul în care au trecut printr-o operațiune prevăzută în anexa nr. 3 și dacă îndeplinesc criteriile specifice stabilite la nivelul Uniunii Europene, potrivit următoarelor condiții:

a) substanța sau obiectul sunt utilizate în mod curent pentru îndeplinirea unor scopuri specifice;

b) există o piață sau cerere pentru substanța sau obiectul în cauză;

c) substanța sau obiectul îndeplinește cerințele tehnice pentru îndeplinirea scopurilor specifice și respectă legislația și normele aplicabile produselor;

d) utilizarea substanței sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sănătății populației.

(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) includ și valorile-limită pentru poluanți, dacă este necesar, și iau în considerare orice eventuale efecte negative asupra mediului ale substanței sau ale produsului în cauză.

(3) Criteriile specifice prevăzute la alin. (1) pentru încetarea statutului de deșeu trebuie luate în considerare, cel puțin în cazul agregatelor, hârtiei, sticlei, metalelor, anvelopelor și al textilelor.

(4) Deșeurile care încetează să mai fie considerate deșeuri, potrivit prevederilor alin. (1), încetează să mai fie considerate deșeuri în scopul atingerii obiectivelor de valorificare și reciclare prevăzute de dispozițiile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, atunci când sunt îndeplinite cerințele privind reciclarea sau valorificarea.

(5) În lipsa criteriilor stabilite la nivelul Uniunii Europene prevăzute la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate decide, prin ordin de ministru, pe baza unor studii de evaluare a impactului social/economic și a efectelor asupra mediului realizate conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea prevederilor alin. (1) – (4) pentru fiecare caz în parte, dacă un anumit deșeu încetează să fie considerat ca atare.

(6) Deciziile prevăzute la alin. (5) sunt notificate statelor membre ale Uniunii Europene și Comisiei Europene, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 211/2011 (modificată prin O.U.G nr. 68/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea faptul că lista deșeurilor aprobată de către Comisia Europeană se preia în legislația națională prin hotărâre a Guvernului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) dispune următoarele:

(1) Clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit:

a) Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările și completările ulterioare;

b) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase cu modificările ulterioare;

c) Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului”.

 

Art. 12 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 211/2011 (modificată prin O.U.G nr. 68/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (2) lit. a) și b) stabileau faptul că măsurile prevăzute la alin. (1) includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) încurajarea adoptării, încă din faza de proiectare a produselor, a unor soluții care să reducă impactul asupra mediului și generarea de deșeuri în procesul de fabricație și pe perioada de utilizare a produselor și care să asigure respectarea prevederilor art. 4 alin. (1)–(3), atunci când acestea devin deșeuri;

b) încurajarea producției și comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic și care, după ce devin deșeuri, pot fi valorificate în mod corespunzător și a căror eliminare este compatibilă cu principiile de protecție a mediului; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (2) lit. a) și b) prevăd următoarele: măsurile prevăzute la alin. (1) includ, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) încurajarea proiectării de produse care să aibă un efect redus asupra mediului și care să genereze o cantitate scăzută de deșeuri în timpul producerii și al utilizării ulterioare și asigurarea valorificării și eliminării produselor care au devenit deșeuri în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) – (3) și ale art. 20;

b) încurajarea producției dezvoltării și comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic și care, după ce devin deșeuri, pot fi valorificate și eliminate corespunzător, în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător și sănătatea populației;”.

 

Art. 14 din Legea nr. 211/2011 (modificată prin O.U.G nr. 68/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 stabilea faptul că pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

Operatorii economici care asigură colectarea și transportul deșeurilor prevăzute la alin. (1) au obligația de a asigura colectarea separată a deșeurilor prevăzute la alin. (1) și de a nu amesteca aceste deșeuri.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 dispune următoarele:

(1) Pentru respectarea prevederilor art. 13 și în vederea facilitării și îmbunătățirii valorificării, deșeurile sunt colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului și nu se amestecă cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.

(2) Operatorii economici care colectează și/sau transportă deșeuri au obligația de a asigura colectarea separată a acestora și de a nu le amesteca în timpul transportului”.

 

Art. 17 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 211/2011 (modificată prin O.U.G nr. 68/2016)

 

Noua reglementare

La art. 17, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2).

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (1^1) și (1^2) dispun următoarele:

(1^1) În vederea stimulării colectării separate a deșeurilor de la populație, autoritățile publice locale aplică ca instrument economic «plătește pentru cât arunci», acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, economic și al protecției mediului.

(1^2) Aplicarea instrumentului economic prevăzut la alin. (1^1) se realizează, după caz, în baza următoarelor criterii:

a) cantitatea de deșeuri generată;

b) tipuri de deșeuri generate;

c) volumul recipientului;

d) frecvența de preluare a deșeurilor”.

 

Art. 17 alin. (2) din Legea nr. 211/2011 (modificată prin O.U.G nr. 68/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (2) prevedea faptul că producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale au următoarele îndatoriri:

a) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităților de deșeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere și, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din deșeurile menajere;

b) să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din H.G. nr. 856/2002, cu completările ulterioare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (2) dispune următoarele:

(2) Producătorii de deșeuri și autoritățile administrației publice locale sunt obligați să atingă, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală”.

 

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor – modificări (O.U.G. nr. 68/2016) was last modified: octombrie 25th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter