Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – modificări (Legea nr. 197/2016)

4 nov. 2016
5 voturi, medie: 4,20 din 55 voturi, medie: 4,20 din 55 voturi, medie: 4,20 din 55 voturi, medie: 4,20 din 55 voturi, medie: 4,20 din 5 (5 votes, average: 4,20 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 9.694

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 50/1991
(M. Of. nr. 933 din 13 octombrie 2004; cu modif. ult.)
Legea nr. 197/2016
(M. Of. nr. 874 din 1 noiembrie 2016)
modifică: art. 3 alin. (1) lit. b); art. 4 alin. (1) lit. c); art. 6 alin. (6) lit. c); art. 7^1; art. 26 alin. (1) lit. e^1); art. 26 alin. (2) liniuța a patra; art. 37 alin. (5); anexa nr. 2 pct. 1; pct. 2 al definiției („Drept de execuție a lucrărilor de construcții”) din anexa nr. 2
introduce: art. 6 alin. (1^2); art. 7 alin. (1^6); art. 11 alin. (11) lit. n); art. 37 alin. (2^1) și (2^2); art. 37 alin. (6); art. 41 alin. (2)
abrogă: art. 4 alin. (2) și (3)

 

În M. Of. nr. 874 din 1 noiembrie 2016, a fost publicată Legea nr. 197/2016 privind aprobarea O.U.G. nr. 22/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 50/1991 prin Legea nr. 197/2016.

Art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 197/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. b) prevedea faptul că construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor, pentru: (…)

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil – teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate; (…).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) lit. b) dispune următoarele: construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a reglementărilor privind proiectarea și executarea construcțiilor, pentru: (…)

b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum și orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în același imobil – teren și/sau construcții, la construcții amplasate în zone de protecție a monumentelor și în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcții cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentații de urbanism aprobate;”.

 

Art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 197/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. c) stabilea faptul că autorizațiile de construire se emit de președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor și comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează:

c) de primarul general al municipiului București, cu avizul primarilor sectoarelor municipiului București, pentru lucrările care se execută:

1. pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector și cele din extravilan;

2. la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);

3. lucrări de modernizări, reabilitări, extinderi de rețele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafață, de transport și de distribuție, pentru: apă/canal, gaze, electrice, termoficare, precum și lucrări și/sau reabilitări pentru străzile care sunt în administrarea Primăriei Municipiului București.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (1) lit. c) prevede următoarele: autorizațiile de construire se emit de președinții consiliilor județene, de primarul general al municipiului București, de primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor și comunelor pentru executarea lucrărilor definite la art. 3, după cum urmează:

c) de primarul general al municipiului București, pentru:

1. investiții ce se realizează pe terenuri care depășesc limita administrativ-teritorială a unui sector și cele care se realizează în extravilan;

2. la construcțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b);

3. lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de rețele edilitare municipale, de transport urban subteran sau de suprafață, de transport și distribuție, pentru: apă/canal, gaze, electrice termoficare, comunicații – inclusiv fibra optică, executate pe domeniul public sau privat al municipiului București, precum și lucrări de modernizare și/sau reabilitare de străzi, care sunt în administrarea municipiului București”.

 

Art. 4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 197/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) și (3) stabilea faptul că pentru investițiile care se realizează pe amplasamente ce depășesc limita administrativ-teritorială a județului, respectiv a municipiului București, în unități administrativ-teritoriale limitrofe, în vederea armonizării condițiilor de autorizare pentru întreaga investiție, autoritatea administrației publice centrale competente cu atribuții de reglementare, potrivit legii, în domeniul din care face parte investiția supusă autorizării, va emite un aviz coordonator, în baza căruia președinții consiliilor județene implicate, respectiv primarul general al municipiului București, după caz, vor emite autorizații de construire pentru executarea lucrărilor aferente părților din investiție amplasate în unitățile administrativ-teritoriale din aria lor de competență.

De asemenea, autorizațiile de construire prevăzute la alin. (2) și (21) produc efecte de la data intrării în vigoare a ultimei autorizații de construire emise în condițiile respectivei legi.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) și (3) – Abrogate.

 

Art. 6 alin. (1^2) din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 197/2016)

 

Noua reglementare

La art. 6, după alin. (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2).

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1^2) dispune următoarele:

(1^2 ) În cazul vânzării sau cumpărării de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informațiile privind consecințele urbanistice ale operațiunii juridice”.

 

Art. 6 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 197/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (6) lit. c) prevedea faptul că certificatul de urbanism se emite și în următoarele situații:

(…)

c) pentru cereri în justiție și operațiuni notariale privind circulația imobiliară atunci când operațiunile respective au ca obiect împărțeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcții, precum și constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil. Operațiunile juridice menționate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (6) lit. c) stabilește următoarele: certificatul de urbanism se emite și în următoarele situații:

c) pentru cereri în justiție și operațiuni notariale privind circulația imobiliară, atunci când operațiunile respective au ca obiect:

– comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puțin 3 parcele;

– împărțeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcții și de infrastructură;

– constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil.

Operațiunile juridice menționate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea certificatului de urbanism este facultativă atunci când operațiunile de împărțeli ori comasări de parcele fac obiectul ieșirii din indiviziune, cu excepția situației în care solicitarea este făcută în scopul realizării de lucrări de construcții și/sau de lucrări de infrastructură”.

 

Art. 7 alin. (1^6) din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 197/2016)

 

Noua reglementare

La art. 7, după alin. (1^5) se introduce un nou alineat, alin. (1^6).

Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1^6) prevede următoarele:

(1^6 ) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la solicitarea justificată a beneficiarilor, autorizațiile de construire se emit în regim de urgență în termen de până la 15 zile”.

 

Art. 7^1 din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 197/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7^1 prevedea faptul că în vederea eliberării certificatului de urbanism, precum și a autorizației de construire pentru executarea de lucrări de construcții necesare derulării operațiunilor de explorare/prospectare geologică și exploatare a petrolului și gazelor naturale, la solicitarea titularilor de licențe/permise/autorizații:

a) prin excepție de la prevederile art. 6 alin. (4) și art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile cuprinse în perimetrul de explorare/ prospectare/exploatare, care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, se pot identifica prin numărul de tarla și de parcelă, prin titlu de proprietate și proces-verbal de punere în posesie, precum și prin orice altă modalitate de identificare prevăzută de lege;

b) prin excepție de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), contractele de închiriere încheiate, în condițiile legii, de către titularii de licențe/permise/autorizații cu proprietarii terenurilor din perimetrele de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizației de construire, dacă respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrărilor de construcții pe aceste terenuri.

La încetarea contractelor de închiriere, titularii de licențe/permise/autorizații prevăzuți la alin. (1) lit. b) au obligația repunerii în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul acestor contracte, dacă părțile nu au convenit altfel.
 

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – modificări (Legea nr. 197/2016) was last modified: noiembrie 4th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter