Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (Legea nr. 72/2016)

9 mai 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1022
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea nr. 72/2016
(M. Of. nr. 342 din 5 mai 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Bugetul sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților”)
Cap. III („Contribuțiile la fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților”)
Cap. IV („Pensii”)
Cap. V („Alte drepturi de asigurări sociale”)
Cap. VI („Casa de Asigurări a Avocaților din România”)
Cap. VII („Răspunderea juridică”)
Cap. VIII („Jurisdicția sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților”)
Cap. IX („Dispoziții finale și tranzitorii”)

 

În M. Of. nr. 342 din 5 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Bugetul sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților”)
Cap. III („Contribuțiile la fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților”)
Cap. IV („Pensii”)
Cap. V („Alte drepturi de asigurări sociale”)
Cap. VI („Casa de Asigurări a Avocaților din România”)
Cap. VII („Răspunderea juridică”)
Cap. VIII („Jurisdicția sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților”)
Cap. IX („Dispoziții finale și tranzitorii”)

În continuare, vom prezenta câteva dintre dispozițiile respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Legea nr. 72/2016

 

Cap. I prevede faptul că dreptul la asigurări sociale al avocaților se exercită în condițiile prezentei legi prin sistemul unic, propriu și autonom de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

De asemenea, este stabilit faptul că sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților este organizat și funcționează în conformitate cu următoarele principii fundamentale:

a) principiul autonomiei, principiu care, potrivit prezentei legi, stă la baza administrării de sine stătătoare a sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;

b) principiul unicității, potrivit căruia sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților este structurat și construit pe aceleași norme de drept pentru toți participanții la sistem;

c) principiul contributivității, conform căruia fondul de pensii și cel destinat pentru alte drepturi de asigurări sociale se constituie pe baza contribuției obligatorii datorate de fiecare avocat, dreptul la pensie, ca și celelalte drepturi de asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite;

d) principiul obligativității, în virtutea căruia toți avocații au obligația de a participa la sistemul propriu de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, drepturile exercitându-se corelativ numai cu îndeplinirea obligațiilor asumate;

e) principiul egalității, prin care se asigură tuturor participanților la sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeași situație juridică, în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de prezenta lege;

f) principiul interesului public, conform căruia dreptul la pensie și la alte drepturi de asigurări sociale este un drept din categoria drepturilor fundamentale, garantate de Constituția României în scopul realizării protecției sociale;

g) principiul solidarității sociale, prin intermediul căruia participanții la sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților își asumă reciproc obligații și beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale asigurate în virtutea prezentei legi;

h) principiul specializării contribuțiilor și fondurilor, pe baza căruia contribuția la sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, precum și prestațiile sociale generate de acesta trebuie să se regăsească distinct în fondul de pensii și în fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale;

i) principiul repartiției, în conformitate cu care fondul de pensii și cel destinat altor drepturi de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligațiilor ce revin sistemului de pensii și altor drepturi de asigurări sociale ale avocaților, conform prezentei legi;

j) principiul imprescriptibilității, în virtutea căruia dreptul la pensie nu se prescrie;

k) principiul incesibilității, în conformitate cu care dreptul la pensie nu poate fi cedat, total sau parțial;

l) principiul descentralizării flexibile, prin care se asigură dezvoltarea și administrarea eficientă a patrimoniului sistemului cu protecția integrității și a unității acestuia, prin intermediul Casei de Asigurări a Avocaților, denumită în continuare C.A.A., și a dezmembrămintelor acesteia;

m) principiul transparenței decizionale, potrivit căruia organele de conducere ale sistemului propriu, autonom, de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților au obligația de a informa și de a supune dezbaterii avocaților proiectele de acte normative, de a analiza propunerile acestora și de a da publicității hotărârile adoptate, de a asigura transparența privind modul de administrare a fondului de pensii și a fondului de asigurări sociale și privind investițiile.

Cap. II („Bugetul sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților”) din Legea nr. 72/2016

 

Cap. II stabilește faptul că sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților are buget propriu; acesta cuprinzând și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților cuprinde veniturile și cheltuielile sistemului. Bugetul este elaborat anual de C.A.A., pe baza propunerilor filialelor, și este supus aprobării Congresului avocaților, conform legii.

Cap. III („Contribuțiile la fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților”) din Legea nr. 72/2016

 

Cap. III dispune faptul că avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat să contribuie lunar la constituirea fondurilor sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, din momentul primirii acestuia în profesie.

Baza de calcul al contribuțiilor individuale obligatorii la fondurile sistemului o constituie venitul brut lunar realizat din profesie.

De asemenea, avocații care continuă activitatea în profesia de avocat, după îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul C.A.A., contribuie în mod obligatoriu la fondurile sistemului de asigurări.

Cap. IV („Pensii”) din Legea nr. 72/2016

 

Cap. IV prevede faptul că avocații au dreptul la următoarele categorii de pensii: pensia pentru limită de vârstă; pensia de retragere definitivă din profesie; pensia anticipată; pensia de invaliditate; pensia de urmaș, precum și condițiile de acordare. De asemenea, sunt reglementate și modul de stabilire și plataă a pensiilor.

Cap. V („Alte drepturi de asigurări sociale”) din Legea nr. 72/2016

 

Cap. V stabilește faptul că asigurații sistemului au dreptul, în afară de pensie, la următoarele prestații de asigurări sociale: indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite, accidente de muncă sau accidente în afara muncii; indemnizație de maternitate; ajutor pentru creșterea copilului; ajutor de deces.

De asemenea, beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) asigurații care au un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni anterior producerii riscului, dacă nu realizează venituri din profesie și au achitate la zi obligațiile de plată către fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.

Cap. VI („Casa de Asigurări a Avocaților din România”) din Legea nr. 72/2016

 

Cap. VI dispune asupra organizării Casei de Asigurări a Avocaților din România, stabilește atribuții ale Casei de Asigurări a Avocaților din România. În cadrul C.A.A. se constituie și funcționează Comisia de cenzori.

Comisia de cenzori este formată din 3 membri, dintre care 2 avocați în activitate și un avocat pensionar, aleși de Congresul avocaților pentru o perioadă de 4 ani dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată. Comisia de cenzori alege din rândul membrilor săi președintele și vicepreședintele. Comisia de cenzori adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor săi. Atribuțiile Comisiei de cenzori se stabilesc prin Statutul C.A.A.

De asemenea, sunt stabilite atribuțiile filialelor și sucursalelor Casei de Asigurări a Avocaților din România.

Cap. VII („Răspunderea juridică”) din Legea nr. 72/2016

 

Cap. VII dispune faptul că încălcarea prevederilor respectivei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.

De asemenea, completarea și eliberarea cu știință de documente ce conțin date nereale ce au ca efect denaturarea evidențelor privind asigurații, stagiul de cotizare sau contribuția de asigurări sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților constituie infracțiunea de fals intelectual și se pedepsește potrivit prevederilor Codului penal.

Cap. VIII („Jurisdicția sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților”) din Legea nr. 72/2016

 

Cap. VIII prevede faptul că împotriva hotărârilor adoptate de Consiliul de administrație al C.A.A. în temeiul art. 111 alin. (1) se poate face contestație la Consiliul U.N.B.R.

Contestația poate fi formulată de către consiliul de administrație al filialei sau de consiliul baroului în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință.

Art. 121 stabilește faptul că deciziile de pensii emise de C.A.A. pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă de la domiciliul sau sediul reclamantului.

Celelalte cereri se adresează instanței în a cărei rază teritorială își are domiciliul pârâtul.

Art. 122 prevede faptul că jurisdicția sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților se realizează prin tribunale și curți de apel.

Art. 123 dispune faptul că tribunalele soluționează, în primă instanță, litigiile privind pensiile și drepturile de asigurări sociale ale avocaților.

Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face apel la curtea de apel competentă.

Prevederile respectivei legi referitoare la jurisdicția sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă și ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, cererile adresate organelor C.A.A. sau instanțelor, precum și toate actele procedurale în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale sunt scutite de taxa de timbru.

Cap. IX („Dispoziții finale și tranzitorii”) din  Legea nr. 72/2016

 

Cap. IX dispune faptul că la data intrării în vigoare a respectivei legi, pensiile de asigurări sociale pentru avocați și pensiile suplimentare, stabilite pe baza legislației anterioare, devin pensii în înțelesul respectivei legi.

Pentru avocații pensionari care au încetat activitatea anterior datei de 28 mai 2001, pensia pentru limită de vârstă devine pensie de retragere definitivă din profesie, indiferent de sistemul de asigurări sociale din care s-au pensionat.

Prevederile alin. (1) și (2) se aplică doar pentru pensiile stabilite pe baza stagiului de cotizare realizat în sistemul de asigurări sociale al avocaților.

Cererile înregistrate și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor soluționa conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensii și altor drepturi de asigurări sociale.

Alte prevederi relevante din Legea nr. 72/2016

 

La data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă:

– O.U.G. nr. 221/2000 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, publicată în Monitorul Oficial nr. 610 din 28 noiembrie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2001;

– Capitolul VII – Casa de Asigurări a Avocaților, cuprinzând articolele 91 – 95, din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare.

Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților (Legea nr. 72/2016) was last modified: mai 6th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter