Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi – modificări (Legea nr. 88/2015)

5 mai 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 707

Despre

  • M. Of. nr. 282 din 27 aprilie 2015
  • Legea nr. 88/2015
  • Modifică O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 66/2014
(M. Of. nr. 768 din 22 octombrie 2014; cu modif. ult.)
Legea nr. 88/2015
(M. Of. nr. 282 din 27 aprilie 2015)
– modifică: art. 2 lit. b),  art. 2 lit. c), k) și m)

– introduce: art. 2 lit. b) pct. 4, art. 2 lit. b1), art. 21, art. 31, art. 4 alin. (2) și (3), art. 51, art. 9 alin. (31), art. 91

– abrogă: art. 3 alin. (3) și (6), art. 7


 
În M. Of. nr. 282 din 27 aprilie 2015, s-a publicat Legea nr. 88/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (M. Of. nr. 768 din 22 octombrie 2014; cu modif. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 66/2014 prin Legea nr. 88/2015:

 

Art. 2 lit. b) partea introductivă O.U.G. nr. 66/2014 (modificată prin Legea nr. 88/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. b) în partea introductivă prevedea faptul că beneficiarul Programului era persoana fizică ce îndeplinea cumulativ anumite condiții.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. b) în partea introductivă prevede: „beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplinește cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:”.

 

Art. 2 lit. b) pct. 4 O.U.G. nr. 66/2014 (modificată prin Legea nr. 88/2015)

Noua reglementare

La art. 2 lit. b), după pct. 3 se introduce un nou punct, pct. 4.

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. b) pct. 4 prevede: „la data solicitării creditului garantat beneficiarul Programului are vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu”.

 

Art. 2 lit. b1) O.U.G. nr. 66/2014 (modificată prin Legea nr. 88/2015)

Noua reglementare

La art. 2, după lit. b) se introduce o nouă literă, lit. b1).

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. b1) are următorul conținut: „finanțator – instituție de credit sau instituție financiară nebancară înscrisă în Registrul special al instituțiilor financiare nebancare deschis și ținut de Banca Națională a României, inclusiv unitățile teritoriale ale acesteia, care îndeplinește condițiile de eligibilitate și acordă credite persoanelor fizice pentru achiziția unui autoturism nou în cadrul Programului”.

 

Art. 2 lit. c), k) și m) O.U.G. nr. 66/2014 (modificată prin Legea nr. 88/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 lit. c), k) și m) prevedeau faptul că în sensul respectivei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos aveau următoarele semnificații:
c) credit – linia de credit pe care instituția de credit sau instituția financiară nebancară o pune la dispoziția beneficiarului cu respectarea normelor interne proprii și în baza unui contract de credit;
k) comision de risc – suma datorată de beneficiarul Programului destinată acoperirii riscului de garantare și finanțării anuale a capitalului necesar Programului;
m) garanție guvernamentală – garanție asumată de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanțator, ca urmare a producerii riscului de credit, și care trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și expresă, conform reglementărilor Băncii Naționale a României relevante din perspectiva recunoașterii calității de diminuator de risc de credit al garanțiilor.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. c), k) și m) prevăd faptul că în sensul respectivei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

c) credit – suma acordată de finanțator în baza unui contract, în vederea achiziționării autoturismului nou de către beneficiarul Programului, cu respectarea normelor interne de creditare, a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a normelor de aplicare;

(…)
k) comision de risc – suma datorată de beneficiarul Programului la contractarea creditului, pentru toată perioada de valabilitate a garanției, ca procent din suma garantată în cadrul Programului, destinată acoperirii riscului de garantare, în valoare de maximum 1% din valoarea garantată;
(…)
m) garanție guvernamentală – garanție asumată de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, materializată într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanțator, ca urmare a producerii riscului de credit, și care trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și expresă, conform reglementărilor relevante din perspectiva recunoașterii calității de diminuator de risc de credit al garanțiilor din regulamentele prudențiale aplicabile finanțatorilor
”.

 

Art. 21 O.U.G. nr. 66/2014 (modificată prin Legea nr. 88/2015)

Noua reglementare

După art. 2, se introduce un nou articol, art. 21.

Potrivit noii reglementări, art. 21 are următorul conținut: „(1) Beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție a autoturismului nou. Garanția statului va fi de maximum 50% din finanțarea acordată.

(2) Beneficiarii Programului se obligă să asigure autoturismul nou-achiziționat din finanțarea garantată printr-o poliță de asigurare de tip CASCO, caracteristicile polițelor de asigurare și modalitatea de încheiere fiind prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. În caz de nerespectare de către beneficiar a acestei obligații, finanțatorul are dreptul de a proceda la încheierea poliței de asigurare pe cheltuiala proprie, în numele și în contul beneficiarului, și de a recupera cheltuielile respective de la beneficiar prin orice modalitate prevăzută de lege, inclusiv prin includerea acestora în ratele de credit lunare.

(3) Beneficiarul are obligația cesionării drepturilor derivând din polițele de asigurare în favoarea statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și finanțatorului, proporțional cu procentul de garantare a plății primei de asigurare pe toată durata de valabilitate a creditului garantat în cadrul Programului. Modalitatea de plată a despăgubirilor rezultate din daune parțiale sau daune totale va fi prevăzută în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Finanțatorul este mandatat să verifice îndeplinirea obligațiilor beneficiarului menționate la alin. (3)”.

 
Art. 3 alin. (3) și (6) O.U.G. nr. 66/2014 (modificată prin Legea nr. 88/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 alin. (3) prevedea faptul că sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de beneficiarii eligibili în cadrul Programului era Fondul de risc pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Potrivit art. 3 alin. (6), Mecanismul de garantare inclus în Program se derula cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții (2008/C 155/02) (JOUE, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008).

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (3) și (6) se abrogă.

 
Art. 31 O.U.G. nr. 66/2014 (modificată prin Legea nr. 88/2015)

Vechea reglementare

Noua reglementare

După art. 3 se introduce un nou articol, art. 31.

Potrivit noii reglementări art 31 prevede: „Sumele reprezentând comisionul de risc se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale la care aceștia sunt luați în evidență fiscală. Modalitatea de plată va fi prevăzută în normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență”.

 

Art. 4 alin. (2) și (3)

Noua reglementare

La art. 4 se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3).

Potrivit noii reglementări, art. 4 alin. (2) prevede: „Contractul de garantare conține în mod obligatoriu clauza de ipotecă necesară în vederea înscrierii de către finanțator a ipotecii legale mobiliare asupra autoturismului nou achiziționat în cadrul Programului în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare”.

Art. 4 alin. (3) dispune: „Suma rezultată din valorificarea, în orice mod, a bunului ce face obiectul garanției prezentei ordonanțe de urgență se distribuie proporțional cu procentul de garantare, după deducerea cheltuielilor de executare silită efectuate de Agenția Națională de Administrare Fiscală”.

 

Art. 51 O.U.G. nr. 66/2014 (modificată prin Legea nr. 88/2015)

Noua reglementare

După art. 5 se introduce un nou articol, art. 51.

Potrivit noii reglementări, art. 51 prevede: „(1) Finanțatorul este abilitat să își exprime acordul pentru preluarea finanțării garantate și a dreptului de proprietate asupra autoturismului de către o persoană fizică ce îndeplinește condițiile de eligibilitate în cadrul Programului.

(2) Finanțatorul este abilitat să își exprime acordul pentru înstrăinarea autoturismului sau novația obiectului garanției”.

 

Art. 7 O.U.G. nr. 66/2014 (modificată prin Legea nr. 88/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea faptul că beneficiarul Programului se obliga să constituie, conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, o ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la instituția de credit finanțatoare, respectiv instituția financiar nebancară, valabilă până la stingerea creanțelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.

Art. 7 alin. (2) stabilea: Contractul de ipotecă mobiliară prevăzut la alin. (1) urma să fie înscris la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare de către instituția de credit finanțatoare, respectiv instituția financiar nebancară, care primea un mandat special în acest sens, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Potrivit art. 7 alin. (3), între instituția de credit sau instituția financiară nebancară, beneficiarul Programului și statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice – F.N.G.C.I.M.M., se putea încheia o convenție, în condițiile legii, prin care se stabilea că instituția de credit finanțatoare, respectiv instituția financiar nebancară, fără a solicita consimțământul beneficiarului, urma instrucțiunile prin care statul român dispunea de sumele aflate în cont.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 se abrogă.

 
Art. 9 alin. (31) O.U.G. nr. 66/2014 (modificată prin Legea nr. 88/2015)

Noua reglementare

La art. 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31).

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (31) prevede: „Regia Autonomă «Registrul Auto Român» va elibera, la solicitarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, un duplicat al cărții de identitate a autoturismului ce face obiectul Programului”.

 

Art. 91 O.U.G. nr. 66/2014 (modificată prin Legea nr. 88/2015)

Noua reglementare

După art. 9 se introduce un nou articol, art. 91.

Potrivit noii reglementări, art. 91 prevede: „Forma și conținutul contractului de garantare menționat la art. 2 lit. d), ale convenției menționate la art. 6, precum și ale înscrisului menționat la art. 9. alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice”.

 
Alte prevederi ale Legii nr. 88/2015

Art. II Legea 88/2015, prevede faptul că în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi, Guvernul va modifica și completa Normele de aplicare a O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 1.053/2014, cu completările ulterioare, în mod corespunzător modificărilor și completărilor dispuse prin prezenta lege.

Potrivit art. III Legea 88/2015, la data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă O.U.G. nr. 72/2014 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi (M. Of. nr. 837 din 17 noiembrie 2014).

 
ISTORIC

Actul modificatActele modificatoare
O.U.G. nr. 66/2014O.U.G. nr. 72/2014 (M. Of. nr. 837 din 17 noiembrie 2014)
Legea nr. 88/2015 (M. Of. nr. 282 din 27 aprilie 2015)
Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi – modificări (Legea nr. 88/2015) was last modified: mai 5th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter