Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale – republicată

3 Noi 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1083

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar

Legea nr. 346/2006

(M. Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Cap. I. („Dispoziții generale”)
Cap. II. („ Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării Naționale”)
Cap. III. („Organizarea și funcționarea structurilor centrale”)
Cap. IV. („Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale”)
Cap. V. („Structura de forțe a armatei”)
Cap. VI. („Conducerea Ministerului Apărării Naționale”)
Cap. VII. („Personalul Ministerului Apărării Naționale”)
Cap. VIII. („Dispoziții comune”)

În M. Of. nr. 867 din 2 noiembrie 2017, a fost republicată Legea nr. 346/2006 din 21 iulie 2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale.

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi.

Cap. I. („Dispoziții generale”)
Cap. II. („ Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării Naționale”)
Cap. III. („Organizarea și funcționarea structurilor centrale”)
Cap. IV. („Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale”)
Cap. V. („Structura de forțe a armatei”)
Cap. VI. („Conducerea Ministerului Apărării Naționale”)
Cap. VII. („Personalul Ministerului Apărării Naționale”)
Cap. VIII. („Dispoziții comune”)

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei legi.

Cap. I. („Dispoziții generale”)

Potrivit prevederilor capitolului I, Ministerul Apărării Naționale este organul de specialitate al administrației publice centrale, care conduce și desfășoară, potrivit legii, activitățile în domeniul apărării țării.

Astfel, Ministerul Apărării Naționale este format din structuri centrale, structuri și forțe subordonate acestora.

Sistemul de structuri centrale, structuri și forțe ale Ministerului Apărării Naționale constituie Armata României, denumită în continuare armata.

Ministerul Apărării Naționale are personalitate juridică și reprezintă în justiție, prin Direcția generală juridică, structurile armatei care nu au personalitate juridică. Structurile ministerului care au personalitate juridică, potrivit legii, pot fi reprezentate în justiție de Direcția generală juridică a Ministerului Apărării Naționale, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.

Ministerul are sediul în municipiul București, str. Izvor nr. 110, sectorul 5.

Acesta răspunde în fața Parlamentului, a Guvernului și a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru modul de aplicare, în domeniul său de activitate, a prevederilor Constituției, legilor, hotărârilor Guvernului și ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ale celorlalte acte normative și ale tratatelor internaționale la care România este parte.

În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Apărării Naționale colaborează interinstituțional și cooperează, cu prezervarea obiectivelor și politicilor sale în domeniul apărării, cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale și cu alte instituții și autorități publice, cu structurile politico-militare și de conducere militară ale altor state, precum și ale organizațiilor internaționale la care România este parte, cu operatori economici, cu asociațiile cadrelor militare în rezervă și în retragere, cu asociațiile veteranilor și cu alte asociații profesionale sau organizații neguvernamentale, în condițiile legii.

Cap. II. („ Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării Naționale”)

În capitolul al II-lea este prevăzut faptul că Ministerul Apărării Naționale are următoarele atribuții și responsabilități:

1. realizarea și menținerea capacității operaționale a armatei, pentru îndeplinirea misiunilor specifice ce revin acesteia;
2. înființarea, desființarea, transformarea, resubordonarea, reorganizarea, consolidarea, integrarea în alte structuri și redislocarea structurilor militare ale armatei, pe timp de pace, pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare sau de război, conform legii;
3. elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul său de competență;
4. apărarea drepturilor și intereselor legitime în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice, precum și cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, prin structuri proprii;
5. întreprinderea demersurilor necesare pentru încheierea tratatelor la nivel departamental și a înțelegerilor tehnice în domeniul apărării;
6. coordonarea elaborării și implementării politicii de apărare, promovarea intereselor naționale la nivelul organizațiilor internaționale la care România este parte și creșterea gradului de integrare a structurilor proprii și a profilului acestora în cadrul acestor organizații, promovarea și dezvoltarea relațiilor de cooperare politico-militară și asigurarea reprezentării armatei în raporturile cu ministerele de resort ale altor state și cu organizații internaționale la care România este parte;
7. realizarea planificării integrate a apărării;
8. realizarea mecanismului de cooperare interinstituțională în domeniul apărării;
9. instruirea comandamentelor și forțelor;
10. organizarea și conducerea educației și formării profesionale în instituțiile proprii;
11. managementul logisticii proprii;
12. constituirea stocurilor și menținerea stării de operativitate a tehnicii;
13. organizarea și conducerea mobilizării armatei, rechiziționarea de bunuri și chemarea persoanelor fizice la prestări de servicii în interes public;
14. managementul domeniului informații pentru apărare, managementul activității oficiale de cifru și a sistemelor criptografice din armată, realizarea măsurilor de protecție a informațiilor clasificate naționale, NATO, UE și a informațiilor clasificate care fac obiectul tratatelor, înțelegerilor și acordurilor bilaterale sau multilaterale în domeniul apărării la care România este parte, precum și cooperarea cu structurile similare naționale și ale altor state sau ale organizațiilor internaționale la care România este parte;
15. participarea la dezvoltarea și optimizarea capabilităților de apărare cibernetică ale României, în colaborare cu celelalte instituții și autorități naționale stabilite prin lege;
16. managementul activității financiar-contabile;
17. gestionarea sistemului pensiilor militare de stat;
18. managementul resurselor de comunicații și tehnologia informației în armată;
19. managementul spectrului radio utilizat în scopul apărării, precum și a resurselor de comunicații, tehnologia informației și apărare cibernetică ale Armatei României;
20. elaborarea și integrarea/aplicarea politicilor proprii/reglementărilor specifice în domeniile referitoare la protecția mediului, securitate și sănătate în muncă, apărarea împotriva incendiilor, metrologie specifică echipamentelor militare care nu intră în sfera metrologiei legale și funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;
21. conducerea activităților de comunicare strategică la nivelul ministerului;
22. organizarea și conducerea activității de informare și relații publice la nivelul ministerului;
23. creșterea calității vieții personalului, asigurarea protecției sociale și a asistenței religioase, medicale, psihologice și juridice a personalului militar și civil, a răniților, invalizilor și urmașilor celor decedați în acțiuni militare, în conformitate cu prevederile legale;
24. înzestrarea cu armament, tehnică de luptă, echipamente și materiale specifice armatei, asigurarea relației cu industria națională de apărare și cooperările internaționale în domeniu;
25. coordonarea activității de comerț exterior privind importul și exportul de produse cu destinație militară, în condițiile legii;
26. aplicarea regimului de control în domeniul exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare și cu dublă utilizare, potrivit legii și normelor emise pentru aplicarea acestora, aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale, precum și coordonarea activităților privind aprobarea suspendării drepturilor vamale la anumite categorii de armamente și echipamente militare, potrivit legii;
27. organizarea și conducerea programelor de investiții publice și de reparații curente și de întreținere în domeniul imobiliar, exercitarea controlului statului în toate etapele și componentele sistemului calității în construcții, conducerea activității de apărare împotriva incendiilor și de administrare a imobilelor Ministerului Apărării Naționale;
28. editarea de publicații în domeniile proprii de activitate;
29. cercetarea-dezvoltarea, utilizarea rezultatelor cercetării-dezvoltării și participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare naționale și internaționale în domeniul apărării, precum și protecția drepturilor de proprietate intelectuală, potrivit legii și normelor emise pentru aplicarea acestora, aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale;
30. reglementarea și desfășurarea activităților de testare și evaluare, analiză, audituri tehnice și acceptanțe aferente sistemelor de armamente și echipamente pentru apărare;
31. reglementarea și desfășurarea activității de supraveghere a managementului calității la furnizorii de produse militare și prestatorii de servicii în domeniul apărării și de aplicare a cerințelor NATO și UE de asigurare a calității în domeniul apărării, prin evaluarea, certificarea și supravegherea furnizorilor și prestatorilor în legătură cu îndeplinirea acestor cerințe;
32. elaborarea documentelor strategice pentru pregătirea și întrebuințarea în luptă a forțelor armate;
33. încheierea de contracte pentru achiziția de produse și servicii specifice, în condițiile legii, direct cu structurile specializate ale NATO și UE, în scopul asigurării interoperabilității;
34. asigurarea cu informații geospațiale, geografice, hidrografice și hidrometeorologice pentru nevoi proprii, precum și a celor necesare instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, NATO și UE și altor instituții beneficiare;
35. organizarea și conducerea serviciului medical militar de urgență prespitalicească și spitalicească;
36. organizarea și conducerea activităților de poliție militară în țară și pe timpul participării la misiuni și operații în afara teritoriului statului român;
37. elaborarea normelor pentru înzestrare, întreținere și reparații, cu respectarea prevederilor legale;
38. coordonarea problematicii cadrelor militare în rezervă și în retragere, a veteranilor de război, invalizilor și văduvelor de război;
39. organizarea și conducerea activităților de tradiții militare, cultură militară, de educație civică și ceremonii militare;
40. organizarea și conducerea activităților de standardizare și interoperabilitate în domeniul apărării;
41. cooperarea, cu alte structuri din afara Ministerului Apărării Naționale, la situații de urgență, precum și pentru prevenirea și combaterea terorismului, conform legii;
42. administrarea, supravegherea și protecția fondului arhivistic propriu, în condițiile legii;
43. asigurarea siguranței aeriene, navale și terestre, în condițiile legii.

Ministerul Apărării Naționale îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege.

De asemenea, Ministerul Apărării Naționale, prin structurile desemnate, este:

a) autoritate navală militară națională;
b) autoritate națională în domeniul pregătirii, brevetării și perfecționării pregătirii scafandrilor, precum și în domeniul autorizării și inspectării activităților subacvatice;
c) autoritate națională în domeniul proiectării, realizării și asigurării informațiilor geospațiale pentru apărare;
d) autoritate națională în domeniul activității oficiale de criptologie, pentru componentele specifice.

În exercitarea competenței prevăzute la alin. (1) lit. a), structura desemnată asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional al activităților militare în domeniul naval, pentru stabilirea limitelor zonelor de siguranță ale navelor militare, a perimetrelor și regimului porturilor militare, precum și a modului de investigare a evenimentelor de navigație în care sunt implicate nave militare și guvernamentale.

În exercitarea competenței prevăzute la alin. (1) lit. b), structura desemnată asigură:

a) pregătirea, antrenarea, perfecționarea pregătirii și brevetarea scafandrilor, formarea și atestarea personalului tehnic de asigurare a scufundărilor și lucrărilor în imersiune;
b) autorizarea și inspectarea unităților care execută activități subacvatice cu scafandri;
c) cercetarea științifică, de inginerie tehnologică și medicală pentru realizarea mijloacelor tehnice și perfecționarea procedeelor de scufundare și de lucru sub apă;
d) verificarea periodică a scafandrilor brevetați în vederea reconfirmării aptitudinilor, deprinderilor și cunoștințelor;
e) formarea și atestarea personalului medical de specialitate, potrivit legii.

Metodologiile, procedurile și structura de specialitate pentru îndeplinirea atribuțiilor Ministerului Apărării Naționale în domeniile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării naționale.

Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale – republicată was last modified: noiembrie 12th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter