Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 81/2016)

25 Noi 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1857

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011)
O.U.G. nr. 81/2016
(M. Of. nr. 943 din 23 noiembrie 2016)

– modifică: art. 25 alin. (4); art. 32 alin. (5); art. 33 alin. (2), (5), (7) și (71); art. 33 alin. (6)

– introduce: art. 12 alin. (9); art. 19 alin. (11); art. 25 alin. (5) și (6); art. 33 alin. (61); art. 331 și 332;  art. 63 alin. (1), lit. e1)-e3); art. 65 alin. (51) și (52);  art. 68 alin. (6);  art. 76 alin. (5)-(7);  art. 90 alin. (4); art. 96 alin. (2), lit. a1);  art. 96 alin. (2), lit. b1); art. 96 alin. (2), lit. c1); art. 102 alin. (3); art. 254 alin. (21); art. 254 alin. (192); art. 257 alin. (21); art. 361 alin. (3), lit. h)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

– abrogă: art. 33 alin. (51)-(56)

În M. Of. nr.943 din 23 noiembrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 81/2016 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 1/2011 prin O.U.G. nr. 81/2016.

 

Art. 12 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Noua reglementare

La art. 12, după alin. (8), se introduce un nou alineat, alin. (9).

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (9) dispune următoarele:

„(9) În cazul elevilor care frecventează învățământul dual în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de transport și facilitățile de cazare și masă gratuite prevăzute la alin. (8) se acordă, conform prevederilor prezentei legi, indiferent de oferta de educație și formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu”.

 

Art. 19 alin. (11) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Noua reglementare

La art. 19, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (11) dispune următoarele:

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot organiza unități de învățământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puțin de 100 de elevi, care să ofere educație și formare profesională prin învățământul dual. În cazul în care nu se mai întrunesc caracteristicile învățământului dual prevăzute la art. 25 alin. (4) și cerințele pentru organizarea acestuia, prevăzute la art. 25 alin. (5), unitatea de învățământ intră în structura unei alte unități de învățământ cu personalitate juridică din localitate”.

 

Art. 25 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (4) prevedea faptul că învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional, care se desfășoară pe bază de contract de muncă și combină pregătirea profesională ce se organizează de un operator economic, cu pregătirea organizată în cadrul unei unități de învățământ. Responsabilitatea privind organizarea și funcționarea este partajată între operatorul economic și unitatea de învățământ.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Formarea profesională în scopul obținerii unei calificări se organizează prin învățământul profesional și tehnic, parte a sistemului național de învățământ preuniversitar, și prin formarea profesională a adulților. Învățământul dual este o formă de organizare atât a învățământului profesional și tehnic, cât și a formării profesionale a adulților, cu caracteristici specifice celor două tipuri de formare. Învățământul dual, ca parte a învățământului profesional și tehnic, reglementat prin prezenta lege, are următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

b) asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere”.

 

Art. 25 alin. (5) și (6) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Noua reglementare

La art. 25, după alin. (4), se introduc două noi alineate, alin. (5) și (6).

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (5) și (6) dispune următoarele:

(5) Învățământul dual reflectă caracteristicile prevăzute la alin. (4) și îndeplinește următoarele cerințe:

a) existența contractului de parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri;

b) existența contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților;

c) existența autorizării/acreditării operatorilor economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual. Autorizarea/Acreditarea operatorilor economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual se reglementează prin metodologie specifică aprobată prin hotărâre a Guvernului.

(6) Operaționalizarea caracteristicilor și cerințelor prevăzute la alin. (4) și (5), precum și aspectele specifice privind organizarea și funcționarea învățământului dual, admiterea în învățământul dual, durata și conținutul programelor de pregătire profesională, modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării, sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, în urma consultării reprezentanților operatorilor economici și a altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate”.

 

Art. 32 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 alin. (5) prevedea faptul că operatorii economici care asigură, pe bază de contract cu unitățile de învățământ, burse de școlarizare, stagii de pregătire practică a elevilor, dotarea spațiilor de pregătire practică sau locuri de muncă pentru absolvenți pot beneficia de facilități fiscale, potrivit prevederilor legale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (5) dispune următoarele:

(5) Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ pot beneficia de facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor focale, potrivit prevederilor legale”.

 

Art. 33 alin. (2), (5), (7) și (71) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (2), (5), (7) și (71) prevedea faptul că:

(2) Pregătirea prin învățământul profesional se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaționale validate de comitetele sectoriale.

(…)

(5) Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot urma cursurile învățământului liceal.

(…)

(7) Programele de pregătire profesională, prevăzute la alin. (6), sunt organizate prin unitățile de învățământ de stat și sunt gratuite, în condițiile în care sunt finalizate până la vârsta de 18 ani.

(71) Unitățile de învățământ în care se organizează învățământ profesional sunt stabilite de inspectoratele școlare, cu consultarea autorităților administrației publice locale, având în vedere tendințele de dezvoltare socială și economică precizate în documentele strategice regionale, județene și locale privind învățământul profesional și tehnic.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (2), (5), (7) și (71) dispune următoarele:

(2) Pregătirea prin învățământul profesional și tehnic se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice la propunerea Centrului Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și Tehnic și elaborate în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaționale aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Standardele de pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în situația în care nu există standarde ocupaționale actualizate.

(…)

(5) Absolvenții învățământului profesional pot continua studiile în învățământul liceal.

(…)

(7) Programele de pregătire profesională, prevăzute la alin. (6), pot fi organizate prin unitățile de învățământ de stat și particulare sau confesionale acreditate și sunt gratuite pentru persoanele care intră în aceste programe organizate în învățământul de stat până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

(71) Unitățile de învățământ de stat în care se organizează învățământ profesional sunt stabilite de inspectoratele școlare, cu consultarea autorităților administrației publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendințele de dezvoltare socială și economică precizate în documentele strategice regionale, județene și locale privind învățământul profesional și tehnic, precum și la solicitările operatorilor economici interesați în formarea profesională prin învățământul profesional”.

 

Art. 33 alin. (51)-(56) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (51)-(56) prevedeau faptul că:

(51) La solicitarea operatorilor economici, învățământul profesional se poate organiza în sistem dual, ca parte a sistemului național de învățământ, după învățământul obligatoriu.

(52) Organizarea și funcționarea învățământului profesional în sistem dual, durata și conținutul programelor de pregătire profesională sunt reglementate prin metodologie specifică, aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice, prin consultare cu operatorii economici.

(53) Pregătirea prin învățământul profesional în sistem dual se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice sau pe baza standardelor ocupaționale aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

(54) Absolvenții învățământului profesional în sistem dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(55) Modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale este reglementat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin metodologie specifică, prin consultare cu operatorii economici.

(56) Prin excepție de la prevederile art. 61 alin. (5), fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional în sistem dual, pentru anul școlar 2015–2016, se realizează conform unei metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (51)-(56) – se abrogă.

 

Art. 33 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (6) prevedea faptul că absolvenții învățământului obligatoriu care întrerup studiile pot finaliza, până la vârsta de 18 ani, cel puțin un program de pregătire profesională organizat în sistem dual în vederea dobândirii unei calificări profesionale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (6) dispune următoarele:

(6) Absolvenții învățământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinși, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, în vederea dobândirii unei calificări profesionale”.

 

Art. 33 alin. (61) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Noua reglementare

La art. 33, după alin. (6), se introduce un nou alineat, alin. (61).

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (61dispune următoarele:

(61) Pentru absolvenții de gimnaziu din seria curentă și din seriile anterioare care au depășit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei se pot organiza clase separate de învățământ profesional”.

 

Art. 331 și 332 din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Noua reglementare

După art. 33, se introduc două noi articole, art. 331 și 332.

Potrivit noii reglementări, art. 331 și 332 dispun următoarele:

Art. 331

(1) Învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual, se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5, conform Cadrului național al calificărilor.

(2) Absolvenții învățământului profesional și tehnic, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5, conform Cadrului național al calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(3) Absolvenții învățământului profesional, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pot continua studiile pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului național al calificărilor, în condițiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(4) Pot avea acces la o calificare profesională de nivel 5 al Cadrului național al calificărilor absolvenți ai învățământului liceal și/sau absolvenți cu certificat de calificare profesională de nivel 4 al Cadrului național al calificărilor, în condițiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(5) Absolvenții de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinși în programe de pregătire pentru echivalarea nivelului de învățământ liceal. Condițiile de acces, conținutul și durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

Art. 332

(1) Învățământul dual se organizează în unități de învățământ de stat, particulare sau confesionale în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulți operatori economici sau asociație/consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară.

(2) Contractul-cadru de parteneriat se reglementează prin metodologie specifică elaborată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu consultarea prealabilă a reprezentanților desemnați ai operatorilor economici și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice.

(3) Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor încheie un contract de pregătire practică individual cu operatorul economic și unitatea de învățământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu consultarea prealabilă a reprezentanților desemnați ai operatorilor economici și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice”.

 

Art. 63 alin. (1), lit. e1)-e3) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Noua reglementare

La art. 63 alin. (1), după lit. e), se introduc trei noi litere, lit. e1)-e3).

Potrivit noii reglementări, art. 63 alin. (1), lit. e1)-e3dispune următoarele:

e1) învățământul profesional și tehnic dual: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 20 și nu mai mult de 30;

e2) instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 10 elevi și maximum 15 elevi;

e3) clasele din învățământul profesional și tehnic dual pot fi constituite din maximum trei grupe cu calificări diferite”.

 

Art. 65 alin. (51) și (52) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Noua reglementare

La art. 65, după alin. (5), se introduc două noi alineate, alin. (51) și (52).

Potrivit noii reglementări, art. 65 alin. (51) și (52) dispune următoarele:

(51) Pentru învățământul liceal tehnologic și învățământul profesional, curriculumul la decizia școlii este curriculum în dezvoltare locală (CDL) și constituie oferta educațională la nivel local, elaborată de unitatea de învățământ în parteneriat cu operatorii economici/autoritățile administrației publice locale, pentru adaptarea formării profesionale a elevilor la nevoile locale ale pieței muncii.

(52) În cazul învățământului dual, curriculumul în dezvoltare locală reprezintă maximum 30% din oferta educațională”.

 

Art. 68 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin O.U.G. nr. 81/2016)

Noua reglementare

La art. 68, după alin. (5), se introduce un nou alineat, alin. (6).

Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (6) dispune următoarele:

(6) Învățământul profesional este orientat pe formarea competențelor specifice calificării profesionale și pe aprofundarea competențelor-cheie în contexte reale de muncă”.

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 81/2016) was last modified: noiembrie 25th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter