Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și legislație conexă 2017 (ediție îngrijită de dr. Alin-Adrian Moise – notar public)

28 feb. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 999
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Include si:
DOCTRINĂ
JURISPRUDENȚĂ
ADNOTĂRI

Edițiile PREMIUM sunt tipărite pe hârtie albă de calitate superioară, ideală pentru adnotările necesare în activitatea didactică și practică, oferă un conținut consolidat și îmbogățit constând în numeroase acte normative și extrase atent selectate, la care se adaugă informații utile, structurate profesionist și evidențiate adecvat prin grafică și cromatică speciale.

Îngrijit de notar public Alin-Adrian Moise, volumul reunește în paginile sale o serie de acte normative care vizează cu precădere latura procedurală a activității notariale și care sunt de o importanță ridicată, în condițiile în care reforma din ultimii ani a dreptului privat a condus și la augmentarea considerabilă a izvoarelor în sens formal ale dreptului notarial:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

• Cuvânt-înainte la ediția anterioară (2015) – păstrat și în acest volum, având în vedere faptul că observațiile și scurtele comentarii incluse sunt în continuare de actualitate);

• Cuvânt-înainte la ediția 2017

• L. notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995

• Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (OMJ nr. 2333/C/2013)

• Statutul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (Hot. Congresului nr. 10/2014)

• Codul deontologic al notarilor publici din România (Hot. Congresului nr. 9/2015)

• Statutul Casei de Asigurări a Notarilor Publici din România (Hot. Congresului nr. 11/2014)

• Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România (Hot. Cons. UNNPR nr. 74/2013)

• Statutul Institutului Notarial Român (Hot. Cons. UNNPR nr. 128/2015)

• Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea curților de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România (Hot. Cons. UNNPR nr. 16/2014)

• Regulamentul privind Serviciul arhivă al Camerei Notarilor Publici (Hot. Cons. UNNPR nr. 73/2013)

• Regulamentul privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale (Hot. Cons. UNNPR nr. 75/2013)

• Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea examenului de definitivat și a concursului de admitere în funcția de notar public (OMJ nr. 1494/C/2014)

• Regulamentul privind procedura de organizare și desfășurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar (Hot. Cons. UNNPR nr.72/2013)

• OMJ nr. 1903/C/2011 privind condițiile de formă necesare pentru valabilitatea dispozițiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clienții instituțiilor de credit

• Norme metodologice privind organizarea și funcționarea Registrului național notarial al regimurilor matrimoniale și procedura de înscriere și consultare a acestuia (OMJ nr. 1786/C/2011)

• Regulamentul privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori (OMMP nr. 1346/2011)

• Normele metodologice privind organizarea și funcționarea Registrului național electronic al amprentelor dispozitivelor speciale de marcat – RNEADSM (OMAPP nr. 956/2014)

• Normele metodologice privind organizarea și funcționarea Registrului național al donatorilor de organe, țesuturi și celule (OMS/OMJ nr. 1158/3793/2012)

• L. nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale

• Norme tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale (OMCSI nr. 500/2009)

• L. nr. 183/2006 privind utilizarea codificării standardizate a setului de caractere în documentele în formă electronică

• L. nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului

• Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului (H.G. nr. 594/2008)

• Dec. nr. 2742/2013 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe

• L. nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului) (Titlul I. Unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan)

• Normele metodologice privind exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a atribuțiilor ce îi revin pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (OMADR/OMDRAP/OMAP/OMC nr. 719/740/M57/2333/2014)

• Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Apărării Naționale (OMADR/OMDRAP/OMAP/OMC nr. 719/740/M57/2333/2014)

• Normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, în scopul obținerii avizului specific al Ministerului Culturii și Identității Naționale (OMADR/OMDRAP/OMAP/OMC nr. 719/740/M57/2333/2014)

• L. nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite

• Codul silvic (extras)

• Noul Cod de procedură civilă (extras)

• Metodologia privind citarea, notificarea și comunicarea actelor de procedură în materie notarială (Hot. Cons. UNNPR nr. 76/2013)

• Noul Cod fiscal și Normele metodologice de aplicare (extras)

• Noul Cod de procedură fiscală (extras)

• OMFP/OMJ nr. 1022/2562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit

• Norme privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (OMJ nr. 46/C/2011)

• OMAI nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei

• Protocolul nr. 3.905/14.949/2013 privind Metodologia de încasare și virare a tarifelor de publicitate imobiliară (ODGANCPI nr. 1009/2013)

• Protocol de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între ANCPI și UNNPR privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, rep., cu modif. si compl. ult. (ODGANCPI nr. 309/2010)

• ODGANCPI nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului adițional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operațiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, rep., cu modif. si compl. ult., aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 309/2010

• Protocolul de colaborare privind procedura eliberării și a plății onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, în derularea Programului național de cadastru și carte funciară (ODGANCPI nr. 1125/2016)

Cuvânt-înainte la ediția 2017:

„La începutul anului 2015 remarcam, în prefața fostei ediții a prezentei culegeri (care cuprindea – în integralitate sau în extras – un număr de 27 de acte normative), că reforma recentă a dreptului privat a condus și la augmentarea considerabilă a izvoarelor în sens formal ale dreptului notarial.

Devine clar, dacă privim cuprinsul prezentei ediții (care conține – în integralitate sau  n extras – nu mai puțin de 38 acte normative), că procesul de schimbare la care făceam referire nu a dat semne de încetinire. Iar aceasta în condițiile în care paginile care urmează nu vizează decât tangențial dreptul substanțial aplicat de notarii publici în activitatea lor.

Așa fiind, misiunea notarului public este supusă aproape zilnic unor noi provocări. Întrucât solicitanții sunt din ce în ce mai (grăbiți, dar) inovatori în negoțurile lor juridice dorite a fi puse pe hârtie, iar actele notariale sunt din ce în ce mai complexe, creșterea volumului de legislație care necesită asimilare nu îmbunătățește activitatea practică, deoarece rareori se simte că ar surveni ca urmare a unor veritabile probleme practice. Cel mai des se lasă impresia că în mod inutil complică lucrurile. În plus, se neglijează în mod fundamental ideea că simpla cunoaștere detaliată a legislației este superfluă, dacă nu este dublată și de cunoașterea soluțiilor jurisprudenței și ale literaturii de specialitate.

Or, situația (în care se pot regăsi și alți practicieni ai dreptului) din prezent este că notarul public descoperă cum are din ce în ce mai puțin timp să aprofundeze informațiile care îi sunt necesare profesional. Este suficient a spicui prin prezenta lucrare pentru a descoperi nivelul la care au ajuns obligațiile administrative ale notarului (înregistrări în registre naționale, comunicări de înscrisuri la diverse instituții, obținere de documentație prin intermediul portalurilor de internet și al semnăturii electronice calificate etc.). Desigur, anumiți cititori probabil vor zâmbi sardonic în acest punct și vor aminti despre personalul auxiliar din biroul notarial și despre rolul acestuia. Realitatea – pe care o poate constata rapid orice notar public chiar din primele luni de activitate – este însă că personalul auxiliar nu este suficient de pregătit ca să facă față solicitărilor din ce în ce mai exagerate ale legiuitorului. Poate nu exagerate ca năzuință, dar cu siguranță exagerate raportat la realitățile sociale din România în prezent.

Organismele profesionale notariale au observat aceste dificultăți, însă soluția nu poate fi imediată. Institutul Notarial Român are obligația legală să asigure perfecționarea personalului de specialitate al birourilor notariale (deoarece nici măcar studiile juridice nu sunt suficiente pentru asimilarea informațiilor elementare necesare lucrului într-un birou notarial), dar premisa normei este dată de existența unui personal auxiliar. Mult mai utilă ar fi organizarea de cursuri pentru formarea personalului de specialitate, așadar pentru persoanele care ar dori să dobândească o astfel de funcție și se situează anterior angajării. Dar un astfel de demers s-a concretizat la un nivel mai serios în cadrul Institutului abia în vara anului 2016 și este încă departe de a fi configurat corespunzător.

Există totuși și alte soluții, dar legiuitorul pare că le evită cu obstinație. Complet de neînțeles este de ce în anul 2013 prerogativele notarilor stagiari de a instrumenta anumite tipuri de acte au fost abrogate. Măsura, total neinspirată, a lovit atât în pregătirea stagiarilor (care, instrumentând anumite tipuri de acte de importanță mai redusă, erau obișnuiți mai repede cu responsabilitatea antrenată de procedurile notariale și aveau o motivație mai puternică în a învăța), cât și în notarii publici la care stagiarii fac practică, deoarece în prezent stagiarii ajung în majoritatea cazurilor la nivel de simpli observatori sau, cel mult, la nivel de simplu personal auxiliar.

Apoi, cunoașterea dreptului străin poate avea un cert folos practic. Modelul francez oferă (este drept, într-o formă redusă și ea normativ în ultimii ani) soluția de delegare a unor atribuții notariale de mai mică importanță (inclusiv semnarea actului notarial, iar nu doar formalități administrative), de către notar unui angajat al său. Este adevărat însă că o astfel de normă nu s-ar putea aplica în prezent în România, în condițiile în care, așa cum am arătat, suntem în prezența unor probleme serioase de pregătire inițială și continuă a personalului auxiliar.

În orice caz, speranța unor rezolvări există, dar ele presupun, după părerea noastră, o perioadă mai lungă de aplicare a dispozițiilor normative existente, fără temerea unor noi modificări ample. Doar cu un astfel de răgaz, persoanele chemate să formeze practicienii în activitatea notarială pot să-și îndeplinească în condiții optime misiunea și, mai mult decât atât, să formuleze în deplină cunoștință de cauză propuneri de lege ferenda”.

Comandă lucrarea „Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și legislație conexă 2017”

Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și legislație conexă 2017 (ediție îngrijită de dr. Alin-Adrian Moise – notar public) was last modified: februarie 27th, 2017 by Universul Juridic

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter