Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

5 iun. 2015
3 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 53 voturi, medie: 5,00 din 5 (3 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1039

Despre

  • M. Of. nr. 382 din 2 iunie 2015
  • Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativSumar
Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels
(M. Of. nr. 382 din 2 iunie 2015)
Art. 1-8


În M. Of. nr. 382 din 2 iunie 2015, s-a publicat Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels.

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivei legi:

Art. 1 la alin. (1) prevede faptul că respectiva lege reglementează condițiile în care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilități fiscale, ca urmare a dobândirii de părți sociale prin investiții în micro-întreprinderi și întreprinderi mici, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare societăți, care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

a) sunt constituite ca societăți cu răspundere limitată în condițiile art. 2 [Dacă prin lege nu se prevede altfel, societățile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme: a) societate în nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe acțiuni; d) societate în comandită pe acțiuni și e) societate cu răspundere limitată] din Legea societăților nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004; cu modif. și compl. ult.);

b) sunt întreprinderi autonome în sensul Legii nr. 346/2004 (M. Of. nr. 681 din 29 iulie 2004; cu modif. și compl. ult.);

c) nu se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvență ori în faliment și nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau a lichidării societății.

De asemenea, la alin. (2) stabilește faptul că nu intră sub incidența respectivei legi investițiile realizate în societăți care desfășoară activități în următoarele domenii:

a) bancar;

b) asigurări și reasigurări, al pieței de capital, intermedieri financiare, orice alte activități în domeniul financiar;

c) tranzacții imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară;

d) jocuri de noroc și pariuri;

e) producție sau comercializare de oțel;

f) producție sau comercializare de cărbune;

g) construcții de nave maritime și fluviale;

h) producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope;

i) consultanță în orice domeniu.

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) Pentru a beneficia de facilitățile prevăzute la art. 3, orice persoană fizică poate deveni investitor individual-business angel la societățile prevăzute la art. 1, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este o persoană din afara societății și dobândește calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societății, rezultând emiterea de noi părți sociale în favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobândi un număr de părți sociale la societate la valoarea nominală cu primă de emisiune aferentă aportului său, plătită la data majorării capitalului social;

b) investește o sumă cuprinsă între 3.000 de euro și 200.000 de euro, echivalent lei la cursul Băncii Naționale a României din ziua efectuării operațiunii în societatea al cărei asociat devine, prin dobândirea de părți sociale; dobândirea părților sociale are loc prin majorare de capital social, în conformitate cu prevederile lit. a), iar suma investită va fi plătită prin intermediul sistemului bancar din România și va fi înregistrată în contabilitatea societății, conform legii; aceste limite de sume se aplică cumulat, indiferent de numărul investitorilor;

c) investiția este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societății și planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;

d) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal eliberat de autoritățile competente la data efectuării investiției;

e) nu poate deține, ca urmare a investiției, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societății în cauză;

f) nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Dacă mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels în condițiile alin. (1), facilitățile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societății în cauză, proporțional cu procentul părților sociale deținute”.

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 67 alin. (1) [Veniturile sub formă de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a deținerii de titluri de participare la fondurile închise de investiții, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acționari sau asociați. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor] din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub formă de dividende pentru o perioadă de 3 ani din momentul dobândirii părților sociale, pentru dividendele aferente părților sociale dobândite în condițiile art. 2 alin. (1) lit. a).

(2) Prin derogare de la dispozițiile art. 67 alin. (3) lit. b) [Calculul, reținerea și virarea impozitului pe veniturile din investiții, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează astfel: (…) b) în cazul câștigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise, și din transferul părților sociale, obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine dobânditorului. Calculul și reținerea impozitului de către dobânditor se efectuează la momentul încheierii tranzacției, pe baza contractului încheiat între părți. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra câștigului, la fiecare tranzacție, impozitul fiind final. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a părților sociale trebuie înscrisă în registrul comerțului și/sau în registrul asociaților/acționarilor, după caz, operațiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat. Termenul de virare a impozitului este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra părților sociale sau a valorilor mobiliare la registrul comerțului ori în registrul acționarilor, după caz, indiferent dacă plata titlurilor respective se face sau nu eșalonat] din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pentru câștigul stabilit conform art. 66 alin. (3) [În cazul transferului dreptului de proprietate asupra părților sociale, câștigul din înstrăinarea părților sociale se determină ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și valoarea nominală/prețul de cumpărare. Începând cu a doua tranzacție, valoarea nominală va fi înlocuită cu prețul de cumpărare, care include și cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzacției și alte cheltuieli similare justificate cu documente] din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, dacă transferul părților sociale are loc după trecerea unui termen de cel puțin 3 ani de la dobândire.

(3) Valoarea totală, cumulată a sumelor pentru care se aplică facilitățile acordate conform alin. (1) nu poate depăși valoarea investiției efectuate de către toți investitorii individuali-business angels.

(4) Investitorul individual-business angel poate cesiona părțile sociale într-o societate închisă împreună cu investiția acordată societății către un alt investitor individual, care la data dobândirii prin cesiune a drepturilor de participare, potrivit art. 2 alin. (1), nu avea calitatea de asociat, acesta din urmă beneficiind de toate facilitățile fiscale acordate de prezenta lege pentru investitorul individual-business angel. Termenele și condițiile stabilite de prezenta lege se vor aplica noului investitor individual-business angel pentru restul perioadei rămase”.

Potrivit art. 4 facilitățile fiscale prevăzute la art. 3 se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) investitorul individual-business angel nu înstrăinează părțile sociale înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobândirii acestora în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a); în caz contrar, acesta datorează impozitul pe veniturile sub formă de dividende conform art. 67 alin. (1) [Veniturile sub formă de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a deținerii de titluri de participare la fondurile închise de investiții, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora. Obligația calculării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către acționari sau asociați. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plătește până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor] din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, aferent perioadei pentru care a fost acordată facilitatea fiscală prevăzută la art. 3 alin. (1), la care se adaugă accesorii potrivit legii, precum și impozitul pe veniturile din investiții conform art. 67 alin. (3) lit. b) [Calculul, reținerea și virarea impozitului pe veniturile din investiții, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează astfel: (…) b) în cazul câștigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăților închise, și din transferul părților sociale, obligația calculării, reținerii și virării impozitului revine dobânditorului. Calculul și reținerea impozitului de către dobânditor se efectuează la momentul încheierii tranzacției, pe baza contractului încheiat între părți. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra câștigului, la fiecare tranzacție, impozitul fiind final. Transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare sau a părților sociale trebuie înscrisă în registrul comerțului și/sau în registrul asociaților/acționarilor, după caz, operațiune care nu se poate efectua fără justificarea virării impozitului la bugetul de stat. Termenul de virare a impozitului este până la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra părților sociale sau a valorilor mobiliare la registrul comerțului ori în registrul acționarilor, după caz, indiferent dacă plata titlurilor respective se face sau nu eșalonat] din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare, aferent înstrăinării părților sociale;

b) actul constitutiv al societății, depus pentru susținerea cererii de înregistrare a majorării capitalului social prin emiterea de noi părți sociale în registrul comerțului, conține următoarele clauze:

(i) participarea la profit și pierderi a asociaților va deveni proporțională cu procentul părților sociale deținute de fiecare asociat;

(ii) deciziile privind planul de afaceri și renunțarea la împărțirea profitului, aferente investiției efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociaților;

c) societatea și asociații nu utilizează prima de emisiune la majorarea capitalului social și nu o repartizează către asociați, pe o durată de 3 ani de la data înregistrării investitorului individual-business angel la registrul comerțului;

d) societatea nu are datorii către bugetul general consolidat la data cesionării părților sociale de către investitorul individual-business angel.

Art. 5 la alin. (1) prevede faptul că investitorul individual-business angel, asociații societății și societatea vor încheia un acord de contribuție în care se menționează obligatoriu majorarea de capital social prin emiterea de părți sociale și prima de emisiune urmând să îl înregistreze la registrul comerțului, conform legislației în vigoare.

De asemenea, la alin. următor dispunea faptul că în registrul comerțului se face mențiunea despre statutul de investitor individual-business angel, pe baza acordului de contribuție, care va fi atașat la cererea de înregistrare a majorării de capital social și emiterea de noi părți sociale.

Art. 6 la primul alin. stabilește faptul că societatea va lua măsurile necesare pentru obținerea și deținerea de informații complete, clare și actualizate, despre structura deținătorilor părților sociale, inclusiv a investitorului individual-business angel, și le va pune la dispoziția Oficiului Național al Registrului Comerțului sau a altor autorități competente, conform prevederilor legale.

De asemenea, la alin. următor prevede faptul că reprezentantul legal desemnat al societății asigură păstrarea, potrivit prevederilor legii, într-o formă corespunzătoare a datelor de identitate ale deținătorilor părților sociale, inclusiv ale investitorului individual-business angel, și a înregistrărilor tuturor operațiunilor financiare desfășurate de societate pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care societatea și-a încetat activitatea.

Conform art. 7, măsurile de natura ajutorului de stat sau de minimis instituite de respectiva lege vor fi acordate în baza unei scheme de ajutor de stat sau de minimis elaborate de Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, cu respectarea prevederilor legislației naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

Potrivit art. 8, respectiva lege intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels was last modified: iunie 5th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter