Legea nr. 379/2003 privind regimul operelor comemorative de război – modificări (Legea nr. 286/2015)

7 dec. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 965

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 379/2003
(M. Of. nr. 700 din 7 octombrie 2003; cu modif. ult.)
Legea nr. 286/2015
(M. Of. nr. 875 din 23 noiembrie 2015)
modifică: art. 8 alin. (2), art. 19, art. 26 lit. q), art. 48, art. 49, art. 50

introduce: art. 8 alin. (3) și (4), art. 14 alin. (3), art. 24 alin. (2), art. 26 lit. y1)-y6), art. 36 lit. e), art. 37 lit. c)-e), art. 38 lit. i)-k), art. 52 alin. (2)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

În M. Of. nr. 875 din 23 noiembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 286/2015 pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război (M. Of. nr. 700 din 7 octombrie 2003; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 379/2003 prin Legea nr. 286/2015:

 

Art. 8 alin. (2) din Legea nr. 379/2003 (modificată prin Legea nr. 286/2015)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (2) prevedea faptul că mormintele și operele comemorative de război proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile. Acestea pot fi date în administrarea instituțiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate, în condițiile legii, cu avizul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (2) prevede: „Mormintele și operele comemorative de război proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile și sunt monumente de for public. Acestea pot fi date în administrarea instituțiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate, în condițiile legii, cu avizul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor”.

 

Art. 8 alin. (3) și (4) din Legea nr. 379/2003 (modificată prin Legea nr. 286/2015)

 

Noua reglementare

La art. 8, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4).

Potrivit noii reglementări, art. 8 alin. (3) și (4) stabilesc următoarele:

(3) Bunurile materiale sau elementele constitutive ale construcțiilor ori lucrărilor, realizate din fonduri proprii, aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, destinate a fi incluse în opere comemorative de război, pot fi transmise cu titlu gratuit proprietarilor sau administratorilor obiectivelor comemorative de război românești din țară și străinătate. Transferul bunurilor pe teritoriul României se va realiza prin proces-verbal de predare-primire, aprobat de ordonatorul principal de credite.

(4) Autoritățile administrației publice au obligația să asigure protejarea și punerea în valoare a mormintelor și operelor comemorative de război aflate în administrarea lor”.

 

Art. 14 alin. (3) din Legea nr. 379/2003 (modificată prin Legea nr. 286/2015)

 

Noua reglementare

La art. 14, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).

Potivit noii reglementări, art. 14 alin. (3) dispune: „Înființarea și protejarea mormintelor și a operelor comemorative de război românești de către Oficiul Național pentru Cultul Eroilor pe teritoriul altor state se fac în conformitate cu prevederile acordurilor internaționale bilaterale în domeniul comemorativ, precum și ale protocoalelor încheiate în baza acestor acorduri”.

 

Art. 19 din Legea nr. 379/2003 (modificată prin Legea nr. 286/2015)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 prevedea faptul că toate mormintele de război vor avea asigurată o zonă de protecție. În zona de protecție pot fi instituite servituti de utilitate publică și reglementări speciale de construire prin planurile și regulamentele de urbanism aprobate și avizate conform legii.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 prevede: „Toate mormintele și operele comemorative de război vor avea asigurată o zonă de protecție. În zona de protecție pot fi instituite servituți de utilitate publică și reglementări speciale de construire prin planurile și regulamentele de urbanism aprobate și avizate conform legii”.

 

Art. 24 alin. (2) din Legea nr. 379/2003 (modificată prin Legea nr. 286/2015)

 

Noua reglementare

La art. 24, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (2).

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (2) dispune: „Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări de interes public național pentru care nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construire”.

 

Art. 26 lit. q) din Legea nr. 379/2003 (modificată prin Legea nr. 286/2015)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare art. 26 lit. q) stabilea faptul că Oficiul Național pentru Cultul Eroilor editează publicații și produse media pentru educarea patriotică a cetățenilor.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 lit. q) stabilește: „Oficiul Național pentru Cultul Eroilor are următoarele atribuții:

(…)

q) organizează manifestări științifice și sesiuni de comunicări, editează și distribuie publicații și produse media pentru educarea patriotică a cetățenilor”.

 

Art. 26 lit. y1)-y6) din Legea nr. 379/2003 (modificată prin Legea nr. 286/2015)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 lit. y1)-y6) prevăd: „Oficiul Național pentru Cultul Eroilor are următoarele atribuții:

(…)

y1) avizează regulamentele de construcție din zonele de protecție a mormintelor și operelor comemorative de război;

y2) publică Lista mormintelor și operelor comemorative de război în Monitorul Oficial al României, Partea I, și o actualizează ori de câte ori apar modificări;

y3) execută controlul la morminte și opere comemorative de război privind starea lor de conservare și respectarea avizelor de specialitate emise, precum și controlul șantierelor având drept obiect mormintele și operele comemorative de război, indiferent de regimul de proprietate, de natura operațiunilor și de sursa de finanțare;

y4) constată contravenții și aplică sancțiuni, prin împuterniciții săi, și ia măsurile de sesizare a organelor de cercetare penală, în cazul infracțiunilor;

y5) susține, în condițiile legii, programe și proiecte de revitalizare și punere în valoare a mormintelor/operelor comemorative de război, hotărăște strategii și cofinanțează programe și publicații pentru animarea culturală și stimularea interesului public față de mormintele și operele comemorative de război;

y6) editează, finanțează și publică, anual, Buletinul informativ al Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, precum și alte publicații de specialitate, pe orice tip de suport și în mediul virtual”.

 

Art. 36 lit. e) din Legea nr. 379/2003 (modificată prin Legea nr. 286/2015)

 

Noua reglementare

La art. 36, după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e).

Potrivit noii reglementări, art. 36 lit. e) dispune: „Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București au următoarele atribuții:

(…)

e) cuprind, în programele de dezvoltare economico-socială și urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea mormintelor și operelor comemorative de război, elaborează, actualizează, și aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism care conțin morminte și opere comemorative de război”.

 

Art. 37 lit. c)-e) din Legea nr. 379/2003 (modificată prin Legea nr. 286/2015)

 

Noua reglementare

La art. 37, după lit. b) se introduc trei noi litere, lit. c)-e).

Potrivit noii reglementări, art. 37 lit. c)-e) stabilesc: „Consiliile locale ale comunelor, orașelor și sectoarelor municipiului București au următoarele atribuții:

(…)

c) iau măsurile legale, atunci când constată încălcări ale regimului juridic al mormintelor și operelor comemorative de război;

d) transmit anual Oficiului Național pentru Cultul Eroilor date despre starea de conservare a mormintelor și operelor comemorative de război aflate pe teritoriul unității administrativ-teritoriale a acestora;

e) elaborează regulamentele de urbanism pentru zonale de protecție a mormintelor și operelor comemorative de război și aprobă planurile urbanistice zonale numai pe baza și în condițiile avizului Oficiului Național pentru Cultul Eroilor”.

 

Art. 38 lit. i)-k) din Legea nr. 379/2003 (modificată prin Legea nr. 286/2015)

 

Noua reglementare

La art. 38, după lit. h) se introduc trei noi litere, lit. i)-k).

Potrivit noii reglementări, art. 38 lit. i)-k) prevăd: „În scopul protejării mormintelor și operelor comemorative de război, proprietarii și titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora sunt obligați:

(…)

i) să asigure integritatea și protecția mormintelor și operelor comemorative de război pe care le deține/administrează, să ia măsuri pentru apărare împotriva incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparații curente și de întreținere a acestora;

j) să comunice Oficiului Național pentru Cultul Eroilor orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, după caz, asupra mormintelor și operelor comemorative de război pe care le dețin;

k) să notifice viitorul proprietar, chiriaș sau concesionar despre regimul juridic al mormintelor și operelor comemorative de război pe care le dețin, precum și obligația privind folosința mormintelor și operelor comemorative de război”.

 

Art. 48 din Legea nr. 379/2003 (modificată prin Legea nr. 286/2015)

 

Vechea reglementare

În veche reglementare, art. 48 dispunea faptul că: Constituie contravenții la regimul mormintelor și operelor comemorative de război:

a) exhumarea rămășițelor pământești ale celor morți în războaie, fără aprobările legale și fără luarea măsurilor de reînhumare cu cinstea cuvenită acestora, în condițiile prezentei legi, care se sancționează cu amendă de la 70.000.000 lei la 100.000.000 lei; când contravenientul este o organizație neguvernamentală care are ca obiect de activitate protejarea mormintelor și operelor comemorative de război, acestuia i se retrage și dreptul de a mai desfășura astfel de activități;

b) strămutarea operelor comemorative de război fără aprobările legale, care se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

c) construirea, modificarea sau restaurarea operelor comemorative de război fără aprobările și avizele prevăzute de prezenta lege, care se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

d) neîndeplinirea atribuțiilor legate de executarea lucrărilor de îngrijire și conservare a mormintelor și operelor comemorative de război, de îndată ce s-a constatat necesitatea acestor lucrări, precum și împiedicarea executării lor, care se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei;

e) efectuarea neautorizată de inscripții, înscrisuri, desene sau orice alte acțiuni care conduc la schimbarea datelor istorice ori a înfățișării operelor comemorative de război, care se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei și obligarea la suportarea cheltuielilor făcute pentru aducerea operelor comemorative de război la starea lor inițială;

f) stingerea sau reaprinderea flăcării candelei de la Mormântul Ostașului Necunoscut fără aprobarea Guvernului României, care se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 30.000.000 lei;

g) introducerea în cimitirele de război a animalelor, pentru păscut sau adăpost, care se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

h) organizarea de activități comemorative la Mormântul Ostașului Necunoscut în Ziua Națională, Ziua Eroilor și în Ziua Armatei, înainte sau concomitent cu ceremoniile oficiale, fără autorizările prevăzute de lege, care se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei;

i) depunerea la Mormântul Ostașului Necunoscut a altor obiecte decât flori, coroane sau jerbe de flori, care se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 48 dispune: „(1) Constituie contravenție la regimul mormintelor și operelor comemorative de război și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei depunerea la Mormântul Ostașului Necunoscut a altor obiecte decât flori, coroane, jerbe de flori sau alte obiecte demne de cinstirea memoriei celor prevăzuți la art. 2-4.

(2) Constituie contravenție la regimul mormintelor și operelor comemorative de război și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei stingerea sau reaprinderea flăcării candelei de la Mormântul Ostașului Necunoscut fără aprobarea Guvernului României.

(3) Constituie contravenții la regimul mormintelor și operelor comemorative de război și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) desfășurarea, în zonele de protecție a mormintelor și operelor comemorative de război, a manifestărilor care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra respectului datorat celor morți, precum și asupra sentimentelor rudelor venite să se reculeagă;

b) neprecizarea în certificatul de urbanism a necesității obținerii avizului Oficiului Național pentru Cultul Eroilor pentru lucrările propuse la mormintele și operele comemorative de război sau în zonele de protecție a acestora.

(4) Constituie contravenții la regimul mormintelor și operelor comemorative de război și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) organizarea de activități comemorative la Mormântul Ostașului Necunoscut cu ocazia Zilei Naționale, Zilei Eroilor și Zilei Armatei, înainte sau concomitent cu ceremoniile oficiale, fără autorizările prevăzute de lege;

b) interzicerea dreptului de vizitare sau de fotografiere a mormintelor și operelor comemorative de război de către proprietarii sau titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora.

(5) Constituie contravenții la regimul mormintelor și operelor comemorative de război și se sancționează cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei și obligarea la suportarea cheltuielilor făcute pentru aducerea operelor comemorative de război la starea lor inițială următoarele fapte:

a) înhumarea persoanelor decedate, altele decât cele prevăzute la art. 2-4, în spațiile destinate mormintelor de război sau în zona de protecție a acestora;

b) construirea și amplasarea de noi monumente comemorative, plăci, cenotafuri, cruci sau orice construcție ridicată pe spațiul destinat mormintelor de război sau în zona de protecție a acestora fără avizul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor.

(6) Constituie contravenții la regimul mormintelor și operelor comemorative de război și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:

a) strămutarea operelor comemorative de război fără aprobările legale;

b) construirea, modificarea, restaurarea sau orice intervenție asupra operelor comemorative de război fără aprobările și avizele prevăzute de prezenta lege;

c) neîndeplinirea atribuțiilor legate de executarea lucrărilor de îngrijire, conservare și punere în valoare a mormintelor și operelor comemorative de război, de îndată ce s-a constatat necesitatea acestor lucrări, precum și împiedicarea executării lor;

d) reamenajarea mormintelor și operelor comemorative de război prin efectuarea neautorizată de inscripții, înscrisuri, desene sau orice alte acțiuni care conduc la schimbarea datelor istorice ori a înfățișării operelor comemorative de război. Plata cheltuielilor făcute pentru aducerea operelor comemorative de război la starea lor inițială se suportă de către cei vinovați;

e) introducerea animalelor, pentru păscut sau adăpost, în cimitirele de război;

f) eliberarea autorizațiilor de construire sau de desființare ale mormintelor și operelor comemorative de război sau eliberarea autorizațiilor pentru lucrări în zonele de protecție ale mormintelor și operelor comemorative de război fără avizul Oficiului Național pentru Cultul Eroilor”.

Legea nr. 379/2003 privind regimul operelor comemorative de război – modificări (Legea nr. 286/2015) was last modified: decembrie 4th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter