Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 – proiect

23 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 753

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 23 ianuarie 2017, Ministerul Finanțelor Publice a dat publicității Proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017.

Vă prezentăm, mai jos, dispozițiile respectivului proiect de lege:

„Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1 – Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2017.

SECȚIUNEA 1

Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

Art. 2 – (1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.

(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03. 2

Art. 3 – (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 57.175,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 57.175,4 milioane lei.

(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 411,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 130,1 milioane lei, cu un excedent de 281,6 milioane lei.

(3) Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliat, este prevăzut în anexa nr. 4/03.

SECȚIUNEA a 2-a

Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017

Art. 4 – (1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.

(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04. (3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.

Art. 5 – (1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.811,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.117,4 milioane lei cu un excedent de 694,3 milioane lei.

(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 370,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 23,5 milioane lei, cu un excedent de 347,3 milioane lei.

(3) Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliat, este prevăzut în anexa nr. 4/04. (4) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate partial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 5/04.

CAPITOLUL II

Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

SECȚIUNEA 1

Responsabilități în aplicarea prezentei legi

Art. 6 – (1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene pre- și postaderare.

(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).

Art. 7 – Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Art. 8 – Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Art. 9 – (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, 4 direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate, se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului bugetar aprobat.

(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și este obligat să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale.

Art. 10 – Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice” al capitolului 69.03 „Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale”, al capitolului 68.04 „Asigurări și asistență socială” și al capitolului 80.04 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă” la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.

SECȚIUNEA a-2 a

Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

Art. 11 – (1) În anul 2017, ordonatorul principal de credite poate introduce în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, pe baza contractului de finanțare încheiat cu autoritățile de management, pe parcursul întregului an, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 cu asigurarea sumelor necesare prin virări de credite bugetare, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.

(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, și să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori.

Art. 12 – (1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/ contractul/ decizia/ ordinul de finanțare.

(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.

(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România

(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări/redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la buget cu proiecte noi și după caz, să modifice Programul de investiții publice.

(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 13 – (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/ instrumentului/ facilității/ mecanismului în maximum 1 lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.

(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi, se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.

(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/ facilităților/ mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.

Art. 14 – (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de angajament de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul 7 asigurărilor pentru șomaj.

(2) În condițiile prevăzute de Legea nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.

(3) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă” nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul „Cheltuieli neeligibile” nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020″. Majorarea sumelor prevăzute la alineatul „Cheltuieli neeligibile” poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condițiile legii.

(4) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.

Art. 15 – (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, atât în bugetul propriu cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexa nr. 3/03 respectiv nr. 3/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) și să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III

Dispoziții finale

Art. 16 – Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.

Art. 17 – Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei.

Art. 18 – Indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,14 începând cu 1 ianuarie 2017 și de 1,05 începând cu 1 iulie 2017.

Art. 19 – În anul 2017 nu se acordă credite, respectiv fonduri nerambursabile prevăzute la art. 86 și 861 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20 – (1) În anul 2017, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

(2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.

Art. 21 – Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim 9 de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2017, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 22 – (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj ca în termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi să aprobe anexele cu detalierea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în limita sumelor aprobate cu această destinație. Creditele de angajament aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se stabilesc la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/ acordurile de finanțare/ avizul de principiu, după caz.

(2) Anexele prevăzute la alin. (1) se comunică Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la aprobare.

Art. 23 – Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C – Alte cheltuieli de investiții” în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

Art. 24 – În anul 2017 creditele bugetare estimate pentru 2018-2020 sunt prezentate Parlamentului și publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.

Art. 25 – Anexele nr. 1/03-4/03 și nr. 1/04-5/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

Sursa informației

Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 – proiect was last modified: ianuarie 23rd, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter