Legea prevenirii nr. 270/2017

29 dec. 2017
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 997

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Legea prevenirii
(M. Of. nr. 1037 din 28 decembrie 2017)
Scopul respectivei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții.

În M. Of. nr. 1037 din 28 decembrie 2017, a fost publicată Legea prevenirii nr. 270/2017.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei legi.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 1 din Legea prevenirii nr. 270/2017

Potrivit art. 1, scopul respectivei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții.

Art. 2 din Legea prevenirii nr. 270/2017

Art. 2 stabilește faptul că în sensul respectivei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) măsură de remediere – orice măsură dispusă de agentul constatator în planul de remediere care are ca finalitate îndeplinirea de către contravenient a obligațiilor prevăzute de lege în sarcina sa;

b) plan de remediere – anexă la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii încheiat în condițiile prevăzute la 4, prin care agentul constatator stabilește măsuri și un termen de remediere;

c) termen de remediere – perioada de timp de maximum 90 de zile calendaristice de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii încheiat în condițiile 4, în care contravenientul are posibilitatea remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii obligațiilor legale; durata termenului de remediere se stabilește cu luarea în considerare a circumstanțelor săvârșirii faptei și a duratei de timp necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale; durata termenului de remediere stabilită de organul de control nu poate fi modificată.

Art. 3 din Legea prevenirii nr. 270/2017

Conform art. 3, toate autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a respectivei legi, să elaboreze și să difuzeze materiale documentare și ghiduri și să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice privind:

a) legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor;

b) drepturile și obligațiile acestor autorități/instituții publice în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități;

c) indicarea, distinct, a faptelor contravenționale pentru care autoritatea/instituția publică are competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și a sancțiunilor și/sau a altor măsuri aplicabile.

Autoritățile/Instituțiile publice cu atribuții de control, potrivit domeniilor de competență, au obligația să îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte și unitare a prevederilor legale.

În realizarea activității de îndrumare prevăzută mai sus, autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control au obligația:

a) să elaboreze proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control;

b) să afișeze pe site-urile proprii spețele cu frecvență ridicată și soluțiile de îndrumare emise în aceste cazuri, precum și procedurile elaborate conform lit. a);

c) ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicațiile și orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale. Despre îndeplinirea acestei obligații se va face mențiune expresă în procesul-verbal de control, arătându-se indicațiile și orientările oferite.

Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a respectivei legi, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește aspectele referitoare la faptul că toate autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a respectivei legi, să elaboreze și să difuzeze materiale documentare și ghiduri și să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice mai sus specificate.

Art. 4 din Legea prevenirii nr. 270/2017

Art. 4 dispune faptul că în cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 10 (care stabilește faptul că în aplicarea acestei legi, contravențiile, precum și modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se adoptă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a acestor prevederi ale art. 10), agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor respectivei legi. În această situație nu se aplică sancțiuni contravenționale complementare.

Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea avertismentului, în următoarele situații:

a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;

b) în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.

Sancțiunea avertismentului se aplică conform celor arătate mai sus și în situația în care sancționarea contravențiilor prevăzute de hotărârea Guvernului de la art. 10 mai sus menționat stabilește expres excluderea de la aplicare a avertismentului.

Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravențională pentru faptele constatate.

Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii este prevăzut în hotărârea menționată la art. 10.

Art. 5 din Legea prevenirii nr. 270/2017

Art. 5 stabilește faptul că dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții, din cele prevăzute de hotărârea Guvernului de la art. 10 anterior amintit, constatate în același timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, cu respectarea prevederilor art. 4, la care se anexează, după caz, un plan de remediere.

Art. 6 din Legea prevenirii nr. 270/2017

În art. 6 se prevede faptul că agentul constatator are obligația să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității/instituției publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.

În cazul persoanelor care nu sunt obligate să țină registrul unic de control reglementat de Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, agentul constatator are obligația să verifice în evidențele autorității/instituției publice din care face parte dacă contravenientul a beneficiat de prevederile art. 4.

Agentul constatator are obligația să facă mențiuni în registrul unic de control cu privire la planul de remediere. Prevederile art. 4 din Legea nr. 252/2003 rămân aplicabile. Nu se aplică prevederile art. 4 și 5, în cazul neprezentării registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate. Prevederile art. 3 alin. (5), art. 7 lit. b) și art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 252/2003 rămân aplicabile.

[Legea 252/2003 privind registrul unic de control

„Art. 1
(1) Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, autorizate potrivit legii, au obligația să țină registrul unic de control”.

„Art. 3
(1) Contribuabilii prevăzuți la art. 1 alin. (1) au obligația de a prezenta organelor de control registrul unic de control.
(…)
(5) În situația neprezentării registrului unic de control, verificarea se efectuează, iar cauzele neprezentării se consemnează în actul de control”.

„Art. 4
După finalizarea controlului, în registrul unic de control se înscriu obligatoriu numărul și data actului de control întocmit”.

„Art. 5
(1) Registrul unic de control se numerotează, se sigilează și se păstrează de reprezentantul legal al unității verificate sau de înlocuitorul acestuia.
(2) Registrul unic de control se ține la sediul social și la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizații și/sau acorduri de funcționare”.

„Art. 7
Constituie contravenții următoarele fapte:
(…)
b) neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1)”.

„Art. 8
(1) Contravențiile prevăzute la art. 7 se sancționează cu amendă după cum urmează:
(…)
b) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru fapta prevăzută la lit. b)”.]

Art. 7 din Legea prevenirii nr. 270/2017

Art. 7 stabilește că încălcarea dispozițiilor art. 4 (privind faptul că în cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 10 – care stabilește faptul că în aplicarea acestei legi, contravențiile, precum și modelul planului de remediere care se anexează la procesul- verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se adoptă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a acestor prevederi ale art. 10 – agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor respectivei legi. În această situație nu se aplică sancțiuni contravenționale complementare. Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiunea avertismentului, în următoarele situații: a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală; b) în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă) atrage nulitatea procesului-verbal de constatare a contravenției. Dacă încălcarea dispozițiilor art. 4 anterior menționate vizează doar o parte din contravențiile constatate și sancționate prin proces-verbal, acesta este nul numai în privința acestor contravenții.

Art. 8 din Legea prevenirii nr. 270/2017

Art. 8 dispune că în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul și să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.

În situația în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, prin care se constată săvârșirea de contravenții și se aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale, altele decât avertisment, cu respectarea legislației care stabilește și sancționează contravențiile prevăzute în hotărârea menționată la art. 10 (referitor la faptul că în aplicarea acestei legi, contravențiile, precum și modelul planului de remediere care se anexează la procesul- verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se adoptă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a acestor prevederi ale art. 10).

Art. 9 din Legea prevenirii nr. 270/2017

În art. 9 se stabilește faptul că în cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în condițiile prevăzute la art. 4, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în condițiile prevăzute la art. 5, contravenientul săvârșește din nou una sau mai multe dintre contravențiile prevăzute în hotărârea menționată la art. 10 mai sus amintit, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

Art. 10 din Legea prevenirii nr. 270/2017

Art. 10 prevede faptul că începând cu data intrării în vigoare a respectivei legi, prin derogare de la prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, pentru constatarea și sancționarea contravențiilor menționate în hotărârea prevăzută mai jos se aplică dispozițiile respectivei legi.

În ceea ce privește sancțiunile aplicate potrivit prevederilor respectivei legi, acestea se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În aplicarea respectivei legi, contravențiile, precum și modelul planului de remediere care se anexează la procesul- verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se adoptă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a acestor prevederi.

Art. 11 din Legea prevenirii nr. 270/2017

Conform art. 11, respectiva lege intră în vigoare la 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepția dispozițiilor art. 10 referitoare la faptul că în aplicarea acestei legi, contravențiile, precum și modelul planului de remediere care se anexează la procesul- verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se adoptă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a acestor prevederi. Astfel, prevederile menționate intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Legea prevenirii nr. 270/2017 was last modified: decembrie 29th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter