Managementul instituţiilor publice de cultură: Legea nr. 185/2014

6 ian. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4165

Despre

  • M. Of. nr. 966 din 30.12.2014
  • Legea nr. 185/2014
  • O.U.G. nr. 68/2013
  • O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 966 din 30.12.2014, s-a publicat Legea nr. 185/2014 privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2013 (publicată în M. Of. nr. 389 din 29 iunie 2013) pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură.

În articolul unic se prevede faptul că se modifică și se completează art. I din O.U.G. nr. 68/2013, astfel:

La pct. 1, se prevede faptul că la art. I pct. 2, lit. e) a art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: proiect de management – documentul elaborat de candidat, ca ofertă, care cuprinde descrierea soluțiilor concrete, a rezultatelor preconizate, precum și estimarea resurselor și mijloacelor necesare îndeplinirii cerințelor stabilite de către autoritate prin caietul de obiective

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

La pct. 2, se dispune faptul că la art. I pct. 3, se abrogă lit. f) și g).

La pct. 3, se stabilește faptul că la art. I, se introduce un nou punct, pct. 31, care prevede faptul că în situația în care pentru concursul de management nu s-au înscris persoane care să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute la art. 3, prin derogare de la prevederile art. 3 lit. c), autoritatea poate relua organizarea concursului, având posibilitatea modificării domeniului și, după caz, a nivelului studiilor solicitate.

Pct. 4 prevede faptul că se modifică la art. I, pct. 4 alin. (1) al art. 4, având următorul cuprins: în vederea încredințării managementului instituțiilor publice de cultură, autoritatea organizează concurs de proiecte de management, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Pct. 5 dispune introducerea unui nou punct, la art. I, pct. 61, conform căruia, art. 7 alin. (2) se modifică, prevăzând faptul că autoritatea are obligația să demareze procedurile prevăzute la alin. (1), cu 120 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului de management.

La pct. 6 se prevede modificare la art. I pct 7 a art. 8 care va avea următorul conținut: condițiile de participare la concurs, caietul de obiective, regulamentul de organizare și desfășurare a concursului, de soluționare a contestațiilor, precum și datele pentru depunerea dosarelor de concurs, a proiectului de management și desfășurarea etapelor de concurs sunt aduse la cunoștința publică de către autoritate, pe pagina de internet a instituției publice de cultură și a autorității, după caz, precum și prin afișare la sediul autorității și al instituției pentru care se organizează concursul.

Conform prevederilor de la pct. 7, la art. I pct. 8, art. 10 se modifică, dispunând faptul că în vederea participării la concurs, candidații depun la sediul autorității proiectele de management, în scris și în format electronic, precum și dosarele de concurs, cuprinzând, potrivit regulamentului-cadru, documentele solicitate în anunțul public.

Potrivit pct. 8, la art. I pct. 12 se modifică alin. (1) și (2) ale art. 16, care prevăd următoarele:

„(1) Pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorității se înființează comisii de concurs, în funcție de specificul instituției.

(2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziție, după caz, și este compusă din reprezentanți ai autorității, în proporție de o treime, și din specialiști în domeniul de activitate al instituției, în proporție de două treimi”.

La pct. 9 se prevede modificarea la art. I pct. 15 a alin. (3) și (7) ale art. 19, astfel:

La alin. (3) se prevede faptul că sunt declarați admiși pentru susținerea etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) candidații care au obținut în prima etapă a concursului nota minimă 7.

La alin. (7) se dispune faptul că în cazul în care niciun candidat nu a obținut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispozițiilor art. 8 și 9.

Conform prevederilor de la pct. 10, la art. I, se introduce un nou punct, pct. 151, conform căruia, La articolul 19, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins: În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât și la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare.

La pct. 11, se dispune faptul că la, art. I pct. 16, se modifică alin. (5) al art. 20. Potrivit acestuia, Rezultatul final al concursului, proiectul de management câștigător și durata pentru care se va încheia contractul de management se aprobă prin ordin sau, după caz, dispoziție a autorității.

La pct. 12, se dispune modificarea art. I prin introducerea unui nou punct, pct. 161, conform căruia, la articolul 22, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins: în cazul în care câștigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunță în scris la calitatea de manager înainte de semnarea contractului de management sau dacă părțile nu convin asupra contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiția ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin. (3)-(61).

Conform prevederilor de la pct. 13, la art. I pct. 17, lit. i) a alin. (2) al art. 24. Potrivit acestor dispoziții, contractul de management cuprinde, fără a se limita la acestea și clauze privind calendarul evaluărilor anuale și evaluării finale.

La pct. 14 se prevede faptul că la art. I pct. 18, lit. a) a alin. (21) al art. 24 se modifică. Conform acestor dispoziții, contractului de management i se vor anexa, ca părți integrante și proiectul de management ca document de referință.

Conform dispozițiilor de la pct. 15, art. I se modifică prin introducerea unui nou punct, pct. 181, care stabilește faptul că la art. 25, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: pe durata contractului de management, autoritatea verifică modul în care sunt respectate clauzele acestuia de către manager, în cadrul evaluărilor anuale ale managementului.

La pct. 16 se dispune faptul că la art. I pct. 19, se prevede abrogarea alin. (2) al art. 26.

Potrivit pct. 17, la art. I pct. 22, alin. (2)-(4) ale art. 28 se modifică astfel:

Alin. (2) prevede faptul că în cazul în care managerul are studii de specialitate corespunzătoare sau experiența necesară, acesta are dreptul ca, pentru îndeplinirea programului minimal, în cadrul contractului de management, să participe, în calitate de autor sau, după caz, de artist interpret sau executant, potrivit dispozițiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, la realizarea, în mod direct sau indirect, de proiecte în cadrul instituției pe care o conduce.

Conform alin. (3), proiectele la a căror realizare managerul urmează să participe, în mod direct sau indirect, în condițiile prevăzute la alin. (2), vor fi stabilite de comun acord cu autoritatea.

În sfârșit, alin. (4) dispune: pentru proiectele ce urmează să fie realizate în condițiile prevăzute la alin. (2), autoritatea încheie acte adiționale la contractul de management, care vor cuprinde denumirea și prezentarea proiectelor, bugetul necesar realizării proiectelor, bugetul alocat de autoritate în acest scop, precum și remunerația stabilită de autoritate. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare, remunerația nu poate depăși 10% din încasările nete corespunzătoare comunicării publice a operei la a cărei realizare a participat, direct sau indirect, managerul, în calitate de autor ori de artist interpret sau executant.

La pct. 18 se prevede faptul că la art. I pct. 23, alin. (1) al art. 29 se modifică. Conform noii reglementări, remunerația managerului, prevăzută în contractul de management, este asimilată salariului numai din punct de vedere fiscal, respectiv al obligațiilor ce decurg pentru manager și autoritate din legislația privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul la asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, din legislația privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și din legislația privind asigurările de sănătate.

La pct. 19 se dispune modificarea, la art. I pct. 25, a lit. a) a alin. (1) al art. 32, potrivit căruia, contractul de management încetează și în cazul în care rezultatul evaluării anuale este sub nota 7.

La pct. 20 se prevede abrogarea la art. I, pct. 27, a alin. (6) al art. 32.

Potrivit prevederilor de la pct. 21, la art. I pct. 28, se dispune modificarea alin. (1) și (5) ale art. 33, astfel:

Alin. (1) prevede, conform noii reglementări, faptul că în situațiile de încetare a contractului de management înainte de termen, autoritatea desemnează, prin ordin sau dispoziție, o persoană competentă să asigure managementul instituției publice de cultură, în maximum 5 zile de la data constatării încetării contractului de management, și organizează un nou concurs de management, în termenul stabilit la art. 7 alin. (3).

Conform alin. (5) conducerea interimară se asigură până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 de zile calendaristice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 32 alin. (4).

La pct. 22, se dispune faptul că, la art. I pct. 30, alin. (1) al art. 36 se modifică, prevăzând: evaluarea managementului se face anual, pe baza Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, și reprezintă procedura prin care autoritatea verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (2) și (3).

Potrivit prevederilor de la pct. 23, la art. I pct. 31, alin. (1) al art. 37 se modifică prevăzând faptul că termenele și modul în care se efectuează evaluările anuale sunt prevăzute prin grija autorității în contractul de management.

La pct. 24 se stabilește faptul că, la art. I pct. 34, art. 40 se modifică astfel: evaluarea managementului este organizată în următoarele etape:

a) analiza raportului de activitate;

b) susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.

Conform prevederilor de la pct. 25, la art. I pct. 35, alin. (2) al art. 41 se modifică dispunând faptul că în cazul în care nota finală se situează sub 7, rezultatul evaluării este nesatisfăcător.

La pct. 26 se prevede abrogarea la art. I a pct. 37.

La pct. 27 se dispune modificarea art. I prin introducerea unui nou punct, pct. 371, conform căruia, după art. 43 se introduce un nou articol, art. 431, cu următorul cuprins:

(1) În cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de obiective întocmit de autoritate.

(2) Termenul de depunere a proiectului de management se stabilește de către autoritate.

(3) Proiectul de management depus în condițiile alin. (1) constituie baza încheierii unui nou contract de management.

La pct. 28 se prevede faptul că, la art. I pct. 39, lit b) a art. 45 se modifică. Potrivit acestor dispoziții, autoritatea are obligația să organizeze concurs de management în situația în care rezultatul evaluării anuale este sub nota 7.

În sfârșit, la pct. 29, se stabilește faptul că, la art. I pct. 41, care prevede înlocuirea anumitor sintagme, lit. a) și b) se modifică, având următorul conținut:

a) concurs de management cu concurs de proiecte de management;

b) plan de management cu proiect de management.

Managementul instituțiilor publice de cultură: Legea nr. 185/2014 was last modified: ianuarie 6th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter