Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie – aprobată (OMENCS nr. 6125/2016)

6 ian. 2017
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 532

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar

OMENCS nr. 6125/2016

(M. Of. nr. 7 din 4 ianuarie 2017)

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Cap. I. („Dispoziții generale”)
Cap. II. („Organizarea și desfășurarea examenului de licență/diplomă”)
Cap. III. („Organizarea și desfășurarea examenului de disertație”)
Cap. IV. („Dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 7 din 4 ianuarie 2017, a fost publicat OMENCS nr. 6125/2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație.

În continuare, vom prezenta structura respectivelor Norme.

Cap. I. („Dispoziții generale”)
Cap. II. („Organizarea și desfășurarea examenului de licență/diplomă”)
Cap. III. („Organizarea și desfășurarea examenului de disertație”)
Cap. IV. („Dispoziții finale”)

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivelor Norme.

Cap. I. („Dispoziții generale”)

Potrivit capitolului I, examenele de licență/diplomă și disertație se organizează și se desfășoară numai de către instituțiile de învățământ superior acreditate, pe baza unui regulament propriu aprobat de senatul universitar și publicat pe site-ul web al instituției de învățământ superior.

De asemenea, regulamentul propriu privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență/diplomă și disertație, denumit în continuare regulament propriu, se elaborează în conformitate cu metodologia-cadru aprobată prin resepctivul ordin, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Cap. II. („Organizarea și desfășurarea examenului de licență/diplomă”)

Capitolul al II-lea prevede faptul că programele de studii universitare de licență organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, se finalizează cu examen de licență pentru ciclul de studii universitare de licență sau examen de diplomă pentru învățământul universitar de licență din domeniul științelor inginerești, denumit în continuare examen de licență/diplomă, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, programele de studii universitare organizate în baza Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții care au beneficiat de prelungire de studii, se finalizează:

a) cu examen de licență/diplomă, pentru studiile în învățământul universitar de lungă durată;
b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învățământul universitar de scurtă durată.

Pot susține examen de licență/diplomă:

a) absolvenții de învățământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu existente, lichidate sau intrate în lichidare;
b) absolvenții care au promovat examenul de selecție, potrivit prevederilor art. 5.

Instituțiile de învățământ superior acreditate organizează și desfășoară examen de licență/diplomă la:

a) programe de studii universitare de licență/specializări acreditate în condițiile legii;
b) programe de studii universitare de licență/specializări autorizate să funcționeze provizoriu, pentru care au, în același domeniu de licență, programe de studii universitare de licență/specializări acreditate.

Cap. III. („Organizarea și desfășurarea examenului de disertație”)

În capitolul al III-lea este prevăzut faptul că programele de studii universitare de master, organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare, se finalizează cu examen de disertație.

O instituție de învățământ superior acreditată organizează și desfășoară examen de disertație numai pentru absolvenții proprii, din promoția curentă și din promoțiile anterioare, atât de la studiile universitare de master, cât și de la studiile postuniversitare de master organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit acestui capitol, examenul de disertație constă în prezentarea și susținerea lucrării de disertație. Aceasta este publică și se desfășoară în prezența, în același loc și în același moment, a comisiei de examen și a examinatului, însă deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenului de disertație nu este publică. Notele acordate de membrii comisiei de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.

Media de promovare a examenului de disertație trebuie să fie cel puțin 6,00, aceasta calculându-se cu două zecimale, fără rotunjire. Rezultatele se comunică prin afișare, în termen de cel mult 48 de ore de la data susținerii, la avizierul facultății organizatoare și pe pagina web a instituției de învățământ superior.

Cap. IV. („Dispoziții finale”)

Potrivit ultimului capitol, pentru un program de studii universitare/specializare, examenul de finalizare a studiilor se organizează și se desfășoară în aceleași condiții pentru toți absolvenții, la sediul instituției de învățământ superior care organizează examenul de finalizare a studiilor, indiferent de forma de învățământ parcursă sau de instituția de învățământ superior absolvită.

Înscrierea candidaților pentru examenul de finalizare a studiilor se realizează la sediile instituțiilor de învățământ superior conform calendarului aprobat prin regulamentul propriu de finalizare a studiilor.

Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza în 3 sesiuni, în perioadele stabilite de senatele instituției organizatoare, din care două sesiuni în anul universitar curent și o sesiune în luna februarie a anului universitar următor.

Diplomele pentru absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează de către instituția organizatoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării. Până la eliberarea diplomei, dar nu mai mult de 12 luni de la data promovării, absolvenții care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc adeverințe de absolvire a studiilor. Adeverința de absolvire a studiilor conferă titularului aceleași drepturi legale ca și diploma și este necesar să conțină funcția, numele, prenumele și semnătura persoanelor responsabile din instituția de învățământ superior, precum și informațiile următoare:

a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie, forma de învățământ, limba de predare, locația geografică, numărul de credite și actul normativ care le stabilește (hotărâre a Guvernului, ordin al ministrului, după caz).

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație – aprobată (OMENCS nr. 6125/2016) was last modified: ianuarie 6th, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter