Normele metodologice de aplicare a legii privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă – modificări (H.G. nr. 133/2016)

11 mart. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2422
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actele modificateActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002
(M. Of. nr. 181 din 18 martie 2002; cu modif. ult.)
H.G. nr. 133/2016
(M. Of. nr. 172 din data de 8 martie 2016)
modifică: art. 48, art. 49, art. 50, art. 501, art. 51
abrogă: anexa nr. 14
Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora
(M. Of. nr. 310 din 10 mai 2002; cu modif. ult.)
modifică: art. 81, art. 82, art. 83, art. 86, art. 861, art. 87, art. 88, art. 89, art. 90, art. 91, art. 92, art. 93

 

În M. Of. nr. 172 din data de 8 martie 2016, a fost publicată H.G. nr. 133/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin H.G. nr. 174/2002 (M. Of. nr. 181 din 18 martie 2002; cu modif. ult.) și pentru modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, modalitățile de finanțare și instrucțiunile de implementare a acestora, aprobate prin H.G. nr. 377/2002 (M. Of. nr. 310 din 10 mai 2002; cu modif. ult.).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Normelor prin H.G. nr. 133/2016.

Art. 48 din Norme (modificate prin H.G. nr. 133/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 48 stabilea faptul că potrivit art. 78 din lege, în programele care au drept scop ocuparea temporară a forței de muncă pentru dezvoltarea comunităților locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizație de șomaj.

În continuare, se dispunea faptul că acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 78 din lege, în situația în care aceasta este de natura ajutorului de minimis, se face în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 48 stabilește următoarele:

„(1) Potrivit art. 771 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizație de șomaj.

(2) Acordarea măsurii de sprijin prevăzute la art. 771 din lege, a cărei finanțare se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, se face în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (3) din lege, în baza schemei de ajutor de minimis, elaborată cu respectarea reglementărilor în domeniu, instituită prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Măsura de sprijin prevăzută la art. 771 din lege, în situația în care finanțarea acesteia se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj, nu se acordă, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. (12) din lege, angajatorilor instituții și autorități publice, așa cum sunt ele definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Din sursele prevăzute la art. 771 alin. (1) din lege pot fi subvenționate categoriile de servicii prevăzute la art. 771 alin. (2) din lege, precum și alte activități de interes pentru comunitățile locale, la solicitarea autorităților administrației publice locale.

(5) Prin sintagma «alte activități de interes pentru comunitățile locale», prevăzută la alin. (4), se înțelege orice activități care, prin hotărâri ale consiliilor locale, comunale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București, precum și ale consiliilor județene și, după caz, ale Consiliul General al Municipiului București, în calitate de autorități publice deliberative, se stabilește că sunt de interes pentru comunitățile locale.

(6) Măsura de sprijin prevăzută la art. 771 din lege, în situația în care finanțarea acesteia se asigură din alte surse alocate conform prevederilor legale, se acordă și autorităților administrației publice locale, cu exceptarea de la aplicarea reglementărilor în domeniul ajutorului de minimis. Prin sintagma «alte surse alocate conform prevederilor legale», prevăzută la 771 alin. (1) din lege și în cuprinsul acestui alineat, se înțelege fondurile publice alocate, potrivit legii, cu scopul subvenționării programelor care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor pentru executarea de lucrări și activități de interes pentru comunitățile locale, altele decât bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(7) Modalitatea de acordare a subvenției prevăzute la art. 771 din lege, precum și modalitatea de organizare a serviciilor prevăzute la art. 771 alin. (2) și a activităților de interes pentru comunitățile locale prevăzute la alin. (4), în situația în care finanțarea se asigură din alte surse alocate conform prevederilor legale, astfel cum aceste surse sunt definite potrivit alin. (6), se reglementează cu respectarea legislației în vigoare”.

 
Art. 49 din Norme (modificate prin H.G. nr. 133/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 49 prevedea faptul că pentru acordarea subvențiilor prevăzute la art. 78 din lege, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București vor încheia, la solicitarea autorităților administrației publice locale, convenții, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor pentru executarea de activități în scopul dezvoltării comunităților locale cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.

În continuare, este prevăzut faptul că în situația în care activitățile care au ca scop dezvoltarea comunităților locale sunt prestate de autoritățile administrației publice locale, inclusiv prin unitățile înființate în subordinea acestora, în temeiul raportului de subordonare față de acestea, fără încheierea unui contract de prestări de servicii, convențiile prevăzute la alin. (1) se vor încheia cu autoritățile administrației publice locale, respectiv cu unitățile din subordinea acestora, care au calitatea de angajatori și totodată de beneficiari ai subvențiilor prevăzute la art. 78 din lege.

De asemenea, autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) sunt consiliile locale, comunale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București, precum și consiliile județene și, după caz, Consiliul General al Municipiului București, ca autorități publice deliberative, respectiv primarul sau, după caz, primarul general al municipiului București, ca autoritate executivă, și președintele consiliului județean, potrivit Legii administrației publice locale nr. 215/2001.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 49 dispune:

„(1) Pentru acordarea subvențiilor prevăzute la art. 771 din lege, finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București vor încheia, la solicitarea autorităților administrației publice locale, un contract de finanțare, al cărui model se va stabili prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 48 alin. (2), cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor pentru prestarea categoriilor de servicii prevăzute la art. 771 alin. (2) din lege, precum și cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor pentru prestarea altor activități de interes pentru comunitățile locale, prevăzute la art. 48 alin. (4), cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice, cu excepția angajatorilor instituții și autorități publice care nu pot beneficia de subvenție conform art. 95 alin. (12) din lege.

(2) În sensul prezentelor norme, prin angajatorii prevăzuți la alin. (1) care pot organiza serviciile prevăzute la art. 771 alin. (2) din lege, precum și activitățile de interes pentru comunitățile locale prevăzute la art. 48 alin. (4) se înțelege:

a) autoritățile publice locale, prin regiile autonome de interes local sau județean înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001. republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) și ale art. 77 alin. (3) din lege;

b) firme private, respectiv societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv societățile comerciale cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) organizații neguvernamentale înființate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv asociațiile, fundațiile și federațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condițiile legii, potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) alte organisme înființate potrivit legii, altele decât instituțiile și autoritățile publice, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În situația în care serviciile prevăzute la art. 771 alin. (2) din lege și activitățile prevăzute la art. 48 alin. (4) sunt prestate, la solicitarea autorităților administrației publice locale, de către regiile autonome de interes local sau județean prevăzute la alin. (2) lit. a), cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, contractele de finanțare prevăzute la alin. (1) se vor încheia între aceste regii și agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București.

(4) Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1) și (3), precum și la art. 772 din lege sunt consiliile locale, comunale, orășenești și ale sectoarelor municipiului București, precum și consiliile județene și, după caz, Consiliul General al Municipiului București, ca autorități publice deliberative, respectiv primarul, primarul general al municipiului București sau, după caz, președintele consiliului județean, ca autorități executive, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

 
Art. 50 din Norme (modificate prin H.G. nr. 133/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 50 stabilea faptul că în vederea încheierii convenției prevăzute la art. 49 alin. (1), agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București va asigura, din rândul șomerilor, forța de muncă solicitată de angajatori.

În continuare, este prevăzut faptul că angajatorii sunt obligați să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul șomerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

De asemenea, contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor și, după caz, contractul de achiziție publică, în copii, se anexează la convenția prevăzută la art. 49 alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 50 dispune:

„(1) În vederea încheierii contractului de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1), agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București va asigura din rândul șomerilor forța de muncă solicitată de angajatori.

(2) Angajatorii sunt obligați să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul șomerilor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni.

(3) Contractele individuale de muncă ale persoanelor încadrate în muncă din rândul șomerilor și contractul de achiziție publică, în copii, se anexează de către angajator la contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1).

(4) În situația în care din rândul persoanelor încadrate în muncă, pentru care a fost încheiat contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1), există persoane ale căror raporturi de muncă încetează, în condițiile legii, înainte de expirarea duratei pentru care au fost încadrate în muncă, angajatorul poate încadra în muncă alte persoane din rândul șomerilor înregistrați în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă, cu condiția ca durata pentru care sunt încheiate contractele individuale de muncă ale acestora să nu fie mai mare decât perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă și data expirării duratei pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat.

(5) Contractele individuale de muncă pe durată determinată ale persoanelor încadrate în muncă în condițiile alin. (4), în copie, se anexează la actul adițional care se încheie la contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1)”.

 
Art. 501 din Norme (modificate prin H.G. nr. 133/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 501 prevedea faptul că aceste cuantumuri lunare ale subvențiilor care sunt prevăzute la art. 79 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul șomerilor, proporțional cu timpul efectiv lucrat, după cum urmează:

a) de la data angajării persoanei, dacă convenția se încheie în termen de 30 de zile de la această dată;
b) de la data încheierii convenției, dacă aceasta se încheie în termen mai mare de 30 de zile de la data angajării persoanei.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 501 dispune:

Cuantumurile lunare ale subvențiilor prevăzute la art. 772 alin. (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul șomerilor, proporțional cu timpul efectiv lucrat, după cum urmează:

a) de la data angajării persoanei, dacă contractul de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1) se încheie până în ultima zi lucrătoare a lunii în care s-a realizat angajarea;
b) de la data încheierii contractului de finanțare prevăzut la art. 49 alin. (1), dacă acesta se încheie ulterior termenului prevăzut la lit. a), dar nu mai târziu de data la care expiră durata pentru care au fost încadrate în muncă persoanele ale căror contracte individuale de muncă sunt anexate la contractul de finanțare.

Normele metodologice de aplicare a legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă – modificări (H.G. nr. 133/2016) was last modified: martie 10th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter