Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal Titlul IX („Impozite şi taxe locale”). Partea I – modificări (H.G. nr. 159/2016)

25 mart. 2016
5 voturi, medie: 4,20 din 55 voturi, medie: 4,20 din 55 voturi, medie: 4,20 din 55 voturi, medie: 4,20 din 55 voturi, medie: 4,20 din 5 (5 votes, average: 4,20 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 7.767

Despre

  • M. Of. nr. 208 din 21 martie 2016
  • H.G. nr. 159/2016
  • Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscalH.G. nr. 159/2016
(M. Of. nr. 208 din 21 martie 2016)
modifică: art. 17 alin. (2) lit. c) și d), art. 19 exemplele de la lit. C și D, art. 38, art. 39 alin. (3), art. 44, art. 66 alin. (1) și (3), art. 67 alin. (2) lit. d), art. 71, art. 83,
introduce: art. 23 alin. (41), art. 461, art. 731,

În M. Of. nr. 208 din 21 martie 2016, a fost publicată H.G. nr. 159/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 (M. Of. nr. 22 din 13 ianuarie 2016; cu modif. ult.).

Vom prezenta, în continuare, modificările aduse de H.G. nr. 159 Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Titlul IX („Impozite și taxe locale”) (Norme).

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 17 alin. (2) lit. c) și d) din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (2) lit. c) și d) prevedeau faptul că în cazul clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință care se referă la intervale de timp mai mici de o lună, se aplică următoarele reguli: concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, după caz, depune o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului; concesionarul, locatarul, administratorul sau utilizatorul, după caz, are obligația să plătească taxa pe clădiri la bugetul local lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (2) lit. c) și d) dispun următoarele: „c) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să depună o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului;

d) persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația să colecteze taxa pe clădiri de la concesionar, locatar, administrator sau utilizator, după caz, și să o verse la bugetul local, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Art. 19 exemplele de la lit. C și D din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 exemplele de la lit. C și D stabileau faptul că în cazul unui contract care prevede închirierea unei clădiri aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale pentru 2 ore în ziua de 27 august 2016, locatarul trebuie să depună la organul fiscal local o declarație în vederea stabilirii taxei pe clădiri, însoțită de o copie a contractului de închiriere în care este menționată valoarea clădirii, până la data de 26 septembrie 2016, care este prima zi lucrătoare următoare termenului de 25 septembrie 2016.

De asemenea, în cazul unui contract care prevede închirierea unei clădiri aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale, pe o perioadă de câte 2 ore în 3 zile pe săptămână, pe durata a 5 săptămâni, începând cu data de 1 octombrie 2016, locatarul trebuie să depună la organul fiscal local, până la data de 25 noiembrie 2016, o declarație în vederea stabilirii taxei pe clădiri, însoțită de o copie a contractului de închiriere în care este menționată valoarea clădirii.
În cazul în care clădirea nu este folosită pentru activități economice sau de agrement, nu se va datora taxa pe clădiri, în conformitate cu prevederile art. 456 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.
În cazul în care clădirea este folosită pentru activități economice sau de agrement, taxa se calculează astfel:
Taxa = (valoarea clădirii/365 de zile) x (3 zile x 5) x (2h/24h) x cota taxei
Locatarul va plăti taxa pe clădiri lunar, până la data de 25 noiembrie 2016, respectiv până la data de 27 decembrie 2016, care este prima zi lucrătoare următoare termenului de 25 decembrie 2016.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 exemplele de la lit. C și D prevăd:

În cazul unui contract care prevede închirierea unei clădiri aflată în proprietatea unității administrativ-teritoriale, pe o perioadă de câte două ore în 3 zile pe săptămână, pe durata a 5 săptămâni, începând cu data de 1 octombrie 2016, locatorul trebuie să depună la organul fiscal local, până la data de 25 noiembrie 2016, o declarație în vederea stabilirii taxei pe clădiri, însoțită de o copie a contractului de închiriere în care este menționată valoarea clădirii.
În cazul în care clădirea nu este folosită pentru activități economice sau de agrement, nu se datorează taxa pe clădiri, în conformitate cu prevederile art. 456 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.
În cazul în care clădirea este folosită pentru activități economice sau de agrement, taxa se calculează astfel:
Taxa = (valoarea clădirii/365 zile) x (3 zile x 5) x (2 h/24 h) x cota taxei.
În cazul în care contractul de închiriere privește doar o anumită suprafață dintr-o clădire, valoarea corespunzătoare acestei suprafețe se determină proporțional cu cota-parte pe care aceasta o reprezintă în suprafața totală a clădirii.
Locatarul plătește, lunar, locatorului taxa pe clădiri, iar acesta din urmă o varsă la bugetul local până la data de 25 noiembrie 2016, respectiv până la data de 27 decembrie 2016, care este prima zi lucrătoare următoare termenului de 25 decembrie 2016.

Art. 23 alin. (41) din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

Noua reglementare

La art. 23, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41).

Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (41) În aplicarea prevederilor art. 456 alin. (1) lit. p), r), s), t) din Codul fiscal, în cazul clădirilor aflate în coproprietate, scutirea de impozit pe clădiri se acordă corespunzător cotei-părți din dreptul de proprietate asupra clădirii.

Art. 38 din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 38 stabilea faptul că pentru stabilirea impozitului pe clădiri conform art. 458 și art. 460 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, în cazul în care contribuabilul depune la organul fiscal local o declarație la care anexează un raport de evaluare, valoarea impozabilă a clădirii este considerată a fi cea care rezultă din raportul de evaluare, chiar și în cazul în care clădirea a fost finalizată sau dobândită în anul anterior anului de referință.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 38 prevede:

„Pentru stabilirea impozitului pe clădiri conform art. 458 și art. 460 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, în cazul în care contribuabilul depune la organul fiscal local o declarație la care anexează un raport de evaluare, valoarea impozabilă a clădirii este considerată a fi cea care rezultă din raportul de evaluare, chiar și în situația în care clădirea a fost finalizată sau dobândită în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, în cazul persoanelor fizice, respectiv în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, în cazul persoanelor juridice.

Art. 39 alin. (3) din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 39 alin. (3) dispunea faptul că rapoartele de evaluare trebuie să conțină dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (3) stabilește:

Începând cu luna iunie a anului 2016, organele fiscale locale comunică Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 15 a fiecărei luni, informațiile din rapoartele de evaluare depuse de contribuabili, în vederea introducerii acestora într-un registru electronic. Registrul electronic se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanțelor Publice și poate fi consultat de orice persoană. Instrucțiunile de completare, organizare și exploatare a registrului electronic se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Art. 44 din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 44 stabilea faptul că în cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, la care se desfășoară o activitate economică, când suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial rezultă din documentația cadastrală, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 44 dispune:

În cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea persoanelor fizice, la adresa căreia este înregistrat un domiciliu fiscal, unde se desfășoară o activitate economică, atunci când suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial rezultă din documentația cadastrală, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeței folosite în scop rezidențial, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal”.

Art. 461 din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

Noua reglementare

După art. 46 se introduce un nou articol, art. 461.

Potrivit noii reglementări, art. 461 prevede următoarele:

„(1) În aplicarea prevederilor art. 459 alin. (3) din Codul fiscal, pentru calcularea impozitului pe clădirile cu destinație mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, unde este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar suprafețele folosite în scop rezidențial și nerezidențial nu sunt evidențiate distinct, impozitul se calculează conform art. 458 din Codul fiscal dacă există cheltuieli cu utilitățile înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică. În cazul în care nu există cheltuieli cu utilitățile înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul se calculează conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal.”

(2) Prin sintagma „cheltuieli cu utilitățile” se înțelege: cheltuieli comune aferente imobilului, cheltuieli cu energia electrică, gazele naturale, cheltuieli de termoficare, apă și canalizare.

Art. 66 alin. (1) și (3) din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 66 alin. (1) și (3) stabileau faptul că taxa pe teren se datorează de persoanele fizice sau persoanele juridice care dețin dreptul de închiriere, administrare, folosință sau concesiune, stabilit în condițiile legii.

De asemenea, în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) retransmit ulterior dreptul de administrare, folosință sau concesiune asupra terenului, taxa pe teren se datorează de prima persoană de drept privat care are relația contractuală cu persoana de drept public și se calculează în mod similar impozitului pe teren, în conformitate cu prevederile art. 465 din Codul fiscal.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 66 alin. (1) și (3) prevăd:

„(1) Taxa pe teren se datorează de persoanele fizice sau persoanele juridice, altele decât cele de drept public, care dețin dreptul de închiriere, administrare, folosință sau concesiune, stabilit în condițiile legii.

[….]

(3) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) transmit ulterior dreptul de închiriere, administrare, folosință sau concesiune asupra terenului, taxa pe teren se datorează de prima persoană de drept privat care are relația contractuală cu persoana de drept public și se calculează în mod similar impozitului pe teren, în conformitate cu prevederile art. 465 din Codul fiscal”.

Art. 67 alin. (2) lit. d) din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 67 alin. (2) lit. d) prevedea faptul că în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la intervale de timp mai mari de o lună, se aplică următoarea regulă, printre altele: taxa pe teren se plătește la bugetul local lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 67 alin. (2) lit. d) dispune următoarele: în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la intervale de timp mai mari de o lună, se aplică următoarea regulă, printre altele, „titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, după caz, are obligația să plătească taxa pe teren la bugetul local, lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Art. 67 alin. (3) lit. c) și d) din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 67 alin. (3) lit. c) și d) dispuneau faptul că în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de închiriere care se referă la intervale de timp mai mici de o lună, se aplică următoarele reguli: locatarul depune o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 67 alin. (3) lit. c) și d) stabilesc următoarele: în cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de închiriere care se referă la intervale de timp mai mici de o lună, se aplică anumite reguli, și anume: „c) locatarul depune o declarație la organul fiscal până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a contractului, respectiv d) taxa pe teren se plătește la bugetul local lunar, până la data de 25 a lunii următoare”.

Art. 71 din Norme Titlul IX („Impozite și taxe locale”)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 71 prevedea faptul că în aplicarea art. 464 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situația respectivă, cu excepția contribuabililor care sunt deja cuprinși în baza de date a unității administrativ-teritoriale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 71 dispune următoarele:

„(1) În aplicarea art. 464 alin. (1) din Codul fiscal, scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situația respectivă, cu excepția contribuabililor care sunt deja cuprinși în baza de date a unității administrativ-teritoriale.

(2) Diferențele de impozit/taxă pe teren se compensează cu obligații datorate aceluiași buget sau se restituie în anul fiscal în care contribuabilul depune documentele justificative sau organul fiscal local constată încadrarea în situațiile menționate la art. 464 alin. (1) din Codul fiscal.

 

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal Titlul IX („Impozite și taxe locale”). Partea I – modificări (H.G. nr. 159/2016) was last modified: martie 25th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter