Capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat (Norma ASF nr. 11/2015)

25 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 618

Despre

  • M. Of. nr. 636 din 21 august 2015
  • s-a publicat Norma ASF nr. 11/2015
  • Capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Norma ASF nr. 11/2015
(M. Of. nr. 636 din 21 august 2015)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat”)
Cap. III („Modificarea capitalului social al administratorului fondului de pensii administrat privat”)
Cap. IV („Procedura de aprobare sau respingere a cererii pentru modificarea capitalului social”)
Cap. V („Răspunderea juridică”)
Cap. VI („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 636 din 21 august 2015, s-a publicat Norma ASF nr. 11/2015 privind capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei norme:

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

Potrivit art. 1, respectiva normă stabilește prevederi referitoare la proveniența capitalului social subscris și vărsat de către fondatorii/acționarii societății de pensii, precum și la modificarea capitalului social al administratorului fondului de pensii administrat privat, autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (rep. M. Of. nr. 482 din 18 iulie 2007; cu modif. și compl. ult.), denumită în continuare Lege.

Art. 2 la primul alineat prevede faptul că termenii și expresiile utilizate în respectiva normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Lege.

De asemenea, la alineatul următor, se prevede faptul că prin situații financiare se înțelege bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, politici contabile, note explicative și raportul de gestiune.

 

Cap. II („Capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat”)

Potrivit art. 3, societatea de pensii, la momentul depunerii cererii de autorizare de constituire, trebuie să aibă un capital social minim, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (1) din Lege [Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data constituirii, al sumei de 4 milioane euro].

Art. 4 prevede faptul că în analiza provenienței capitalului social al societății de pensii/administratorului vor fi avute în vedere următoarele:

a) proveniența fondurilor care vor fi utilizate ca participație la capitalul social al administratorului;

b) natura activității desfășurate de fondatori/acționari;

c) informații referitoare la activitatea fondatorilor/acționarilor care pot conduce la concluzia că există posibilitatea ca viitorul administrator să nu își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii, conform anexei nr. 2.

Art. 5 stabilește faptul că sumele destinate participației la capitalul social al administratorului trebuie să provină numai din surse proprii și să nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziție, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau de alte entități fără personalitate juridică.

Conform art. 6, sumele destinate participației la capitalul social al administratorului trebuie să nu provină:

a) de la persoane juridice ori de la alte entități înregistrate în state cu care România nu întreține relații diplomatice;

b) din jurisdicții care nu instituie obligativitatea organizării și ținerii contabilității și/sau publicării situațiilor financiare, ținerii registrelor comerciale și/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce privește identitatea acționarilor/asociaților și administratorilor;

c) din activități care încalcă prevederile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;

d) de la persoanele care justifică sursa fondurilor prin venituri obținute din activități desfășurate conform lit. a), b) și c).

Art. 7 prevede faptul că pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, administratorul transmite Autorității de Supraveghere Financiară, denumită în continuare ASF, după caz:

a) extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale și în formă bănească a aportului la capitalul social;

b) declarația pentru participanții la capitalul social prevăzută în anexa nr. 1, completată și semnată de fiecare dintre participanții la capitalul social al societății de pensii;

c) chestionarul pentru participanții la capitalul social prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de fiecare dintre aceștia.

 

Cap. III („Modificarea capitalului social al administratorului fondului de pensii administrat privat”)

Potrivit art. 8, capitalul social al administratorului poate fi modificat doar cu respectarea dispozițiilor prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004; cu modif. și compl. ult.), precum și a legilor speciale în vigoare.

Potrivit art. 9, orice modificare a capitalului social al administratorului se va face în prealabil, cu aprobarea ASF.

Art. 10 prevede următoarele:

„(1) Administratorul fondului de pensii administrat privat trebuie să se asigure că, pe toată durata de funcționare, valoarea capitalului său social nu scade sub valoarea capitalului social minim reprezentând echivalentul în lei al sumei de 4 milioane de euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României.

(2) Reîntregirea capitalului social al administratorului fondului de pensii administrat privat se face în termen de maximum 6 luni de la data în care a înregistrat o valoare mai mică decât cea prevăzută de Lege.

(3) În situația în care capitalul social scade sub valoarea prevăzută de Lege, administratorul va notifica ASF fără întârziere și va proceda la reîntregirea capitalului social, în conformitate cu prevederile alin. (2)”.

Potrivit art. 11, sumele destinate participației la majorarea de capital social a administratorului fondului de pensii administrat privat trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în Lege și în prezenta normă.

 

Cap. IV („Procedura de aprobare sau respingere a cererii pentru modificarea capitalului social”)

Secț. 1 („Aprobarea cererii pentru modificarea capitalului social”)

Art. 12 prevede următoarele:

„(1) Cererea pentru aprobarea modificării capitalului social și pentru autorizarea modificării actului constitutiv se depune și se înregistrează la ASF de către administratorul fondului de pensii administrat privat.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însoțită de următoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv actualizat ca urmare a modificării capitalului social, conform prevederilor legale aplicabile;

b) hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, prin care s-a decis modificarea capitalului social;

c) mandatele de reprezentare în adunarea generală extraordinară pentru acționarii persoane juridice;

d) extrasul de cont, ca dovadă a vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social, pentru fiecare dintre participanții la capitalul social, persoane fizice și juridice, după caz;

e) declarația pentru participanții la capitalul social prevăzută în anexa nr. 1, completată și semnată de fiecare dintre aceștia, după caz;

f) chestionarul pentru participanții la capitalul social prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de fiecare dintre aceștia, după caz;

g) nota de fundamentare cu privire la motivarea modificării capitalului social și calculul raportului dintre activul net și capitalul social, înainte și după modificare”.

Art. 13 la primul alineat prevede faptul că ASF hotărăște cu privire la eliberarea unei decizii de aprobare a cererii prevăzute la art. 12 alin. (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

Potrivit alineatului următor, decizia de aprobare a modificării capitalului social și de autorizare a modificării actului constitutiv se comunică solicitantului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia de către ASF.

Art. 14 prevede la primul alineat faptul că orice solicitare a ASF de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la art. 13 alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării ASF sub sancțiunea respingerii cererii.

Potrivit alineatului următor, în situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și lipsa unor documente se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.

Art. 15 stabilește faptul că toate documentele depuse la ASF vor fi numerotate și semnate, pentru conformitate, de către reprezentanții legali ai solicitantului și vor fi însoțite de un opis în care acestea vor fi menționate.

 

Secț. a 2-a („Respingerea cererii pentru modificarea capitalului social”)

Art. 16 dispune faptul că neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de lege și de prezenta normă duce la respingerea cererii prevăzute la art. 12 alin. (1).

Conform art. 17, decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică administratorului fondului de pensii administrat privat în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.

Potrivit art. 18, decizia de respingere poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei, în conformitate cu legislația în vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 19 prevede faptul că o nouă cerere pentru modificarea capitalului social poate fi adresată ASF numai dacă au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

 

Cap. V („Răspunderea juridică”)

Art. 20 prevede următoarele:

„(1) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea obligațiilor administratorului fondului de pensii administrat privat referitoare la reîntregirea capitalului social;

b) nerespectarea prevederilor cap. II cu privire la capitalul social al administratorului fondului de pensii administrate privat;

c) nerespectarea prevederilor art. 22.

(2) Săvârșirea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) lit. c) și g), art. 141 alin. (1) lit. a), d) și g) și alin. (2)-(4), (6)-(11) și ale art. 142 din Lege”.

 

Cap. VI („Dispoziții finale”)

Potrivit art. 21, administratorul fondului de pensii administrat privat înaintează documentația privind modificarea capitalului social la registrul comerțului în vederea înregistrării, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei prevăzute la art. 13 alin. (2).

Art. 22 prevede faptul că în termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea certificatului de înscriere de mențiuni de la registrul comerțului, administratorul depune, în copie, la ASF:

a) certificatul de înscriere de mențiuni;

b) certificatul constatator;

c) actul constitutiv în formă actualizată, așa cum a fost înregistrat la registrul comerțului.

Art. 23 prevede faptul că anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din respectiva normă.

Art. 24 prevede la primul alineat faptul că respectiva normă intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Potrivit alineatului următor, la data intrării în vigoare a respectivei norme se abrogă Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2007 pentru aprobarea Normei nr. 5/2007 privind proveniența capitalului social (M. Of. nr. 202 din 26 martie 2007), precum și orice alte dispoziții contrare.

 

 

Capitalul social al administratorului fondului de pensii administrat privat (Norma ASF nr. 11/2015) was last modified: august 24th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter