Autorizarea fondului de pensii facultative (Norma ASF nr. 23/2015)

7 ian. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 950

Despre

  • M. Of. nr. 986 din 31 decembrie 2015
  • Norma ASF nr. 23/2015
  • Autorizarea fondului de pensii facultative

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Norma ASF nr. 23/2015
(M. Of. nr. 986 din 31 decembrie 2015)
Art. 1-34

 

În M. Of. nr. 986 din 31 decembrie 2015, s-a publicat Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 23/2015 privind autorizarea fondului de pensii facultative.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

Cap. I („Dispoziții generale”)

Potrivit art. 1, respectiva normă reglementează procedura, condițiile de autorizare și documentele care trebuie depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare ASF, în procesul de autorizare al fondurilor de pensii facultative.

Art. 2 stabilește faptul că Fondul de pensii facultative se înființează în scopul punerii în practică a unei scheme de pensii facultative, al cărei prospect a fost autorizat de ASF în condițiile legii.

Art. 3 dispune faptul că Fondurile de pensii facultative pot funcționa pe teritoriul României numai pe baza deciziei de autorizare emisă de ASF.

Conform art. 4, orice cetățean român poate adera la un fond de pensii facultative autorizat într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.

Art. 5 prevede faptul că Fondurile de pensii autorizate într-un stat terț trebuie să fie autorizate de ASF în conformitate cu legislația în vigoare și cu respectiva normă.

Art. 6 dispune faptul că termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificația prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

 

Cap. II („Înființarea fondurilor de pensii facultative”)

Secț. 1 („Dispoziții generale”)

Art. 7 prevede următoarele:

„(1) Fondul de pensii facultative se constituie pe bază de contract de societate, potrivit dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, prevederilor Legii și ale prezentei norme.

(2) Inițiativa constituirii unui fond de pensii facultative aparține fondatorilor acestuia, care îndeplinesc condițiile pentru a fi participanți, conform prevederilor Legii și ale normelor emise în aplicarea acesteia.

(3) Numărul fondatorilor necesar constituirii unui fond de pensii facultative este de minimum 5 persoane”.

Art. 8 stabilește faptul că sediul fondului de pensii facultative este același cu cel al administratorului.

Art. 9 dispune la primul alineat faptul că membrii fondatori semnează un contract de administrare cu un administrator de fonduri de pensii facultative, denumit în continuare administrator, contract prin care fondul de pensii facultative își însușește una dintre schemele de pensii al cărei prospect a fost autorizat de ASF

Potrivit alineatului următor, prin contractul de administrare, membrii fondatori ai fondului de pensii împuternicesc administratorul să reprezinte fondul de pensii facultative în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor judecătorești.

Secț. a 2-a („Conținutul minim al contractului de societate”)

Conform art. 10, contractul de societate are următorul conținut minim:

a) părțile contractante;

b) denumirea fondului de pensii facultative;

c) fundamentarea legală a constituirii fondului de pensii facultative;

d) durata fondului de pensii facultative;

e) obiectivele fondului de pensii facultative;

f) drepturile și obligațiile părților;

g) atribuțiile și responsabilitățile administratorului referitoare la activitatea de administrare a fondului de pensii facultative;

h) limitele mandatului acordat fondatorilor;

i) unitatea de fond – definiția, descrierea, valoarea inițială;

j) forța majoră – definire;

k) clauze privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în Codul civil și de Lege, proceduri și modalități de protecție a participanților în asemenea cazuri;

l) dispoziții din care să rezulte că participanții devin parte contractuală prin semnarea actului individual de aderare;

m) alte clauze.

 

Cap. III („Procedura de modificare a contractului de societate”)

Secț. 1 („Dispoziții generale”)

Art. 11 stabilește la primul alineat posibilitatea de modificare a contractului de societate cu îndeplinirea procedurii prevăzute în respectiva normă.

Conform alineatului următor, procedura de modificare a contractului de societate cuprinde două etape:

a) obținerea avizului prealabil de modificare a contractului de societate, emis în baza cererii și a documentelor depuse de administratorul care solicită modificarea;

b) obținerea avizului definitiv de modificare a contractului de societate, după îndeplinirea tuturor cerințelor stabilite prin respectiva normă.

Art. 12 prevede faptul că modificarea contractului de societate se poate face la propunerea administratorului sau a majorității participanților la fondul respectiv, dacă în contractul de societate nu este prevăzut altfel.

Secț. a 2-a („Procedura de avizare prealabilă a modificării contractului de societate”)

Art. 13 prevede următoarele:

„(1) Pentru a obține avizul prealabil de modificare a contractului de societate, administratorul depune la ASF o cerere de avizare prealabilă a modificării acestuia, însoțită de următoarele documente:

a) nota de fundamentare a administratorului;

b) proiectul actului adițional la contractul de societate;

c) documentul de informare și solicitare a consimțământului participanților;

d) dovada plății taxei de avizare a modificării contractului de societate.

(2) Nota de fundamentare prevăzută la alin. (1) lit. a) conține cel puțin următoarele:

a) motivația modificării contractului de societate;

b) modificările propuse de administratori și/sau de către participanții la fondul de pensii, evidențiate comparativ;

c) mențiunea că exprimarea voinței proprii a participantului trebuie să se realizeze în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data transmiterii documentului de informare și solicitare a consimțământului participanților.

(3) Documentul de informare și solicitare a consimțământului participanților prevăzut la alin. (1) lit. c) conține cel puțin:

a) modificările propuse la contractul de societate, evidențiate comparativ cu prevederile din contractul în vigoare;

b) mențiunea că exprimarea voinței proprii a participantului trebuie să se realizeze în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data transmiterii documentului;

c) mențiunea că participanții care nu sunt de acord cu modificările propuse la contractul de societate pot solicita în scris transferul la un alt fond de pensii facultative, fără penalități de transfer, toate cheltuielile aferente transferului fiind în sarcina administratorului.

(4) Prin documentul de informare și solicitare a consimțământului, participanților le este adus la cunoștință faptul că, în cazul în care nu se obține acordul participanților cu privire la modificările aduse contractului de societate, solicitările de transfer depuse ca urmare a exprimării dezacordului cu privire la modificarea contractului de societate nu produc efecte, iar modificarea contractului de societate nu are loc”.

Art. 14 are următorul conținut:

„(1) ASF hotărăște cu privire la cererea de avizare prealabilă în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii, transmis de către solicitant.

(2) Orice solicitare a ASF privind informații suplimentare sau modificarea documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării ASF, sub sancțiunea respingerii cererii.

(3) În situația în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum și în cazul lipsei unor documente, se solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz”.

Art. 15 prevede următoarele:

„(1) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condițiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de avizare prealabilă a modificării contractului de societate.

(2) Avizul prealabil sau decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.

(3) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 554/2004”.

Art. 16 prevede faptul că o nouă cerere de avizare prealabilă a modificării contractului de societate poate fi adresată ASF numai după ce au fost remediate deficiențele care au constituit motivele de respingere a cererii inițiale.

Secț. a 3-a („Procedura de obținere a consimțământului participanților cu privire la modificarea contractului de societate”)

Art. 17 la primul alineat dispune faptul că pentru modificarea contractului de societate este necesară obținerea consimțământului participanților la respectivul fond de pensii facultative, existenți la data comunicării avizului prealabil.

Potrivit alineatului următor, în vederea obținerii consimțământului participanților cu privire la modificarea contractului de societate, administratorul fondului de pensii facultative procedează, în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării avizului prealabil, la publicitatea operațiunii, după cum urmează:

a) publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c);

b) publicarea unui anunț, în cel puțin două cotidiene de circulație națională, pe o perioadă de cel puțin 3 zile consecutive, prin care face cunoscută publicarea pe pagina proprie de internet a documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c);

c) transmiterea către participanți a documentului de informare și solicitare a consimțământului prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. c).

Art. 18 stabilește faptul că administratorul este obligat să transmită documentul de informare și solicitare a consimțământului participanților, prin servicii poștale, la ultima adresă de corespondență a participantului.

Art. 19 prevede la primul alineat faptul că participanții își pot exprima voința în mod expres, în scris, în termenul prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. b).

Conform alineatului următor, în cazul în care participanții nu își manifestă voința în termenul prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. b), se consideră că și-au dat consimțământul în mod tacit.

Art. 20 are următorul conținut:

„(1) În termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data avizului prealabil, dar nu mai devreme de cea de-a 35 a zi lucrătoare de la data obținerii acestuia, administratorul întocmește un raport referitor la îndeplinirea obligațiilor privind obținerea consimțământului participanților.

(2) În raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să se menționeze cel puțin modul de îndeplinire a obligațiilor de publicitate, cu menționarea exactă a datelor de efectuare a acestora, numărul participanților care au fost informați în scris și numărul participanților care și-au exprimat dezacordul cu privire la modificarea contractului de societate.

(3) Dacă în urma întocmirii raportului prevăzut la alin. (1) se constată că nu s-a obținut consimțământul participanților, expres sau tacit, administratorul publică pe pagina proprie de internet un anunț prin care se aduce la cunoștința acestora faptul că modificarea contractului de societate nu mai are loc și notifică ASF în acest sens”.

Secț. a 4-a („Procedura de avizare definitivă a modificării contractului de societate”)

Art. 21 prevede faptul că ASF hotărăște cu privire la avizarea definitivă a modificării contractului de societate, în baza cererii de avizare definitivă și a documentelor depuse de administrator.

Potrivit art. 22, cererea se depune însoțită de raportul prevăzut la art. 20 alin. (1) și de actul adițional la contractul de societate în original, precum și de documentele din care să reiasă îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 17.

Autorizarea fondului de pensii facultative (Norma ASF nr. 23/2015) was last modified: ianuarie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter