Autorizarea şi funcționarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare (Norma ASF nr. 9/2015)

28 apr. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4182

Despre

  • M. Of. nr. 268 din 22 aprilie 2015
  • Norma ASF nr. 9/2015
  • Autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Act normativSumar
Norma ASF nr. 9/2015
(M. Of. nr. 268 din 22 aprilie 2015)
Cap. I: („Domeniul de aplicare”)
Cap. II: („Condiții privind obținerea autorizației de funcționare”)
Cap. III: („Condiții privind menținerea autorizației de funcționare”)
Cap. IV: („Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii”)
Cap. VI: („Alte dispoziții”)
Cap. VII: („Dispoziții finale”)

În M. Of. nr. 268 din 22 aprilie 2015, s-a publicat Norma ASF nr. 9/2015 privind autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare.

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivei norme:

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Cap. I: („Domeniul de aplicare”)

Art. 1 prevede obiectul respectivei norme. Astfel, Norma reglementează:

a) condițiile care trebuie îndeplinite și documentele pe care trebuie să le prezinte persoanele juridice române pentru obținerea autorizației de funcționare ca brokeri de asigurare și/sau de reasigurare, precum și condițiile de menținere a acesteia;

b) fuziunea și divizarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare;

c) condițiile care trebuie îndeplinite și documentele pe care trebuie să le prezinte brokerii de asigurare și/sau de reasigurare pentru desfășurarea activității de intermediere pe teritoriul statelor membre.

Cap. II: („Condiții privind obținerea autorizației de funcționare”)

Art. 2 prevede următoarele:

„(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare ca broker de asigurare și/sau de reasigurare, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie persoană juridică română a cărei denumire să nu inducă în eroare publicul și să cuprindă în mod obligatoriu sintagma «broker de asigurare», «broker de asigurare-reasigurare» sau «broker de reasigurare», după caz, în limba română ori într-o limbă de largă circulație internațională;

b) să aibă un capital social subscris și vărsat în formă băneasca, a cărui valoare nu poate fi mai mică de 150.000 lei;

c) să aibă în vigoare un contract de asigurare de răspundere civilă profesională valabil pe teritoriul statelor membre cu o limită minimă de acoperire de 1,250.000 euro/eveniment și o sumă agregată de 1.850.000 euro pe an, fără franșiză, și să prevadă clauzele minime obligatorii, conform anexei nr. 5;

d) să aibă ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare și/sau de reasigurare, cu excepția prevăzută la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare;

e) să aibă sediu social, destinat exclusiv desfășurării activității pentru care a fost autorizat, unde se va transmite și se va primi corespondența, sediu la care să fie prezent un angajat, în cadrul programului zilnic de lucru, și care să îndeplinească următoarele condiții:

1. sediul social și punctele de lucru să nu fie situate la subsolurile clădirilor, cu excepția clădirilor de birouri tip centru de afaceri, să aibă o dotare tehnică adecvată, care să asigure buna desfășurare a activității;

2. sediul social și punctele de lucru să dispună de tehnică de calcul care să permită gestionarea polițelor de asigurare în condiții optime și care să cuprindă: calculatoare și software, imprimante, conexiuni internet, telefon, fax etc.;

f) din documentele prezentate să rezulte că brokerul de asigurare și/sau de reasigurare nu este și nu va fi acționar ori asociat direct sau indirect ori administrator al unui asigurător, reasigurator, agent de asigurare sau de reasigurare ori al unui agent de asigurare subordonat și că nu are și nu va avea ca acționar sau asociat direct sau indirect ori ca administrator un asigurător, reasigurător, un agent de asigurare sau de reasigurare, un agent de asigurare subordonat sau conducătorul unui agent de asigurare persoană juridică;

g) asociații/acționarii direcți și indirecți, conducătorii executivi și administratorii să nu aibă fapte înscrise în cazierul judiciar pentru infracțiuni contra patrimoniului și cazier fiscal pentru infracțiuni prevăzute în legislația financiar-fiscală;

h) conducătorii executivi să aibă studii superioare și o experiență de cel puțin 2 ani într-o funcție de conducere în domeniul asigurărilor sau de cel puțin 4 ani într-o funcție de conducere în domeniul financiar-bancar. Această prevedere se aplică și administratorilor, atunci când aceștia au atribuții similare conducerii executive;

i) conducătorii executivi trebuie să dispună de bună reputație, onestitate și probitate morală. În cazurile în care persoana propusă în funcția de conducător executiv a fost sancționată cu retragerea autorizației de către o autoritate din România sau din străinătate însărcinată cu supravegherea în domeniul asigurărilor sau financiar-bancar, aceasta nu va mai putea fi aprobată într-o funcție de conducere similară pentru o perioadă de 5 anii;

j) conducătorii executivi să nu dețină aceeași funcție la o altă persoană juridică română sau străină, după obținerea autorizației de funcționare ori după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și în timpul exercitării funcției la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare, cu excepția posibilității desfășurării de activități didactice și cercetare științifică, cu evitarea conflictului de interese;

k) administratorii să nu fie angajați ai societăților de asigurare și/sau de reasigurare, persoană juridică română sau străină, pe perioada mandatului la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare;

l) persoana propusă pentru funcția de conducător executiv trebuie să dețină certificat de absolvire a unui program de calificare profesională sau a unui program de pregătire profesională continuă, după caz, conform prevederilor normelor privind calificarea profesională și pregătirea continuă a intermediarilor în asigurări;

m) să achite taxa de autorizare prevăzută la pct. 1.38 din anexa nr. 3 „Venituri provenite din alte activități” din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară. În cazul respingerii cererii de autorizare sau a retragerii documentației de către solicitant, taxa de autorizare nu se restituie.

(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate verifica anterior acordării autorizației de funcționare și oricând în perioada funcționării dacă sediul social al brokerului de asigurare și/sau de reasigurare este corespunzător pentru desfășurarea activității de intermediere și îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (1) lit. e), precum și oricând pe parcursul desfășurării activității acestuia.

Potrivit art. 3, persoanele juridice române care solicită obținerea autorizației de funcționare ca broker de asigurare și/sau de reasigurare vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară următoarele documente:

a) cerere standard de obținere a autorizației de funcționare, în forma prezentată în anexa nr. 1, care să fie însoțită de un opis al documentelor existente în dosarul de autorizare. Documentația se va depune într-un singur exemplar, îndosariată și paginată;

b) copii ale documentelor care atestă constituirea societății:

1. actul constitutiv cu data certă dobândită prin depunerea la Oficiul Registrului Comerțului (ORC), în care obiectul de activitate este definit conform art. 2 alin. (1) lit. d);

2. certificatul de înregistrare emis de ORC;

3. certificatul constatator care să cuprindă toate datele de identificare a societății;

c) copia documentului de plată și cea a extrasului de cont care să ateste aportul integral în numerar la capitalul social al tuturor asociaților/acționarilor, existența capitalului social vărsat integral în numerar, la data înregistrării acestuia la ORC;

d) structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare, cu precizarea distinctă a răspunderilor și limitelor de competență pentru conducătorii executivi și administratorii din cadrul brokerului de asigurare și/sau de reasigurare;

e) copia documentului care atestă plata taxei de autorizare în contul Autorității de Supraveghere Financiară;

f) copie de pe contractul de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), și dovada privind plata primei de asigurare (integrală sau a ratelor);

g) copia contractului de închiriere sau de comodat ori a actului de proprietate al sediului social înregistrat la administrația financiară teritorială, după caz;

h) documentele prevăzute la art. 4, 5 și 6.

Art. 4 prevede documentele necesare pentru aprobarea conducătorilor executivi:

a) certificatele de cazier judiciar și fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original;

b) copia legalizată a diplomei de studii superioare;

c) documente oficiale (contract de muncă/de management, decizii/carte de muncă, adeverințe, extras Revisal etc.) prin care să se facă dovada experienței de cel puțin 2 ani într-o funcție de conducere operativă în domeniul asigurărilor, respectiv 4 ani într-o funcție de conducere operativă în domeniul financiar-bancar;

d) curriculum vitae, Europass, cu semnătură olografă;

e) copia actului de identitate a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de posesor prin semnătură olografă;

f) copia certificatului de absolvire care atestă promovarea examenului de calificare profesională sau a examenului de pregătire profesională continuă, după caz;

g) declarație atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, din care să reiasă că respectă și va respecta prevederile art. 2 alin. (1) lit. i) și j), în original, conform anexei nr. 2.

Art. 5 stabilește documentele necesare pentru numirea administratorilor:

a) certificatele de cazier judiciar și fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original;

b) curriculum vitae, Europass, cu semnătură olografă;

c) copia actului de identitate a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de posesor prin semnătură olografă;

d) declarație atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, din care să reiasă că respectă și va respecta prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) și k), în original, conform anexei nr. 3.

Potrivit art. 6, documentele necesare pentru aprobarea acționarilor sau asociaților semnificativi direcți și indirecți sunt următoarele:

a) certificatele de cazier judiciar și fiscal, în termenul legal de valabilitate, în original;

b) curriculum vitae, Europass, cu semnătură olografă;

c) copia actului de identitate a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de posesor prin semnătură olografă;

d) documente oficiale din care să rezulte acționarii sau asociații semnificativi direcți și indirecți, inclusiv ultimul acționar sau asociat semnificativ indirect persoană fizică;

e) declarație atestată potrivit legii sau autentificată de un notar public, pe propria răspundere, din care să reiasă că respectă și va respecta prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) în original, conform anexei nr. 4.

Cap. III: („Condiții privind menținerea autorizației de funcționare”)

Art. 7 prevede următoarele:

(1) După obținerea autorizației de funcționare orice modificare a documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizație se va face numai ulterior aprobării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția prelungirii valabilității contractului de închiriere/comodat pentru sediul social, precum și în cazul deschiderii sau închiderii sediilor secundare/punctelor de lucru.

(2) Aprobarea nu se acordă în cazul în care brokerul de asigurare și/sau de reasigurare nu și-a îndeplinit toate obligațiile prevăzute de dispozițiile legale, de reglementările și deciziile Autorității de Supraveghere Financiară.

(3) Condițiile și documentele solicitate asociaților sau acționarilor semnificativi, menționate la art. 6, se aplică și în cazul persoanelor fizice și juridice care dobândesc ulterior această calitate la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare.

(4) Condițiile și documentele solicitate conducătorilor executivi și administratorilor, menționate la art. 4 și 5, se aplică și în cazul persoanelor fizice care dobândesc ulterior această calitate la brokerul de asigurare și/sau de reasigurare și persoanelor care primesc un nou mandat, în cazul administratorilor.

(5) În situația în care o persoană juridică este numită administrator, ea este obligată să își desemneze un reprezentant persoană fizică care va fi supus acelorași condiții și obligații ca administratorul persoană fizică, care acționează în nume propriu.

(6) Toate solicitările de aprobare privind modificarea documentelor sau a condițiilor pe baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare ca broker de asigurare și/sau de reasigurare vor fi însoțite de dovada plății taxei prevăzute la art. 13 alin. (9) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

(7) După obținerea autorizației de funcționare toate condițiile pe baza cărora s-a acordat această autorizație vor fi îndeplinite pe toată perioada de funcționare a brokerului de asigurare și/sau de reasigurare.

(8) Brokerul de asigurare și/sau de reasigurare are obligația de a deține pe tot parcursul desfășurării activității de intermediere un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c). Brokerul de asigurare și/sau de reasigurare are obligația actualizării limitelor de acoperire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) la reînnoirea contractului de asigurare de răspundere civilă profesională și să trimită, la orice reînnoire, copia scanată a poliței la următoarea adresă electronică: [email protected]

(9) Orice modificare a condițiilor pe baza cărora s-a obținut autorizația de funcționare a brokerului de asigurare și/sau de reasigurare se va depune în mod obligatoriu la ORC numai însoțită de aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu excepția prelungirii valabilității contractului de închiriere/comodat pentru sediul social, precum și în cazul deschiderii sau închiderii sediilor secundare/punctelor de lucru. Brokerul de asigurare și/sau de reasigurare are obligația notificării acestor modificări Autorității de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării modificării.

(10) În cazul demisiei conducătorului executiv, acesta are obligația ca în termen de 10 zile calendaristice de la data demisiei să aducă la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară acest fapt și să comunice data de la care se va realiza vacantarea postului.

(11) În cazul în care intervin schimbări/modificări în actele de identitate ale conducătorilor executivi, acestea vor fi aduse la cunoștința Autorității de Supraveghere Financiară în termen de 30 de zile calendaristice de la schimbarea/modificarea acestora, însoțite de înscrisurile doveditoare.

(12) În termen de 10 zile calendaristice de la data vacantării unei poziții deținute de o persoană din conducerea executivă sau de un administrator, brokerul de asigurare și/sau de reasigurare va comunica în scris Autorității de Supraveghere Financiară numele și funcția persoanei respective, precum și înscrisuri din care să rezulte data încetării contractului de muncă/management ori de administrare/mandat.

(13) În cazul vacantării unei poziții deținute de una din persoanele prevăzute la alin. (12), perioada până la propunerea și depunerea documentației complete pentru o nouă persoană nu trebuie să depășească 90 de zile calendaristice, de la data vacantării.

Conform art. 8, persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 4, 5 și 6 au obligația de a actualiza declarațiile sau documentele comunicate Autorității de Supraveghere Financiară ori de câte ori informațiile furnizate nu mai sunt conforme cu realitatea. Termenul de actualizare a declarațiilor și/sau documentelor este de 30 de zile calendaristice de la data la care a intervenit modificarea respectivă.

Autorizarea și funcționarea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare (Norma ASF nr. 9/2015) was last modified: aprilie 28th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter