Încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor (Norma ASF nr. 4/2015)

24 feb. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3221

Despre

  • M. Of. nr. 131 din 20 februarie 2015
  • Norma (ASF) nr. 4/2015
  • Încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 131 din 20 februarie 2015, s-a publicat Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 4/2015 privind încheierea exercițiului financiar 2014 pentru societățile din domeniul asigurărilor.

Respectiva normă a fost emisă în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (M. Of. nr. 874 din 21 decembrie 2012; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013 (M. Of. nr. 234 din 23 aprilie 2013).

Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 4/2015 privind încheierea exercițiului financiar 2014 pentru societățile din domeniul asigurărilor

Vom prezenta, în continuare, conținutul respectivei norme.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Potrivit art. 1, respectiva normă reglementează încheierea exercițiului financiar 2014 pentru societățile din domeniul asigurărilor.

Conform art. 2, norma se aplică asigurătorilor, reasiguratorilor și brokerilor de asigurare și/sau reasigurare, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. A pct. 5 [asigurător – persoana juridică română autorizată în condițiile prezentei legi să exercite activități de asigurare, sucursala sau filiala unui asigurător dintr-un stat terț, precum și sucursala unei societăți de asigurare sau a unei societăți mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizație de la autoritatea competentă a statului membru de origine;], lit. B pct. 39 [reasigurator – persoana juridică autorizată în condițiile prezentei legi de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de autoritatea competentă a statului membru de origine, care desfășoară exclusiv activitate de reasigurare și/sau operațiuni legate de aceasta;] și lit. C pct. 57 [broker de asigurare: a) persoana juridică română, autorizată în condițiile prezentei legi, care negociază pentru clienții săi, persoane fizice sau juridice, asigurați ori potențiali asigurați, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare și acordă asistență înainte și pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz; b) un intermediar dintr-un stat membru care desfășoară activități de intermediere pe teritoriul României, conform dreptului de stabilire și libertății de a presta servicii] din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor (M. Of. nr. 148 din 10 aprilie 2000; cu modif. și compl. ult.).

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Societățile de asigurare, de asigurare – reasigurare și de reasigurare, denumite în continuare asigurători, precum și brokerii de asigurare, de asigurare – reasigurare și de reasigurare, denumiți în continuare brokeri de asigurare, autorizați în condițiile Legii nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să întocmească situații financiare anuale la data de 31 decembrie 2014, inclusiv în situația fuziunii, divizării lichidării sau transferului de portofoliu, în condițiile legii.

(2) Asigurătorii, brokerii de asigurare, precum și subunitățile deschise în România de societățile de asigurare rezidente în state aparținând Spațiului Economic European au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2014 vor fi depuse astfel: un exemplar la Autoritatea de Supraveghere Financiară, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea ștampilei Autorității de Supraveghere Financiară, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau transmise prin oficiile poștale cu scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor H.G. nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili.

(4) La depunerea situațiilor financiare anuale se vor avea în vedere și prevederile H.G. nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2014 vor fi întocmite cu respectarea prevederilor reglementărilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în cap. II secțiunea 6 din reglementările contabile menționate la alin. (1) și conform contabilității de angajament. Potrivit contabilității de angajament, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc, și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit, și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

(3) La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

(4) În acest scop, valoarea de intrare sau contabilă se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar. În acest caz, se vor avea în vedere, printre altele:

a) pentru elementele de activ, diferențele constatate în minus între valoarea de inventar și valoarea contabilă netă a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizări suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă, sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menținându-se la valoarea lor de intrare. Prin valoare contabilă netă se înțelege valoarea de intrare, mai puțin amortizarea și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate;

b) pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferențele constatate în plus între valoarea de inventar și valoarea de intrare se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.

(5) La încheierea exercițiului financiar:

a) elementele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele și depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) trebuie evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României în data de 31 decembrie 2014, respectiv 4,4821 lei/EURO și 3,6868 lei/USD. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data de 31 decembrie 2014 și cel de la data înregistrării creanțelor ori a datoriilor în valută sau cursul de la data ultimei evaluări se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz;

b) pentru creanțele și datoriile exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, eventualele diferențe favorabile ori nefavorabile care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare.

Determinarea diferențelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a);

c) elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la cost istoric (imobilizări, stocuri) trebuie evaluate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacției;

d) elementele nemonetare achiziționate cu plata în valută și înregistrate la valoarea justă trebuie evaluate utilizând cursul de schimb existent în momentul determinării valorilor respective;

e) evenimentele care apar după data bilanțului pot furniza informații suplimentare referitoare la perioada raportată față de cele cunoscute la data bilanțului. Dacă situațiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta și informațiile suplimentare.

(6) Pentru inventarierea anuală asigurătorii și brokerii de asigurare vor respecta prevederile reglementărilor contabile, precum și Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2011.

(7) Pentru evidențierea în contabilitate în cursul exercițiului financiar a tranzacțiilor în valută se utilizează cursul de schimb de la data efectuării operațiunii respective. Prin curs de schimb de la data efectuării operațiunii se înțelege cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii, disponibil ca informație la momentul efectuării operațiunii (încasare, plată, emitere de documente)”.

Art. 5 are următorul conținut:

„(1) Asigurătorii vor întocmi și vor depune situații financiare anuale care cuprind următoarele formulare:

a) Bilanț (cod 01);

b) Contul de profit și pierdere compus din:

(i) Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

(ii) Contul tehnic al asigurării de viață (cod 03);

(iii) Contul netehnic (cod 04);

Situația modificărilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. V secțiunea 4 din reglementările contabile menționate la art. 4 alin. (1);

Situația fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. V secțiunea 3 din reglementările contabile menționate la art. 4 alin. (1);

Note explicative la situațiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II secțiunea 8 pct. 269-307 din reglementările contabile menționate la art. 4 alin. (1).

(2) Situațiile financiare anuale vor fi însoțite și de formularele:

a) Date informative (cod 05);

b) Situația activelor imobilizate (cod 06).

(3) Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor întocmi și vor prezenta și situațiile prevăzute la cap. V pct. 2 «Situații prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative» din reglementările contabile menționate la art. 4 alin. (1), astfel:

a) Situația activelor, pasivelor și capitalurilor proprii la 31 decembrie 2014;

b) Situația veniturilor și cheltuielilor.

(4) Asigurătorii autorizați să practice numai asigurări de viață, dar care, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (11) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare, au autorizație și pentru clasele de asigurare 1 și 2 din categoria asigurărilor generale, trebuie să evidențieze activitatea desfășurată (inclusiv pentru clasele 1 și 2 din categoria asigurărilor generale) în contul tehnic al asigurărilor de viață.

(5) Subunitățile deschise în România de societățile din domeniul asigurărilor (asigurătorii și brokerii de asigurare) rezidente în state aparținând Spațiului Economic European vor depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la unitățile teritoriale ale Ministerul Finanțelor Publice o raportare anuală la data de 31 decembrie 2014 compusă din formularele specifice activității desfășurate:

a) Bilanț;

b) Cont de profit și pierdere.

(6) Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2014 a subunităților menționate la alin. (5) va fi însoțită de formularele specifice activității desfășurate:

a) Date informative;

b) Situația activelor imobilizate.

(7) Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2014 a subunităților deschise în România de societățile din domeniul asigurărilor rezidente în state aparținând Spațiului Economic European va fi întocmită pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2014, pusă de acord cu soldurile din balanța analitică și cu rezultatele inventarierii.

(8) Modelul formularelor referitoare la situațiile financiare/raportările contabile, instrucțiunile de completare, precum și corelațiile aferente pentru asigurătorii și brokerii de asigurare și subunitățile pentru societățile din domeniul asigurărilor sunt prezentate în cap. II din anexa care face parte integrantă din prezenta normă”.

Potrivit art. 6:

„(1) Brokerii de asigurare vor întocmi și vor depune situații financiare anuale care cuprind următoarele formulare:

a) Bilanț (cod 01);

b) Contul de profit și pierdere (cod 02);

c) Situația modificărilor capitalului propriu, conform formatului de la cap. VI secțiunea 4 din reglementările contabile menționate la art. 3 alin. (2);

d) Situația fluxurilor de trezorerie, conform formatului de la cap. VI secțiunea 3 din reglementările contabile menționate la art. 4 alin. (1);

e) Note explicative la situațiile financiare anuale, conform prevederilor cap. II secțiunea 8 pct. 269-307 din reglementările contabile menționate la art. 4 alin. (1).

(2) Brokerii de asigurare vor întocmi și transmite și următoarele formulare:

a) Date informative (cod 03);

b) Situația activelor imobilizate (cod 04)”.

Art. 7 prevede:

„(1) Notele explicative menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) și art. 6 alin. (1) lit. e) nu sunt limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile prevăzute la cap. II din anexă.

(2) Brokerii de asigurare care intermediază, în conformitate cu legislația specifică în vigoare, și produse ale fondurilor de pensii facultative vor prezenta în notele explicative o situație a comisioanelor obținute din această activitate”.

Potrivit art. 8, în „Situația activelor imobilizate” (cod 06, respectiv cod 04) informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată a plasamentelor în terenuri și construcții/imobilizărilor, după caz.

Art. 9 prevede următoarele:

„(1) Situațiile financiare anuale ale asigurătorilor sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cuprinzând numele și calitatea în clar a acestora – administrator, director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii.

(2) Situațiile financiare anuale ale brokerilor de asigurare sunt semnate de persoanele în drept prevăzute la art. 10 alin. (1) [Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)–(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării entității respective.], (2) [Contabilitatea se organizează și se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcția de director economic sau contabil-șef se înțelege o persoană angajată potrivit legii și care are atribuții privind conducerea contabilității entității] sau (3) [Contabilitatea poate fi organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România] din Legea nr. 82/1991 (rep. M. Of. nr. 454 din 18 iunie 2008; cu modif. și compl. ult.), cuprinzând numele și calitatea în clar a acestora – administrator, director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii, sau de persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România”.

Încheierea exercițiului financiar 2014 pentru societățile din domeniul asigurărilor (Norma ASF nr. 4/2015) was last modified: februarie 24th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter