Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin H.G. nr. 1872/2005 – modificări (H.G. nr. 716/2016)

11 oct. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1254

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin H.G. nr. 1.872/2005
(M. Of. nr. 109 din 6 februarie 2016)
H.G. nr. 716/2016
(M. Of. nr. 789 din 7 octombrie 2016)
modifică: art. 14 alin. (3) lit. m); art. 69; art. 73; art. 74; art. 76 alin. (3); art. 84; art. 90; pct. 43.3 și 43.4 din anexa la normele metodologice; pct. 38.3 și 38.4 anexa nr. 2 la normele metodologice
abrogă: art. 75; art. 83; art. 85, 87 și 88; art. 91

 

În M. Of. nr. 789 din 7 octombrie 2016, a fost publicată H.G. nr. 716/2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin H.G. nr. 1872/2005 (Norme).

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Art. 14 alin. (3) lit. m) din Norme (modificate prin H.G. nr. 716/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (3) lit. m) prevedea faptul că Statutul organizației cuprinde cel puțin următoarele:

(…)

destinația bunurilor, în cazul dizolvării organizației.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (3) lit. m) stabilește următoarele: Statutul organizației cuprinde cel puțin următoarele:

(…)

m) destinația bunurilor, în cazul dizolvării, cu excepția bunurilor obținute conform prevederilor legii, precum și a celor achiziționate ori edificate din bani publici de către organizații, după preluarea în proprietate a infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, care urmează procedura prevăzută de lege”.

 

Art. 69 din Norme (modificate prin H.G. nr. 716/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 69 dispunea faptul că procedura de dizolvare a organizațiilor și federațiilor se declanșează ca urmare a:

a) imposibilității desfășurării activităților pentru care au fost constituite;
b) apariției unei situații care face ca existența organizației sau federației să nu mai fie necesară;
c) imposibilității constituirii adunării generale a organizației sau a consiliului de administrație al federației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau constituite;
d) altor cauze prevăzute de lege sau de statut.

Înainte de convocarea adunării generale a organizației sau consiliului de administrație al federației pentru aprobarea dizolvării organizației ori federației, consiliul de administrație va înainta Oficiului de reglementare documentația de justificare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) și o propunere de lichidare. Declanșarea dizolvării și lichidării se va face pe baza avizului Oficiului de reglementare.

Prin hotărârea de dizolvare a organizației sau federației se numesc 2 sau mai mulți lichidatori. Această hotărâre se depune la Oficiul de reglementare pentru a fi înscrisă în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Până la încheierea procesului de lichidare prevederile statutului organizației sau federației continuă să producă efecte în raporturile juridice dintre membri și organizație sau federație.

Încheierea procesului de lichidare se face cu avizul Oficiului de reglementare. Lichidatorii depun documentația necesară aprobării lichidării prin ordin al ministrului și publică acest ordin, cu respectarea prevederilor art. 22.

Oficiul de reglementare va radia organizația sau federația din Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de aprobare a lichidării.

De asemenea, după încheierea procesului de lichidare activele rămase, aflate în proprietatea organizațiilor sau a federațiilor, inclusiv infrastructura de îmbunătățiri funciare aflată în proprietatea organizațiilor, se vor vinde prin licitație publică sau, după caz, se pot transmite către alte organizații ori federații, potrivit procedurii stabilite prin statutul organizației sau federației lichidate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 69 prevede următoarele:

Art. 69

(1) Organizațiile și federațiile se dizolvă:

a) de drept;

b) prin hotărâre judecătorească.

(2) Organizațiile și federațiile se dizolvă de drept prin:

a) imposibilitatea desfășurării activităților pentru care au fost constituite pe o perioadă de 3 ani, constatată prin hotărârea adunării generale sau a consiliului de administrație al federației;

b) apariția unei situații care face ca existența organizației sau federației să nu mai fie necesară, aprobată prin hotărârea adunării generale sau a consiliului de administrație al federației;

c) imposibilitatea constituirii adunării generale a organizației sau a consiliului de administrație al federației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, organele de conducere trebuiau constituite. În acest caz, constatarea dizolvării se realizează la cererea oricărei persoane interesate, prin ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale de aprobare a dizolvării, în baza avizului Oficiului de reglementare;

d) alte cauze prevăzute de lege sau statut.

(3) Înainte de convocarea adunării generale a organizației sau consiliului de administrație al federației pentru aprobarea dizolvării de drept, prevăzută la alin. (2) lit. a) și b), consiliul de administrație înaintează Oficiului de reglementare documentația de justificare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2) și o propunere de lichidare. Declanșarea dizolvării și lichidării se va face pe baza avizului Oficiului de reglementare.

(4) În cazurile de dizolvare prevăzute la alin. (1) lit. b), lichidatorii numiți prin hotărâre judecătorească depun această hotărâre la Oficiul de reglementare pentru înscrierea în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) În cazul dizolvării prevăzute de alin. (1) lit. a), lichidatorii numiți prin hotărârea adunării generale a organizației/federației depun această hotărâre la Oficiul de reglementare pentru înscrierea în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(6) Lichidatorii numiți fac inventarul și încheie un bilanț în care se constată situația exactă a activului și pasivului organizației/federației, imediat după intrarea lor în funcție.

(7) Lichidatorii sunt obligați să primească și să păstreze registrele și orice alte acte ale organizației/federației până la radierea organizației din Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare. De asemenea, ei țin un registru cu toate operațiunile lichidării în ordinea datei acestora.

(8) Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.

(9) Încheierea procesului de lichidare se face cu avizul Oficiului de reglementare. Lichidatorii depun documentația care atestă finalizarea procesului de lichidare a organizației sau federației, necesară pentru emiterea ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale de aprobare a lichidării, cu respectarea prevederilor art. 22.

(10) Oficiul de reglementare va radia organizația/federația din Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare în termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de aprobare a lichidării”.

 

Art. 73 din Norme (modificate prin H.G. nr. 716/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 73 dispunea faptul că organizațiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere fără plată a dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Administrației ori în administrarea sau în folosința societăților comerciale, stațiunilor și institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol, precum și a altor instituții publice, situată pe teritoriul organizației. În cazul infrastructurii de îmbunătățiri funciare din domeniul public al statului, alta decât cea de irigații, până la trecerea acesteia în domeniul privat al statului, organizațiile pot formula cereri de transmitere a dreptului de folosință gratuită asupra acestei infrastructuri, cu excepția celei principale sau a celei de prim-ordin. În sensul prezentelor norme metodologice, prin infrastructură principală sau de prim-ordin se înțelege construcțiile și lucrările de bază, precum și echipamentele și utilajele aferente acestora, care deservesc în comun alte organizații sau un număr foarte mare de beneficiari și a căror administrare, exploatare, întreținere și reparații se pot realiza numai într-un cadru unitar de către Administrație sau de către o federație.

De asemenea, transmiterea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, și organizație, pe de altă parte. Conținutul minim al procotolului de transmitere a dreptului de proprietate, precum și protocoalele încheiate în baza acestui conținut minim se aprobă prin ordin al ministrului.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 73 stabilește următoarele:

Art. 73

(1) Organizațiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere fără plată a dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției, administrarea societăților, institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic, precum și a altor instituții publice, cu respectarea condițiilor rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) și (11) din lege.

(2) Predarea-preluarea infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, și organizație, pe de altă parte. Conținutul minim al protocolului de transmitere a dreptului de proprietate, precum și protocoalele încheiate în baza acestui conținut minim se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, la propunerea Agenției”.

 

Art. 74 din Norme (modificate prin H.G. nr. 716/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 74 prevedea faptul că organizațiile sau federațiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere a dreptului de proprietate sau de folosință asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale.

De asemenea, transmiterea dreptului de proprietate sau de folosință asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau al municipiului București, conform legislației în vigoare, pe bază de protocol încheiat între reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale, pe de o parte, și organizație sau federație, pe de altă parte.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 74 stabilește următoarele:

Art. 74

Infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale se poate transmite, la cerere, în proprietatea organizațiilor ori federațiilor, conform prevederilor art. 27 alin. (2) din lege. Predarea- preluarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, și organizație sau federație, pe de altă parte”.

 

Art. 75 din Norme (modificate prin H.G. nr. 716/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 75 stabilea faptul că federațiile pot formula cereri de transmitere în folosință gratuită a unei părți autonome funcțional dintr-o amenajare sau a unei întregi amenajări de îmbunătățiri funciare, aflată în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale.

Predarea-preluarea dreptului de folosință gratuită asupra infrastructurii de îmbunătățiri funciare prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, și federație, pe de altă parte. Conținutul minim al protocolului de transmitere a dreptului de folosință gratuită se aprobă prin ordin al ministrului.

Infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al statului, situată pe teritoriul unei federații și în afara teritoriului unei organizații, se transmite în folosința federației.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 75 – Abrogat.

Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin H.G. nr. 1872/2005 – modificări (H.G. nr. 716/2016) was last modified: octombrie 10th, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter