Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007 – modificări (H.G. nr. 455/2016)

4 Iul 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 573

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007
(M. Of. nr. 870 din 19 decembrie 2007; cu modif. ult.)
H.G. nr. 455/2016
(M. Of. nr. 486 din 29 iunie 2016)
modifică: pct. 3.5.2.; pct. 4.1.a), b)1 subpct. 1.1 liniuța a doua; pct. 4.1.a) b)1 subpct. 4 liniuța a patra; pct. 4.1.a), b)1^1 subpct. 8; pct. 4.1.3; pct. 6.8^1
introduce: pct. 2.d) liniuța 29 lit. e); pct. 2.d) ultima definiție; pct. 4.1.a), b)1^1 subpct. 9

În M. Of. nr. 486 din 29 iunie 2016, a fost publicată H.G. nr. 455/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007 (Norme).

În continuare, vom prezenta respectivele modificări.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
Pct. 2.d) liniuța 29 lit. e) din Norme (modificate prin H.G. nr. 455/2016)

Noua reglementare

La pct. 2.d) liniuța 29, după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e).

Potrivit noii reglementări, pct. 2.d) liniuța 29 lit. e) stabilește următoarele:

e) elementele specifice, respectiv valoarea bonusului de dobândă acordat la scadența emisiunii, numărul de deținători de titluri de stat care vor primi bonusul, precum și mecanismul utilizat pentru selectarea, în condițiile legii, a deținătorilor de titluri de stat cărora li se va acorda bonusul, în cazul emisiunilor de titluri de stat pentru populație cu bonus de dobândă acordat unui număr limitat de investitori la scadența emisiunii;”.

Pct. 2.d) ultima definiție din Norme (modificate prin H.G. nr. 455/2016)

Noua reglementare

La pct. 2.d), după ultima liniuță se introduce o nouă definiție.

Potrivit noii reglementări, pct. 2.d) ultima definiție prevede următoarele: „bonus de dobândă – element de natura dobânzii, exprimat în valoare absolută, acordat, în condițiile legii, la scadență unui număr limitat de deținători de titluri de stat destinate populației;”.

Pct. 3.5.2. din Norme (modificate prin H.G. nr. 455/2016)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 3.5.2. dispune următoarele:

3.5.2. Veniturile din dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit la bugetul de stat; plata dobânzii la scadență, aferentă acestor titluri, se efectuează din bugetul de stat, în limita creditelor bugetare aprobate”.

Pct. 4.1.a), b)1 subpct. 1.1 liniuța a doua din Norme (modificate prin H.G. nr. 455/2016)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 4.1.a), b)1 subpct. 1.1 liniuța a doua dispune următoarele:

– valoarea ratelor de capital scadente aferente împrumuturilor în valută contractate în vederea finanțării deficitului bugetar, refinanțării datoriei publice și rambursării anticipate;”.

Pct. 4.1.a) b)1 subpct. 4 liniuța a patra din Norme (modificate prin H.G. nr. 455/2016)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 4.1.a) b)1 subpct. 4 liniuța a patra stabilește următoarele:

„- dobânda acumulată încasată ca urmare a emisiunilor de titluri de stat de tip benchmark reprezintă venit al bugetului de stat și va fi virată la capitolul bugetar 31.01 «Venituri din dobânzi», subcapitolul 31.01.03 «Alte venituri din dobânzi»;”.

Pct. 4.1.a), b)1^1 subpct. 8 din Norme (modificate prin H.G. nr. 455/2016)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 4.1.a), b)1^1 subpct. 8 stabilește următoarele:

8. Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să plătească, în condițiile legii, comisioane, inclusiv comisionul către sindicatul de intermediere, cheltuieli legate de realizarea de activități de promovare a tranzacției, prin mijloace de comunicare mass-media, și alte costuri aferente emisiunilor de titluri de stat destinate populației din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, cap. 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», art. 20 «Bunuri și servicii», alin. 20.24 «Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor», alin. 20.24.02 «Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne»”.

Pct. 4.1.a), b)1^1 subpct. 9 din Norme (modificate prin H.G. nr. 455/2016)

Noua reglementare

La pct. 4.1.a),b)1^1, după subpct. 8 se introduce un nou subpunct, subpct. 9.

Potrivit noii reglementări, pct. 4.1.a), b)1^1 subpct. 9 prevede următoarele:

9. În cazul emisiunilor de titluri de stat destinate populației pentru care se acordă un bonus de dobândă unui număr limitat de deținători la scadența emisiunii, prospectul emisiunii va include valoarea bonusului de dobândă și mecanismul utilizat pentru selectarea deținătorilor de titluri de stat cărora li se va acorda bonusul, precum și numărul deținătorilor care vor beneficia de acest bonus. Bonusul de dobândă reprezintă cheltuială a bugetului de stat și se suportă de la bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale cap. 55.01 «Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», art. 30.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne», alin. 30.01.01 «Dobânzi aferente datoriei publice interne directe»”.

Pct. 4.1.3 din Norme (modificate prin H.G. nr. 455/2016)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 4.1.3 dispune următoarele:

4.1.3. Contractarea datoriei publice guvernamentale directe pe bază de legi speciale și/sau hotărâri ale Guvernului se efectuează prin lansarea de emisiuni de titluri de stat dedicate. Caracteristicile împrumutului sunt stabilite prin prevederile legilor speciale și/sau hotărâri ale Guvernului date în aplicarea acestora și sunt detaliate în prospectul de emisiune.

Valoarea nominală, respectiv data emisiunii de titluri de stat, după caz, sunt indicate pe propria răspundere de către beneficiarul desemnat de legea specială și/sau hotărâri ale Guvernului prin solicitarea scrisă, formulată și transmisă de către acesta la Ministerul Finanțelor Publice.

Pe baza solicitării beneficiarului desemnat, Ministerul Finanțelor Publice procedează la elaborarea și aprobarea, prin ordin al ministrului, a prospectului de emisiune a titlurilor de stat.

Între Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de împrumutat, și beneficiarul titlurilor de stat desemnat prin legea specială și/sau hotărâri ale Guvernului, în calitate de împrumutător, se încheie, în condițiile legii, o convenție în care sunt reluate și completate condițiile împrumutului.

După aprobarea prospectului de emisiune prin ordin al ministrului finanțelor publice și semnarea convenției, Ministerul Finanțelor Publice transmite convenția, în copie și, respectiv, în original, beneficiarului desemnat.

Totodată se transmit direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice ordinul ministrului finanțelor publice, prospectul de emisiune, convenția și solicitarea formulată de beneficiarul desemnat, în vederea efectuării înregistrărilor în contabilitatea publică a operațiunilor cu privire la emisiune.

Ministerul Finanțelor Publice notifică Banca Națională a României în calitate de agent al statului, în cazul în care sunt alocate de către Depozitarul central coduri ISIN, pentru titlurile de stat emise în baza legilor speciale și/sau hotărâri ale Guvernului, pentru a fi înregistrate în conturile de titluri de stat la depozitarul unic, la Sistemul de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR.

Plata la scadență a serviciului datoriei publice guvernamentale directe, aferent titlurilor de stat emise în baza legilor speciale și/sau hotărâri ale Guvernului care au alocate coduri ISIN, se face în conformitate cu prevederile convenției încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României potrivit art. 5 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la condițiile de funcționare ale contului general al Trezoreriei Statului și ale operațiunilor cu titluri de stat prin sistemele ReGIS și SaFIR din cadrul Sistemului electronic de plăți.

Titlurile de stat emise în baza legilor speciale și/sau hotărâri ale Guvernului cărora nu li se pot aloca de către Depozitarul central coduri ISIN nu se înregistrează cu conturi de titluri de stat la depozitarul unic, la Sistemul de depozitare și decontare a instrumentelor financiare SaFIR. În acest caz, plata la scadență a serviciului datoriei publice guvernamentale directe se efectuează prin ordin de plată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare”.

Pct. 6.8^1 din Norme (modificate prin H.G. nr. 455/2016)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, pct. 6.8^1 stabilește următoarele:

6.8^1. În cazul în care beneficiarul finanțării rambursabile garantate de stat și/sau contractate de stat și subîmprumutate se află în procedură de faliment și/sau insolvență, Ministerul Finanțelor Publice va dispune, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în calitate de garant și/sau împrumutat, efectuarea la termenele scadente, conform prevederilor scrisorilor de garanție și acordurilor/contractelor de împrumut, a plății ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor și/sau a altor costuri aferente finanțării rambursabile, pe baza notificării de plată primite de la creditor și a cererii de plată a administratorului judiciar și/sau lichidatorului, care se depune cu 10 zile calendaristice înainte de data scadenței din acordurile/contractele de împrumut”.

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin H.G. nr. 1.470/2007 – modificări (H.G. nr. 455/2016) was last modified: octombrie 2nd, 2017 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter