Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială – modificări (II) (H.G. nr. 725/2016)

12 oct. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 665
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

 

Actul modificatActul modificatorSumar
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
(M. Of. nr. 756 din 28 noiembrie 2001; cu modif. ult.)
H.G. nr. 725/2016
(M. Of. nr. 792 din 7 octombrie 2016)
modifică:  art. 10; art. 11 alin. (1); art. 12 alin. (4); art. 17;  art. 18; art. 20; art. 21; pct. 7.1 și 7.2 din anexa A cererea prevăzută în anexa nr. 1; Denumirea pct. II din anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1; Pct. II rândurile 1 – 11 din coloana 1 din anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1; Pct. II coloana 3, sintagma „Din subvenții în baza Legii nr. 34/1998” din anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1; Pct. III și IV din anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1; Pct. 5 din anexa nr. 2; Rândurile 1- 11 pct. II. Raport financiar din anexa nr. 4
introduce: pct. 3^1 pct. II din anexa nr. 1; Pct. 3 anexa nr. 3
abrogă: art. 13; art. 19

 

În M. Of. nr. 792 din 7 octombrie 2016, a fost publicată H.G. nr. 725/2016 privind modificarea și completarea H.G. nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială (Norme).

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

În continuare, vom prezenta a doua parte din respectivele modificări.

 

Art. 10 din Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 dispunea faptul că selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor se poate realiza și în cursul anului curent, cu încadrare în sumele prevăzute în buget cu această destinație.

Termenul privind depunerea documentației de solicitare a subvenției se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local și se anunță într-un ziar de largă circulație.

La selecția prevăzută la alin. (1) pot participa asociațiile sau fundațiile care nu au încheiate pentru anul curent convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale sau, după caz, cu consiliul local.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 stabilește următoarele:

(1) Prin excepție de la prevederile art. 3, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, respectiv consiliul local poate organiza și selecții ulterioare, cu încadrare în sumele prevăzute în buget cu această destinație.

(2) Termenul privind depunerea documentației de solicitare a subvenției pentru selecția/selecțiile ulterioară/ulterioare celei prevăzute la art. 3 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local și se anunță într-un ziar de largă circulație la nivel național sau, după caz, la nivel județean sau local.

(3) La selecțiile prevăzute la alin. (1) pot participa numai asociațiile și fundațiile care nu au încheiate pentru anul curent convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau, după caz, cu consiliul local.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3) pot participa la selecția prevăzută la alin. (1) și asociațiile și fundațiile care au încheiate pentru anul curent convenții pentru acordarea de servicii de asistență socială cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau, după caz, cu consiliul local, în cazul în care solicită subvenții pentru alte unități de asistență socială.

(5) Prevederile art. 12 alin. (1), art. 14 alin. (1) și (4) se aplică în mod corespunzător”.

 

Art. 11 alin. (1) din Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) prevedea faptul că subvenția se acordă în baza convenției pentru acordarea de servicii de asistență socială, denumită în continuare convenție, încheiată între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin direcția teritorială, sau, după caz, consiliul local și asociația sau fundația selectată.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) stabilește următoarele:

(1) Subvenția se acordă în baza convenției pentru acordarea de servicii de asistență socială, denumită în continuare convenție, încheiată între asociația sau fundația selectată și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, sau, după caz, între asociația sau fundația selectată și consiliul local”.

 

Art. 12 alin. (4) din Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (4) stabilea faptul că nivelul subvențiilor prevăzute la alin. (3) se stabilește în funcție de necesitățile și prioritățile în domeniul asistenței sociale ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau, după caz, ale consiliului local pentru anul respectiv.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (4) dispune următoarele:

(4) Lista asociațiilor și fundațiilor care au încheiat convenții definitive, unitățile de asistență socială și nivelul subvențiilor acordate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestora”.

 

Art. 13 din Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea faptul că în vederea încheierii convenției comisia transmite direcției teritoriale sau, după caz, consiliului local în a cărui rază teritorială își are sediul asociația sau fundația selectată cererea de solicitare a subvenției, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), în două exemplare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 – Abrogat.

 

Art. 14 alin. (1) din Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (1) stabilea faptul că subvenția se acordă lunar, începând cu luna ianuarie, la cererea asociației sau fundației, de către direcția teritorială sau, după caz, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (1) dispune următoarele:

(1) Subvenția se acordă lunar, începând cu luna ianuarie, de către agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în baza următoarelor documente:

a) cererea de acordare a subvenției în care se menționează numărul de beneficiari/persoane asistate și suma solicitată;
b) raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în luna anterioară, începând cu luna februarie”.

 

Art. 17 din Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 stabilea faptul că Direcția teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistență socială, precum și utilizarea subvenției s-au realizat pe baza convenției încheiate și cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (2) și ale art. 2 alin. (2).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 prevede următoarele:

Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, autoritatea administrației publice locale care acordă subvenții verifică lunar dacă acordarea serviciilor de asistență socială, precum și utilizarea subvenției s-au realizat pe baza convenției încheiate și cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (3)”.

 

Art. 18 din Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 dispunea faptul că verificarea acordării serviciilor de asistență socială se realizează la sediul unității de asistență socială sau la domiciliul persoanelor asistate, de către direcția teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul unitatea de asistență socială.

De asemenea, verificarea utilizării subvenției se realizează la sediul asociației sau fundației, pe baza documentelor justificative și a înregistrărilor financiar-contabile, de către direcția teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul asociația sau fundația.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 stabilește următoarele:

(1) Verificarea acordării serviciilor de asistență socială se realizează la sediul unității de asistență socială, de către personalul cu atribuții în domeniu din cadrul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, din cadrul autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială își are sediul unitatea de asistență socială.

(2) Verificarea utilizării subvenției se realizează pe baza documentelor justificative și a înregistrărilor financiar-contabile, la sediul asociației sau fundației, de către personalul cu atribuții în domeniu din cadrul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, din cadrul autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială își are sediul asociația sau fundația.

 (3) În urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) și (2) se întocmește raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și al utilizării subvenției”.

 

Art. 19 din Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 dispunea faptul că în urma efectuării verificărilor prevăzute la art. 18 direcția teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local întocmește un raport privind acordarea serviciilor de asistență socială, respectiv un raport privind utilizarea subvenției.

Raportul întocmit de direcția teritorială sau serviciul public specializat al consiliului local, prevăzut la art. 18 alin. (1), se transmite la direcția teritorială, respectiv la serviciul public specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul asociația sau fundația.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 – Abrogat.

 

Art. 20 din Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 prevedea faptul că în situația în care direcția teritorială sau, după caz, consiliul local constată nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, precum și a clauzelor prevăzute în convenție, acesta are obligația să procedeze, după caz, la suspendarea sau încetarea convenției.

Direcția teritorială are obligația să comunice Ministerului Muncii și Solidarității Sociale măsurile luate în situațiile prevăzute la alin. (1).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 stabilește următoarele:

(1) În situația în care agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, autoritățile administrației publice locale care acordă subvenții constată nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, precum și a clauzelor prevăzute în convenție, prin decizie a conducătorului agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, prin dispoziție a primarului, se dispune suspendarea sau, după caz, încetarea aplicării convenției.

(2) Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București are obligația să comunice Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice deciziile prevăzute la alin. (1)”.

 

Art. 21 din Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 prevedea faptul că până la data de 15 ianuarie a anului următor direcția teritorială sau, după caz, serviciul specializat al consiliului local în a cărui rază teritorială are sediul asociația sau fundația întocmește raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordate în anul pentru care a fost încheiată convenția.

Raportul prevăzut la alin. (1) va fi transmis Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau, după caz, consiliului local.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 dispune următoarele:

(1) Până la data de 15 ianuarie a anului următor, agenția județeană pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau, după caz, autoritatea administrației publice locale în a cărei rază teritorială își are sediul asociația sau fundația întocmește raportul privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției în anul pentru care a fost încheiată convenția.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1), întocmite de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, se transmit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, inclusiv în format Excel, însoțite de următoarele documente:

a) balanța contabilă de verificare la data de 31 decembrie a asociației sau fundației;
b) extrasul de cont la data de 31 decembrie, pentru contul prevăzut la art. 16 alin. (1);
c) după caz, dovada restituirii sumelor primite cu titlu de subvenție, rămase neutilizate la finele anului aplicării convenției.

(3) Raportul prevăzut la alin. (1), întocmit de autoritatea administrației publice locale, se transmite consiliului local”.

 

Pct. 3^1 pct. II din anexa nr. 1 la Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Noua reglementare

La anexa nr. 1 la normele metodologice, la pct. II, după pct. 3 se introduce un nou punct, pct. 3^1.

Potrivit noii reglementări, pct. 3^1 pct. II din anexa nr. 1 la Norme stabilește:

3^1. Cheltuieli totale în ultimele 12 luni: ……………………….”.

 

Pct. 7.1 și 7.2 din anexa A cererea prevăzută în anexa nr. 1 la Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Noua reglementare

La anexa A la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, pct. 7.1 și 7.2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Potrivit noii reglementări, pct. 7.1 și 7.2 din anexa A cererea prevăzută în anexa nr. 1 la Norme prevede următoarele:

7.1. Numărul total de personal: …………………………, din care:

– de conducere ………………………………………………….;
– de execuție …………………………………………………..;
– cu contract individual de muncă …………………………………;
– cu contract de voluntariat …………………………………….., din care ……………….. persoane vârstnice.

7.2. Personal de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate auxiliar. Se completează pentru fiecare funcție:

Funcția/profesie/ocupație/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupațiilor din România (șase caractere):

  1. a) ……………………………………………………………..
  2. b) ……………………………………………………………..
  3. c) ………………………………………………………….. ”.

 

Denumirea pct. II din anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Noua reglementare

La anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, denumirea pct. II se modifică după cum urmează:

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenție”.

 

Pct. II rândurile 1 – 11 din coloana 1 din anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Noua reglementare

La anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, la pct. II, rândurile 1 – 11 din coloana 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

1. Cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență și personalul de specialitate auxiliar
2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum și pentru beneficiarii centrelor rezidențiale
3. Cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijiri la domiciliu și cantinele sociale
4. Cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet”.

 

Pct. II coloana 3, sintagma „Din subvenții în baza Legii nr. 34/1998” din anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Noua reglementare

La anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, la punctul II coloana 3, sintagma „Din subvenție de la bugetul de stat/local” se înlocuiește cu sintagma „Din subvenții în baza Legii nr. 34/1998”.

 

Pct. III și IV din anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Noua reglementare

La anexa B la cererea prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, pct. III și IV se modifică și vor avea următorul cuprins:

III. Cheltuieli curente de funcționare lunare în unitatea de asistență socială ………………..

1. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curente de funcționare lunare raportate la numărul de beneficiari/lună) ………………”.

 

Pct. 5 din anexa nr. 2 la Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Noua reglementare

La anexa nr. 2 la normele metodologice, pct. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

5. Resurse umane

5.1. Numărul total de personal: …………………………., din care:

– de conducere ………………………………………………….;
– de execuție …………………………………………………..;
– cu contract individual de muncă …………………………………;
– cu contract de voluntariat …………………………………….., din care …………….. persoane vârstnice.

5.2. Personal de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate auxiliar care participă efectiv la acordarea serviciilor sociale. Se completează pentru fiecare funcție:

Funcția/profesie/ocupație/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupațiilor din România (șase caractere):

  1. a) ……………………………………………………………..
  2. b) ……………………………………………………………..
  3. c) ………………………………………………………….. ”.

 

Pct. 3 anexa nr. 3 la Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Noua reglementare

La anexa nr. 3 la normele metodologice, la pct. I, după pct. 2 se introduce un nou punct, pct. 3, cu următorul cuprins:

3. Asociația/Fundația se angajează să asigure din venituri proprii, conform bugetului/bugetelor unității de asistență socială cheltuieli curente de funcționare, respectiv cu suma de …………. lei în bani și/sau natură, după cum urmează:

– în bani ……………………………………. lei;
– în natură …………………………………. lei”.

 

Rândurile 1- 11 pct. II. Raport financiar din anexa nr. 4 la Norme (modificate prin H.G. nr. 725/2016)

Noua reglementare

La anexa nr. 4 la normele metodologice, punctul II. Raport financiar, rândurile 1 – 11 din coloana 1 se modifică și vor avea următorul cuprins:

1. Cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență și personalul de specialitate auxiliar
2. Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum și pentru beneficiarii centrelor rezidențiale
3. Cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijiri la domiciliu și cantinele sociale
4. Cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet”.

 

Alte prevederi relevante

În cuprinsul întregului text al hotărârii Guvernului sintagma„Ministerul Muncii și Solidarității Sociale” se înlocuiește cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice” și sintagmele „direcții județene de muncă, solidaritate socială și familie, respectiv Direcția generală de muncă, solidaritate socială și familie a municipiului București” și „Direcția de muncă și solidaritate socială” se înlocuiesc cu sintagma „agenții județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București”, iar sintagma „direcție teritorială”, cu sintagma „agenție teritorială”.

De asemenea, H.G. nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 756 din 28 noiembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin respectiva hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială – modificări (II) (H.G. nr. 725/2016) was last modified: octombrie 14th, 2016 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter