Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (H.G. nr. 949/2017)

10 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 276

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002
(M. Of. nr. 11 din 5 ianuarie 2018)
Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare.

În M. Of. nr. 11 din 5 ianuarie 2018, a fost publicată H.G. nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivei hotărâri.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Potrivit art. 1, se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectiva hotărâre.

Art. 2 stabilește că prevederile art. 2 din normele metodologice se aplică începând cu împlinirea unui termen de 6 luni de la data publicării respectivei hotărâri în Monitorul Oficial al României.

Art. 3 dispune că la data intrării în vigoare a respectivei hotărâri se abrogă H.G. nr. 1.253/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M. Of. nr. 790 din 10 noiembrie 2003).

Redăm în continuare respectivele norme metodologice.

Art. 1 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002

Potrivit art. 1, în sensul respectivelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

1. beneficiarii plății:

a) operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată, care au obligația de a accepta și cardurile ca instrument de plată, potrivit prevederilor art. 1 din O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență;

b) comercianți – persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, la cursul de referință al Băncii Naționale a României la data de 31 decembrie a anului precedent;

2. semnul privind acordarea avansului în numerar – autocolant furnizat de instituțiile acceptante care se afișează la intrarea în locația punctului de încasare în care își desfășoară activitatea persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) și (3) din ordonanța de urgență care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar;

3. serviciile de utilitate publică – serviciile prestate consumatorului final pentru care operatorii economici furnizori au obligația de a accepta încasări și prin intermediul cardurilor, din următoarele domenii:

a) energie electrică și termică, gaze naturale;

b) salubritate, apă-canal;

c) telefonie fixă și mobilă.

[O.U.G. nr. 193/2002

„Art. 1

(1) Operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum și instituțiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, dobânzi, penalități de întârziere, penalități și alte obligații de plată au obligația să accepte încasări și prin intermediul cardurilor de debit și al cardurilor de credit.

(2) În anul 2003, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică experimental de către instituțiile publice și agenții economici prevăzuți la alin. (1).

(3) Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei au obligația să accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit și cardurile de credit.

(4) Instituțiile emitente și acceptante de carduri întreprind toate măsurile necesare, de implementare a sistemului de acordare de avansuri în numerar la terminalele de plată, odată cu achiziția de bunuri și/sau servicii, pentru utilizatorii de carduri.

(5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) și (3) oferă serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante și pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acestea afișează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum și informații privind costurile serviciului.

(6) Avansul prevăzut la alin. (5) se evidențiază distinct pe bonul fiscal și nu poate depăși suma de 200 de lei. Tranzacțiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacțiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părți. Comercianții pot percepe, de la titularul cardului, un comision care nu poate depăși 1% din valoarea avansului acordat.

(7) În cazul în care suma existentă în casă, la dispoziția comercianților acceptanți de carduri, prevăzuți la alin. (5), nu acoperă suma solicitată de clientul utilizator de card, acesta va primi suma disponibilă”.]

Art. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002

Art. 2 prevede că avansul în numerar se acordă utilizatorilor de card, în limita prevăzută de ordonanța de urgență și a sumei existente în casă, disponibilă pentru furnizarea avansului în numerar, odată cu inițierea unei operațiuni de plată cu cardul la terminalele instalate în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante.

Operațiunile care trebuie efectuate în cazul acordării de avansuri în numerar sunt:

a) pentru aparatele de marcat electronice fiscale:

1. avansul în numerar este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „avans în numerar”;

2. se emite bonul fiscal pe care se evidențiază, alături de bunurile și/sau serviciile achiziționate, avansul în numerar acordat utilizatorului de card și, dacă este cazul, comisionul perceput. Pentru această operațiune este selectată numai modalitatea de plată „card”;

3. după emiterea bonului fiscal prevăzut la pct. 2 se eliberează utilizatorului de card suma solicitată și se emite cu aparatul de marcat electronic fiscal un document, pe care se evidențiază avansul în numerar acordat, respectiv suma de bani extrasă din unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor;

4. documentul prevăzut la pct. 3 se atașează chitanței emise de terminalul de plată și se păstrează de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) și (3) din ordonanța de urgență care optează pentru prestarea serviciului de avans în numerar;

b) terminalul de plată consemnează, în mod distinct, pe chitanța emisă, avansul în numerar acordat.

Art. 3 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002

Conform art. 3, pentru plata obligațiilor către beneficiarii plății, aceștia sunt obligați să accepte la plată carduri de debit și carduri de credit, dar pot accepta la plată și alte instrumente de plată electronică cu acces la distanță.

Obligația beneficiarilor plății, prevăzută la art. 1 alin. (1) și (3) din ordonanța de urgență, este valabilă la toate punctele de încasare ale acestora.

Beneficiarii plății care acceptă la plată carduri informează persoana solicitantă cu privire la suma maximă care poate fi furnizată ca avans în numerar.

Art. 4 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002

Art. 4 dispune faptul că pentru a asigura efectuarea plăților cu carduri, beneficiarii plății încheie contracte cu instituțiile acceptante, care efectuează și dotarea cu terminalele de plată.

Termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență începe să curgă de la data solicitării, cu condiția existenței unui contract de acceptare la plată încheiat între instituția acceptantă și beneficiarii plății.

[O.U.G. nr. 193/2002

„Art. 2

(1) Băncile acceptante de carduri au obligația de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării. Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și a comercianților prevăzuți la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceștia”.]

Art. 5 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002

Art. 5 stabilește că în contractele încheiate cu instituțiile acceptante se prevăd tipurile de obligații de plată care se pot achita la fiecare tip de terminal de plată prin intermediul cardurilor, iar în cazul în care se acordă avans în numerar, condițiile de furnizare a acestuia.

Beneficiarii plății au obligația de a informa utilizatorul de card cu privire la serviciile prestate prin intermediul terminalului, precum și de a comunica, la solicitarea utilizatorului de card, informații cu privire la obligațiile de plată ale acestuia.

Art. 6 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002

Art. 6 prevede că tipul și amplasarea terminalelor prin intermediul cărora se pot achita obligații de plată, precum și cheltuielile cu administrarea și operarea acestora se stabilesc prin contractele încheiate cu instituțiile acceptante.

Art. 7 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002

În art. 7 se dispune că beneficiarii plății stabilesc, prin contractele încheiate cu instituțiile acceptante, schimburile de informații necesare între cele două părți pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de încasări și de avansuri în numerar la terminalele de plată, prevăzut la art. 1 din ordonanța de urgență.

Art. 8 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002

În art. 8 se stabilește că pentru plățile inițiate cu carduri prin intermediul terminalelor de plată, instituțiile acceptante asigură emiterea unei chitanțe, în conformitate cu prevederile legale și reglementările organizațiilor de carduri, care reprezintă pentru utilizatorul de card dovada plății.

În cazul instituțiilor publice, operatorul de la ghișeul la care este montat terminalul de plată eliberează, în afara chitanței prevăzute anterior, un document care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată pe obligații de plată și data efectuării plății.

Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale plătite la terminalul de plată, prevăzut mai sus, se tipărește în două exemplare, care sunt semnate de către operatorul de la ghișeu, din care un exemplar se înmânează utilizatorului de card.

Din momentul emiterii documentului prevăzut anterior, răspunderea pentru virarea sumelor plătite cu carduri în conturile beneficiarilor plății revine instituțiilor acceptante.

Pentru plățile inițiate cu carduri prin internet, beneficiarii plății asigură transmiterea către utilizatorul de card a unui document în format electronic, care cuprinde defalcarea sumei totale plătite pe obligații de plată și data efectuării plății.

Art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002

Art. 9 prevede că derularea operațiunilor prevăzute de ordonanța de urgență se realizează cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Orice utilizator de card, în relația cu beneficiarii plății, are acces exclusiv la informațiile privind propria persoană.

Art. 10 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002

Potrivit art. 10, sumele reprezentând obligațiile de plată încasate de instituțiile publice sunt transferate de către instituțiile acceptante într-un cont colector al băncii – analitic cont beneficiar în aceeași zi sau, în cazul plăților efectuate după o anumită oră stabilită prin contract, cel târziu în prima zi lucrătoare de la achitarea acestor sume prin intermediul cardurilor.

Instituțiile acceptante au obligația virării totalului sumelor cuvenite instituțiilor publice beneficiare într-un cont de disponibilități deschis pe numele instituțiilor respective la Trezoreria Statului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut înregistrarea sumelor respective în contul colector prevăzut mai sus.

Transmiterea informațiilor privind plățile colectate se realizează conform contractului de acceptare la plată.

În termen de maximum două zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul de disponibilități prevăzut anterior, instituțiile publice beneficiare au obligația virării acestor sume în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.

Instituțiile publice beneficiare au obligația de a efectua zilnic operațiunile specifice de închidere de zi pentru tranzacțiile efectuate prin terminalele de plată, prevăzute în contractele încheiate, la nivelul tuturor terminalelor de plată pe care le gestionează.

Art. 11 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002

Conform art. 11, sumele reprezentând obligațiile de plată pentru serviciile de utilitate publică sunt virate în contul beneficiarilor plății în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare de la achitarea acestor sume de către persoanele fizice prin intermediul cardurilor, în cazul în care plățile se fac după o anumită oră stabilită prin contractele încheiate cu băncile acceptante de carduri.

Art. 12 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002

Art. 12 dispune că instituțiile acceptante au obligația să informeze plătitorul în legătură cu termenul maximal în care se sting obligațiile de plată, în cazul achitării acestora prin intermediul cardurilor.

Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (H.G. nr. 949/2017) was last modified: ianuarie 10th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter