O.G. nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă

5 aug. 2015
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 943

Despre

  • M. Of. nr. 574 din 30 iulie
  • O.G. nr. 19/2015
  • Programului național de dezvoltare locală
  • Organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
  • Măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În M. Of. nr. 574 din 30 iulie s-a publicat O.G. nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă.

O.G. nr. 19/2015 modifică următoarele acte normative:

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (M. Of. nr. 230 din 22 aprilie 2013), aprobată prin Legea nr. 89/2015 (M. Of. nr. 282 din 27 mai 2015);

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

O.U.G nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M. Of. nr. 439 din 26 iunie 2009; cu modif. ult.);

O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015).

 

O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală (modificată prin O.G. nr. 19/2015)

 

 Art. I  O.G. nr. 19/2015

Art. I al O.G. nr. 19/2015 prevede faptul că O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, se modifică și se completează.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 28/2013 prin O.G. nr. 19/2015:

Art. 1 O.U.G. nr. 28/2013 (modificată prin O.G. nr. 19/2015)

Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că se aproba Programul național de dezvoltare locală coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ce era denumit în continuare program.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 1 prevede: „(1) Se aprobă Programul național de dezvoltare locală, program multianual, coordonat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, denumit în continuare program.
(2) Programul are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, în conformitate cu reglementările cuprinse în Planul de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, aprobat prin Legea nr. 351/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru creșterea accesabilității la resurse și a calității vieții pentru toți locuitorii României”.

 

Art. 2 O.U.G. nr. 28/2013 (modificată prin O.G. nr. 19/2015)

Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 2 prevedea faptul că în sensul respectivei ordonanțe de urgență termenii și expresiile de mai jos aveau următoarele semnificații:
a)obiective de investiții noi reprezintau obiectivele de investiții pentru care nu fuseseră încheiate contracte/convenții de finanțare;
b)obiective de investiții în continuare reprezentau obiectivele de investiții pentru care fuseseră alocate fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite și/sau fuseseră încheiate contracte/convenții de finanțare, contracte de lucrări pentru investițiile ce se aflau în derulare în cadrul programelor de investiții preluate în program sau în alte programe locale ori guvernamentale.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 2 prevede: „În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) obiective de investiții noi reprezintă acele obiective al căror stadiu de execuție este la nivelul documentației tehnico-economice studiu de fezabilitate sau documentație de avizare a lucrărilor de intervenție;
b) obiective de investiții în continuare reprezintă acele obiective al căror stadiu de execuție este cel puțin la nivelul documentației tehnico-economice proiect tehnic;
c) obiectivele de investiții incluse în program sunt obiectivele care au fost finanțate prin prezentul program în baza unui contract de finanțare sau au fost aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice în cadrul programului, inclusiv cele preluate în program în baza art. 14 alin. (1) și nu au avut încheiat contract de finanțare sau nu au fost aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice în cadrul programului”.

 

Art. 8 O.U.G. nr. 28/2013 (modificată prin O.G. nr. 19/2015)

Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 8 prevedea faptul că finanțarea programului se asigura din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale beneficiare și din alte surse legal constituite.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 8 prevede: „(1) Finanțarea programului se asigură din:
a) sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
b) sume din bugetele locale alocate cu această destinație;
c) alte surse legal constituite.
(2) Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin prezentul program, sunt surse de finanțare complementare pentru bugetele locale”.

 

Art. 9 O.U.G. nr. 28/2013 (modificată prin O.G. nr. 19/2015)

Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 prevedea următoarele: „(1) În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice comunică consiliilor județene bugetul previzional pentru fundamentarea propunerilor de finanțare a obiectivelor de investiții, pentru anul în curs, calculat ca diferență dintre creditele bugetare aprobate și neangajate și reținerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Bugetul previzional prevăzut la alin. (1) se fundamentează pe baza criteriilor de alocare, aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului, care vor avea în vedere cel puțin unul dintre următorii indicatori: ponderea obiectivelor de investiții aflate în derulare pe fiecare județ, date demografice și administrativ-teritoriale, capacitatea financiară a beneficiarilor.
(3) Abrogat.
(4) În termen de 15 zile de la comunicarea bugetului previzional, consiliile județene, după consultarea autorităților administrației publice locale, transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice propunerile de finanțare, detaliate pe obiective de investiții în continuare și obiective de investiții noi, pentru anul în curs, pe baza criteriilor de prioritizare.
(41) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în situații justificate, beneficiarii prevăzuți la art. 5 pot transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice propunerile de finanțare, detaliate pe obiective de investiții în continuare și obiective de investiții noi, pentru anul în curs.
(5) Criteriile de prioritizare sunt aprobate prin normele metodologice de aplicare a programului pentru obiective de investiții în continuare și obiective de investiții noi și vor avea în vedere cel puțin unul dintre următorii indicatori: data semnării contractului, stadiul fizic, populația deservită, procentul de cofinanțare de la bugetul local, după caz.
(6) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (4) și (41) și în baza datelor deținute și a analizelor proprii de specialitate, întocmește lista finală de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.
(7) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (4) sau a prevederilor alin. (5), lista obiectivelor de investiții din județul respectiv finanțate în cadrul programului, pentru anul în curs, se întocmește exclusiv de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe baza datelor deținute și analizelor proprii de specialitate, utilizând cel puțin unul dintre indicatorii prevăzuți la alin. (5).
(8) Pentru obiectivele de investiții noi, beneficiarii sunt obligați să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice documentațiile tehnico-economice, întocmite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, și cu respectarea standardelor de cost în vigoare, documentații care sunt finanțate și aprobate de beneficiari.
(9) Abrogat.
(10) Pentru propunerile de obiective de investiții în continuare, beneficiarii sunt obligați să transmită documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții și contractele de achiziții publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiționale încheiate, după caz.
(11) Abrogat”.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 9 prevede: „(1) În termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat, beneficiarii programului transmit Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice necesarul de sume pentru finalizarea obiectivelor de investiții în continuare și pentru obiectivele incluse în program pentru anul în curs și estimările pentru următorii ani, în funcție de graficul de execuție, precum și propunerile de obiective noi de investiții propuse a fi incluse în program, după caz.
(2) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice centralizează propunerile transmise conform alin. (1) și, în baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului, și a analizei proprii de specialitate, și în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate anual cu această destinație și a estimărilor pentru următorii 3 ani, prevăzute în legea bugetară anuală, întocmește lista de obiective propuse spre finanțare, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.
(3) Pentru obiectivele de investiții nou-introduse în program, beneficiarii sunt obligați să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice următoarele documente sau acte justificative:
1. pentru obiective de investiții noi: documentațiile tehnico-economice, întocmite în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aprobate și finanțate de beneficiari, în conformitate cu obiectivele și domeniile specifice ale programului, cu încadrarea în standardele de cost în vigoare;
2. pentru obiectivele de investiții în continuare, finanțate din alte surse de finanțare și care nu au fost incluse în program:
a) autorizația de construire valabilă;
b) documente care să prezinte stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții;
c) contractele de achiziții publice care au fost încheiate, inclusiv actele adiționale încheiate, după caz”.

 

Art. 10 O.U.G. nr. 28/2013 (modificată prin O.G. nr. 19/2015)

Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 10 prevedea faptul că în termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 9 alin. (6) se încheiau contracte anuale de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și beneficiari, cu respectarea prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 10 prevede: „(1) În termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 9 alin. (2), pentru obiectivele de investiții nou-introduse în program, se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și beneficiari, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Sumele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), pentru obiectivele de investiții nou-introduse în program, se cuprind în contractele de finanțare în limita creditelor de angajament aprobate prin legea bugetului de stat cu această destinație și se eșalonează pe ani, astfel: în primul an în limita creditelor bugetare aprobate, iar, în următorii ani, în limita creditelor bugetare estimate pe următorii 3 ani prevăzute în legea bugetară anuală.
(3) În termen de 30 de zile de la data emiterii ordinului prevăzut la art. 9 alin. (2), pentru obiectivele de investiții incluse în program care au încheiate contracte multianuale de finanțare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice notifică fiecare beneficiar cu privire la transferurile bugetare aferente anului financiar respectiv.
(4) Pentru obiectivele de investiții incluse în program care au încheiate contracte multianuale de finanțare, sumele reprezentând estimările din anii ulteriori/din următorii 3 ani prevăzute în contract nu reprezintă obligație certă de plată și vor fi adiționate anual, după intrarea în vigoare a legilor bugetare anuale, în limita creditelor bugetare aprobate prin acestea, prin aplicarea a cel puțin unui criteriu dintre cele aprobate prin hotărârea prevăzută la art. 9 alin. (2).
(5) În scopul utilizării eficiente a creditelor bugetare alocate în anul în curs, la finalul trimestrului III, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice analizează execuția creditelor bugetare pe fiecare obiectiv de investiții și în funcție de aceasta poate dispune redistribuirea acestora pe alte obiective de investiții.
(6) În cazul în care beneficiarii solicită, în baza lucrărilor/serviciilor executate și asumate, transferuri de sume mai mari decât eșalonarea anuală din contractul de finanțare, acestea se pot efectua, în limita bugetului aprobat cu această destinație și a contractului de finanțare.
(7) În condițiile alin. (5) și (6), transferurile pentru anii următori se modifică corespunzător, prin notificarea beneficiarilor și modificarea contractelor în acest sens, în condițiile legii”.

 

Art. 11 O.U.G. nr. 28/2013 (modificată prin O.G. nr. 19/2015)

Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 prevedea: „(1) Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 10.
(2) Beneficiarii au obligația să transmită consiliilor județene toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate”.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 prevede: „(1) Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 10, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate.
(2) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate”.

 

Art. 11 alin. (1) O.U.G. nr. 28/2013 (modificată prin O.G. nr. 19/2015)

Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11  alin. (1) stabilea: „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferă beneficiarilor, la solicitarea acestora, sumele alocate conform contractelor de finanțare prevăzute la art. 10”.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) prevede: „Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice transferă beneficiarilor, la solicitarea acestora, sumele necesare finanțării realizării obiectivului de investiții, în baza contractului de finanțare prevăzut la art. 10”.

 

Art. 12 alin. (3) O.U.G. nr. 28/2013 (modificată prin O.G. nr. 19/2015)
Noua reglementare
La art 12, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3).
Potrivit noii reglementări, art. 12 alin. (3) are următorul cuprins: „Pentru obiectivele de investiții incluse în program, dar nefinanțate sau finanțate parțial din sume prevăzute conform art. 8 alin. (1) lit. a), se pot transfera sume și pentru lucrările efectuate anterior încheierii contractului de finanțare multianual și nedecontate de beneficiar, în limita creditelor bugetare aferente anului în curs, conform contractului de finanțare”.

 

Art. 14 alin. (2) și (3) O.U.G. nr. 28/2013 (modificată prin O.G. nr. 19/2015)

Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 14 alin. (2) prevedea faptul că Obiectivele de investiții noi, definite conform art. 2 lit. a) și cuprinse în programele prevăzute la alin. (1), se puteau finanța cu respectarea prevederilor programului.
Alin. (3) stabilea faptul că în cadrul programului puteai fi incluse și obiective de investiții în continuare care au fost finanțate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse de finanțare, prin alte programe derulate de instituții ale administrației publice centrale/locale, cu condiția încadrării în domeniile specifice prevăzute la art. 7.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (2) prevede: „Obiectivele de investiții cuprinse în programele prevăzute la alin. (1) se pot finanța cu respectarea prevederilor programului”.
De asemenea, art. 14 alin. (3) stabilește: „În cadrul programului pot fi finanțate și obiective de investiții nou-introduse în program, definite potrivit art. 2, cu condiția încadrării în domeniile specifice prevăzute la art. 7”.

 

Art. II O.G. nr. 19/2015

(1) În vederea respectării caracterului multianual al programului, contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se modifică în condițiile legii.
(2) Pentru obiectivele de investiții incluse în program și care nu au contracte de finanțare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se pot încheia contracte de finanțare multianuale în limita creditelor de angajament aprobate, în baza criteriilor și analizelor de specialitate efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe”.

Art. III O.G. nr. 19/2015

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se aprobă criteriile de selectare pentru finanțarea prin program a obiectivelor de investiții, prin hotărâre a Guvernului”.

Art. IV O.G. nr. 19/2015
În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se modifică și se completează Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.851/2013, cu modificările și completările ulterioare.

 

O.U.G nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc  (modificată prin O.G. nr. 19/2015) 
 
Art. V O.G. nr. 19/2015

O.U.G nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M. Of. nr. 439 din 26 iunie 2009; cu modif. ult.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, se modifică și se completează.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G nr. 77/2009 prin O.G. nr. 19/2015:

Art. 14. alin. (2) lit. b) pct. 5 lit. D
Noua reglementare

La art. 14 alin. (2) lit. b), la punctul 5, după litera C se introduce o nouă literă, litera D.

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (2) lit. b), la pct. 5 lit. D prevede: „pentru plata în avans integral a taxei anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc tip slot-machine, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i), datorată pentru fiecare mijloc de joc, se acordă o bonificație de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat”.

 

Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. 6 lit. C 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (2) lit. b) pct. 6 lit. C prevedea faptul că pentru plata în avans integral a taxei anuale aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc tip festival de poker datorată pentru întreaga activitate, se acordă o bonificație de 10% din suma anuală ce trebuie achitată la bugetul de stat.

Noua reglementare

Art. 14 alin. (2) lit. b) pct. 6 lit. C – abrogată.

 

O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (modificată prin O.G. nr. 19/2015)

 

Art. VI O.G. nr. 19/2015

Art. VI al O.G nr. 19/2015 modifică O.U.G. nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile (M. Of. nr. 475 din 30 iunie 2015).

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse  O.U.G. nr. 34/2015 prin O.G. nr. 19/2015:

 

Art. 1 O.U.G. nr. 34/2015 (modificată prin O.G. nr. 19/2015)

Noua reglementare

După alin. (3) al art. 1 se introduce un nou alineat, alin. (31).

Potrivit noii reglementări, art. 1 alin. (31) prevede următoarele: „Prin derogare de la prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru obiectivele de investiții prevăzute la alin. (1) și (2), în bugetele beneficiarilor care sunt finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finanțării valorii aferente părții rămase de executat din obiectivele de investiție aflate în execuție”.

O.G. nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, precum și unele măsuri de corelare legislativă was last modified: august 4th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter