Cazierul fiscal (O.G. nr. 39/2015)

2 sept. 2015
2 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 52 voturi, medie: 4,50 din 5 (2 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 2983
 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
O.G. nr. 39/2015
(M. Of. nr. 655 din 31 august 2015)
Art. 1 („Definiția cazierului fiscal”)
Art. 2 („Scopul cazierului fiscal”)
Art. 3 („Organizarea și gestionarea cazierului fiscal”)
Art. 4 („Înscrierea în cazierul fiscal și transmiterea informațiilor între instituții”)
Art. 5 („Documente care stau la baza înscrierii informațiilor în cazierul fiscal”)
Art. 6 („Scoaterea din evidență a contribuabililor care au informații înscrise în cazierul fiscal”)
Art. 7 („Organizarea și gestionarea istoricului contribuabililor scoși din evidența cazierului fiscal”)
Art. 8 („Prezentarea cazierului fiscal”)
Art. 9 („Eliberarea certificatului de cazier fiscal”)
Art. 10 („Rectificarea informațiilor înscrise în cazierul fiscal”)
Art. 11 („Contestarea deciziei de respingere a cererii de rectificare a informațiilor înscrise în cazierul fiscal”)
Art. 12 („Dispoziții tranzitorii”)
Art. 13 („Protecția datelor”)
Art. 14 („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 655 din 31 august 2015, s-a publicat O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Vă prezentăm, în continuare, prevederile respectivei ordonanțe:

 

Art. 1 („Definiția cazierului fiscal”)

Potrivit art. 1, cazierul fiscal reprezintă un mijloc de evidență și urmărire a respectării disciplinei fiscale, contabile și financiare de către contribuabili, în care se ține evidența persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică care au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina financiară, stabilite potrivit art. 4 alin. (3).

Art. 2 („Scopul cazierului fiscal”)

Conform art. 2, cazierul fiscal se utilizează în scopul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, precum și al eficientizării de către organele fiscale a procesului de administrare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri ale bugetului general consolidat datorate de către contribuabili, prin asigurarea accesului la informații care relevă modul de respectare a legislației fiscale, contabile, vamale și a disciplinei financiare de către contribuabili.

Art. 3 („Organizarea și gestionarea cazierului fiscal”)

Art. 3 la primul alineat prevede faptul că ANAF organizează la nivel central cazierul fiscal, în care se ține evidența persoanelor prevăzute la art. 1 și care se gestionează de organele fiscale competente.

La următorul alineat prevede faptul că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe, prin ordin al președintelui ANAF se stabilesc organele fiscale competente, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal, solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile din cazierul fiscal.

Art. 4 („Înscrierea în cazierul fiscal și transmiterea informațiilor între instituții”)

Art. 4 prevede următoarele:

„(1) În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice și al entităților fără personalitate juridică se înscriu informații privind faptele sancționate contravențional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum și cele care privesc disciplina financiară.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), faptele sancționate contravențional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal.

(3) Faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al persoanelor și entităților prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(4) În cazierul fiscal se înscriu și informații din documentele întocmite pentru atragerea răspunderii solidare, patrimoniale sau a inactivității fiscale, după cum urmează:

a) atragerea răspunderii solidare cu debitorul, stabilită prin decizie a organului fiscal competent, emisă în condițiile Codului de procedură fiscală, rămasă definitivă prin neexercitarea căilor de atac prevăzute de lege sau prin hotărâre judecătorească definitivă, în situația în care decizia organului fiscal a fost atacată în justiție;

b) atragerea răspunderii patrimoniale cu debitorul ajuns în stare de insolvență, pronunțată prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru creanțele care fac parte din pasivul debitorului și sunt administrate de ANAF;

c) inactivitatea fiscală, declarată potrivit legii, cu excepția inactivității fiscale declarate ca urmare a înscrierii inactivității temporare la registrul comerțului, prevăzută în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

(5) Inactivitatea fiscală prevăzută la alin. (4) lit. c) se înscrie atât în cazierul fiscal al persoanei juridice sau entității fără personalitate juridică declarate inactivă, cât și al reprezentanților legali sau reprezentanților desemnați ai acestora.

(6) Înscrierea inactivității fiscale se face în cazierul fiscal al reprezentanților legali ai persoanei juridice, precum și al reprezentanților legali sau desemnați ai entităților fără personalitate juridică existenți în perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscale.

(7) În situația în care sunt desemnați noi reprezentanți/reprezentanți legali și se menține starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii mențiunilor privind desemnarea noilor reprezentanți legali în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului, inactivitatea fiscală se înscrie și în cazierul fiscal al acestora.

(8) Oficiul Național al Registrului Comerțului comunică, în format electronic, ANAF sau unităților subordonate lista reprezentanților legali sau a reprezentanților desemnați din perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscale a persoanelor juridice sau a entităților fără personalitate juridică.

(9) Pentru persoanele juridice și entitățile fără personalitate juridică ce, potrivit legii, nu au obligația înregistrării în registrul comerțului, informațiile privind reprezentanții legali din perioada în care au intervenit situațiile de declarare a inactivității fiscale se transmit de autoritățile și instituțiile publice în evidența cărora sunt înregistrate persoanele respective ANAF sau unităților subordonate.

(10) Procedura de transmitere a informațiilor prevăzute la alin. (8) și (9) se stabilește prin protocol încheiat între ANAF și Ministerul Justiției, ANAF și Oficiul Național al Registrului Comerțului, unitățile subordonate ANAF și judecătoria în a cărei circumscripție își are sediul persoana juridică, după caz.

(11) Pentru contribuabilii care solicită înregistrarea de mențiuni privitoare la numirea unor noi reprezentanți legali sau desemnarea unor noi reprezentanți în cazul entităților fără personalitate juridică, procedura de transmitere a situației contribuabililor și a noilor reprezentanți legali se stabilește prin protocoalele încheiate potrivit alin. (10).

(12) Înscrierea informațiilor în cazierul fiscal se face de către organul fiscal competent stabilit potrivit art. 3 alin. (2), pe baza documentelor rămase definitive potrivit legislației în vigoare”.

Art. 5 („Documente care stau la baza înscrierii informațiilor în cazierul fiscal”)

Art. 5 la primul alineat prevede faptul că înscrierea în cazierul fiscal a informațiilor prevăzute la art. 4 se face în baza următoarelor documente:

a) extrasele de pe încheierea sau dispozitivul hotărârilor judecătorești definitive transmise de instanțele judecătorești organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului;

b) extrasele de pe ordonanțele procurorului prin care s-a dispus renunțarea la urmărirea penală, după epuizarea căilor de atac, transmise organelor fiscale competente în administrarea contribuabilului;

c) extrasele de pe deciziile de soluționare a contestațiilor rămase definitive prin neexercitarea căilor de atac;

d) actele/documentele întocmite de organele fiscale, vamale și alte organe competente din subordinea ANAF, rămase definitive prin neexercitarea căilor administrative sau judiciare de atac;

e) actele rămase definitive ale altor organe competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni.

Potrivit alineatului următor, actele prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se comunică organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana sancționată, în termen de 5 zile de la data redactării acestora.

În sfârșit, la ultimul alineat se prevede faptul că organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 și să aplice sancțiuni au obligația ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a actelor care sancționează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte organului fiscal competent în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal contribuabilul sancționat.

Art. 6 („Scoaterea din evidență a contribuabililor care au informații înscrise în cazierul fiscal”)

Art. 6 are următorul conținut:

„(1) Contribuabilii care au înscrise informații în cazierul fiscal se scot din evidență dacă se află în următoarele situații:

a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt sancționate de lege;

b) a intervenit amnistia, reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;

c) faptele sunt sancționate ca infracțiuni și nu au mai săvârșit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data executării pedepsei;

d) faptele sunt sancționate conform legii penale cu amendă sau avertisment și nu au mai săvârșit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal;

e) faptele sunt sancționate contravențional, cu excepția faptelor prevăzute la lit. f), într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;

f) faptele sunt sancționate contravențional pentru nerespectarea regimului produselor accizabile, într-o perioadă de un an de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, cu condiția achitării cuantumului amenzilor contravenționale. În situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;

g) au fost stinse creanțele administrate de ANAF datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) sau a răspunderii patrimoniale prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. b). Data scoaterii din evidență este data stingerii creanțelor, însă nu mai devreme de o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal. În situația în care creanțele administrate de ANAF nu au fost stinse în această perioadă, scoaterea din evidență se realizează la data stingerii acestora sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, în situația în care creanțele nu au fost stinse în acest termen;

h) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidență este data reactivării contribuabilului, în situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru neîndeplinirea obligațiilor declarative prevăzute de lege, sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului, în situația în care acesta a fost declarat inactiv pentru celelalte cazuri prevăzute de lege. Aceste prevederi sunt aplicabile și reprezentanților legali, respectiv reprezentanților desemnați;

i) persoana nu mai deține calitatea de reprezentant legal sau reprezentant desemnat al contribuabilului aflat în stare de inactivitate. În această situație, inactivitatea fiscală se scoate din cazierul fiscal al persoanei la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii mențiunii privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerțului sau în evidențele autorităților și instituțiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice și entități fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerțului sau de la data expirării mandatului, în situația în care acesta este limitat în timp și nu a fost reînnoit;

j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situația radierii unei persoane juridice sau a unei entități fără personalitate juridica declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentanților legali sau al reprezentanților desemnați se scoate din evidența acestora la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.

(2) Informațiile pentru faptele, respectiv situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și d)-j) se scot din oficiu din evidența cazierului fiscal, iar cele de la lit. c) se scot din evidența cazierului fiscal la cererea contribuabilului.

(3) Informațiile care se scot din oficiu din evidența cazierului fiscal se pot scoate din evidență și la cererea contribuabilului, însoțită de documentele doveditoare.

(4) În cazul în care în cazierul fiscal al contribuabililor aflați în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) există informații cu privire la mai multe fapte sau situații, se șterg numai informațiile care impun scoaterea din evidență”.

Art. 7 („Organizarea și gestionarea istoricului contribuabililor scoși din evidența cazierului fiscal”)

Art. 7 la primul alineat prevede faptul că la nivelul ANAF se organizează și se gestionează istoricul contribuabililor care au fost scoși din evidența cazierului fiscal.

Potrivit alineatului următor, informațiile din istoricul prevăzut mai sus se păstrează pentru o perioadă de 10 ani de la data scoaterii din evidență și se utilizează de organele fiscale, potrivit legii.

Cazierul fiscal (O.G. nr. 39/2015) was last modified: septembrie 1st, 2015 by Redacția ProLege

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter