Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă (OMFP nr. 170/2015)

27 feb. 2015
4 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 54 voturi, medie: 4,50 din 5 (4 votes, average: 4,50 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 5.511

Despre

  • M. Of. nr. 139 din 24 februarie 2015
  • OMFP nr. 170/2015
  • Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

„Plățile din Registrul-jurnal de încasări și plăți cuprind:

– plățile efectuate în cadrul activității desfășurate în scopul realizării de venituri;
– sumele reprezentând restituirea aporturilor în numerar și prin conturi bancare;
– sumele reprezentând rambursarea de credite bancare sau de alte împrumuturi;
– alte plăți efectuate (de exemplu: penalități, amenzi plătite ș.a.).

Sumele înregistrate în Registrul-jurnal de încasări și plăți se totalizează lunar.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

În condițiile conducerii evidenței contabile în partidă simplă cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operațiune economico – financiară se va înregistra în ordine cronologică, în funcție de data efectuării operațiunii de încasare/plată.

Registrul-jurnal de încasări și plăți se editează anual sau la cererea organului de control.

Registrul-jurnal de încasări și plăți se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii acestuia.

Conținutul minimal obligatoriu de informații al Registrului – jurnal de încasări și plăți este următorul:

– data efectuării operațiunii de încasare/plată;
– denumirea și numărul documentului justificativ care stă la baza înregistrării operațiunii;
– explicații privind natura operațiunii;
– suma încasată în numerar sau prin bancă, ce rezultă din fiecare document justificativ;
– suma plătită în numerar sau prin bancă, ce rezultă din fiecare document justificativ.

Nr. pagină …………..

REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI”

Nr. crt.Data operațiunii de încasare/platăDocumentul (fel, număr)ExplicațiiÎncasări
Numerara
Încasări
Bancă
Plăți NumerarPlăți Bancă
01234567

2. REGISTRUL-INVENTAR (cod 14-1-2/b)

Registru l-inventar servește ca document contabil de înregistrare a elementelor de natura activelor și datoriilor inventariate (elementele patrimoniale, creanțele și datoriile).

Registrul-inventar se întocmește de către persoanele care conduc contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar.

Registrul-inventar se completează la începutul activității, la sfârșitul exercițiului financiar, precum și cu ocazia încetării activității.

Registrul-inventar se completează prin înscrierea tuturor elementelor inventariate, element cu element, sau prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate după natura lor, potrivit opțiunii persoanei respective, în acest caz, listele de inventariere se anexează la Registrul-inventar.

În cazul încetării activității, Registrul-inventar se completează cu valoarea elementelor inventariate faptic la acea dată.

În coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operațiuni înregistrate în ordine cronologică.

În coloana 2 se înscriu elementele inventariate, fie element cu element, fie denumirea grupei de elemente inventariate preluată din lista de inventariere.

În coloana 3 se înscrie valoarea de inventar reprezentată de:

– valoarea de intrare a elementelor patrimoniale inventariate, potrivit documentelor justificative, sau totalurile din listele de inventariere a elementelor patrimoniale grupate după natura lor;

– valoarea rămasă de încasat, respectiv de plată, rezultată în urma inventarierii creanțelor și a datoriilor.

În condițiile conducerii evidenței contabile în partidă simplă cu ajutorul tehnicii de calcul, Registrul-inventar se editează anual sau la cererea organului de control.

Registrul-inventar se arhivează împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

Nr. pagină …………..

3. REGISTRUL-INVENTAR la data de ………….”

 

Nr. crt.Denumirea elementelor inventariateValoarea de inventar
123
Alte prevederi ale OMFP nr. 170/2015

Potrivit art. 2 OMFP nr. 170/2015, reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă se aplică de către următoarele categorii de persoane:

a) persoanele fizice și asocierile fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obținut din următoarele surse:
– activități independente;
– cedarea folosinței bunurilor;
– activități agricole, silvicultură și piscicultură;

b) persoanele sau entitățile care, prin actul normativ de înființare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligația ținerii contabilității în partidă simplă, cu excepția persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Conform art. 3 OMFP nr. 170/2015, persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) au obligația să conducă evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, la opțiunea acestora, pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, cu excepția celor pentru care în actul normativ de înființare, în legi speciale sau în alte acte normative există prevederi exprese privind ținerea contabilității în partidă simplă.

Art. 4 OMFP nr. 170/2015 prevede următoarele:

„(1) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) care conduc evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă pot trece la conducerea contabilității în partidă dublă de la începutul exercițiului financiar ulterior celui în care au decis această trecere.

(2) Persoanele înființate după data intrării în vigoare a prezentului ordin, care se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a), pot opta pentru ținerea contabilității în partidă dublă de la data înființării acestora”.

Art. 5 OMFP nr. 170/2015 are următorul conținut:

„(1) Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) care optează pentru ținerea evidenței contabile pe baza regulilor contabilității în partidă dublă organizează și conduc contabilitatea proprie în baza reglementărilor contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, până la nivel de balanță de verificare, fără a întocmi situații financiare anuale. Evidența contabilă astfel ținută trebuie să permită determinarea informațiilor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) întocmesc Registrul – jurnal (cod 14-1-1) și Registrul-inventar (cod 14-1-2). Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor contabile și a celorlalte documente financiar-contabile se efectuează conform normelor privind documentele financiar-contabile, elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor prelua, pe baza inventarului și a informațiilor privind creanțele și datoriile, ca solduri inițiale, la începutul exercițiului financiar pentru care au optat să treacă la conducerea contabilității în partidă dublă, sumele din documentele întocmite pentru ținerea contabilității în partidă simplă, respectiv din:

– Registrul-inventar;

– Registrul-jurnal de încasări și plăți;
– fișa mijlocului fix;
– extras de cont;
– alte documente.

Deschiderea conturilor de imobilizări, stocuri, creanțe, disponibilități bănești și datorii, în vederea preluării în contabilitatea în partidă dublă a acestor elemente, se efectuează cu ajutorul contului 455 «Sume datorate acționarilor/asociaților».

Prin excepție de la funcțiunea contului 455 «Sume datorate acționarilor/asociaților» prezentată în reglementările contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, la trecerea de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă se efectuează următoarele înregistrări:
– în creditul contului 455 «Sume datorate acționarilor/asociaților» se înregistrează soldurile conturilor de natura activelor (imobilizări, stocuri, creanțe, disponibilități bănești);
– în debitul contului 455 «Sume datorate acționarilor/asociaților» se înregistrează soldurile conturilor de natura datoriilor.

Diferența dintre valoarea activelor și valoarea datoriilor din contul 455 «Sume datorate acționarilor/asociaților» se va reflecta în soldul acestuia, astfel:

– sold creditor – când valoarea activelor este mai mare decât valoarea datoriilor;
– sold debitor – când valoarea activelor este mai mică decât valoarea datoriilor”.

Art. 6 OMFP nr. 170/2015 stabilește faptul că respectivul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 martie 2015.

Art. 7 OMFP nr. 170/2015 prevede faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă următoarele acte normative:

a) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Codului fiscal (M. Of. nr. 642 din 16 iulie 2004);

b) Normele specifice de întocmire și utilizare a documentului Registrul-jurnal de încasări și plăți (cod 14-1-1/b) cuprinse în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile (M. Of. nr. 870 și 870 bis din 23 decembrie 2008, cu compl. ult.;

c) Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură contabilă și fiscală referitoare la practicienii în insolvență, persoane fizice sau juridice, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, (M. Of. nr. 885 din 27 decembrie 2007).

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă (OMFP nr. 170/2015) was last modified: februarie 27th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter