Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din MAI (OMAI nr. 105/2015)

8 sept. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 3304

Despre

  • M. Of. nr. 669 din 2 septembrie 2015
  • OMAI nr. 105/2015
  • Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din MAI

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul de aprobareActul aprobatSumar
OMAI nr. 105/2015
(M. Of. nr. 669 din 2 septembrie 2015)
Procedură de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor InterneCap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare”)
Cap. III („Promovarea personalului contractual într-o funcție de conducere”)
Cap. IV („Promovarea personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior”)
Cap. V („Promovarea personalului contractual debutant”)
Cap. VI („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 669 din 2 septembrie 2015, s-a publicat Ordinul ministrului afacerilor interne (OMAI) nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne.

Conferinta raspunderea executorului judecatoresc

 

Vă prezentăm, în continuare, procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne.

Cap. I („Dispoziții generale”)

Art. 1 la primul alineat prevede faptul că respectiva procedură instituie norme juridice referitoare la promovarea personalului contractual care ocupă funcții în unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, precum și în instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI.

Potrivit celui de-al doilea alineat, prevederile respectivei proceduri sunt aplicabile în situația în care prin statute sau alte acte normative specifice anumitor categorii de personal contractual promovarea acestora nu este reglementată altfel.

Art. 2 prevede faptul că promovarea personalului contractual se realizează, după caz, în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în funcții pentru care este prevăzut un nivel de studii superior ori în funcții de conducere.

Cap. II („Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare”)

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face pe un post vacant ori pe postul pe care este titular personalul contractual care îndeplinește condițiile pentru promovare.

(2) În situația în care promovarea se realizează pe postul pe care este titular personalul contractual care îndeplinește condițiile pentru promovare, aceasta se realizează, dacă este cazul, prin transformarea postului.

(3) Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic al acestuia și aprobat de conducătorul unității”.

Art. 4 are următorul conținut:

„(1) Examenul de promovare se organizează în unitățile aparatului central al MAI, precum și în instituțiile și structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, denumite în continuare unități organizatoare.

(2) Examenul de promovare prevăzut la alin. (1) se poate organiza trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de decizia conducătorilor competenți să organizeze examene de promovare, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.

(3) Examenul de promovare se organizează de către unitățile ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite și care au structură de resurse umane, pentru posturile:

a) prevăzute în statele de organizare proprii;

b) prevăzute în statele de organizare ale unităților care nu au structură de resurse umane, aflate în subordinea sau coordonarea acestora și pentru care gestionează activitățile de resurse umane.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pentru posturile aflate în statele de organizare ale unităților aparatului central și subordonate acestora, aflate în finanțarea ordonatorului principal de credite, competența de organizare a examenului de promovare revine conducătorilor acestora”.

Art. 5 la primul alineat reglementează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească candidatul pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare:

a) să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional sau în treapta profesională din care promovează;

b) să fi obținut calificativul “foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Potrivit alineatului următor, criteriile de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 prevede următoarele:

„(1) Structurile de resurse umane din unitățile organizatoare analizează trimestrial situația personalului contractual încadrat în structura proprie și, după caz, în structurile care nu au structură de resurse umane, aflate în subordinea sau în coordonarea acestora ori pentru care gestionează activitatea de resurse umane, care îndeplinește condițiile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare.

(2) În urma analizei efectuate în condițiile alin. (1), structurile de resurse umane solicită structurilor financiar-contabile ale unităților să comunice în scris faptul că influențele financiare generate de promovarea personalului contractual se realizează cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.

(3) În cazul îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (2), structurile de resurse umane informează șeful ierarhic al personalului contractual care îndeplinește condițiile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în vederea întocmirii referatului de evaluare.

(4) Referatul de evaluare cuprinde elementele prevăzute la art. 41 alin. (9) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, și se depune la structura de resurse umane a unităților organizatoare, în condițiile art. 41 alin. (10) din Regulament.

(5) Structurile de resurse umane, în baza referatelor de evaluare, formulează propuneri privind organizarea examenului de promovare, pe care le supun aprobării șefului unității organizatoare”.

Conform art. 7, în situația obținerii aprobării privind organizarea examenului de promovare, în condițiile art. 6 alin. (5), structurile de resurse umane informează personalul contractual cu privire la acest aspect și eliberează acestuia, la cerere, o adeverință privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare.

Art. 8 la primul alineat prevede faptul că anunțurile privind examenul de promovare se afișează la sediul unității organizatoare și se publică prin grija structurilor de resurse umane, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data desfășurării acestuia, pe pagina de internet a unității organizatoare sau a structurii ierarhic superioare.

Potrivit alineatului următor, anunțul prevăzut mai sus cuprinde obligatoriu următoarele elemente:

a) data, ora și locul desfășurării examenului;

b) bibliografia și tematica de examen;

c) modalitatea de desfășurare a examenului;

d) posturile pentru care se organizează examenul de promovare, cu specificarea gradului profesional sau a treptei profesionale, precum și structurile în cadrul cărora se află aceste posturi;

e) condițiile de participare la examenul de promovare.

Art. 9 prevede următoarele:

„(1) Cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înaintea desfășurării examenului de promovare, prin dispoziție/ordin a/al conducătorului unității organizatoare, pe baza propunerilor din referatele de evaluare, se constituie comisia de examinare și comisia de soluționare a contestațiilor.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt formate din câte 3 membri, dintre care 2 membri din cadrul unității organizatoare și un membru desemnat de sindicatul reprezentativ sau, după caz, un reprezentant al salariaților. Membrii comisiei de examinare nu pot fi și membrii în comisia de soluționare a contestațiilor.

(3) Membrii comisiei de examinare și ai comisiei de soluționare a contestațiilor trebuie să aibă experiența și cunoștințele necesare în domeniul de activitate al postului în care se face promovarea.

(4) Președintele comisiei de examinare, respectiv al comisiei de soluționare a contestațiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.

(5) Fiecare comisie de examinare, respectiv fiecare comisie de soluționare a contestațiilor au un secretar, numit prin actul prevăzut la alin. (1). Secretarul comisiei de examinare poate fi și secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

(6) Secretariatul comisiei de examinare și secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul structurilor de resurse umane a unității organizatoare a examenului, aceasta neavând calitatea de membru al comisiei”.

Art. 10 la primul alineat stabilește faptul că în situația în care în unitatea organizatoare nu există personal care să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 9, aceasta poate solicita desemnarea de membri/secretari în comisia de examinare și/sau în comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul altor structuri ale MAI, de regulă, de la eșalonul superior ori din cadrul altor structuri din afara MAI.

Potrivit alineatului următor, membrii comisiei de examinare și/sau ai comisiei de soluționare a contestațiilor pot fi desemnați din rândul personalului militar, polițiștilor și personalului contractual din MAI.

Art. 11 stabilește faptul că șeful structurii de resurse umane din unitatea organizatoare va efectua un instructaj cu privire la atribuțiile ce revin personalului desemnat să facă parte din comisia/comisiile de examinare, respectiv comisia/comisiile de soluționare a contestațiilor.

Potrivit art. 12, membrii în comisia de examinare sau în comisia de soluționare a contestațiilor nu pot fi desemnați din rândul persoanelor care:

a) au relații cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidați sau interesele patrimoniale ale lor ori ale soțului sau soției pot afecta imparțialitatea și obiectivitatea evaluării;

b) au calitatea de soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidați ori cu un alt membru al comisiei de examinare sau al comisiei de soluționare a contestațiilor;

c) sunt sub efectul unei sancțiuni disciplinare.

Art. 13 prevede următoarele:

„(1) Situațiile prevăzute la art. 12 se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidați sau de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării și desfășurării examenului de promovare.

(2) Membrii comisiei de examinare și ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să informeze în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la intervenirea oricărei situații prevăzute la art. 12. În aceste cazuri, membrii comisiei de examinare și ai comisiei de soluționare a contestațiilor au obligația să se abțină de la participarea ori de la luarea vreunei decizii cu privire la examenul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.

(3) În cazul constatării existenței unei situații de conflict de interese, actul administrativ de constituire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea membrului aflat în respectiva situație.

(4) În cazul în care situația de conflict de interese se constată ulterior desfășurării uneia dintre etapele examenului, procedura de desfășurare a examenului se reia, fiind constituită în acest scop o nouă comisie, cu o nouă componență”.

Art. 14 la primul alineat prevede faptul că examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz.

Potrivit alineatului următor, proba practică se susține în cazul funcțiilor de personal contractual la care este necesară verificarea abilităților practice. Pentru stabilirea probei practice, comisia de examinare poate consulta șeful structurii în care își desfășoară activitatea persoana care îndeplinește condițiile de promovare.

Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din MAI (OMAI nr. 105/2015) was last modified: septembrie 8th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter