Aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale (OPANAF nr. 1162/2016)

22 apr. 2016
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1045

Despre

  • M. Of. nr. 292 din 18 aprilie 2016
  • OPANAF nr. 1162/2016
  • Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării situaţiei fiscale personale

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

4 ani de la intrarea în vigoare a noilor coduri penale - Bucureşti
🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativ publicat în Monitorul OficialSumar
OPANAF nr. 1162/2016
(M. Of. nr. 292 din 18 aprilie 2016)
Aprobă Carta drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale

 

În M. Of. nr. 292 din 18 aprilie 2016, a fost publicat Ordinul  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1162/2016 privind aprobarea Cartei drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale.

Vom prezenta, în continuare, prevederile respectivului ordin.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

Art. 1 din OPANAF nr. 1162/2016
 
Art. 1 dispune faptul că se aprobă Carta drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.

Art. 2 din OPANAF nr. 1162/2016
 
Art. 2 stabilește faptul că Direcția generală control venituri persoane fizice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor respectivului ordin.

Anexa la OPANAF nr. 1162/2016
 
În continuare, vom prezenta dispozițiile Cartei privind drepturile și obligațiile persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale.

Este prevăzut faptul că verificarea situației fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 138 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, reprezintă ansamblul activităților desfășurate de organul fiscal central având ca obiect examinarea totalității drepturilor și a obligațiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie și a altor elemente relevante pentru stabilirea situației fiscale reale a persoanei fizice verificate.

În scopul efectuării acestor activități organul fiscal central va proceda, în principal, la:

a) solicitarea, în condițiile legii, de informații de la autorități și instituții publice;

b) analiza tuturor informațiilor, documentelor și a altor mijloace de probă referitoare la situația fiscală a persoanei fizice verificate;

c) confruntarea informațiilor obținute prin administrarea mijloacelor de probă cu cele din declarațiile fiscale depuse, conform legii, de persoana verificată sau, după caz, de plătitorii de venit ori terțe persoane;

d) solicitarea, în condițiile legii, de informații, clarificări, explicații, documente și alte asemenea mijloace de probă de la persoana fizică verificată și/sau de la persoane cu care aceasta a avut ori are raporturi economice sau juridice;

e) discutarea constatărilor organului fiscal central cu persoana fizică verificată și/sau cu împuterniciții acesteia;

f) stabilirea, dacă este cazul, a bazei de impozitare, ajustată pe fiecare categorie de venit, prin utilizarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor, aprobate prin Ordinul președintelui Agenția Națională de Administrare Fiscală nr. 3.733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și a procedurii de aplicare a acestora, precum și a obligațiilor fiscale corespunzătoare acesteia;

g) dispunerea măsurilor asigurătorii, în condițiile legii.

De asemenea, durata efectuării verificării fiscale este stabilită de organul fiscal central și nu poate fi mai mare de 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informații din străinătate, potrivit Codului de procedură fiscală.

Ordinul dispune faptul că pe timpul desfășurării verificării situației fiscale personale, contribuabilul are următoarele drepturi:

Conform prevederilor art. 138 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are dreptul de a fi înștiințat despre acțiunea de verificare a situației fiscale personale prin comunicarea unui aviz de verificare.

Avizul de verificare va fi comunicat potrivit dispozițiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii verificării fiscale.

Avizul de verificare cuprinde:

a) temeiul juridic al verificării;

b) data de începere a verificării;

c) perioada ce urmează a fi supusă verificării;

d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a verificării;

e) locul desfășurării verificării și persoana de contact la care vă veți prezenta;

f) solicitarea de informații și înscrisuri relevante pentru verificare.

Contribuabilul are la dispoziție 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sancțiunea decăderii, pentru prezentarea documentelor justificative și a altor clarificări relevante pentru situația dumneavoastră fiscală personală.

Conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are dreptul de a solicita amânarea datei de începere a verificării situației fiscale personale.

Amânarea datei de începere a verificării situației fiscale personale se poate face o singură dată, la solicitarea scrisă a contribuabilului, pentru motive justificate.

În acest caz, i se va comunica data la care a fost reprogramată acțiunea de verificare a situației fiscale personale.

Conform prevederilor art. 141 alin. (3) și art. 124 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, pe toată durata exercitării verificării situației fiscale personale contribuabilul are dreptul de a beneficia de asistență de specialitate sau juridică.

Conform prevederilor art. 140 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are dreptul de a solicita în scris schimbarea locului de desfășurare a verificării situației fiscale personale la:

a) domiciliul dumneavoastră;

b) domiciliul/sediul persoanei care vă acordă asistență de specialitate sau juridică, dacă domiciliul acestei persoane reprezintă și sediul său profesional.

Solicitarea pentru desfășurarea verificării situației fiscale personale la domiciliul contribuabilului sau la domiciliul/sediul persoanei care îi acordă acestuia asistență se depune la organul fiscal central înainte de data începerii verificării situației fiscale personale înscrisă în avizul de verificare.

Conform prevederilor art. 138 alin. (7) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are dreptul de a solicita prelungirea termenului de prezentare a informațiilor și înscrisurilor relevante pentru verificare cu 30 de zile, o singură dată, pentru motive justificate.

Conform prevederilor art. 138 alin. (7), (14), (15), (16) și ale art. 143 din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are dreptul de a colabora la stabilirea stării de fapt fiscale și de a numi persoane pentru a furniza informații.

Contribuabilul are dreptul să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale, are dreptul să dea informații, să prezinte înscrisuri relevante pentru verificarea situației fiscale personale, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal, în condițiile legii.

La începerea verificării fiscale, contribuabilul are dreptul să numească persoane care să dea informații.

Dacă informațiile date de contribuabil sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, atunci organul fiscal central se poate adresa și altor persoane pentru obținerea de informații în condițiile legii.

Conform art. 66 din Codul de procedură fiscală, soțul/soția, rudele ori afinii dumneavoastră până la gradul al 3-lea, inclusiv, au dreptul de a refuza furnizarea de informații, efectuarea de expertize, precum și prezentarea unor înscrisuri.

De asemenea, au dreptul de a refuza furnizarea de informații și alte persoane conform prevederilor art. 67 din Codul de procedură fiscală.

Persoanele prevăzute la art. 67, cu excepția preoților, pot totuși furniza informații, dar numai cu acordul contribuabilului.

Conform prevederilor art. 140 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele și taxele aflate în cadrul termenului de prescripție.

Verificarea situației fiscale personale se efectuează o singură dată pentru impozitul pe venit și pentru fiecare perioadă impozabilă conform prevederilor art. 138 alin. (18) din Codul de procedură fiscală.

Potrivit dispozițiilor art. 144 din Codul de procedură fiscală, prin excepție de la prevederile art. 138 alin. (18), conducătorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii verificării fiscale și până la data împlinirii termenului de prescripție, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor.

Conform prevederilor art. 11 din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal.

În categoria informațiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la contribuabil, cum ar fi: datele de identificare, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informații obținute din declarații ori documente prezentate de către contribuabil, plătitori sau terți.

Conform prevederilor art. 145 alin. (3) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are dreptul de a cunoaște rezultatele verificării situației fiscale personale.

Contribuabilul are dreptul de a fi informat pe parcursul desfășurării verificării situației fiscale personale asupra constatărilor rezultate potrivit dispozițiilor art. 138 alin. (17).

La finalizarea verificării fiscale, organul fiscal va prezenta constatările și consecințele lor fiscale, acordându-i posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, cu excepția cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării situației fiscale personale sau în cazul în care contribuabilul verificat renunță la acest drept și notifică, în scris, acest fapt organelor fiscale.

Data, ora și locul prezentării concluziilor vor fi comunicate, în scris, în timp util.

Contribuabilul are dreptul de a-și exprima, în scris, punctul acestuia de vedere cu privire la constatările verificării situației fiscale personale, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prezentării acestora de către organul fiscal.

Decizia de impunere sau de încetare a procedurii de verificare a situației fiscale personale i se va comunica potrivit dispozițiilor art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Conform prevederilor art. 268, 269 și ale art. 270 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are dreptul de a contesta actul administrativ fiscal emis în urma verificării situației fiscale personale.

În cazul în care se simte lezat de rezultatul verificării situației fiscale personale, contribuabilul are dreptul să conteste actul administrativ fiscal emis cu această ocazie de organul de verificare fiscală.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

a) datele dumneavoastră de identificare;

b) obiectul contestației;

c) motivele de fapt și de drept;

d) dovezile pe care se întemeiază;

e) semnătura dumneavoastră sau a persoanei împuternicite.

Contestația se depune în scris, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal în urma verificării situației fiscale personale, la organul fiscal emitent al actului atacat și nu este supusă taxelor extrajudiciare de timbru.

În același sens, pe timpul desfășurării verificării situației fiscale personale, contribuabilul are următoarele obligații:

Conform prevederilor art. 138 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, conhtribuabilul are obligația de a depune o declarație de patrimoniu și de venituri la solicitarea organului fiscal central.

În situația în care solicitarea are loc odată cu comunicarea avizului de verificare, declarația se depune în termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare. În acest caz, solicitarea se anexează la avizul de verificare.

În situația în care solicitarea are loc pe perioada verificării situației fiscale personale, declarația se depune în termen de 15 zile de la data comunicării solicitării.

Conform prevederilor art. 10 din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are obligația de cooperare cu organul fiscal central.

În situația în care are calitatea de contribuabil potrivit Codului fiscal, acesta are obligația prevăzută de dispozițiile art. 10 alin. (1) din același act normativ de a coopera cu organul fiscal central în vederea determinării stării de fapt fiscale, prin prezentarea faptelor cunoscute de către acesta, în întregime, conform realității, și prin indicarea mijloacelor doveditoare care îi sunt cunoscute, cu respectarea prevederilor în materie penală și procesual penală.

Contribuabilul are obligația să întreprindă măsurile în vederea procurării mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor posibilităților care îi stau la dispoziție.

Conform prevederilor art. 58 din Codul de procedură fiscală, are obligația de a furniza informații.

În situația în care are calitatea de contribuabil potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), acesta sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația prevăzută de dispozițiile art. 58 din Codul de procedură fiscală de a furniza organului fiscal central informațiile necesare determinării stării de fapt fiscale.

Conform prevederilor art. 64 din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are obligația de a prezenta înscrisuri.

În situația în care are calitatea de contribuabil potrivit Codului fiscal, acesta sau altă persoană împuternicită de acesta are obligația prevăzută de dispozițiile art. 64 din Codul de procedură fiscală de a pune la dispoziția organului fiscal central registre, evidențe, documente de afaceri și orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale.

Conform prevederilor art. 65 din Codul de procedură fiscală, contribuabilul are obligația de a permite efectuarea constatărilor la fața locului.

Indiferent de locul unde se desfășoară verificarea situației fiscale personale, contribuabilul are obligația de a permite funcționarilor împuterniciți de organul fiscal central să efectueze o constatare la fața locului, precum și experților folosiți pentru această acțiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi și în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.

Potrivit dispozițiilor art. 27 din Constituția României, republicată, funcționarii împuterniciți de organul fiscal central și experții folosiți în acțiunea de verificare nu au dreptul de a pătrunde în domiciliul sau reședința contribuabilului verificat decât cu acordul acestuia.

În cazul în care constatările în interes fiscal fac necesar accesul funcționarilor împuterniciți de organul fiscal central și al experților, dacă este cazul, în domiciliul sau reședința contribuabilului verificat și nu este de acord, accesul se poate face numai cu autorizarea instanței judecătorești competente.

Conform prevederilor art. 147 coroborate cu cele ale art. 118 alin. (8) din Codul de procedură fiscală, există obligația de a îndeplini măsurile dispuse de organul de verificare fiscală prin actul întocmit cu ocazia verificării situației fiscale personale, în termenele și în condițiile stabilite de organele de verificare fiscală.

Conform prevederilor art. 146, art. 156 alin. (1) și ale art. 173 din Codul de procedură fiscală, precum și prevederilor art. 117 din Codul fiscal, mai există și obligația contribuabilului verificat de a plăti diferențele de impozit stabilite cu ocazia verificării situației fiscale personale, precum și dobânzile și penalitățile aferente acestora.

 

Aprobarea Cartei drepturilor și obligațiilor persoanei fizice supuse verificării situației fiscale personale (OPANAF nr. 1162/2016) was last modified: aprilie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter