Constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (Ordinul ANRE nr. 129/2015)

20 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1622

Despre

  • M. Of. nr. 628 din 18 august 2015
  • Ordinul ANRE nr. 129/2015
  • Constituirea garanţiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Ordinul ANRE nr. 129/2015
(M. Of. nr. 628 din 18 august 2015)
Cap. I („Scop, domeniu de aplicare, definiții și abrevieri”)
Cap. II („Constituirea garanției financiare”)
Cap. III („Stabilirea valorii garanției financiare”)
Cap. IV („Actualizarea, executarea, reconstituirea și restituirea garanției financiare”)
Cap. V („Dispoziții finale”)
 

 

În M. Of. nr. 628 din 18 august 2015, s-a publicat Ordinul președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (Ordinul ANRE) nr. 129/2015 privind constituirea garanțiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Cap. I („Scop, domeniu de aplicare, definiții și abrevieri”)

Potrivit art. 1, respectiva procedură are drept scop reglementarea modului de constituire, actualizare, executare, reconstituire și restituire a garanțiilor financiare prevăzute în contractele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, în vederea întăririi disciplinei financiare și evitării riscului de neplată pe piața de energie electrică.

Art. 2 prevede faptul că procedura se aplică în relațiile comerciale privind prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice în baza contractelor încheiate între operatorul de distribuție și titularul de contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, doar în situațiile prevăzute în contractele-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015.

Art. 3 are următorul conținut:

„(1) Termenii utilizați în prezenta procedură sunt definiți în următoarele acte normative:

a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare;

c) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare.

(2) În înțelesul prezentei proceduri, termenii utilizați au următoarele semnificații:

1. actualizarea garanției financiare – redimensionarea garanției financiare la valoarea calculată la o dată ulterioară constituirii acesteia, conform prezentei proceduri;

2. certificat de depozit – instrument de economisire; hârtie de valoare emisă de o bancă, prin care se confirmă depunerea unei sume de bani la o anumită rată a dobânzii, pe o perioadă determinată de timp;

3. depozit bancar de tip Escrow – depozit bancar prin care un deponent (persoană fizică sau juridică) pune la dispoziția unui terț beneficiar o anumită sumă de bani, în anumite condiții. Condițiile în care banca eliberează banii din depozit sunt stabilite într-o convenție încheiată de bancă cu cele două părți;

4. garanție financiară – instrument financiar constituit în vederea garantării obligațiilor comerciale asumate de titularul contractului încheiat cu operatorul de distribuție pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice;

5. reconstituirea garanției financiare – constituirea garanției financiare la valoarea calculată conform prezentei proceduri, după executarea garanției;

6. scrisoare de garanție bancară – înscris prin care o bancă (garant) se angajează, în mod irevocabil, ca în cazul în care titularul contractului pentru serviciul de distribuție nu plătește la termen obligațiile contractuale să plătească operatorului de distribuție la prima cerere suma neachitată și indicată de operatorul de distribuție expres printr-o notificare;

7. titlu de stat – instrument financiar cu risc scăzut, reprezentând obligațiuni care atestă datoria publică sub formă de bonuri, certificate de trezorerie, inclusiv certificate de trezorerie pentru populație nerăscumpărate la scadență și transformate în certificate de depozit sau alte instrumente financiare; reprezintă împrumuturi ale statului în moneda națională sau în valută, pe termen scurt, mediu și lung;

8. titular de contract – parte în contractul de distribuție a energiei electrice, respectiv furnizor de energie electrică inclusiv furnizor de ultimă instanță sau utilizator al rețelei electrice de distribuție, după caz.

(3) Abrevierile utilizate în prezenta procedură au următoarele semnificații:

ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

OD – operator de distribuție;

GF – garanție financiară;

FUI – furnizor de ultimă instanță”.

Cap. II („Constituirea garanției financiare”)

Potrivit art. 4, OD are dreptul de a solicita titularilor de contract constituirea garanțiilor financiare, în cazurile prevăzute în contractele-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2015.

Art. 5 la primul alineat prevede faptul că solicitarea constituirii de garanții financiare se realizează de către OD printr-o notificare scrisă, transmisă cu confirmare de primire către titularul de contract.

Potrivit alineatului următor, la solicitarea de constituire de garanții financiare, OD informează titularul de contract asupra condițiilor de constituire, actualizare, executare, reconstituire și restituire a garanției financiare, prevăzute în respectiva procedură.

Potrivit art. 6, garanțiile financiare care pot fi constituite în vederea garantării obligațiilor comerciale asumate de titularul de contract sunt:

a) depozit bancar la dispoziția OD, în cuantumul și cu valabilitatea comunicate de OD;

b) scrisoare de garanție bancară emisă de bancă în favoarea OD;

c) titluri de stat păstrate la o bancă custode, autorizată de Banca Națională a României;

d) certificate de depozit păstrate la o bancă custode, autorizată de Banca Națională a României;

e) depozit bancar de tip Escrow;

f) asigurare de pierdere financiară pentru acoperirea riscului de neplată, emisă în favoarea OD;

g) alte forme legale de garanție agreate de părți.

Art. 7 la primul alineat prevede faptul că garanția financiară se constituie sub forma oricărui tip de garanție financiară care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) să nu poată fi revocată de emitent și să poată fi executată în orice moment, cu respectarea legislației în vigoare;

b) să prevadă în mod expres că este emisă în favoarea OD, exclusiv pentru garantarea obligațiilor ce decurg din contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice;

c) să aibă o durată de valabilitate de minimum 24 de luni sau o durată mai mare cu 42 de zile decât perioada de valabilitate a contractului pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice dacă acesta este încheiat pe o durată determinată;

d) să fie exprimată în lei, la valoarea stabilită de OD și notificată titularului de contract în baza prezentei proceduri.

De asemenea, potrivit următorului alineat, toate comisioanele și spezele bancare generate de constituirea garanțiilor financiare sunt suportate de titularul contractului pentru serviciul de distribuție.

Cap. III („Stabilirea valorii garanției financiare”)

Art. 8 prevede faptul că valoarea garanției financiare se stabilește astfel:

GF = 1xVdm + max (V1, V2)

Vdm – contravaloarea medie lunară a serviciului de distribuție a energiei electrice realizată în ultimele 12 luni, respectiv contravaloarea medie lunară estimată pentru următoarele 12 luni, în cazul în care nu există un istoric al consumului pentru ultimele 12 luni,

unde:

[lei],

Vdi – contravaloarea serviciului de distribuție a energiei electrice realizată/estimată în luna i, exprimată în lei.

La stabilirea Vdi nu se ia în calcul consumul aferent clienților finali care beneficiază de serviciul universal.

max (V1, V2) – cea mai mare valoare dintre sumele întârziate la plată în ultimele 12 luni.

Art. 9 prevede următoarele:

„(1) Titularul de contract are obligația să transmită OD documentul care atestă constituirea garanției financiare, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării transmise de OD.

(2) OD verifică corectitudinea datelor înscrise în garanția financiară, iar în cazul în care există o neconformitate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea documentului care atestă constituirea garanției financiare, notifică în scris titularul de contract asupra neconformităților și termenului pentru remedierea acestora.

(3) Titularul de contract are obligația să transmită OD documentul care atestă corectarea garanției financiare conform solicitării, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (2)”.

Cap. IV („Actualizarea, executarea, reconstituirea și restituirea garanției financiare”)

Secț. 1 („Actualizarea garanției financiare”)

Potrivit art. 10, titularul de contract sau OD are dreptul să compare valoarea garanției financiare deja constituite cu valoarea actuală calculată conform art. 8 și să solicite actualizarea acesteia, dar nu mai devreme de 6 luni de la data constituirii/data ultimei actualizări a garanției financiare.

Art. 11 prevede la primul alineat faptul că solicitarea de actualizare a garanției financiare se realizează printr-o notificare scrisă, transmisă cu confirmare de primire.

Potrivit alineatului următor, dacă solicitarea de actualizare este formulată de titularul de contract, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, OD îi transmite acestuia printr-o notificare valoarea actualizată calculată conform prevederilor art. 8.

Art. 12 stabilește la primul alineat faptul că titularul de contract are obligația să transmită OD documentul care atestă actualizarea garanției financiare, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării transmise de OD.

Potrivit alineatului următor, la primirea documentului care atestă actualizarea garanției financiare se procedează conform prevederilor art. 9 alin. (2) și (3).

Secț. a 2-a („Executarea garanției financiare”)

Art. 13 prevede faptul că în cazul în care titularul de contract care a constituit o garanție financiară în favoarea OD nu îndeplinește obligațiile de plată față de OD în termenele prevăzute în contractul pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, OD are dreptul:

a) să notifice titularul de contract asupra intenției de executare a garanției financiare, la împlinirea a 35 de zile de la data scadenței la plată a facturii;

b) să execute garanția financiară constituită, în limita obligațiilor de plată neachitate, la împlinirea a 5 zile de la data notificării prevăzute la lit. a).

Potrivit art. 14, în cazul în care valoarea debitelor este mai mare decât valoarea garanției financiare, aceasta va fi executată, urmând ca restul debitelor să fie recuperate conform legislației în vigoare.

Art. 15 stabilește faptul că executarea garanției financiare nu exonerează titularul de contract de la plata penalităților calculate conform contractului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

Secț. a 3-a („Reconstituirea garanției financiare”)

Art. 16 prevede faptul că în cazul executării totale sau parțiale a garanției financiare, OD are dreptul să solicite reconstituirea acesteia, la valoarea calculată conform prevederilor art. 8.

Potrivit art. 17, solicitarea de reconstituire a garanției financiare se realizează de către OD printr-o notificare scrisă, transmisă către titularul de contract, cu confirmare de primire.

Art. 18 prevede la primul alineat faptul că titularul de contract are obligația să transmită OD documentul care atestă reconstituirea garanției financiare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de reconstituire a acesteia.

De asemenea, la al doilea alineat stabilește faptul că la primirea documentului care atestă reconstituirea garanției financiare se procedează conform prevederilor art. 9 alin. (2) și (3).

Constituirea garanțiilor financiare în cadrul contractului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (Ordinul ANRE nr. 129/2015) was last modified: august 20th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter