Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea, altele decât consumul propriu tehnologic al reţelelor electrice (Ordinul ANRE nr. 130/2015)

21 aug. 2015
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 938

Despre

  • M. Of. nr. 628 din 18 august 2015
  • Ordinul ANRE nr. 130/2015
  • Procedura privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparţinând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de reţea

Recomandări

 

Abonament PREMIUM gratuit pentru 30 de zile!

Odată cu trecerea la etapa UNIVERSUL JURIDIC PREMIUM atingem demersul inițial anunțat încă de la lansarea proiectului: accesul contra-cost pentru beneficiile PREMIUM. Demersul este necesar pentru susținerea unui conținut de calitate!

Vreau detalii!

Noi rămânem aceiași ca până acum! Veți beneficia de aceleași știri certificate editorial, editoriale de substanță, opinii punctuale și articole de specialitate, știri din domeniul juridic și reportaje cu care v-am obișnuit încă de la început!

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro
🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativSumar
Ordinul ANRE nr. 130/2015
(M. Of. nr. 628 din 18 august 2015)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau OR”)
Cap. III („Dispoziții finale”)

 

În M. Of. nr. 628 din 18 august 2015, s-a publicat Ordinul ANRE nr. 130/2015 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de rețea, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice.

Back to Law School (sem. II) by UJmag.ro

 

Cap. I („Dispoziții generale”)

Secț. 1 („Scop și domeniu de aplicare”)

Potrivit art. 1, procedura privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de rețea, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice, denumită în continuare procedură, reglementează relațiile contractuale stabilite în cazul alimentării cu energie electrică a locurilor de consum respective și instituie responsabilitățile celor care își asigură alimentarea cu energie electrică a propriilor locuri de consum.

Conform art. 2, prevederile procedurii se aplică în cazul alimentării cu energie electrică a:

a) locurilor de consum aparținând furnizorilor;

b) locurilor de consum aparținând producătorilor, pentru asigurarea consumului propriu tehnologic;

c) locurilor de consum aparținând operatorilor de rețea, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice.

Secț. a 2-a („Definiții și abrevieri”)

Art. 3 prevede următoarele:

„(1) În înțelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au semnificațiile următoare:

1. autofurnizare – situație în care titularul licenței de furnizare/producere/distribuție/transport asigură furnizarea energiei electrice pentru locul de consum propriu, în condițiile prezentei proceduri;

2. consum propriu tehnologic al producătorului – consumul de energie electrică al unei centrale, necesar pentru realizarea producției de energie electrică.

(2) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cu definițiile din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificații:

ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

RET – rețeaua electrică de transport;

OR – operator de rețea”.

 

 Cap. II („Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau OR”)

Secț. 1 („Condiții generale”)

Art. 4 la primul alineat prevede faptul că furnizorii și producătorii alimentează locurile proprii de consum, după cum urmează:

a) prin intermediul unui furnizor, conform reglementărilor în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum;

b) din energia electrică achiziționată de pe piața angro, respectiv din energia electrică produsă de aceștia.

Potrivit alineatului următor, OR alimentează locurile proprii de consum unde se desfășoară activități administrative, precum și locurile de consum reprezentând serviciile interne din stațiile electrice, prin intermediul furnizorilor sau prin achiziții de pe piața angro, conform reglementărilor în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.

Art. 5 stabilește faptul că pentru alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum la care se referă prezenta procedură, deținătorii acestora încheie următoarele tipuri de contracte:

a) contracte de furnizare și contracte de rețea, pentru locurile de consum care sunt alimentate prin intermediul unui furnizor, în conformitate cu reglementările în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum;

b) contracte de rețea, pentru locurile de consum care sunt alimentate prin autofurnizare, cu excepția celor prevăzute la art. 9 lit. a), în conformitate cu reglementările în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.

Potrivit alineatului următor, prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a) operatorul de transport și de sistem încheie doar contract de furnizare și distribuție a energiei electrice, iar operatorii de distribuție încheie doar contract de furnizare și transport al energiei electrice.

Secț. a 2-a („Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor”)

Potrivit art. 6, alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor se realizează în următoarele modalități:

a) prin autofurnizare, utilizând rețeaua electrică de transport și rețelele electrice de distribuție corespunzătoare, pe baza contractelor specifice încheiate cu operatorii rețelelor respective;

b) prin intermediul unui alt furnizor, în condițiile reglementărilor în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.

Secț. a 3-a („Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând producătorilor, pentru asigurarea consumului propriu tehnologic”)

Art. 7 stabilește faptul că alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând producătorilor, pentru asigurarea consumului propriu tehnologic, se realizează în următoarele modalități:

a) prin autofurnizare, dacă producătorii au drept de furnizare;

b) prin intermediul unui furnizor, în condițiile reglementărilor în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.

Art. 8 are următorul conținut:

„(1) În cazul în care asigurarea consumului propriu tehnologic de către producător se realizează în condițiile prevăzute la art. 7 lit. a) și punctul de racordare al instalației de alimentare cu energie electrică pentru consumul propriu tehnologic este în aceeași instalație electrică și la același nivel de tensiune cu punctul de racordare al circuitului de evacuare în rețeaua de transport/distribuție a energiei electrice produse la solicitarea producătorului și cu acordul prealabil al OR din care face parte instalația electrică, se procedează după cum urmează:

a) în situația în care în intervalele orare de decontare energia electrică produsă este mai mare decât energia electrică consumată:

(i) se aplică regula potrivit căreia energia electrică pentru asigurarea consumului propriu tehnologic este preluată din energia electrică produsă la locul de producere respectiv, iar ca energie electrică livrată în sistem se consideră diferența dintre energia electrică produsă și energia electrică preluată pentru consumul propriu tehnologic în acel interval orar de decontare;

(ii) pentru întreaga cantitate de energie electrică activă consumată din energia electrică produsă, conform pct. (i), producătorul plătește OR care deține instalația electrică respectivă, în cadrul contractului de rețea încheiat cu acesta, tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din rețea (TL) și tariful pentru serviciul de sistem, în cazul locului de producere racordat la RET, respectiv tariful de distribuție specific reglementat corespunzător nivelului de tensiune al punctului de delimitare, tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din rețea (TL) și tariful pentru serviciul de sistem, în cazul locului de producere racordat la o rețea de distribuție;

b) în situația în care în intervalele orare de decontare energia electrică produsă este mai mică decât energia electrică consumată, se aplică regula potrivit căreia energia electrică pentru asigurarea consumului propriu tehnologic este preluată din energia electrică produsă la locul de producere respectiv, în limita acestei producții, în condițiile de la lit. a) pct. (i) și (ii), iar diferența este achiziționată de producător de pe piața angro sau din producția altui loc de producere care îi aparține, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(2) Pentru energia electrică achiziționată de producător de pe piața angro sau din producția altui loc de producere care îi aparține, acesta plătește OR la care este racordat locul de consum tariful de distribuție reglementat și, după caz, și tariful zonal aferent serviciului de transport pentru extragerea de energie electrică din rețea (TL) și tariful pentru serviciul de sistem, corespunzător întregii cantități de energie electrică consumată la nivelul de tensiune din punctul de delimitare.

(3) OR are dreptul de a nu da curs solicitării producătorului numai cu o justificare tehnică corespunzătoare; în această situație alimentarea locului de consum se realizează în condițiile prevăzute la art. 7”.

Secț. a 4-a („Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând OR, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice”)

Conform art. 9, alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând OR, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice, se realizează astfel:

a) prin autofurnizare de către OR, doar pentru locurile proprii de consum la care există grup de măsurare a energiei electrice;

b) prin intermediul unui furnizor, în condițiile reglementărilor în vigoare privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum.

 

Cap. III („Dispoziții finale”)

Art. 10 la primul alineat prevede faptul că operatorul economic care, conform respectivei proceduri, își alimentează locurile proprii de consum prin autofurnizare îndeplinește, după caz, toate obligațiile furnizorilor aferente activității de furnizare a energiei electrice la clienții finali, inclusiv plata serviciilor de rețea și a celorlalte obligații de plată aferente consumului final de energie electrică, conform reglementărilor în vigoare, pentru locurile de consum respective.

Potrivit alineatului următor, operatorul economic prevăzut mai sus are obligația de a asigura responsabilitatea echilibrării consumului pe piața angro, conform reglementărilor în vigoare.

 

Alte prevederile ale Ordinului ANRE nr. 130/2015

Potrivit art. 2, furnizorii de energie electrică, producătorii și operatorii de rețea duc la îndeplinire prevederile respectivului ordin.

Conform art. 3, Direcțiile de specialitate din cadrul ANRE urmăresc respectarea prevederilor respectivului ordin.

 

Abrogări

La art. 4 se stabilește faptul că la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă Ordinul ANRE nr. 33/2005 privind aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor, autoproducătorilor și Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. (M. Of. nr. 671 din 27 iulie 2005).

 

Alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor sau operatorilor de rețea, altele decât consumul propriu tehnologic al rețelelor electrice (Ordinul ANRE nr. 130/2015) was last modified: august 20th, 2015 by Redacția ProLege

Recomandări

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter